7. prosince 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.prosince 2016

Usnesení č.1022/16 k hospodaření PO - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření za III.Q roku 2016
Městské Knihovny
Galerie Felixe Jeneweina
Kina Modrý kříž a Městského Tylova divadlaUsnesení č.1023/16 k zajištění dopravní obslužnosti linkami MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předkládanou smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245010 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2017.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1024/16 k uzavření sml. na úhradu prokazatelné ztráty linky do Poličan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2017.
 
  Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 13.12.16
 
Usnesení č.1025/16 k rozpočtovému opatření OCRM č. 02
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OCRM č. 02 - poskytnutí finančního příspěvku na podporu rozvoje regionální značky Kutnohorsko pro Spolek kutnohorských podnikatelů ve výši 50 000 Kč a to z Rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a) 

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu 1 a.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č.1026/16 k uzavření NS - Kaňk č.p. 1, Kutná Hora (Kaňkovské sedlo, z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora a spolkem Kaňkovské sedlo, z.s., IČ 03494527, se sídlem Růžová 817, Žižkov, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 12.000,- Kč.
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1027/16 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2016 ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16
 
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 7. prosince 2016

Nahoru