7. dubna 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.dubna 2009

Usnesení č. 299/09 k přemístění sídla městské policie
Rada města s o u h l a s í
se záměrem přemístění sídla Městské policie do domu čp. 87 Havlíčkovo nám. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, p. Kubový      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 300/09 ke zřízení internetové místnosti U Havírny
Rada města s o u h l a s í
se zřízením společenské internetové místnosti v budově Domu s pečovatelskou službou, U Havírny čp. 921 v Kutné Hoře v rámci Komunitního plánu.
Zodpovídá : Ing. M. Štorková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 301/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 28/09
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 28/09, kterým se navyšuje příjmová položka nájem MLaR o částku 5.500.000,-- Kč a v téže výši se zřizuje nová výdajová položka příspěvek MLaR dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 302/09 k poskytnutí fin. podpory HZS
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finanční podpory ve výši 20.000,- Kč Sportovnímu klubu hasičů Kutná Hora, jako spolupořadateli na akce spojené s oslavami 40. výročí založení profesionálních hasičů v Kutné Hoře z rezervy RM.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 303/09 k uzavření smlouvy se společností GARP HK, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Kutná Hora a společností GARP HK, spol. s r.o. při vydání propagační brožury Kutná Hora - Čáslav a okolí bez nároku na finanční prostředky města.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 304/09 k rozpočtovému opatření OE č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Rady města pro zdravotnictví na příspěvek Nemocnici Kutná Hora s.r.o. nezbytný k úhradě nejnutnějších faktur ve výši 6 mil. Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OE č. 7


Usnesení zrušeno usnesením RM č. 377/09 ze dne 5.5.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 305/09 ke zrušení usnesení RM č. 262/09
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na zrušení usnesení Rady města č. 262/09 k vrácení kupní ceny za prodej obchodního podílu nemocnice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.04.09


Usnesení č. 306/09 k zakoupení části pozemků Na Kavkách (p.Svoboda)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Pavla Svobody,Karlovy Vary za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b) souhlasit se zaplacením znaleckého odhadu na pozemky KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora a daně z převodu nemovitostí za prodávajícího pana Ing. Pavla Svobodu,Karlovy Vary.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 307/09 k zakoupení části pozemků Na Kavkách (p.Breüer)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Breüera, Praha - Střešovice za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b) souhlasit se zaplacením znaleckého odhadu na pozemky KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora a daně z převodu nemovitostí za prodávajícího pana Miroslava Breüera, Praha - Střešovice


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 308/09 k vyhodnocení VŘ č. M 01/09 na prodej domu čp. 469 v K.Hoře
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. M 1/09
na 1. místě se umístila Oblastní charita Kutná Hora, IČ: 49543547
na 2. místě se umístil1 p. František Frankovic, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej domu čp. 469 Městské Sady, Kutná Hora s pozemkem p.č.2911 v k.ú. Kutná Hora o výměře 250 m2 s uchazečem podle pořadí uvedeném v bodu I.
Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 2.300.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 309/09 ke znaleckému posudku - nemocnice
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení
objednat vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitostí v areálu Nemocnice Kutná Hora u pana Ing. Františka Mayera, Kolín 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 310/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 23.3.2009.
b) zápis z bytové komise konané dne 23. 3. 2009.
c) zápis z 12. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 5.3.2009
d) zápis ze 16. zasedání Komise životního prostředí ze dne 9. 3.2009.
e) zápis z komise architektů ze dne 25.3.2009.
f) zápis č. 16 investiční komise ze dne 25.2.2009.

Usnesení č. 311/09 k vyvěšení záměru na převod movitých a nemovitých věcí nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na bezúplatný převod nemovitého a movitého majetku v areálu nemocnice Kutná Hora Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 312/09 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.4.2009 do 31.5.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 313/09 k výpovědi z nájmu bytu - Schmidmajerovi
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 1 v prvním podlaží domu čp. 553, ul. Štefánikova v Kutné Hoře společným nájemcům Zdeňku a Marii Schmidmajerovým z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zák oníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 314/09 k podnájmu bytu - Matejovi
Rada města n e s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 4 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemci jsou manželé Anna a Marián Matejovi ve smyslu § 719 Občanského zákoníku na základě jejich žádosti ze dne 27.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 315/09 k prodeji nebyt.prostoru v čp.168 ul.Mazákova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru Města Kutná Hora prodat nebytovou jednotku č. 101 v čp. 168 ul. Mazákova, včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 Společenst ví pro dům č.p. 168 a 169, ul. Mazákova v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 170.980,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 368/09 ze dne 21.4.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.05.09


