7. září 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.září 2005

Usnesení č. 751/05 k vybudování studny u hřbitova U Trojice
Rada města s o u h l a s í
se záměrem pana Karla Vlčka, bytem Ke Trojici 257 Kutná Hora vybudovat na své náklady studnu v lokalitě u hřbitova U Trojice s tím, že Město Kutná Hora se zavazuje zakoupit potřebnou ruční techniku na čerpání vody v ceně do 15.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.05


Usnesení č. 752/05 k 10. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 10. změny rozpočtu :
navýšení o 4.158.930,- Kč v příjmové části rozpočtu,
13.975.170,- Kč ve financování a
18.134.100,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 753/05 k vyhlášení VŘ na poskytování půjček z FRM
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor památkové péče MÚ Kutná Hora
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení odst.4 Zásad o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora, vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora pro rok 2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.09.05


Usnesení č. 754/05 k žádostem o příspěvek na rok 2006
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádostí o dotace z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje v podzimním kole na rok 2006 na tyto akce obnovy :
1. Restaurování polychromovaného záklopového stropu a malovaného vlysu
chodby I. patra Vlašského dvora
2. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na lávce pro pěší v Hutích
3. Oprava barokní branky včetně oplocení v areálu Hrádku
4. Oprava kapličky sv. Jana Křtitele na Kaňku včetně restaurování sochy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 755/05 k energetickému generelu
Rada města u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje,územního plánování a investic MÚ K.Hora
připravit zadání pro zhotovitele Energetického generelu města Kutná Hora včetně návrhu položky do rozpočtu města pro rok 2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 756/05 k dopravnímu generelu
Rada města u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje,územního plánování a investic MÚ K.Hora
připravit zadání pro zhotovitele dopravního generelu města Kutná Hora včetně návrhu položky do rozpočtu města pro rok 2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 757/05 k žádosti o dotaci ze SROP
Rada města s o u h l a s í
s přípravou projektu "Modernizace křižovatky místní komunikace Zámecká - zlepšení přístupu k významné nemovité kulturní památce Kostnici v Kutné Hoře" a s podáním žádosti o jeho financování z grantového schématu SROP, Programu na podporu regionální dopra vní infrastruktury - místní komunikace, opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech, podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury. Příprava projektu bude hrazena z OrJ 2490 - investice.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 16.09.05


Usnesení č. 758/05 k 11. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 11. změny rozpočtu :
navýšení o 2.713.970,- Kč v příjmové části rozpočtu,
2.741.000,- Kč ve financování a
5.454.970,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 759/05 k prodeji pozemku pod garáží v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4128/95 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ladislavu a Marii Macovým, bytem Puškinská 577,Kutná Hora za kupní cenu 300,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 760/05 k prodeji a směně pozemků v Poličanech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. souhlasit s prodejem dílu "b" pozemku p.č. 91/16 o výměře 22 m2 v k.ú.
Poličany manželům Petru a Miluši Nemčanským, bytem Trebišovská 606,
Kutná Hora za kupní cenu 400,- Kč/m2.
2. souhlasit se směnou pozemku p.č. 34/49 o výměře 35 m2 ve vlastnictví
manželů Nemčanských za pozemek p.č. 91/17 o výměře 89 m2 ve
vlastnictví Města Kutná Hora, vše v k.ú. Poličany, s doplatkem ze
strany manželů Nemčanských ve výši 50,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 761/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3733 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 762/05 k návrhu změny zřizovací listiny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, Pirknerovo nám. 202 :

V čl. V. bodu 1 zřizovací listiny se doplňuje pozemek p.č. 1115 v k.ú. Kutná Hora.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2 a 3 beze změny.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 763/05 k prodeji části pozemku v Radvančicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. KN 460/6 v k.ú. Útěšenovice o výměře cca 70 m2 paní Kristě Soukupové,Dr.Horákové 40/II, Poděbrady za kupní cenu 170,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 764/05 k vyhlášení dlouhodobého záměru
Rada města v y h l a š u j e
dlouhodobý záměr na prodej pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 o celkové výměře 780 m2 v k.ú. Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 765/05 k vyhlášení dlouhodobého záměru
Rada města v y h l a š u j e
dlouhodobý záměr na prodej pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 o celkové výměře 791 m2 v k.ú. Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 766/05 k dodatku kupní smlouvy s II, a.s. Liberec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
rozhodnout, zda souhlasit či nesouhlasit s doplněním kupní smlouvy uzavřené dne 17.7.2003 se společností Investorsko inženýrská, a.s. se sídlem v Liberci 1, Gorkého 658/15 dodatkem uvedené smlouvy za podmínek navržených Investorsko inženýrskou, a.s. dne 30.8.2005.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 767/05 k zakoupení pozemků od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemků p.č. 4131/16 o výměře 8936 m2, 4140/22 o výměře 409 m2, 4136/2 o výměře 426 m2 a 4142/2 o výměře 3545 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 768/05 k návrhu na změnu usnesení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou usnesení č. 172/03 ze dne 16.9.2003 takto :
vypustit text "v kultuře zemědělské půdy".
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 769/05 k zápůjčce zasedací síně Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 24.9.2005 v době od 10:00 do 12:00 hodin za účelem Přehlídky českých vín při příležitosti pořádání Svatováclavských slavností. Pořadatelem je VITIS KH v.o.s., Na Chmelnici 402, Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.09.05


