7. června 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.června 2006

Usnesení č. 498/06 k žádosti o použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora v publikaci o Středočeském kraji v řadě Turistických encyklopedií ČR, která bude realizována v Knižním klubu a bude realizována Nakladatelstvím Soukup & David, Praha 6.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.06.06


Usnesení č. 499/06 k žádosti o použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora v příloze "Cesty městy" Deníků Bohemia, která vyjde 21.6.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.06.06


Usnesení č. 500/06 k žádosti o výpůjčku Tylova divadla v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou výpůjčkou Tylova divadla v Kutné Hoře pro zářijový koncert, který bude součástí projektu "Interpersonální řešení domácího násilí na regionální úrovni", na jehož realizaci byl o.s. POVÍDEJ udělen grant NROS.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.06.06


Usnesení č. 501/06 k informaci o hospodaření nemocnice (duben 2006)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o hospodaření nemocnice k 30.4.2006 v porovnání s plánem
pro I. pololetí roku 2006
b) porování nákladů a výnosů Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. v letech
2004 - 2005 s celostátními výsledky dle ÚZIS


Usnesení č. 502/06 k personálnímu stavu Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o personálním stavu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. k 30.4.2006.

II. u k l á d á
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
jednateli a řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
zapracovat do mzdového plánu pro rok 2007 2% valorizaci mezd v pohyblivé složce.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 503/06 k nákupu investic v roce 2006
Rada města b e r e na v ě d o m í
nákup zdravotnických přístrojů dle plánu schválených investic:
- chladící box do centrálního skladu infekčního odpadu, vyplývající z
vyhlášky č. 195/2005 Sb.
- panoramatický stomatologický RTG


Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 504/06 k nemocničnímu informačnímu systému
Rada města I. s c h v a l u j e
rozšíření Nemocničního informačního systému NIS Medea od firmy Stapro s.r.o. ve výši 420.000-- Kč

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
jednateli a řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
zajistit realizaci Nemocničního informačního systému NIS Medea do 30.9.2006
Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 505/06 k prodeji čp. 54 Neškaredice
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 5/06 na prodej nemovitostí čp. 54 Neškaredice a pozemků p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 506/06 k prodeji pozemku v Pernštejnci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 31 v k.ú. Perštejnec panu Antonínu Korbovi, Hlavní 2529, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 507/06 k darování pozemku pod silnicí
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování části "B" pozemku p.č. 1923 v k.ú. Kutná Hora o výměře 182 m2 Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 508/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3875 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 224 4/3 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 509/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 108 v Ma líně. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 510/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 34 v k.ú . Malín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 511/06 k přijetí daru pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru pozemků p.č. 739/7, 739/8 díl "a", 642/3 díl "v", 495/5 díl "c", 739/9 v k.ú. Kaňk o celkové výměře 575 m2 a pozemků p.č. 4522/20, 4522/21 díl "h", "i", "g", 4522/22 díl "m", "o", 3842/12 díl "t" a 4522/2 díl "D" v k.ú. Kutná Ho ra o celkové výměře 1.021 m2 pod stavbou chodníku na Kaňk od Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 512/06 k obnově chaty v Opatovicích I
Rada města s o u h l a s í
s obnovou vyhořelé chaty na pozemku p.č. 1110 (před pozemkovou úpravou p.č. 738/5) v k.ú. Opatovice I s tím, že chata bude vystavěna na původních základech a výstavba nenaruší ráz krajiny. Toto usnesení nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 513/06 k vyhlášení VŘ č. M 6/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 6/06 na prodej domu čp. 302 s pozemkem p.č. 1415 o výměře 277 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 3.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 23.08.06


Usnesení č. 514/06 k prodeji pozemků v Kutné Hoře
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem p.č. 2134/2 o výměře 25 m2 a části p.č. 2134/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Kutnohorská stavební, s.r.o. se sídlem Benešova 316, Kutná Hora za kupní cenu 600,- Kč/m2.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení teplovodu na části pozemku p.č. 2134/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 515/06 k prodeji části pozemku v K.Hoře (p.Csiffáry)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 2481/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Štefana Csiffáryho, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 516/06 k prodeji pozemků v K.Hoře (Piskačovi)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 4281/3, p.č. 4285/5 a části p.č. 4280/3 o výměře cca 1523 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Mgr. Bc. Zdeňka a Zuzany Piskačových, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků p.č. 4281/3, p.č. 4285/5 a části p.č. 4280/3 o výměře cca 1523 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Mgr. Bc. Zdeňka a Zuzany Piskačových, Kutná Hora na dobu určitou 20 let.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 12.08.06


