7. dubna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.dubna 2021

Usnesení č. 221/21 k programu jednání Rady města 7. 4. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 7. 4. 2021 a ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Kuklu a Mgr. Štěpána Drtinu.


Usnesení č. 222/21 k prodeji podílových listů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej podílových 1.329 ks listů fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost a.s., za hodnotu ke dni 25. 3. 2021, která je 2,843 Kč za 1 kus.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 223/21 k záměru na pronájem pozemku v k.ú.KH - p. Novotný
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 3406/7 v k. ú. Kutná Hora o výměře 17 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.04.21


Usnesení č. 224/21 k záměru na pronájem pozemku v k. ú. Malín - p. Malimánek
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 61 v k. ú. Malín o výměře cca 400 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.04.21


Usnesení č. 225/21 k žádosti o pronájem pozemků - Greenbuddies, s.r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 4201/1, p. č. 4131/1, p. č. 3088/3, p. č. 4131/17, p. č. 4131/16, p. č. 4138/1, p. č. 4136/2, p. č. 4143/1, p. č. 4144/1, p. č. 4144/2 vše v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 226/21 k zajištění provozu testovací buňky u zimního stadionu
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí přístupu k využití prostor WC pro veřejnost na zimním stadionu pro společnost CITYLAB spol. s r.o., IČ: 28442156, se sídlem Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 5, za účelem provozu testovací buňky na COVID 19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 227/21 k nájemnému v roce 2021
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku zasláním informativního dopisu včetně vzoru čestného prohlášení nájemníkům, kteří podnikají v nemovitostech ve vlastnictví Města Kutná Hora, týkající se možnosti požádat o snížení nájemného pro rok 2021 za podmínky, že v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 nemohli v předmětných nemovitostech provozovat svoji činnost z důvodu covidové pandemie po dobu minimálně 30 dnů nepřetržitě o poměrnou část nájemného odpovídající době trvání omezení ve výše definovaném období.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.05.21


Usnesení č. 228/21 ke směně částí pozemků v k. ú. KH - pí Zajíčková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t směnu části pozemku p. č. 1163/3 o výměře 8 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl e) ve vlastnictví paní Rity Zajíčkové, Kutná Hora za část pozemku p. č. 1163/1 o výměře 2 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl b) a část pozemku p. č. 1162 o výměře 6 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl c) ve vlastnictví města Kutná Hora, vše v k. ú. Kutná Hora bez doplatku s tím, že obě smluvní strany uhradí polovinu vzniklých nákladů se směnou spojených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 229/21 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - pí Pekárková, pí Pospíšilová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 101/2020 ze dne 23.6.2020,

II. s c h v á l i t II. schválit prodej části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 225 m2 (dle geometrického plánu č. 4172-40/2020 pozemek p. č. 672/9), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do spoluvlastnictví paní Janě Pekárkové (podíl ve výši ?), Kutná Hora, (podíl ve výši ?) a paní Vlasty Pospíšilové (podíl ve výši ?), Kutná Hora (podíl ve výši ?) za celkovou kupní cenu ve výši 213. 750 Kč, která bude hrazena formou čtvrtletních splátek ve výši 26. 718,75 Kč s tím, že návrh na vklad práva vlastnického dle této kupní smlouvy bude podán do katastru nemovitostí až po úplném uhrazení kupní ceny. Výše dohodnuté cenay za 1 m2 byla stanovena s ohledem na velikost dotčené části pozemku, která by při prodeji jako samostatný pozemek měla charakter zahrady, nikoliv stavebního pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 230/21 k prodeji pozemků v k.ú. KH - PhDr. Zubová, Mgr. Chmelařová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 4521/3 o výměře 36 m2, p. č. 3936/58 o výměře 17 m2, p. č. 3936/53 o výměře 78 m2 a části pozemku p. č. 3936/1 o výměře cca 300 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, paní PhDr. Olze Zubové, Černíny a paní Mgr. Marcele Chmelařové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 231/21 k prodeji části pozemků v k. ú. KH - Junák český skaut střed.KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej částí pozemků p. č. 3972/6 o výměře cca 460 m2, p. č. 3972/8 o výměře cca 140 m2, p. č. 3969/6 o výměře cca 90 m2, p. č. 3802/1 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Kutná Hora spolku Junák - český skaut, středisko Kutná Hora, z. s., IČ 46402314, se sídlem Ku ptáku 940, Žižkov, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 232/21 ke zřízení věcného břemene - GasNet s.r.o. - k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemena - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení " REKO MS Kutná Hora - 530 DP, číslo stavby: 7700103505 na pozemku parc. č. 3716 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 233/21 k přijetí věcného daru pro ZŠ KH Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od iniciativy Česko.Digital, z.ú., Spěšného 391, 252 63 Roztoky v rámci projektu Učíme online. Celková hodnota daru činí 300 Kč, jedná se o tři použité notebooky pro účast žáků na distančním vzdělávání.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.04.21