Usnesení č. 316/09 k žádosti o výměnu bytu - Ing.Hájková
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytu mezi paní Shyamoli Hájkovou, Kutná Hora o velikosti 4+1 a manželi Tomášem a Markétou Hudskými, Čáslav o velikosti 1+1, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou s paní Shyamoli Hájkovou na byt
č. 3 v čp. 633, ul. Benešova, Kutná Hora ke dni 30. 4. 2009.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Tomášem a Markétou Hudskými na
byt č. 3 v čp. 633, ul. Benešova, Kutná Hora na dobu neurčitou - od
1.5.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 317/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce - divadlo Příbram
Rada města I. r u š í
usnesení č. 984/08 ze dne 4.11.2008

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - "Preghausu" v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Divadlem A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram ve dn ech 27.5.2009 od 12.00 hod. - 31.5.2009 do 12.00 hod. za účelem pořádání divadelního představení, včetně stavby pódia, umístění stánku s občerstvením na nádvoří a konáním ohňostroje vždy po skončení představení

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.05.09


Usnesení č. 318/09 k VŘ č.SN 07/09 na pronájem bytu - Barborská čp.34
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 07/09 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízen í je dne 11. 5. 2009 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.09


Usnesení č. 319/09 k prodloužení smlouvy o ubytování - pí Čurejová..
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul., čp.443, Kutná Hora - Sedlec, paní Nastě Čurejové a Jiřímu Krausovi,na dobu určitou - 1 měsíc, tj.od 1.4.2009 do 30.4.2009 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy a splátky p odle uzavřené dohody o splácení dluhu do 30.4.2009, a nadále pravidelně hrazen běžný nájem, nebude již smlouva o poskytnutí ubytování dále prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 320/09 k ukončení smluv o nájmu nebyt.prostor - p.Totič
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 14.2.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Svatoljubem Totičem, Kutná Hora výpovědí ze strany Měst a Kutná Hora z důvodu nehrazení peněžitých závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy pro nájemce

b) s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 23.7.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Svatoljubem Totičem, Kutná Hora výpovědí ze strany Měst a Kutná Hora z důvodu nehrazení peněžitých závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy pro nájemce

c) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.06.09


Usnesení č. 321/09 k žádosti p.Josefa Drdy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro pana Josefa Drdu,Kutná Hora, týkající se prodloužení podpisu kupní smlouvy do 30.4.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 322/09 k dopisu skupině občanů Sedlce - pronájem pozemku p.č.557/13
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápornou odpověď pana Karla Schwarzenberga, zastoupeného panem Adolfem Havlínem, zástupcem Správy nemovitostí, Orlík nad Vltavou s.r.o., Bělohorská 165, Praha 6, týkající se dlouhodobého pronájmu pozemku p.č.557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, jehož je vl astníkem, za účelem zřízení veřejného dětského hřiště.

II. s o u h l a s í
s předloženým dopisem skupině občanů Sedlce s informací o výsledku jednání s panem Karlem Schwarzenbergem o pronájmu pozemku p.č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za účelem zřízení veřejného dětského hřiště.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 323/09 k finanční spoluúč.na projektu "Cykloturistická stezka kolem KH"
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finanční spoluúčasti Města ve výši 150 000,- Kč Občanskému sdružení DENEMARK v případě získaní grantu k projektu "Cykloturistická stezka kolem Kutné Hory". Příslušnou rozpočtovou změnu na vyčlenění těchto finančních prostředků zajistí ekono mický odbor z rezervy rozpočtu Města.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 324/09 k zápisu č.02/09 ze zasedání DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 02/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 24.3. 2009Usnesení č. 325/09 k nabídce Kutná Hora, o.p.s.
Rada města n e m á n á m i t e k
k vypracování generelu MHD města Kutná Hora obecně prospěšnou společností Kutná Hora o.p.s.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 326/09 k záměru na výpůjčku pozemků ŘSD ČR - kruhový objezd U Krupičků
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemkových parcel č. 1459/3, 1459/4, 1461/3, 1461/4, 1463/1, 1463/2, 3819/3, 3819/11, 3819/16, 3819/4, 3819/13, 3819/14, 3819/15, 3819/16, 3819/17, 3819/18, 3819/5, 3819/6, 3819/7, 3819/8, 3825/2, 3825/3, 3825/6, 3825/7 , 3825/9, 3825/10, 3825/11, 3825/12, 3825/13, 3825/14, 3825/15, 3825/16, 3825/17, 3668/17 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 3 570m2 firmě Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 za účelem dočasného záboru při rea lizaci stavby "I/2 Kutná Hora - 3 křižovatky". Plánovaný termín realizace stavby je 04/2009 - 12/2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.05.09


Usnesení č. 327/09 k 44.zápisu zasedání DR Městské lesy a rybníky KH s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
zápis ze 44.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 26.března 2009.