Usnesení č. 517/06 k prodeji pozemku ve Zdeslavicích (Havelkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 57 a části p.č. 169/4 o výměře ca 70 m2 v k.ú. Zdeslavice u Chlístovic dle žádosti manželů Miroslava a Petry Havelkových, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 518/06 k vyhodnocení VŘ M 4/06 na prodej pozemku v Bylanech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 102 o výměře 3.626 m2 v k.ú. Bylany panu Ing. Milanu Matějkovi, Kutná Hora .
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 519/06 k prodeji pozemku na garáž (p. Procházka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Martina Procházky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 520/06 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 15.5.2006


Usnesení č. 521/06 k prodeji pozemku v K.Hoře (Silnice Čáslav-Holding)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku dle PK p.č. 2108 o výměře 13.304 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti spol. Silnice Čáslav - Holding, a.s. se sídlem Zbraslavice 331, za kupní cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za vypracování tohoto posudku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 522/06 ke směně pozemků v K.Hoře (Kostihová-Machková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku dle PK č. 785/1 o výměře cca 311 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK č. 780/1 o výměře cca 311 m2 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Dagmar Kostihové, Praha a Ing. Jitky Machkové, Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 523/06 k nájemní smlouvě s MLaR
Rada města s o u h l a s í
s textem předložené nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí uvedených v příloze č. 1, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Městskými lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 524/06 ke zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování kanalizačních přípojek pro čp. 163 a čp. 20 Kaňk na pozemku p.č. 739 v k.ú. Kaňk v majetku Středočeského kraje ve prospěch Města Kutné Hory. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrad a za zřízení věcného břemene bude 1.470,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 525/06 ke kupní smlouvě - odkoupení čp. 224 K. Hora
Rada města b e r e na v ě d o m í
předloženou kupní smlouvu na odkoupení domu čp. 224 s pozemky p.č. 1461 a p.č. 1462/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřenou s manželi Jiřím a Danuší Pelikánovými, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 526/06 k závěrečnému účtu za rok 2005
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I.souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2005 bez výhrad

II. vzít na vědomí
informace o výsledcích hospodaření za rok 2005 městem zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí závěrečného účtu

III. souhlasit
s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 527/06 k přesunu finančních prosředků na odboru sociál.věcí
Rada města s c h v a l u j e
dočasný přesun finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 120.000,-- Kč ve prospěch Komunitního plánu Kutná Hora. Po obdržení dotace pro Komunitní plán budou finanční prostředky vráceny na původní účel.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, D. Novotná      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 528/06 k bezplatnému užívání objektu čp.146 Lierova - sympozium výtvar. umění
Rada města s c h v a l u j e
dočasné bezplatné užívání objektu čp. 146 Lierova ul. pro účastníky VI. Sympozia současného výtvarného umění Jenewein Kutná Hora ve dnech 3.-17.7.2006.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 529/06 k zadání veřejné zakázky - Modernizace křižovatky Zámecká
Rada města I. r u š í
usnesení č. 154/06 ze dne 8.2.2006

II. s o u h l a s í
a) se zadáním veřejné zakázky Modernizace křižovatky místní komunikace
Zámecká - způsobem dle pravidel SROP (společného regionálního operačního
systému) a zákona č. 40/2004 Sb. § 27 odstavec 3, písm. d) - jednací
řízení bez uveřejnění

b) s předloženým návrhem na pověření členů a náhradníků pracovní skupiny
(hodnotící skupiny) pro hodnocení kvalifikačních předpokladů, jednání s
uchazeči o předložených nabídkách a výběr nejvhodnější nabídky:

Člen náhradník
1. Bohumil Dvořák Václav Vančura
2. Martin Nepraš Martin Kremla
3. Josef Bárta Tomáš Hobl
4. Zdeněk Mejstřík František Tvrdík
5. Michaela Špačková Lukáš Pečenka

c) s pověřením pracovní skupiny pro vyhodnocení kvalifikace uchazečů
zadavatelem a s jejím složením členů: Ing. Martin Nepraš, Ing. Josef
Bárta, Ing. arch. Martin Kremla, Lukáš Pečenka, Michaela Špačková

d) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení
po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 530/06 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise, konané dne dne 11.5.2006
b) zápisy z jednání kulturní komise, konané dne 19. 4.2006 a 25.5.2006
c) zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 22.5 2006
d) zápis z jednání komise TV a sportu ze dne 23.5.2006


