7. března 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.března 2018

Usnesení č. 145/18 k rozpočtovému opatření KT č. 2
Rada města I. s o u h l a s í
s opravou hasičského vozu Tatra 148 CAS, RZ: 2S9 6321 JSDH Malín dle nejnižší nabízené ceny 124 639,70 Kč včetně DPH.

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření KAN č. 2 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 60.000,- Kč z položky Drobný hmotný majetek na položku PO - opravy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 146/18 k návrhu smlouvy s Prostorem plus o.p.s. (Lepší místo)
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o poskytování služeb Lepšího místa mezi Městem Kutná Hora a společností Prostor plus, o.p.s. Kolín.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 147/18 k zahraničním cestám v roce 2018
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k zahraničním cestám v roce 2018.


Usnesení č. 148/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu č. 6, ul. Kollárova č.p. 589
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/18 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 4. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18


Usnesení č. 149/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu č. 7, ul. Kollárova č.p. 589
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/18 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 4. 2018 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18


Usnesení č. 150/18 k výpůjčce nebytových prostor - Zachova 368, K.H.
Rada města n e s c h v a l u j e
vypůjčit nebytový prostor - 1 místnost v I. patře budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Kutná Hora, IČO 86553003, se sídlem Zachova 368/32, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.04.18


Usnesení č. 151/18 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 638 o výměře cca 252 m2 a pozemek p.č. 647/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Janem Skořepou, Kaňk jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 2 583,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 152/18 k uzavření dodatku k NS na sloupy VO (Technické služby)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění maloplošných reklam uzavřené dne 20.5.2015 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny umístění maloplošné reklamy ze sloupů č. 40, 42 v ulici Československých legionářů na sloupy č. 3 a 19 v ulici Opletalova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 153/18 k zahájení PŘ - eurookna a dveře - II. etapa, Kaňk 243
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dřevěná eurookna a dveře - II. etapa, Kaňk 243, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 154/18 k zahájení PŘ - stavební úpravy bytu Masarykova 302
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 1, Masarykova 302, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 155/18 k výsledku PŘ - zajištění úklidových a domovnických prací
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Zajištění úklidových a domovnických prací ve vybraných objektech Města Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 9.2. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Alena Rumpli, IČO 63841207, se sídlem Vocelova 342/3, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Alena Rumpli, IČO 63841207, se sídlem Vocelova 342/3, 284 01 Kutná Hora za cenu ve výši 287.496,- Kč/rok včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 156/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 2/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 2/18, kterým se zřizuje nová investiční položka DDM - Dominik - ústřední topení ve výši 25.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.03.18


Usnesení č. 157/18 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška)
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit jako podklad k případnému odkupu do vlastnictví Města Kutná Hora vyhotovení znaleckého posudku k určení ceny obvyklé pozemků p.č. 4263/1, p.č. 4263/3, p.č. 4263/4 a p.č. 4263/5, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 158/18 ke směně pozemků v k.ú. Červené Janovice (p. Nečas)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu pozemku p.č. 457/5 o výměře 174 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 461/1 o výměře 176 m2 a p.č. st. 134/1 o výměře 42 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví pana Jiřího Nečase, 130 00 Praha 3 s finančním doplatkem ze strany p. Nečase ve výši 1.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 159/18 ke zřízení věcného břemenev k.ú. Kutná Hora - ČEZ Distribuce
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6021767/VB02, Kutná Hora, Štefánikova, p.č. 1349/2 - knn) na pozemku p.č. 3737 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění sloupu, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 160/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kutná Hora - ČEZ Distribuce
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6013796/3, Kutná Hora, K Bělidlu, 2964/17 -el. přípojka knn) na pozemcích p.č. 2965/3 a p.č. 4128/189 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 161/18 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 7.2.2018 
 
Usnesení č. 162/18 k zápisu komise památkové pěče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 14.2.2018


Usnesení č. 163/18 k rozdělení fin. prostředků z FRM KH pro rok 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 900 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2018 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 164/18 k rozdělení finančních prostředků MPR a MPZ 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2018 na tyto akce: Morový sloup Šultysova ulice, parapetní zeď se sochařskou výzdobou před Jezuitskou kolejí, Kamenný dům Václavské náměstí, čp. 165 Šultysova ulice, opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory a čp. 144 Husova ulice.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 165/18 k zápisu komise sportovní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 18. 1. 2018


Usnesení č. 166/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 4
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 4 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 13 091,- Kč na položku - TJ Sparta -Plovárna - úhrada ztráty za rok 2017,dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí ztráty hospodaření za uplynulý kalendářní rok pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s. (Kutnohorská plovárna), sídlem Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.03.18


Usnesení č. 167/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Rada města d o p o r u č u j e
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 500 000,- Kč na položku - Sparta Kutná Hora z.s. - neinvestiční dotace.
Neinvestiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů vynaložených na nejnutnější opravy budovy šaten a ubytovny., dle důvodové zprávy.