Usnesení č. 234/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.08
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 08 - poskytnutí investiční dotace TJ Sparta Kutná Hora, z. s., venkovní plovárna ve výši 640.700 Kč na nákup profesionálního bazénového vysavače. Finanční krytí je navrženo navýšením příjmů o finanční vypořádání dotace TJ Sparta KH, z. s. plavecký bazén (rok 2020, úspora) ve výši 559.016 Kč a snížení schválené neinvestiční dotace organizace pro rok 2021 ve výši 81.684 Kč,

b) uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy na činnost organizace v roce 2021 pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s., plavecký krytý bazén a veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., venkovní plovárna na nákup profesionálního bazénového vysavače TJ Sparta Kutná Hora, z. s., plavecký bazén - dodatek VPS na částku 5.502.435 Kč, TJ Sparta Kutná Hora, z. s venkovní plovárna - VPS na částku 640.700 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 235/21 k rekonstrukci rybníku Lorčák
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení VŘ v režimu VZMR na zakázku na stavební práce na akci obnova rybníku Lorčák v Kutné Hoře dle instrukcí obsažených v Souhlasu se zahájením akce v roce 2022 a podmíněném příslibu dotace z Ministerstva Zemědělství z dotačního programu 129390,

II. u k l á d á
Odboru investic zahájit VŘ ve spolupráci s Ing. P. Daňkovou z ORRÚP MěÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 236/21 k řešení přívalových vod a rozpočtovému opatření RO OI č. 07
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o dílo se společností Projektateliér Dlabáček s.r.o. na zpracování studie odtokových poměrů na akci Protierozní opatření v lokalitě Kuklík v k. ú. Kutná Hora za nabídnutou cenu 217.800 Kč včetně DPH.

b) rozpočtové opatření OI č. 07 - pokrytí výdaje v bodě a) z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 237/21 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
část b) v usnesení RM č. 479/20 ze dne 15. 7. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 16.04.21


Usnesení č. 238/21 k projektu Ke Gruntě, Vavřinecká - prodloužení termínu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování studie komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká uzavřené s spol. MILOTA Kladno, spol. s r.o. na prodloužení termínu plnění do 30. 4. 2021.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 239/21 k Nařízení obce č. 2/2021
Rada města I. r u š í
ceník za nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobových míst a pronájem kolumbárních schránek pro pohřebiště v katastru města Kutná Hora schválené usnesením RM č. 571/10 ze dne 22. 6. 2010 ke dni 30. 4. 2021,

II. v y d á v á
nařízení města Kutná Hora č. 2/2021, kterým se stanovuje cena nájmu pro hrobová místa a služeb spojených s nájmem hrobových míst a pronájem kolumbárních schránek na veřejných pohřebištích Kutné Hory s účinností od 1. 5. 2021.


Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 01.05.21


Usnesení č. 240/21 k pojmenování ulic v městské části Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t názvy ulic v městské části Kaňk v Kutné Hoře dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 11.05.21
Usnesení č. 241/21 k zápisu Komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 13. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 14. 9. 2020
a on-line jednání ze dne 8. 3. 2021


Usnesení č. 242/21 k uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSET s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2021 v ulici Kremnická a Táborská mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3 ve výši 270.072 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 243/21 k Rámcové smlouvě o spolupráci - T-Mobile Czech Republic a.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Rámcové smlouvy řešící spolupráci při budování optické sítě v obci Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 244/21 k rozpočtovému opatření POL č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu realizace budovaného uložiště střeliva a zbraní v prostorech budovy MP ve výši 100.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 245/21 k rozpočtovému opatření OPKŘ č. 01
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŘ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských odvodů s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 3.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.04.21


Usnesení č. 246/21 k žádosti pana Jelínka
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t prominutí úhrady nájemného za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 7. 2. 1997 ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Robertem Jelínkem, IČO 71255869, , Kutná Hora jako nájemcem

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 7. dubna 2021

Nahoru