Usnesení č. 770/05 k uzavření dohody k nájemním smlouvám
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené Dohody o změně nájemní smlouvy o nájmu
nemovitostí areálu nemocnice ve Vojtěšské ulici čp. 237 v Kutné Hoře
mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a
společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237,
Kutná Hora.
b) s uzavřením předložené Dohody o změně nájemní smlouvy o nájmu
movitých věcí sloužících k provozu nemocnice umístěných v areálu
nemocnice ve Vojtěšské ulici čp. 237 v Kutné Hoře mezi Městem Kutná
Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností
Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 771/05 k návrhu na přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 7 o jedné místnosti, IV.
kategorie, v čp. 9 ul. Pobřežní, Kutná Hora s paní Ludmilou
Slepičkovou ke dni 30.9.2005.
b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti
1+1, IV. kategorie, ve 2. podlaží domu čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora
s paní Ludmilou Slepičkovou,byt. Pobřežní 9, Kutná Hora. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 772/05 k žádosti o zpětvzetí žaloby
Rada města I. n e s o u h l a s í
se zpětvzetím žaloby o přivolení výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711, odst.1, písměno d) OZ proti Jiřímu a Haně Šmidrkalovým, byt. Puškinská č.p. 585, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem bytu č. 5, Puškinská č.p. 585, Kutná Hora manželům Jiřímu a Haně Šmidrkalovým,trvale bytem Puškinská č.p. 585, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 773/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jiřího Trešla,bytem Dr.Jánského 1081, Praha ve výši 50% z částky 1.446,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 774/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části úroku z prodlení pro firmu Bavlpon pana J. Hronka, byt. Červené Janovice č.p. 2, ve výši 50% z částky 13.742,00 Kč za užívání nebytového prostoru v ulici Šultysova 167, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 775/05 k úrokům z prodelení u nájemních smluv pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, že nebude počítán úrok z prodlení nižší jak 100,00 Kč u nájemních smluv o nájmu pozemků počínaje výpočtem úroků od 10.9.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 776/05 k vyhlášení nového VŘ
Rada města s o u h l a s í
1. se zrušením usnesení rady města č. 553/05 ze dne 15.6.2005.
2. s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 31/05 na pronájem bytu o
velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 17.10.2005 v 11,00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.10.05


Usnesení č. 777/05 k návrhu na vyvěšení záměru města
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením záměru Města Kutná Hora na pronájem bytu č.1 o velikosti 2+1, I. kategorie v suterénu domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře za smluvní nájemné ve výši 2.000,- Kč za měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.05


Usnesení č. 778/05 k neprodloužení smlouvy na ubytování
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál, Vítězná ul. č.p. 443, Kutná Hora - Sedlec, paní Monice Janečkové,trvale bytem Jungmannovo nám. 473, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 779/05 k záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 18 Husova ul., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.05


Usnesení č. 780/05 k žádosti o prominutí poplatku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku za zábor komunikace ve výši 4.092,- Kč na Jánském náměstí paní Ivě Lancové, bytem Jánské náměstí 521, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.09.05


Usnesení č. 781/05 k modernizaci kina v Kutné Hoře
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
zahájit jednání o prodloužení nájemní smlouvy na budovu kina nebo zakoupení tohoto objektu do majetku Města.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 782/05 k příspěvku na opravu opěrné zdi
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.058,- Kč na opravu zřícené opěrné zdi panu Miroslavu Hebrovi,Malín 80.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 783/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem pro Městský úřad Kutná Hora za účelem uspořádání kulturní akce "Svatováclavské slavnosti 2005" dne 24.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.09.05


Usnesení č. 784/05 k plánu odpadového hospodářství
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na plnění zakázky "Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora" s firmou ECO trend s.r.o., Štětkova 1623/18, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 785/05 k návrhu změny OZV č. 2/02
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 7. září 2005

Nahoru