Usnesení č. 531/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení (TJ Stadion K.Hora)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro TJ Stadion Kutná Hora, Pobřežní 194 ve výši 190,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 532/06 k prominutí části poplatku z prodlení (Z.Pekařová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Zdeňku Pekařovou, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 1.984,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 533/06 k prominutí části poplatku z prodlení (M.Flosová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Markétu Flosovou, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 6.334,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 534/06 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 3 v prvním podlaží domu v Opletalově ul. v Kutné Hoře nájemnici paní Marii Vidlákové z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hru bého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemnici přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 535/06 k prodloužení NS (M.Flosová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská , Kutná Hora paní Markétě Flosové, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.6.2006 do 31.8.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 536/06 k ukončení NS (Zimovi, Holubovi)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Markétou a Josefem Zimovými, k bytu
č. 5 v ul. Puškinská v Kutné Hoře s tím, že v souladu s nájemní
smlouvou bude vypořádáno nadstandardní vybavení bytu po odečtení odpisové
sazby za dobu užívání bytu ve výši 11.977,-Kč.

b) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Jiřím a Zuzanou Holubovými, k bytu
č. 2 v ul. Puškinská v Kutné Hoře ke dni 30. 6. 2006.

c) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Jiřím a Zuzanou Holubovými, k bytu
č. 5 v ul. Puškinská v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinností
od 1. 7. 2006 do 30. 11. 2022.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutnán Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 14. 3. 2001, mezi Městem Kutná Hora a manželi Markétou a Josefem Zimovými, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. V I. smlouvy uzavřené dne 14.3.2001. Město Kutná Hora vrátí manželům Zimovým částku ve výši 287.217,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 537/06 k žádosti p. Jana Bogdana
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora ze dne 21.1.1997 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Bogdanem, bytem Církvice spočívajícího v e změně doby trvání nájemního vztahu z doby určité (do 18.4.2007) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 538/06 k žádosti společnosti ProCafé CZ, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 167 Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec ze dne 13.3.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ProCafé CZ, s.r.o. se sídlem K utnohorská 54, Kolín I týkajícího se rozšíření účelu nájmu o prodej točené zmrzliny a cukrářských výrobků.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 539/06 k žádosti o povolení filmování Okko Production s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením filmu "La Dame D´izieu" v Kutné Hoře (Havlíčkovo náměstí) společností OKKO PRODUCTION, s.r.o. se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5 za 140.000,- Kč (včetně pevné částky za vyřízení žádosti, uzavření smlouvy a poplatku za zábor veřejného prostranství) v termínu od 24.6.2006 do 27.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.06


Usnesení č. 540/06 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 228/06, č. 49/06, č. 148/06
b) s prodloužením usnesení dle předložené důvodové zprávy
c) se změnou odpovědné osoby
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 541/06 k informativní zprávě k NS - p. Buňka
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu, týkající se nájemního vztahu na nebytové prostory v nemovitosti čp. 552 Havlíčkovo nám. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 542/06 k žádosti o zábor veřej.prostranství - Stříbření
Rada města s o u h l a s í
se zvláštním užíváním místních komunikací Barborská, Komenského nám., Havlíčkovo nám., Jánské nám. a Žižkova brána (vč.mostu), pro účely konání XV. Královského stříbření Kutné Hory v termínu od 23.6.2006 do 26.6.2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 543/06 k záboru veřej.prostranství - Den první pomoci a péče o zdraví
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem pro účely akce "Den první pomoci a péče o vlastní zdraví" dne 10.6.2006 od 8:00 do 13:00 hod. pro Český červený kříž - oblastní spolek Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.06


Usnesení č. 544/06 k zápisu DR Technických služeb s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zápis č. 3/06 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 15. května 2006


Usnesení č. 545/06 k zápisu DR KH Tebis s.r.o.
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s. r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s r.o. ze dne 23. května 2006

II. n e m á n á m i t e k
proti jmenování zástupce firmy EVČ Pardubice do řídící komise na zpracování energetické koncepce města.


