7. února 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.února 2018

Usnesení č. 80/18 k notářskému zápisu spol. Městské lesy a rybníky s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
návrh notářského zápisu o tom, že společnost se plně podřizuje zákonu 90/2012 Sb., a zároveň ruší rezervní fond společnosti a převádí jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let ve výši 603 053,- Kč


Usnesení č. 81/18 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 21. 11. 2017.


Usnesení č. 82/18 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 23. 1. 2018


Usnesení č. 83/18 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú. KH (p. Plesník)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 911/11 o výměře cca 84 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.03.18


Usnesení č. 84/18 k záměru na pronájem pozemků v k.ú. Kaňk (p. Skořepa)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 638 o výměře cca 252 m2 a pozemek p.č. 647/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.03.18


Usnesení č. 85/18 k uzavření sml. o výpůjčce Preghausu (Oblastní charita KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 19.3.2018 do 23.3.2018 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.03.18


Usnesení č. 86/18 k uzavření sml. o výpůjčce nádvoří Vl. dvora (Průvodcovská služba)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČO 251 00 513, se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora dne 5.5.2018 za účelem uspořádání akce "Kutnohorský Majáles 2018" s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.05.18


Usnesení č. 87/18 k úpravě nájemného o míru inflace
Rada města I. n e s c h v a l u j e
a)zvýšení nájemného pro rok 2018 u smluv na pronájem bytů, bytových jednotek a pozemků o míru inflace.

b)zvýšení nájemného pro rok 2018 u smluv o nájmu nebytových prostor a prostor sloužících podnikání o míru inflace.

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2019 sdělení o míře inflace za rok 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.19
 
 
Usnesení č. 88/18 k zahájení poptávkového řízení - Zateplení domu Sedlecká 652
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Zateplení fasády č.p. 652, Sedlecká ul., Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 89/18 k zahájení PŘ - odbavovací systém letního koupaliště
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem:
"Rekonstrukce odbavovacího systému v areálu letního koupaliště Čáslavská, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1 Karel Koubský, st. Bc. Jitka Gregorová
2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
3. Zdeněk Hadrovský Markéta Holubová, DiS.
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 90/18 k výsledku poptáv. řízení - Stavební úpravy bytu Jungmannovo nám. 437
Rada města I. c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 1, Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.1. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Tomáš Krejčí (K+T stavební a montážní práce), IČO 13725777, se sídlem Kaňk 42, 284 04 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Tomáš Krejčí (K+T stavební a montážní práce), IČO 13725777, se sídlem Kaňk 42, 284 04 Kutná Hora za cenu 745.156,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 91/18 k výsledku poptáv. řízení - Stavební úpravy bytu Vojtěšská 31
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 12, Vojtěšská 31, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 26.1. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: STAVONEL, spol. s r.o., IČO 25737082, se sídlem Komenského nám. 39, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: STAVONEL, spol. s r.o., IČO 25737082, se sídlem Komenského nám. 39, 284 01 Kutná Hora za cenu 535.500,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 92/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 1/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 1/18, kterým se zřizuje nová investiční položka ZS - podlahový mycí stroj ve výši 54.000,-- Kč, a to na úkor položky ZS - opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.02.18


Usnesení č. 93/18 k záměru na směnu pozemků v Červených Janovicích (p. Nečas)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit pozemek p.č. 457/5 o výměře 174 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 461/1 o výměře 176 m2 a p.č. st. 134/1 o výměře 42 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.03.18


Usnesení č. 94/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 344 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Veaceslavu a Liudmile Danilov, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 95/18 k prodeji části pozemků v k.ú. Malín (man. Matouškovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemků p.č. 625/11 a p.č. 625/13 o celkové výměře 134 m2 (dle geometrického plánu č. 534-135/2017 pozemek p.č. 625/17), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín do spoluvlastnictví pana Zdeňka Matouška (podíl ve výši 1/2) a paní Moniky Matouškové (podíl ve výši 1/2), Malín, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 39.730,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 96/18 k odkupu pozemku v k.ú. Sedlec (p. Melechovi, pí Prochasková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitesltvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 795/69 o výměře 148 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Miroslava Melechy, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2), pana Miroslava Melechy, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc (podíl ve výši 1/4) a paní Lenky Prochaskové, Holice, 779 00 Olomouc (podíl ve výši 1/4) za celkovou kupní cenu ve výši 44.400,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 97/18 k odkupu části pozemků v k.ú. Kutná Hora (chodník Karlov)
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitesltvu města Kutná Hora schválit
a)odkoupení části pozemku p.č. 4218/2 o výměře cca 50 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků paní Veroniky Krásné, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/6), pana Jana Veselého,Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/6), pana Lukáše Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/6) a pana Petra Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 pozemku.

