7. října 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.října 2020

Usnesení č. 714/20 k programu jednání Rady města 7. 10. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 7. 10. 2020 a ověřovatele zápisu Josefa Krause a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 715/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 15. 9. 2020,
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 3. 9. 2020,
c) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 9. 9. 2020,
d) stanovisko OsV Hlouška ze dne 22. 9. 2020.


Usnesení č. 716/20 k výpůjčce nebyt. prostor (10 místností) - Jana Palacha 145
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor - 10 místností včetně chodby, šaten a sociálního zařízení v objektu č. p. 145, ul. Jana Palacha, Kutná Hora - Sedlec, který je součástí pozemku p. č. 795/33 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.11.20


Usnesení č. 717/20 k výpůjčce nebyt. prostor (6 místností) - Jana Palacha 145
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor - 6 místností včetně chodby, šaten a sociálního zařízení v objektu č. p. 145, ul. Jana Palacha, Kutná Hora - Sedlec, který je součástí pozemku p. č. 795/33 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.11.20


Usnesení č. 718/20 k žádosti GFJ města Kutné Hory
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č. p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora č. SoV - 7/OSM/LEH/2017 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a příspěvkovou organizací GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, IČO 71006206, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem dohodou ke dni 31. 10. 2020,

b) uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - 5 místností v budově č. p. 154, Šultysova ul., která je součástí pozemku p. č. 1073 a 2 místností v budově č. p. 453, Masarykova ul., která je součástí pozemku p. č. 2542/1 vše v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a příspěvkovou organizací GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, IČO 71006206, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 1. 11. 2021 s tím, že náklady spojené s užíváním předmětných prostor bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 719/20 k uzavření smlouvy pozemek v k. ú. Kutná Hora (pí Jahodová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3684 o výměře 46 m2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Jahodovou, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 1.995 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020 ve výši 5.985 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 720/20 k záměru na pronájem pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Králik)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 4504/55 o výměře 19 m2 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.11.20


Usnesení č. 721/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 17/20 na pronájem bytu (ul. Nerudova)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 17/20 na pronájem bytu v ul. Nerudova, Kutná Hora, dle výše částky minimálního měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Tomáš Králik,
na 2. místě se umístil p. Michael Sláma,
na 3. místě se umístila pí Jaroslava Jeřábková,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Nerudova, Kutná Hora s panem Tomášem Králikem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 7 podmínek výběrového řízení č. SN 17/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 722/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Benešova, Kutná Hora s Bc. Danielem Fantou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 7 podmínek výběrového řízení č. SN 18/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 723/20 k žádosti Ing. arch. Valockého
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. NS 15/OSM/LEH/2017 ze dne 29.6.2017 o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. arch. Dušanem Valockým, IČO 15191915, , Brno jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za IV. čtvrtletí roku 2020 a I. čtvrtletí roku 2021 o 50 %.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.11.20


Usnesení č. 724/20 k odvolání člena bytové komise
Rada města o d v o l á v á
paní Hanu Melicharovou, roz. Verdánovou z funkce členky Komise bytové.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 20.10.20


Usnesení č. 725/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4126/16 o výměře cca 37 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 726/20 ke zřízení věcného břemene - k. ú. KH (ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026430 Kutná Hora, Na Provaznici, 407/36 - knn) na pozemku p. č. 3839 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 727/20 k uzavření dodatku (TJ SOKOL)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku p.č. 873/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Tělocvičnou jednotou Sokol Kutná Hora, se sídlem Tyršova 236/19, Kutná Hora, IČO: 00510211 jako pronajímatelem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 873/11 v k.ú. Kutná Hora (pod přístavbou), změny v rozúčtování energií a uznání požadavku Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora na úhradu srážkové vody za tři roky zpět.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 728/20 ke konkursnímu řízení na ředitele Školní jídelny Kutná Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora:
Školní jídelny Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora,

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkursního řízení,

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkursního řízení, zajistit zveřejnění a realizaci konkursního řízení,

IV. p o v ě ř u j e
výkonem funkce tajemníka konkursní komise konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče, školství a kultury.
Zodpovídá : Mgr. O.Seifert, Ing. J.Viktora      Termín : 15.10.20
Zrušeno usnesením č. 778/20 ze dne 21. 10. 2020.

Usnesení č. 729/20 k zápisu Komise školské
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 21. 9. 2020.


Usnesení č. 730/20 k zápisu Komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 21. 9. 2020.