Usnesení č. 546/06 k uzavření NS na pronájem pozemků (Bc. Černý)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 653 a 654 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Bc. Martinem Černým, Kutná Hora na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, za nájemné 2,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 547/06 ke schválení Plánu odpadového hospodářsví
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 548/06 k uzavření NS na pozemky - Vitamina - družstvo ovocnářů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemku pč. 58 v k.ú. Kaňk o rozloze 2.014 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Vitamínou - družstvem ovocnářů, se sídlem Seifertovy sady 38, Kutná Hora na dobu neurčitou s výpovědní l hůtou jeden rok za nájemné 0,10 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 549/06 k zápisu DR MLaR Kutná Hora
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z 29. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná
Hora ze dne 9. března 2006.

I. s o u h l a s í
s vyplacením příspěvku na reklamu občanskému sdružení Stříbrná Kutná
Hora na pořádání Královského stříbření ve výši 50.000,-- Kč

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 550/06 k žádosti o přidělení bytu
Rada města n e s o u h l a s í
se zapsáním žádosti o přidělení bytu do seznamu uchazečů a následným zařazením do pořadníku pro přidělování bytů do nájmu občanů, podanou dne 23.5.2006 panem Zenovii Krainykem, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 551/06 k vyhodnocení VŘ č SN 17/06 na pronájem bytu Barborská 30
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/06 na pronájem bytu 3+1 v čp. 30, ul. Barborská, Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21.8.2006 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.08.06


Usnesení č. 552/06 k uzavření dohody o splácení dluhu pro manžele Kalfiřtovy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 248.334,-- Kč pro manžele Marcelu a Petra Kalfiřtovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 553/06 k prodloužení doby na slevu z nájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením období na přiměřenou slevu z nájmu ve výši 20% měsíčně od 1.6.2006 do 31.7.2006 nájemcům bytů 1-6 v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, a to p MUDr. Jaromíru Boudovi, MUDr. Martě Hauriškové, p. Petru Valdmanovi, p. Miloslavu Havelkovi, p. MUDr. V endule Fajtlové, p. MUDr. Silvii Andrášové, p. Ing. Karlu Malému, p. Bc. Janě Cmarové, p. Bc. Lucii Dické, p. Evě Haitlové a p. Kataríně Harahoničové, v souladu s ustanovením § 698, odst. 2, Obč. zákoníku, kdy po dobu stavebních úprav v domě se podstatně zhoršily podmínky užívání jednotlivých bytů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 554/06 k záměru na pronájem střechy objektu Uhelná 555
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části střechy objektu čp. 555
Uhelná ul. v Kutné Hoře za účelem umístění anténního zařízení pro provoz
bezdrátového internetu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.
552, 284 24 Kutná Hora a Sdružením KHnet.info se sídlem Jana Palacha 143,
Kutná Hora za roční pronájem ve výši 16.333,-- Kč.

b)s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části střechy objektu čp. 555
Uhelná ul. v Kutné Hoře za účelem umístění anténního zařízení pro provoz
bezdrátového internetu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.
552, 284 24 Kutná Hora a firmou Ramzes zabezpečovací systém, se sídlem
Řehákova 261, Kutná Hora za roční pronájem ve výši 16.333,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 555/06 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostorů Benešova 638
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytového prostoru v čp. 638 Benešova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 556/06 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů Benešova 638
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytového prostoru v čp. 638 Benešova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 557/06 k opravě povrchů chodníků - KH Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s opravou povrchů chodníků po obou stranách Fučíkovy ulice v Kutné Hoře - Žižkov pokládkou nové zámkové dlažby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 558/06 k záboru veřej. prostanství - p. Lupečka
Rada města s o u h l a s í
s umístěním prodejního zařízení na prodej popcornu v Husově ul. naproti čp. 105 pro pana Jana Lupečku, Kutná Hora v termínu od 1.7.2006 do 30.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.06.06


Usnesení č. 559/06 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro sociální záležitosti ze dne 18.5.2006
včetně zprávy o pracích na komunitním plánu
b) posun termínu grantové akce Českého červeného kříže - oblastního spolku
v Kutné Hoře z 27.5.2006 na 10.6.2006.


Usnesení č. 560/06 ke zprávě hospodářské činnosti - PO Pečovatelská služba
Rada města b e r e na v ě d o m í
zprávu o hospodářské činnosti za rok 2005 Pečovatelské služby Kutná Hora.


