7. ledna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.ledna 2015

Usnesení č. 1/15 ke změnám komisí RM
Rada města I. j m e n u j e
a) s účinností od 7.1.2015 členem komise sportovní pana Mgr. Jana Ďoubala.
b) s účinností od 7.1.2015 členem komise pro městská sídliště pány Juraje Kozáka, Jaroslava Kropáčka, Jana Vališe, Zdeňka Dvořáka, Josefa Beránka, Jana Ostrihoně a paní Alenu Majznerovou
c) s účinností od 7.1.2015 členkou bytové komise paní Janu Kurtejovou
d) s účinností od 7.1.2015 členem kulturní komise pana Jiřího Trešla

II. b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci paní Mgr. Ladislavy Krčmářové na funkci členky komise pro životní prostřední
b) rezignaci pana Michala Pavlíka na funkci člena sportovní komise
c) rezignaci paní Jany Kurtejové na funkci členky sociální komise


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.01.15


Usnesení č. 2/15 k zahraničním cestách v roce 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zahraničních cestách v roce 2015.Usnesení č. 3/15 k uzavření smlouvy k natáčení videozáznamů z jednání ZM
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o natáčení a zveřejnění videozáznamů z jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2015

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.01.15


Usnesení č. 4/15 k prodeji části pozemků v k.ú. Kaňk (man. Neprašovi)
Rada města s o u h l a s í
s udělením plné moci panu Ing. Martinu Neprašovi, Kutná Hora k zajištění odnětí části pozemku p.č. 669/1 o výměře cca 414 m2 v k.ú. Kaňk z pozemků určených k plnění funkcí lesa a k podání návrhu na změnu Územního plánu města Kutné Hory, který je k tomuto úkonu potřeba.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 5/15 ke zrušení usnesení k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka
Rada města I. r u š í
usnesení č. 553/14 ze dne 25.6. 2014

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit bod II. usnesení č. 225/13 ze dne 17.12. 2013 a usnesení č. 79/14 ze dne 20.5. 2014.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.15


Usnesení č. 6/15 k plnění usnesení RM - žádost o prodloužení termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 7/15 k bytům v Benešově a Puškinské ulici
Rada města s o u h l a s í
s postupem navrhovaným v informativní zprávě o dosavadním postupu Města Kutná Hora ve věci smluv k bytům v Benešově a Puškinské uliciUsnesení č. 8/15 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Jitku a Jaroslava Kopeckých, Kutná Hora ve výši 80 % z částky 43 414,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.01.15


Usnesení č. 9/15 k vyvěšení záměru - Jungmannovo nám. 489, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí v budově č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 10/15 k uzavření smlouvy o výpůjčce Trebišovská 611 - Oblastní charita KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o rozloze cca 56 m2 v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora za účelem poskytování odborného sociálního poradenství, fakultativní činnosti vzdělávací a informačního centra, na dobu určitou od 16.1.2015 do 31.5.2015 s tím, že náklady spojené s užíváním prostor bude hradit vypůjčitelZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 11/15 k uzavření sml. o výpůjčce Trebišovská 611, Kutná Hora - Prostor plus
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o rozloze cca 45 m2 v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Prostor plus o.p.s., se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II, za účelem kanceláře, konzultační místnosti a k organizovaným aktivitám (taneční kroužky, kulturní akce), na dobu určitou od 16.1.2015 do 31.5.2015 s tím, že náklady spojené s užíváním prostor bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 12/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 956/14 a 559/14


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 13/15 ke zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 593/2, 597/7 a 600/24 o výměře cca 60 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 14/15 k poptávkovému řízení - prodejní trhy v Šultysově ul. a Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhlášením poptávkového řízení na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2015

b)s vyhlášením poptávkového řízení na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání tématických prodejních trhů v roce 2015


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.02.15


Usnesení č. 15/15 k finančnímu příspěvku Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na pořádání ohňostroje pro Město Kutnou Horu.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 21.01.15


Usnesení č. 16/15 k uzavření NS - TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 378, U Beránky, Kutná Hora - Malín, označené v projektu jako občerstvení a klubovna mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a TJ Sokol Malín, se sídlem Malín na dobu určitou od 8.1.2015 do 31.3.2015, za měsíční nájemné ve výši 500,- Kč a paušál za služby ve výši 500,- Kč/měsíc za účelem klubovny a zajištění občerstvení při konání sportovních a kulturních akcí pořádaných v předmětné budově.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.02.15


Usnesení č. 17/15 k inf. zprávě o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizač. přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města vzít na vědomí
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2014


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.15


Usnesení č. 18/15 k příspěv. programu (granty) soc. oblast č. 4 - malé projekty rok 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.12.2014 v sociální oblasti - realizace projektu v I. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.15Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 7. ledna 2015

Nahoru