b)odkoupení části pozemku p.č. 4221/98 o výměře cca 150 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků paní Veroniky Krásné, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/18), paní Jitky Reinertové, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/6), pana Jana Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/18), pana Lukáše Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/18) a pana Petra Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/6) za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 98/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Sedlec (p. Schwarzenberg)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě "Parkoviště autobusů Sedlec (BUSpark)" na pozemku p.č. 54/4 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga, 270 24 Sýkořice, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 779/14 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je toho času Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 99/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6013585/2, Kutná Hora, Poličany, p.č. 34/16 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 34/29 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 100/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6012846/1, Kutná Hora, Masarykova, p.č. 2256, 2257 - knn) na pozemku p.č. 4512/4 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 101/18 k žádosti o dotaci - obnova pláště domu Kaňk 1
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2018 na akci "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 102/18 k zahájení poptáv. řízení - obnova pláště domu Kaňk 1
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.
 
II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Karel Koubský st. Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Věra Janatová
3. Bc. Jana Jelínková Naděžda Mottlová

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 103/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.2
Rada města s c h v a l u j e
a)poskytnutí finanční podpory akci 2. Ples Nahoře Dole konané dne 10. 3. 2018 v Kutné Hoře z rezervy města Kutná Hora, a to ve výši 30 000,- Kč

b)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 30 000,- Kč z položky Rozpočtová rezerva na položku Nadační fond na záchranu a rozvoj kulturního dědictví Čáslavska a Kutnohorska - dotace ples, dle důvodové zprávy

c)předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci 2. Ples Nahoře Dole konanou dne 10. 3. 2018 v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.03.18


Usnesení č. 104/18 k VPS na akci Talent a Superstar (D. Čurejová)
Rada města s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Talent a Superstar konanou dne 13. 4. 2018 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 105/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitesltvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 -
přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 68 075,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění realizace osvětlení areálu a parkoviště před halou BIOS, Puškinská ul., Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 106/18 k převzetí záštity nad projektem "Na kole jen s přilbou"
Rada města n e s o u h l a s í
a)s převzetím záštity města nad projektem Na kole jen s přilbou dle důvodové zprávy

b)s poskytnutím finančního příspěvku dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.18


Usnesení č. 107/18 k žádosti o záštitu a finanční podporu - Festival uzeného masa
Rada města n e s o u h l a s í
a)s převzetím záštity města Kutná Hora nad akcí Festival uzeného masa konanou dne 2. 6. 2018 na Palackého náměstí v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.

b)s finanční podporou akce Festival uzeného masa konanou dne 2. 6. 2018 na Palackého náměstí v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 108/18 k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J.A.Komenského v Kutné Hoře
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
sdělení poskytovatele dotace o stavu budoucího financování projektu. 

II. s ch v a l u j e
a) složení Projektového týmu pro akci Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského v Kutné Hoře ve složení:
vedoucí projektového týmu Mgr. Jarkulišová ředitelka knihovny
projektový manager Věra Prajzlerová - Atiking s.r.o.
finanční manager Ing. Věra Řehulková - AVAJO Company s.r.o.
účetní projektu Iveta Vince - účetní knihovny
za Město Kutná Hora:
odbor investic Ing. Janál Jiří
Michaela Špačková
Dr. Civišová
Odbor ekonomický Ing. Lenka Kotenová

b) vyhlášení VŘ v režimu VZMR na provedení služby na provádění prací
spojených s administrací VŘ v průběhu celé akce Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského.

III. u k l á d á
Odboru investic provést VŘ na administrátora VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.03.18


Usnesení č. 109/18 k revitalizaci Sankturinovského domu v Kutné Hoře
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
znění depeše od CRR ohledně budoucího financování akce "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" v důvodové zprávě.

II. s ch v a l u j e
a) projektový tým ve složení schváleném v podané žádosti o dotaci:
Projektový manažer Ing. Janál
Organizační manažer Dr. Civišová
Finanční manažer Ing. Pápol
Dotační manažer Dr. Hubáček
Programový manažer Mgr. Rezler
Stavební manažer J. Trávníček
Administrátor projektu Dr. Opletalová

b) zahájení přípravy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele
dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace expozice dle důvodové zprávy prostřednictvím administrátora VŘ Společnosti pro Kutnou Horu se sídlem: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno.

