7. září 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.září 2011

Usnesení č. 727/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ (převod grantů)
Rada města I. s c h v a l u j e
1) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 26 - přesun prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 50.320,- Kč na příspěvky pro:
PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 12.580,- Kč
PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 12.580,- Kč
PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 12.580,- Kč
PO Základní škola Kremnická 98 ve výši 12.580,- Kč
na realizaci projektu "Zvýšení počítačové gramotnosti seniorů v Kutné Hoře"
dle důvodové zprávy č. 1

2) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 27 - přesun prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání ve výši 20.500,- Kč na příspěvek pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 20.500,-Kč na úhradu za proveden í projektu "Analýza činnosti ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387" dle důvodové zprávy č. 2

3) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 28 - přesun prostředků z položky granty v oblasti výchovy a vzdělávání ve výši 36.680,- Kč na položku prostředků určených na granty v sociální oblasti dle důvodové zprávy č. 3

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 26, 27, 28

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvy o poskytnutí příspěvků dle odst. I 1), 2) dle důvodové zprávy č. 1 a č.2


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 728/11 ke změně v komisi cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Ing. Ivany Vopálkové na funkci členky Komise pro cestovní ruch Rady města Kutná Hora

II. j m e n u j e
Ing. Hanu Musílkovou, destinační manažerku Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. do funkce členky Komise pro cestovní ruch Rady města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.11


Usnesení č. 729/11 ke změně v přípravě vydávání radničního zpravodaje
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 497/00 ze dne 12.7.2000, které schválilo Statut redakční rady a programovou náplň Kutnohorských listů.

II. s c h v a l u j e
a) předloženou změnu systému a redakce radničního zpravodaje
Kutnohorské listy s účinností od 8.9.2011.
b) předložený dodatek č. 2 ke smlouvě mezi městem Kutná Hora a Dušanem Lapáčkem - Lepor, Kutná Hora s účinností od 8.9.2011.

III. o d v o l á v á
z funkce člena redakční rady Kutnohorských listů pány Karla Koubského, Mgr. Jindřicha Bartoně a paní Evu Hnátkovou, Jaroslavu Brandejskou a Věru Žáčkovou ke dni 30.9.2011, jmenované usnesením č. 933/10 ze dne 16.11.2010.

IV. j m e n u j e
a) do funkce člena redakce Kutnohorských listů paní Mgr. Danu Vepřkovou a slečnu Mgr. Janu Mišutkovou s účinností od 1.10.2011.
b) do funkce člena redakční rady Kutnohorských listů pány RNDr. Ivo Šance CSc., Karla Koubského, Mgr. Jindřicha Bartoně, Mgr. Jakuba Obraze a paní Evu Hnátkovou s účinností od 1.10.2011.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.11


Usnesení č. 730/11 k výpůjčce Rytířského sálu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 14. prosince 2011 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.11


Usnesení č. 731/11 k prodeji části pozemků v KH - pí Fuchsová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4111/3 o výměře cca 10 m2 a části pozemku p.č. dle PK 312/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 732/11 k záměru na prodej pozemku v KH - m.Jungwirthovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4009/28 o výměře 19 m2 dle žádosti manželů Miroslava a Hany Jungwirthových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.11


Usnesení č. 733/11 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 734/11 k zápisu z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 29.8. 2011.
b) zápisy z jednání komise cestovního ruchu konaných ve dnech 27. 6. a25. 7. 2011


Usnesení č. 735/11 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 2+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jaroslavou Holinkovou a panem Rudolfem Czechem,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavře na na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 736/11 k prominutí sankce - OKPO s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s prominutím sankce za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 24.6.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností OKPO s.r.o., se sídlem Gočárova 133, Hradec Králové (pobočka Šult ysova 172, Kutná Hora)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 737/11 k vyvěšení záměru na pronájem ubytovny - ZS
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem 10 pokojů včetně sociálního zařízení v prvním patře nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.10.11


