7. října 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.října 2015

Usnesení č. 905/15 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.8.2014 do 31.7.2015.


Usnesení č. 906/15 k zápisu z Komise pro bezpečnost
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 22. 9. 2015

II. o d v o l á v á
z komise pro bezpečnost pana Petra Němce na vlastní žádost pro jeho pracovní vytížení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 907/15 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 8.9.2015.


Usnesení č. 908/15 k obecně závazné vyhlášce - loterie
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru zahájit přípravu nové obecně závazné vyhlášky týkající se loterií, kde mimo jiné bude řešeno
a) stanovení obecných zásad pro provozování loterií
b) omezení doby provozování loterií
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 909/15 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Šlechtová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 40.160,00 Kč, dle žádosti paní Heleny Šlechtové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 910/15 k uzavření darovací smlouvy - movité věci v areálu nemocnice
Rada města I. r u š í
usnesení č. 779/15 ze dne 26.8.2015

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na movité věci mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, která vyplývá ze Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, ze dne 21.12. 2009.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 911/15 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - Šultysova 154-5, KH
Rada města I. r u š í
usnesení č. 566/15 ze dne 10.6.2015

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor (kancelář č. 1,2,6 a 9) v I. patře budovy č.p. 154-5, Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.01.16


Usnesení č. 912/15 k vyvěšení záměru - Jungmannovo nám. 489, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489, Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí v budově č.p. 489, Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.01.16


Usnesení č. 913/15 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - Kaňk 1
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.01.16


Usnesení č. 914/15 k umístění sídla Spolku rodičů a přátel, dětí a školy při ZŠ Žižkov KH
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel, dětí a školy při ZŠ Žižkov Kutná Hora na adrese Kremnická 98, Kutná Hora, PSČ 284 01.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 23.10.15


Usnesení č. 915/15 k uzavření Dodatku č.8 - Oblastní charita KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a nebytových prostor v č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkající se změny projektové dokumentace a zápočtu pohledávek.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 916/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 873/15.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 917/15 k uzavření smlouvy o nájmu - kiosek na ZS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu kiosku umístěného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnosti včetně soc. zařízení v budově č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností INVERT GROUP s.r.o., se sídlem Košická 63/30, Praha 10 - Vršovice.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 918/15 k prodeji pozemku v k.ú.Bernardov - man.Pavlovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 499 o výměře 949 m2 v k.ú. Bernardov, včetně všech součástí a příslušenství, manželům Janu a Lence Pavlovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 26.750,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 919/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Malešovská + 1" na pozemcích p.č. 3936/2, 3936/20, 3936/47, 3937, 3940/2, 3942, 3943/1, 3957/45, 4692/3, 4692/5, 4708, 4710, 4711, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 920/15 k odkupu pozemků v k.ú.KH - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemků p.č. 3657/1 o výměře 681 m2 a p.č. 3657/7 o výměře 823 m2 v k.ú. Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 za celkovou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 921/15 k odkupu pozemku v KH - pí Ladrová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 837/5 o výměře 302 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Miluše Ladrové,284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 18.120,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 922/15 k zápisu komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 16.9.2015

II. o d v o l á v á
s účinností od 16.9.2015 Ing. Ivanu Vopálkovou z funkce člena komise památkové péče na vlastní žádost
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.10.15


Usnesení č. 923/15 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 na obnovu fasády včetně opravy oken u domu č.p. 169 Šultysova ulice v Kutné Hoře o částku 20 000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 100 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 924/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 -
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 832 871,00 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 832 871,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 27.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 925/15 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 28
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 28 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora na investiční dotaci této organizaci v celkové výši 160 400,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na nákup vodní atrakce pro děti na malém dětském bazénku, dle důvodové zprávy a žádosti uvedené v příloze č.1

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2015 ve výši 160 400,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora. (návrh VPS uveden v příloze č.2)
c) schválit uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizace pro rok 2015 viz. příloha č.3
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 926/15 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 10.9.2015


Usnesení č. 927/15 k akci nejúspěšnější sportovec roku 2015
Rada města I. s c h v a l u j e
záštitu nad akcí - "Nejúspěšnější sportovec roku 2015", dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem Tylova divadla na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2015" společnosti SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov a se zajištěním občerstvení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.11.15


Usnesení č. 928/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 -
přesun prostředků z položky rezerva tělovýchova SRP 2867 ve výši 45 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na nutnou výměnu nefunkčních radiátorů v prostorách určených pro účastníky školního stravování dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 29.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 929/15 ke změně usnesení - ZRUŠENO
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení číslo 726/12

II. p o v ě ř u j e
Odbor památkové péče školství a kultury - Oddělení školství a kultury
uzavíráním smluv o pronájmu či výpůjčce městských prostor Spolkového domu, Lierova 146, Kutná Hora dle Pravidel pronájmu nebytových prostor schválených radou města dne 5. 9. 2012

III. r u š í
bod III. Usnesení číslo 259/13

IV. p o v ě ř u j e
Odbor památkové péče školství a kultury - Oddělení školství a kultury
uzavíráním smluv o pronájmu či výpůjčce městských prostor kostela sv. Jana Nepomuckého, Husova ul., Kutná Hora dle Pravidel pronájmu nebytových prostor schválených radou města dne 27. 3. 2013
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.15
Zrušeno usnesením č. R/402/23(3) ze dne 5.4.2023.