Usnesení č. 731/20 k příspěvku z FRM na rok 2020 a uzavření VPS - č.p. 264
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 101.200 Kč na 50.800 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Vandou Pozemskou, Lipnice nad Sázavou na zhotovení dřevěných špaletových oken domu Kutná Hora ve výši 50.800 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 732/20 k nenárokové složce platu ředitelky MŠ Pohádka Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
nenárokovou složku platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 733/20 ke jmenování dočasného ředitele PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města j m e n u j e
dočasným ředitelem příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora Školní jídelny Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora pana Jiřího Lázňovského, , a to na období od 16. 10. 2020 nejdéle do data jmenování ředitele na základě konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. Seifert      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 734/20 k příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky (D. Krepsa)
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu Davidu Krepsovi na výstavbu kanalizační přípojky k stavební parcele č. 372/1 k. ú. Kaňk,

b) uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 735/20 k dodatku smlouvy - videomapping, expozice Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě se zhotovitelem T.S.R.ACT, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1548/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, kterým se rozšiřuje předmět díla o plochou projekci a nový soubor 3D,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít dodatek smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 736/20 ke komunikacím v části KH Kaňk - výměna povrchů
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít se společností Technické služby Kutná hora s. r. o. smlouvu o dílo na výměnu prašných povrchů komunikací za bezprašné v městské části Kaňk,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít se společností smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 737/20 k rozpočtovému opatření INV č. 14
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Vlašský dvůr - revitalizace" na položku "Vlašský dvůr - revitalizace (mzdy)" ve výši 350.452 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 738/20 k terénním úpravám okolí sportovní haly Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Kutná Hora s. r. o na práce spojené s úpravou okolí dokončené III. etapy sportovní haly Klimeška,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 739/20 k dodatku smlouvy - Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění smlouvy v zakázce "Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu "Revitalizace NKP Vlašský dvůr - Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora" s firmou: M plus spol. s r.o., Dukelských Hrdinů 564/34 Holešovice, 170 00 Praha 7, takto:
- Odborné montáže a instalace všech expozic provede Zhotovitel do 16. 11. 2020,
- Zkušební provoz v rozsahu 7 kalendářních dní plného zatížení, zaškolení osob určených Objednatelem a likvidací veškerého odpadu vzniklého z činnosti Zhotovitele provede Zhotovitel do 30. 11. 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 18.10.20


Usnesení č. 740/20 k dodatku sml. - Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve VD
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění smlouvy v zakázce "Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr, ČÁST 2 - "Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve Vlašském dvoře" s firmou: AQ audio studio s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka, takto:
- Odborné montáže a instalace všech audiovizuálních a multimediálních prvků expozic provede Zhotovitel do 16. 11. 2020.
- Zkušební provoz v rozsahu 7 kalendářních dní plného zatížení, zaškolení osob určených Objednatelem a likvidací veškerého odpadu vzniklého z činnosti Zhotovitele provede Zhotovitel do 30. 11. 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 18.10.20


Usnesení č. 741/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15/20 - 16/20
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 15/20, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Tebis - DrHM ve výši 60.338 Kč, a to na úkor investiční výdajové položky Tebis - uplatněné DPH ve výši 60.338 Kč,

b) rozpočtové opatření INV - TO č. 16/20, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Sochy betlém - DrHM ve výši 21.780 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Zeleň vnitrobloky - služby ve výši 21.780 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.10.20


Usnesení č. 742/20 k návrhu harmonogramu svozu odpadů na r. 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2021, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 743/20 k nařízení Města Kutná Hora č. 3/2020, o zimní údržbě MK
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2020, o zimní údržbě místních komunikací,

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2020/2021.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 744/20 k ceně prodejního místa - Svatováclavské slavnosti
Rada města s c h v a l u j e
snížení ceny za prodejní místo 16 účastníkům Svatováclavských trhů konaných dne 26. 9. 2020 o 50% oproti schválenému ceníku z roku 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 745/20 k zápisu Dozorčí rady spol. Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 05/20 z jednání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 8. 9. 2020,

II. s c h v a l u j e
vyplacení pohyblivé části mzdy jednatele společnosti Ing. Jana Jägera za druhé čtvrtletí 2020 v plné výši.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 746/20 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě - VO Kaňk J. Veber
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní řešící rozšíření veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 635/1 v k. ú. Kaňk s panem Jaroslavem Veberem, .
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 747/20 k novému Řádu veřejného pohřebiště
Rada města s c h v a l u j e
Řád veřejného pohřebiště v územním obvodu města Kutné Hory - hřbitov: U Všech svatých, evangelický, sv.Trojice, v Malíně, v Sedlci a na Kaňku.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 748/20 k žádosti o přehodnocení rozhodnutí o vyplacených odměnách Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost bývalého jednatele společnosti o přehodnocení rozhodnutí o vyplacení odměn,

II. t r v á
na původním rozhodnutí.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 749/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 10
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 10 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 188.064 Kč, v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace je poskytována Pečovatelské službě Kutná Hora a byla uzavřena s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 750/20 k dotačnímu programu 2021- malé a velké projekty v soc. oblasti
Rada města s c h v a l u j e
Program pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 751/20 k dotačnímu programu 2021- soc. služby a dlouhodobé aktivity
Rada města s c h v a l u j e
Program pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 752/20 k zápisu Komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 17. 9. 2020.Usnesení č. 753/20 ke smlouvě o udělení jendorázového reprodukčního práva
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o udělení jednorázového reprodukčního práva č. 121/00342246/2020 mezi městem Kutná Hora a ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, příspěvková organizace, se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00342246.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.10.20 
 
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 7. října 2020

Nahoru