III. u k l á d á
Odboru investic zadat administrátorovi VŘ jeho provedení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.18


Usnesení č. 110/18 ke sportovní hale Klimeška - dodávka doplňkového sportovního vybavení
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení pro akci: "Sportovní hala Klimeška - Kutná Hora, dodávka doplňkového sportovního vybavení" dodavateli SPORT LX s.r.o. za nabídkovou cenu 596.683,67 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 111/18 k vybudování infrastruktury pro výuku ZŠ K. Hora - dotační management
Rada města I. s ch v a l u j e
složení hodnotící komise pro výběrové řízení v režimu zakázky malého rozsahu na službu průběžného dotačního managementu při realizaci akce:
"Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.
člen
Ing. Josef Viktora, starosta města
Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic
RNDr. Dagmar Civišová,referent odboru investic

náhradník
Jan Trávníček, referent odboru investic
Michaela Špačková, referent odboru investic

II. u k l á d á
Odboru investic administraci VŘ.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 112/18 ke schválení upraveného Statutu a Jednacího řádu FCR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu § 102 odst.2, písm. c ) zák.č.128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
Statut Fondu cestovního ruchu regionu Kutná Hora v souladu s čl. 8 tohoto Statutu a Jednací řád FCR


Usnesení č. 113/18 ke sportovní hale Klimeška - dodávka systému generálního klíče
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení pro akci: "Sportovní hala Klimeška - Kutná Hora, dodávka systému generálního klíče" dodavateli Emko Tábor, Soběslavská 1438, Tábor 390 02. za nabídkovou cenu 239.906,10 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 114/18 k výsledku PŘ na rekonstrukci ul. Fučíkova, Roháčova, Rudní, Uhelná
Rada města I. s c h v a l u j e
a)výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou na:část VZ- 1 s názvem: "Zhotovení DSP a DPS na rekonstrukci povrchu komunikací v Kutné Hoře - ulice Fučíkova
- Ateliér dopravních staveb, Ing. Jiří Kulič, Hlavní 325/29, 500 08 Hradec Králové, za cenu 149 000,-Kč není plátce DPH.

b) výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou na:část VZ- 2 s názvem: "Zhotovení DSP a DPS na rekonstrukci povrchu komunikací v Kutné Hoře-ulice Roháčova, část Rudní a část Uhelná
- Ateliér dopravních staveb, Ing. Jiří Kulič, Hlavní 325/29, 500 08 Hradec Králové, za cenu 287 000,-Kč není plátce DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na:
a)část VZ- 1 s názvem: "Zhotovení DSP a DPS na rekonstrukci povrchu komunikací v Kutné Hoře-ulice Fučíkova, za cenu 149 000,-Kč není plátce DPH, s dodavatelem: Ateliér dopravních staveb, Ing. Jiří Kulič, Hlavní 325/29, 500 08 Hradec Králové.

b)část VZ- 2 s názvem: "Zhotovení DSP a DPS na rekonstrukci povrchu komunikací v Kutné Hoře-ulice Roháčova, část Rudní a část Uhelná, za cenu 287 000,-Kč není plátce DPH, s dodavatelem: Ateliér dopravních staveb, Ing. Jiří Kulič, Hlavní 325/29, 500 08 Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.18


Usnesení č. 115/18 ke sportovní Hale Klimeška - náklady podlaha
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy s dodavatelem sportovní podlahy firmou KUDBI INTERIER s.r.o., Přecechtělova 29, 155 00 Praha 5, na požadované
doplnění dodávky podlahy za nabídnutou cenu 296.388,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.18


Usnesení č. 116/18 k uzavření Sml. o zajištění péče o hroby významných osobností
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o zajištění péče o hroby významných osobností města Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 21.02.18


Usnesení č. 117/18 ke sml. na výpůjčku Vorlíčkových sadů a ul. Barborská - Stříbření
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkových sadů a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře za účelem uspořádání XXVII. ročníku Královského stříbření mezi spolkem Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 118/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 24. 1. 2018

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 4. čtvrtletí 2017 ve výši 80% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 119/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 19. 12. 2017 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 120/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 2/18
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitesltvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 2/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky VO - Slévárenská ve výši 136.000,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 121/18 k dodávce kogeneračních jednotek - KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
a) s vypsáním nadlimitního výběrového řízení na dodávku 2ks kogeneračních jednotek s opcí na nákup dalších 2ks

b) kogenerační jednotky budou převedeny do majetku Města Kutná Hora
  
 
Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 122/18 k nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež v terénní formě
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu realizace veřejné zakázky s názvem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v terénní formě uvedenou v důvodové zprávě


Usnesení č. 123/18 ke sml. o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195, a společností CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ 28253591.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 124/18 k doplnění člena z DR spol. Technické služby a MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. j m e n u j e
a) do funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o. pana Ing. Josefa Viktoru, Kutná Hora
b) do funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o. pana Karla Koubského st., Kutná Hora.

II. u k l á d á
jednatelům společností Technické služby a Městské lesy a rybníky s.r.o. provést změnu v obsazení dozorčí rady dané společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : jednatel spol. TS a MLaR     Termín : 30.01.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 7. února 2018

Nahoru