II. s c h v a l u j e
a) Příspěvek města společnosti na likvidaci následků větrných kalamit ve výši 5.500.000,- Kč. Tento příspěvek bude poskytnut ze zvýšeného nájemného společnosti za rok 2008.

b) Finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora.

III. u d ě l u j e
a) Odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele jednateli společnosti ve výši 15 % ze zisku pro jiné subjekty dle předloženého seznamu.

b) Odměnu jednateli společnosti za IV.Q.2008 v plné výši.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 328/09 k rozpoč.opatření OSM č.23-27/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.23/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.790,-- Kč na novou investiční rozpočtovou položku
osvětlení přechodu - ZŠ Žižkov, a to na úkor položky veřejné osvětlení
služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.24/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 74.000,-- Kč na rozpočtovou položku pronájem sběrných nádob, a to na úkor položky komunikace rekonstrukce - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.25/09, kterým dochází k přerozdělení finančních prostředků z položky ekologická výchova školy ve výši 10.000,-- Kč, a to rovným dílem mezi čtyři ZŠ v Kutné Hoře (ZŠ Kamenná stezka, ZŠ TGM, ZŠ J.Palacha a ZŠ Žižkov) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.26/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 7.000,-- Kč na novou rozpočtovou položku náhrada paní Kučerová, a to na úkor položky nebyty služby, revize - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.27/09, kterým dochází ke změně paragrafu v příjmové rozpočtové položce příjmy za prodej dřeva, a to z 3613 na 3639 - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 329/09 k vyhodnocení VŘ SN 5/09 - nebyt.prostory v čp.633 Benešova ul.
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 5/09:
Na 1. místě se umístil: Radek Procházka
Na 2. místě se umístil: Josef Tuček

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul. v Kutné Hoře s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 330/09 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - sdružení Kocábka KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Sdružení KOCÁBKA, zastoupené předsedou sdružení panem Ing. Zdeňkem Lebedou, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora, za účelem uspořádání 26. ročníku festivalu "Kutnohorská Kocábka" na den 15.srpna 2009. Samotná akce by proběhla od 8:00 do 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.09


Usnesení č. 331/09 ke zpracování PD na sběrný dvůr
Rada města s o u h l a s í
se zpracováním projektové dokumentace na sběrný dvůr v Puškinské ul. v Kutné Hoře a v městské části Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 332/09 k uvolnění 2 mil. Kč pro nemocnici
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky ve výši 2 mil. Kč pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 333/09 ke smlouvě o dílo na restaur.sousoší sv.Anny a Panny Marie
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na restaurování sousoší sv. Anny a Panny Marie, parc. č. 213 k.ú. Poličany s Univerzitou Pardubice, fakulta restaurování, Studentská 95, Pardubice v celkové výši 103.550,- Kč včetně DPH
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 334/09 k dotaci z programu Podpora drobných památek ve Středočes.kraji
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora drobných památek ve Středočeském kraji na rok 2009 na akce :
1) kaplička sv. Petra a Pavla, Na Rovinách, parc. č. 4211 k.ú. Kutná Hora
2) kaplička Panny Marie Svatohorské, Kouřimská ulice, parc. č. 716 k.ú. Kutná Hora
3) kaplička u domu čp. 13 Žižkova brána, parc. č. 4 k.ú. Kutná Hora
4) pomník padlých, parc. č. 621/1 k.ú. Kaňk

