7. září 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.září 2010

Usnesení č. 716/10 k rozpočtovému opatření KT č.10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.10 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a v ýdajů ve výši 807 830,- Kč dle důvodové zprávy.

u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 10

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 717/10 k výsledku hodnocení nabídek - pojištění pro Město KH
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 28.7.2010, jehož účelem bylo posouzení a hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Pojištění pro Město Kutná Hora" a v souladu s ustanovením § 81, odst.(1), písm.b) zákona č. 137/2006 S b., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů výběr nejvhodnější nabídky pro zadavatele: nabídky uchazeče Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Střední Čechy, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8, IČ: 47116617.

II. s o u h l a s í
s uzavřením pojistné smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Pojištění pro Město Kutná Hora" s uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Střední Čechy, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8, IČ: 47116617 za c enu uvedenou v důvodové zprávě a se smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Bc.Vladimír Rudolf      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 718/10 k převzetí záštity nad akcí v KH - Foxconn Technology CZ
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad sportovně-edukační akcí "Den plný zážitků" pořádanou společností Foxconn Technology CZ, která v Kutné Hoře proběhne dne 25.9.2010 od 9:00 do 16:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 08.09.10


Usnesení č. 719/10 k zápůjčce královské audienční síně Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora dne 14. října 2010 od 13:00 do 17:00 hodin Klubu PTP oblast Kolín a Kutná Hora k přijetí zahraniční delegace v rámci Mezinárodní konfederace vojenských táborů nucených prací konané v Praze.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 08.09.10


Usnesení č. 720/10 k zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou jednorázovou zápůjčkou Rytířského sálu dne 17. září 2010 od 15:00 do 18:00 hod. pro uspořádání informačního semináře pro neziskové organizace, který pořádá o. s. KONEP, Husova 168, Pardubice.

b) s bezplatnou jednorázovou zápůjčkou Rytířského sálu dne 6. října 2010 pro uspořádání semináře pro neziskové organizace, který pořádá Úřad práce Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 721/10 k restaurování a zhotovení kopie sousoší Panny Marie
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování a zhotovení kopie sousoší Panny Marie z výklenkové kapličky Vocelova ulice" na pozemku parc.č. 1464 k.ú. Kutná Hora s Univerzitou Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 174.900,00 Kč vče tně DPH dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 722/10 k zápisu dozorčí rady Průvodcovské služby KH, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 24.8.2010

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny jednatele za období II. čtvrtletí 2010

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 723/10 k výjimkám z počtu dětí PO MŠ KH a MŠ Pohádka KH
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí PO Mateřské školy Kutná Hora a MŠ Pohádka Kutná Hora pro školní rok 2010/2011.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 724/10 ke kupní ceně za prodej pozemku v KH (pí Nováčková)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 602/10 ze dne 13.7. 2010
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 725/10 k bezúplatnému převodu pozemku v Sedlci - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 557/7 o výměře 131 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 726/10 k prodeji pozemku v Kutné Hoře (ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Usnesení zrušeno usnesením č. 6/11 ze dne 5.11.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 727/10 k záměru na prodej pozemků v Kutné Hoře (m. Lapáčkovi, p. Hladiš)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2169/4 o výměře 81 m2, části pozemku p.č. 2168/4 o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 2168/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Dušana a Lenky Lapáčkových,Kutná Hora a pana Martina Hladiš e, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.10.10


Usnesení č. 728/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN včetně jistící skříně pro pozemek p.č. 797/13 k.ú. Sedlec u Kutné Hory) na pozemku p.č. 4114 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společ nosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 729/10 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Pavlem Bečánem,Kutná Hora, na dobu určitou dne 6.10.2010 za úče lem pořádání předvolebního mítinku s doprovodným kulturním programem pro seniory za cenu ve výši 3.000,- Kč/den + 20% DPH
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 730/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Štěpánkovy, Kutná Hora výši 50 % z částky 3.086,00 Kč.

b ) s prominutím úroku z prodlení pro paní Růženu Berkyovou, Kutná Hora výši 50 % z částky 195,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 731/10 k ukončení VŘ č.SN 30/10 a vyhlášení VŘ č.SN 38/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 30/10 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 38/10 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 1. 11 . 2010 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 732/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Vítězná čp.221
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 35/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Ho ry dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 11.10. 2010 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 733/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Vítězná čp.221
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 36/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Ho ry dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do t ohoto výběrového řízení je dne 13.10 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 734/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Masarykova čp.302
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 37/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (2+1) v domě čp. 302 ul. Masarykova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2507 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohláš ení vlastníka" ze dne 4.5. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 13.10. 2010 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 735/10 k vyhlášení VŘ č.SN 39/10 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 39/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 1. 1 1. 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 736/10 k vyhlášení VŘ č.SN 40/10 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 40/10 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 11. 2010 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 737/10 k rozšíření stávajícího objektu prádelny v nemocnici
Rada města s o u h l a s í
na základě žádosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Žižkova 146, Kolín s rozšířením stávajícího objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře, Vojtěšská 237 na pozemku p.č. 678/1, k.ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 738/10 k žádosti pí Zdenky Chromáčkové
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se vrácení 50 % finanční částky uhrazené v souvislosti s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou paní Zdence Chromáčkové Kutná Hora z důvodu užívání bytu po dobu 5 -ti měsíců, na základě její žádosti ze dne 31. 8. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 739/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 740/10 k uzavření dodatku č.3 k mandátní sml.(obsluha parkov. automatů)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě na obsluhu parkovacích automatů uzavřené dne 2.7.2002 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (mandant) a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora (mandatář), kterým se aktualizuje odměna mandatáře v souvislosti s nárůstem počtu obsluhovaných parkovacích automatů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 741/10 k ukončení nájem.smlouvy a zveřejnění záměru - pozemek p.č.2708/2
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 2708/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 4.1.1995 mezi Městem Kutná Hora a Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora, se sí dlem Masarykova 197, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2010.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 2708/1 o výměře 10 369 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Základní školou T.G. Masaryka v Kutné Hoře, se sídlem Jiráskovy sady 387, Kutná H ora, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok, pro účely spojené s činností školy, s účinností od 1.1.2011 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