Usnesení č. 561/06 k využití metodického pokynu MŠTV
Rada města s o u h l a s í
s aplikací a využitím Metodického pokynu Ministerstva školsví, mládeže a tělovýchovy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ze dne 22.12.2005 ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora s účinností od 1.9.2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 562/06 ke schválení mimořádných odměn ředitelům školských PO
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ Jana Palacha, p. řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŚ TGM Kutná Hora, p. řed. Mgr. Václav Klečka
ZŠ Kamenná stezka, pí. řed. Mgr. Lída Jůnová
ZŠ Kremnická, p. řed. Mgr. Vladislav Tuček
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí. řed. Irena Kloudová
ZUŠ Kutná hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 563/06 k zadávací dokumentaci - světelné zařízení a osvětlení ve městě K.H.
Rada města s o u h l a s í
a)s obsahem předložené zadávací dokumentace vypracované v květnu 2006
odborem RRÚPaI pro veřejnou soutěž o návrh na zajišťování správy,
provozování, údržby, postupné obnovy a rozvoje světelného
signalizačního zařízení, veřejného a vánočního osvětlení včetně návrhu
na zajištění financování ve městě Kutná Hora a v ní uvedených
základních obchodních podmínek, které budou součástí návrhu smlouvy o
poskytování uvedené služby vybraným soutěžícím-dodavatelem zakázky.

b)s předloženým návrhem časového harmonogramu průběhu soutěže o návrh dle
důvodové zprávy

c)s předloženým návrhem na jmenování členů a jejich náhradníků soutěžní
poroty zadavatelem ve složení:
člen náhradník
1. Ivo Šalátek MVDr. Václav Vančura
2. Ing. František Tvrdík Božena Marhanová
3. Ing. Milan Nedvěd Bohumil Dvořák
4. Libuše Opatrná Ing. Vlastimil Kapička
5. Jiří Král Ing. Miloslav Král

d) s pověřením pracovní skupiny pro vyhodnocení kvalifikace vybraného
soutěžícího zadavatelem a s jejím složením členů: Ing. František
Tvrdík, MVDr. Václav Vančura Ing.Josef Bárta, Ing. Milan Nedvěd


Zodpovídá : MVDr. Vančura, L.Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 564/06 k postupu prací na pořízení změny ÚP města K.Hora - Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit usnesení ZM č. 240/05 ze dne 25.10.2005

II.nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území
Sedlec u Kutné Hory (§ 17, odstavec 2, zák. č. 50/1976 Sb. v současně
platném znění)

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 565/06 k finanční podpoře - Gymnázium J.Ortena
Rada města n e s o u h l a s í
s finanční podporou účasti Gymnázia J. Ortena Kutná Hora v projektu "Hornická města Kutná Hora - Příbram - Jihlava"
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.06.06


Usnesení č. 566/06 k finanční podpoře - Gymnázium J.Ortena
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou reprezentačního zájezdu divadelního souboru Gaudeamus Gymnázia J. Ortena Kutná Hora do partnerského města Kremnica ve výši 5.000,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.06.06


Usnesení č. 567/06 k rozdělení fin.prostředků z FRB pro rok 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. vzít na vědomí zápis z jednání komise pro poskytování půjček ze dne
5.6.2006

II. souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006
pro druhé výběrové řízení dle předloženého návrhu komise pro
poskytování půjček

III. schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o vytvoření a použití
prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na
území města Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 568/06 k zápisu poradního výboru RM pro rozvojové aktivity města
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 5.6.2006

II. n e s o u h l a s í
na základě návrhu poradního orgánu pro rozvojové aktivity města
se změnou úzeního plánu města (ÚPM) v lokalitě Dolí Žižkov (pozemky p.č. PK 2231, PK 2230, PK 2369/1 a 2269/2) napravo od Poličanské silnice na bytovou zástavbu a navrhuje žadateli o změnu ÚPM panu Tomášovi Škvorovi realizovat bytovou výstavbu vlevo od s ilnice v návaznosti na stávající zástavbu části města.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 569/06 k žádosti pí Hájkové - převod prostř. z FRB
Rada města n e s o u h l a s í
se zasláním finanční částky převodem na účet pí Hájkové z FRB za připojení kanalizační přípojky č.p. 168 k revizní šachtě a navrhuje postup dle komise pro poskytování půjček
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 27.06.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 7. června 2006

Nahoru