Usnesení č. 738/11 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.11


Usnesení č. 739/11 k přidělení bytu - p.Novotný
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 15, o velikosti 3+1 (133,86 m2), v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Pavlem Novotným, ke dni 31. 10. 2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 2+1 (44,91 m2), v čp. 637, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Pavlem Novotným,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 11. 2011, kdy nájem né bude ve výši 53,39 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 740/11 ke snížení ceny za využití sportoviště - ledová plocha na ZS
Rada města s c h v a l u j e
snížení ceny o 100,-- Kč/hod. s možností placení v hotovosti, z částky
1 900,--Kč/hod (schváleného ceníku) pro organizaci sdružující amatérské hokejisty zastoupené žadateli Tomášem Lhotákem,a Martinem Vekrbauerem,Kutná Hora s účinností od 8.9.2011 na zimní sezónu 2011-12

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.09.11


Usnesení č. 741/11 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011 čl. 4, odst. 4) pro servisní vozidlo firmy "Pavel Furka, Chlazení-Klimatizace" se sídlem Řehákova 342, 284 01 Kutná Hora, IČ: 137 20 619.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.11


Usnesení č. 742/11 k vymezení parkovacích míst před budovou Okres.soudu
Rada města n e s o u h l a s í
s bezúplatným vymezením 3-5 parkovacích míst na nám. Národního odboje před budovou Okresního soudu v Kutné Hoře, vyhrazených pro zaměstnance OS Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.11


Usnesení č. 743/11 k prodloužení povolení zkušebního provozu vyhlídkového vláčku
Rada města I. n e s o u h l a s í
se zkušebním provozem vyhlídkového vláčku na letní sezonu 2012 společností
"KR Expres s.r.o."

II. s o u h l a s í
s vyhlášením záměru na provozování vyhlídkového vláčku na letní sezonu 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.11.11


Usnesení č. 744/11 ke komplexní zprávě o úklidu kontejner.stanovišť
Rada města b e r e n a v ě d o m í
komplexní zprávu o úklidu kontejnerových stanovišť na území města Kutné Hory ke dni 31.8.2011Usnesení č. 745/11 k uzavření dodatku č. 1 (restaurování sousoší Panny Marie)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0330/10 ze dne 29.9.2010 na akci "Restaurování a zhotovení kopie sousoší Panny Marie z výklenkové kapličky ve Vocelově ulici" na pozemku parc. č. 1464 k.ú. Kutná Hora s Univerzitou Pardubice, fakultou restaur ování, Studentská 95, 532 10 Pardubice z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 30.5.2012 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 746/11 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 22. 8. 2011

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny jednatele za období II. čtvrtletí 2011.


Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.10.11


Usnesení č. 747/11 k povolení výjimky z počtu dětí PO MŠ K. Hora a MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2011/2012 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor ném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., § 2, odst. 2 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.09.11


Usnesení č. 748/11 k dodatečně přiděleným grantům v sociální oblasti (zápis komise)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 29.8.2011

II. s c h v a l u j e
pozměněné dodatečné přidělení grantových prostředků pro soc. oblast na období II. pololetí roku 2011 žadatelům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 749/11 k rozpočtovému opatření MP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011 na zabezpečení jízdních kol ve výši 4 5.000,- Kč a na preventivně resocializační program ve výši 66.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 750/11 k odvolání se v právní záležitosti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu Mgr. Ing. Pavla Bezoušky o soudním sporu žalobce Jaroslava Boudy proti žalovaným Městu Kutná Hora a panu Šikalovi.

II. s o u h l a s í
s odvoláním ve věci uvedeného soudního sporu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 751/11 k proplacení právní pomoci
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi Městem Kutná Hora a JUDr. Karlem Polákem o právní pomoci za částku 100.000,-- Kč ve věci právního rozboru žalobního návrhu vůči Městu Kutná Hora, který podal insolvenční správce JUDr. Žižlavský (úhrada ve výši 100.000,-- Kč).
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 752/11 k výsledku poptávkového řízení využití odpadního tepla ze zimního stadionu
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: "Využití odpadního tepla ze zimního stadionu pro provoz veřejného koupaliště v Kutné Hoře" - společnost ČKD CHLAZENÍ s.r.o. za nabídkovou cenu 7.014.874,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 753/11 k úplatnému převodu pozemku od PF
Rada města u k l á d á
majetkovému oddělení požádat Pozemkový fond ČR, se sídlem Husinecká 1024, Praha, o úplatný převod pozemků p.č. 812/2 a p.č. 812/10 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 7. září 2011

Nahoru