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 335/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 7 - přesun rozpočtových prostředků na položku "rezerva Rady - kultura" ve výši 20.000,- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím - oddělení regenerace památek" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 7.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček ,Mgr.Seifert      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 336/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.8-11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 - přesun prostředků na poskytnutí příspěvku Průvodcovské službě s. r. o. na projekt "Kutnohorské léto" z rezervy rady-kultura ve výši 130 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 9 - přesun prostředků na realizaci akce "J. Matura - hudební produkce květen - září" z rezervy rady-kultura
ve výši 109 000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 10 - přesun prostředků na realizaci akce "Kutná Hora ve 20. století - 5. díl dokumentárního filmového cyklu" z rezervy rady-kultura ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 11 - přesun prostředků v rámci kapitoly odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, oddělení kultury, školství a tělovýchovy podle skutečného zařazení dle platné rozpočtové skladby ve výši 35 0 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 8 - 11.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 337/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.12 - přesun rozpočtových prostředků SRP 2867 pro HC Kutná Hora a.s., Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora formou neinvestičního příspěvku na zajištění nákladů hokejových družstev mládeže ze schváleného příspěv ku pro TJ Stadion Kutná Hora v celkové výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 12.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 338/09 k platovému zařazení ředitelky PO Školní jídelny Jana Palacha
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitelky PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, paní Ireny Kloudové,286 01 Čáslav v souladu s nařízením vlády č. 74/2009 Sb.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 339/09 k dlouhodobé zápůjčce obrazu - Středočeský kraj
Rada města s o u h l a s í
s dlouhodobou zápůjčkou sbírkového předmětu - obraz Bohumila Stanislava Urbana, Kostel sv.Jakuba v Kutné Hoře, 1936, olej na plátně, 73,2x89,2cm, inv.č. VU 99/G v majetku Města Kutné Hory Středočeskému kraji za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Mgr.Rezler      Termín : 01.05.09


Usnesení č. 340/09 k žádosti o půjčku z FRB mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z FRB mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 341/09 k zápisu komise pro regeneraci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro regeneraci sídliště Šipší ze dne 9.3.2009

II. d o p o r u č u j e
dle návrhu komise zpracování jednoduchého projektu na bikrosovou dráhu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.09


Usnesení č. 342/09 k pořízení změny č.27 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené částí pozemku parc. č. 1506/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora
b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 343/09 k zadání pro zpracování návrhu změny č.19 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 19 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemku parc. č. 176/13 (pozemek ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Perštejnec.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 344/09 k zadávacímu řízení -výměna oken v ZŠ TGM KH - II.etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na do dávku s názvem: "Výměna oken v ZŠ TGM Kutná Hora - II.etapa"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhami v procentech:
1.celková nabídková cena v Kč včetně DPH 70%
2.počet těsnění v rámu oken (dveří) 30%

II. S o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Karel Ptáček RNDr. Vladislav Slavíček
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček DiS. Michaela Špačková
5 Mgr. Ondřej Seifert Nechojdomová Milada

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.04.09


Usnesení č. 345/09 k I. a II.etapě zádlažby historického jádra
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů veřejné zakázky I. a II.etapa zádlažby historického jádra

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo se společností SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice čp.331, 258 21 Kutná Hora na veřejnou zakázku I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 346/09 ke změně usnesení
Rada města I. s c h v a l u j e
a) prodloužení termínu usnesení č. 40/09 do 30.6.2009
b) zrušení usnesení č. 293/09 ze dne 24.3.2009

II. s o u h l a s í
s tím, aby zakázku "Úprava a osazení nové objektové předávací stanice pro potřeby čp. 101 -107 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře" zajišťovala společnost KH.TEBIS s.r.o. Zakázka bude přímo zadána společnosti EVČ s.r.o. Pardubice. Celkové náklady na akci byly stanoveny ve výši 1.472.314,60 Kč včetně DPH. Náklady na tuto akci budou odečteny ze smluvního nájemného, které hradí společnost KH TEBIS s.r.o. Městu Kutná Hora.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 416/09 ze dne 5.5.2009.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.09


Usnesení č. 347/09 k uzavření dodatku č.1 ke sml.- I. a II.etapa zádlažby HJ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Č. S/0067/RRSC/2008 na projekt CZ.1.15/3.2.00/10.00161 "I.a II.etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora"
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 07.04.09


Usnesení č. 348/09 k návrhu na právní zastupování
Rada města s c h v a l u j e
mandatáře (dále jen advokát) JUDr. Karla Novotného, zapsaného pod poř. č. 2840 v seznamu advokátů České advokátní komory, ke komplexnímu právnímu zastupování Města Kutné Hory ve vztahu ke společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a společnosti Medistyl-Pha rma s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Kožený, Ph.D.      Termín : 31.10.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 7. dubna 2009

Nahoru