Usnesení č. 930/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.1 - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých pro IV. čtvrtletí roku 2015 v oblasti kultury dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 931/15 k žádosti o záštitu
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad žákovsko-studentskou konferencí Meze svobody konanou ve dnech 6. - 8. 11. 2015 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 932/15 k rekonstrukci školního hřiště ZŠ KH, Kamenná stezka 40
Rada města I. s o u h l a s í
se zajištěním dofinancování rekonstrukce školního hřiště Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, k již získanému grantu a zařazení částky ve výši 840.000,00 Kč do rozpočtu investičních prostředků na rok 2016 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
zařadit akci do návrhu rozpočtu na rok 2016

III. p o v ě ř u j e
investiční odbor zahájením přípravných kroků pro provedení rekonstrukce - zadání projektu a uspořádání výběrového řízení na dodavatele dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Janál,Zahradníček      Termín : 07.11.15


Usnesení č. 933/15 k žádosti o použití znaku
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora Klubem filatelistů Kutná Hora, a to na pamětním listu k 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 934/15 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 17. 9.2015.


Usnesení č. 935/15 k výběru dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na rok 2016"

II. s c h v a l u j e
a) provést výběr dodavatelů sdružených služeb dodávek plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem dle důvodové zprávy pro rok 2016 a 2017 druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále: "zákon") jako nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
b) uplatnit jako základní hodnotící kritérium celkovou nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH a využít elektronickou aukci dle § 96 zákona jako prostředek hodnocení nabídek,
c) jmenovat složení členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě.

III. s o u h l a s í
a) se zastoupením v důvodové zprávě uvedených organizací a společností s majetkovým podílem Města Kutná Hora při výběru dodavatelů sdružených služeb dodávek plynu na rok 2016 a 2017 pro tyto subjekty centrálním zadavatelem, kterým bude Město Kutná Hora,
b) s uzavřením dodatku č.1 již uzavřené příkazní smlouvy na organizací a vedení celého průběhu elektronické aukce na tuto veřejnou zakázku pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK s firmou QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525 za cenu 15 000 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 936/15 k rozpočtovým opatřením INV č.40-43
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 40 - přesun rozpočtových prostředků z položek "Komunikace Kaňk" a "Chodník Kaňk" na položku "Park pod Vlašským dvorem - investice" ve výši 3.272.621,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z položek "Zeleň města - 6 parků" na položku "Pacákovy sady" ve výši 849.515,- Kč dle důvodové zprávy
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 42 - přesun rozpočtových prostředků z položek "Václavské nám. 181 - střecha, fasáda" na položku "Pacákovy sady" ve výši 64.630,- Kč dle důvodové zprávy
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 43 - přesun rozpočtových prostředků z položek "MTD - malá scéna" na položku "Sídliště Šipší" ve výši 892 133,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 937/15 k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci jezu u Wagenknechtova mlýna
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na akci Rekonstrukci jezu u Wagenknechtova mlýna z 12. výzvy Operačního programu Životního prostředí- prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit administraci žádosti a v termínu ji podat.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.16


Usnesení č. 938/15 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 6. zasedání komise dopravní ze dne 16.9.2015.


Usnesení č. 939/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 805/15
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 940/15 k uzavření sml.o dílo - rozšíření veřej.osvětlení v ul.Starokolínská
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo pro akci "Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Starokolínská, Malín" se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 941/15 k uzavření dodateku č.1 k nájem.sml. - pronájem reklamních ploch
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem sloupů veřejného osvětlení, za účelem zřízení a provozování maloplošných reklam na sloupech veřejného osvětlení, mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, z důvodu změny umístění maloplošné reklamy ze sloupu č. 34 v ulici Hrnčířská na sloup č. 16 v ulici Ortenova v Kutné Hoře, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 942/15 k uzavření smlouvy o pronájem pozemku - Mgr. Machovský
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 688/7 o celkové
výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a panem Mgr. Lukášem Machovským, Opava, za nájemné 10 Kč/m2/rok, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku, s účinnosti od 1.11.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.11.15


Usnesení č. 943/15 k Nařízení Města KH č.1/2015, o zimní údržbě místních komunikací
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2015, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2015/2016
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 944/15 k rozpočtovému opatření SOC č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č.9 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. 1138/2014 na realizaci projektu "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora" ve výši 945.375,88 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 945/15 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení 852/15 dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 946/15 k uzavření veřejnoprávní smlouvy (přestupky)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Bludov dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 947/15 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč (Neškaredice,Perštejnec)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Kanalizace Neškaredice, Perštejnec" na pozemcích p.č. 67/2, 114, 155, 159/2, 159/13, 159/14, 159/17, 159/22, 161, 272, vše v k.ú. Perštejnec, a na pozemcích p.č. 85/1, 135/1, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 140/1, 141/9, 143, 144, 145, 146/1, 208/1, 209/3, 212/1, 237/2, 244/3, 495/1, 550, vše v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 948/15 k zápisu Dozorčí rady spol. Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. n e s o u h l a s í
s finančním příspěvkem pro Spartu Kutná Hora (oddíl kopané)

II. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro KH Tour, z.s. na pořádání akce Kutnohorský Bike maraton 2015
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro Obec Morašice na opravu cesty
c) s udělením odměny jednateli společnosti za II. Q. 2015 v plné výši

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 73. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 25. září 2015 v ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 949/15 k umístění sídla Okresní rady Asociace škol. sport. klubů
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla Okresní rady Asociace školních sportovních klubů Kutná Hora na adrese Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, PSČ 284 01.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 950/15 k udělení čestného občana
Rada města I. v z a l a n a v ě d o m í
doporučení pracovní skupinu k posouzení návrhů udělování čestných občanství a předložený návrh

II.d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit udělení čestného občanství dle doporučení pracovní skupiny.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.10.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 7. října 2015

Nahoru