c) se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 2708/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře 233 m2 Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora, se sídlem Masarykova 197, Kutná Hora z důvodu n emovitosti č.p. 206 stojící na výše uvedeném pozemku, za nájemné ve výši 1.200,-Kč/rok.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 1045/10 ze dne 29.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 742/10 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku - DIAMO
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 665/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 300 m2 a další dva zásobníky o ploše celkem 120m2 mezi společností DIAMO, s.p., odštěpný závod Správa uranových ložisek, se sídlem ul 28. října 184, 261 13 Příbram VII. a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4 842,- Kč/rok bez DPH, za účelem skladování tříděného skla, s účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 743/10 k uzavření dohody o změně smlouvy na pronájem pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 7 783 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem,Kutná Hora, za nájemné 855,- Kč/rok, za účelem provozování zemědělské výroby s účinností od 20.8.2010 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 744/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.53/10-55/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 53/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 12.200,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položek DPS materiál (2.000,-- Kč), DPS posudky (1.200,-- Kč) a DPS služby (9.000,-- Kč) - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 54/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku byty služby,revize, a to na úkor položky neprivatizované byty FO - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.55/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.960,-- Kč na novou výdajovou položku pronájem pozemků, a to na úkor položky pronájem sběrných nádob MVE - viz bod č.3 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.10


Usnesení č. 745/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.58/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.58/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 38.650,-- Kč na výdajovou položku TS - správa parkovacích automatů, a to na úkor položky parkovací automaty - opravy, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.10


Usnesení č. 746/10 k podání žaloby na vyklizení přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení přístřeší - bytového prostoru ul. Táborská, Kutná Hora proti manželům Peteru a Kristě Čurejovým v případě, že nedojde ze strany manželů Petera a Kristy Čurejových k vyklizení a předání bytového prostoru zpět Městu Kutná Hora do 10. 10. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 747/10 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností VYDEKO Kutná Hora s.r.o., se sídlem Masarykova 650, Kutná Hora, na dobu určitou dne 11.10.2010 za účelem pořádání společenské akce za cenu ve výši 3.000,- Kč/den + 20% DPH
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.10


Usnesení č. 748/10 k dodatku sml. o pronájmu Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedleck á č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to ve dnech 6. 9. - 10. 9. 2010 za účelem pořádání "1. veletrhu sociálních služeb" za celkovou cenu ve výši 1.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.10


Usnesení č. 749/10 ke změně č.27 Územního plánu města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 27 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 750/10 k pořízení změny Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. souhlasit s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 1119 a 1120 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora
b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 751/10 k rozpočtovému opatření INV č.51
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.51, kterým se navyšuje rozpočet na akci "MTD rekonstrukce" o 5.513.770,-Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle důvodové

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 752/10 k rozpočtovým opatřením INV č.52-54
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 52 přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení školy J.Palacha" na položku "Dům s pečovatelskou službou" ve výši 2.500,-Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 53 přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení školy J.Palacha" na položku "Lávka Malín" ve výši 1.100,-Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 54 přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení školy J.Palacha" na položku "MŠ Benešova - zateplení" ve výši 4.500,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném zasedání ZM o schválených rozpočtových opatřeních

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 753/10 k rozpočtovým opatřením INV č.55-56
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 55 - přesun
rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na
položku "Rekonstrukce Tylova divadla" ve výši 97.000,-Kč dle
důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 56 - přesun
rozpočtových prostředků z položky "Centrální propojení kotelen" na
položku "Rekonstrukce Tylova divadla" ve výši 197.000,-Kč dle
důvodové zprávy

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 754/10 k rozpočtovému opatření INV.58
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 58 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Havlíčkovo nám. 87 - rekonstrukce" ve výši 13.590,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 755/10 k propojení střech na ZS Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr propojení střech ledové plochy a budovy u Zimního stadionu v Kutné Hoře v ceně cca 110.000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru zahájit poptávkové řízení na dodavatele.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 756/10 k dohodě o provedení archeologického výzkumu
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít s Archeologickým ústavem AV ČR ,Praha, Letenská 4, Dohodu o provedení archeologického výzkumu - V.etapa zádlažby za cenu 997.548,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
zařadit tuto položku do návrhu rozpočtu města na rok 2011.

Zodpovídá : Ing.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 757/10 k rozpočtovému oaptření OSZ č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 1.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro r ok 2010, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 6.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 758/10 k rozpočtovému opatření MP č.3/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 3 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie, dle důvodové zprávy.

II. ukládá
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 759/10 k rozpočtovému opatření OŽP č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2010, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 263.880,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 760/10 k rozpočtovému opatření KT č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 12 - zapojení dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 262.330,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.10.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 7. září 2010

Nahoru