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 168/18 k výjimce z vyhlášky o zákazu alkoholu - Club Deportivo
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství spolku Club Deportivo Kutná Hora pro závod "Dačického 12", konaný v Kutné Hoře, a to v termínu 10. - 11. 8. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18 
 
Usnesení č. 169/18 k výjimce z vyhlášky o zákazu alkoholu - Pavel Bečán
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pořadateli Pavlu Bečánovi pro akci "Kinematograf bratří Čadíků", konanou v Kutné Hoře, a to v termínu 30. 7. - 2. 8. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18 
 
Usnesení č. 170/18 k výjimce z vyhlášky o zákazu alkoholu - Stříbrná Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství spolku Stříbrná Kutná Hora, z.s. pro akci "XXVII. Královské stříbření Kutné Hory", konanou v Kutné Hoře, a to v termínu 23. - 24. 7. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 171/18 k výjimce z vyhlášky o zákazu alkoholu (Gastronomické slavnosti)
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství spolku Obnova vinařství na Kutnohorsku, z.s. pro akci "3. Gastronomické slavnosti Kutná Hora 2018", konanou v Kutné Hoře, a to v termínu 26. 5. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 172/18 k žádosti o poskyt. dotace na meeting Z. Hejnové
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory na pořádání HESU meetingu Zuzany Hejnové 2018 ve výši 50.000,-- Kč z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.03.18 
 
Usnesení č. 173/18 k zápisu komise školské
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 19. 2. 2018


Usnesení č. 174/18 k výsledku veřejné zakázky - průčelí Václavského nám. 183
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem: "Restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu" č.p. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.3.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: MgA. Eva Fajmanová, Ondříčkova 787, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: MgA. Eva Fajmanová, Ondříčkova 787, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav za cenu ve výši 1 782 500,- Kč bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.04.18


Usnesení č. 175/18 k závěrečné zprávě jednatelky PSKH a k odvolání soudního rozsudku
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
Závěrečnou zprávu jednatelky Průvodcovské služby s.r.o.

II. s c h v a l u j e
Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ve sporu o zaplacení odstupného bývalé jednatelce PSKH Ing. Vopálkové


Zodpovídá : Ing. Plíhalová, jednatelka      Termín : 15.03.18


Usnesení č. 176/18 ke zpracování DPS na III. etapu sport. haly
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, Kladno, na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - III. etapa - tréninková hala za cenu 665.500,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 177/18 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a části ul. Barborská-Gastroslavnosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře, Spolku pro Obnovu Vinařství na Kutnohorsku, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13,284 01 Kutná Hora, za účelem uspořádání akce GASTROSLAVNOSTI 2018 - KUTNÁ HORA na dny 25. 5. 2018 - 27. 5. 2018.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 178/18 k uzavření sml. se společností AUTO HP (parkovanání odtažených aut)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Smlouvy o parkování a střežení odstraněných vozidel" se společností AUTO HP spol. s r.o., se sídlem č.p. 45, 285 33 Církvice za účelem parkování a střežení odstraněných vozidel na území města Kutná Hora. 
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 179/18 k veřejnému osvětlení v ul. Slévárenská (sml. o dílo)
Rada města s o u h l a s í
a) s přímým zadáním akce "VO v ulici Slévárenská, Kutná Hora-Malín"
společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora v režimu "in - house"

b) s uzavřením předložené smlouvy o dílo na akci "VO v ulici Slévárenská, Kutná Hora-Malín" se společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora 
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.03.18


Usnesení č. 180/18 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ul. - Dačického 12
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) spolku "Club Deportivo Kutná Hora", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 10.- 11.8.2018. Samotná akce proběhne dne 11. srpna 2018. Náklady na energie bude hradit žadatel.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 09.08.18


Usnesení č. 181/18 k zápisu DR společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 20. 2. 2018 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav. 
 
 
Usnesení č. 182/18 k vyjádření k žádosti spolku Denemark, z.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyjádřením pro spolek Denemark, z.s. (přehodnocení postupu údržby veřejné zeleně)
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 183/18 k zápisu DR společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s. r.o., konaného dne 21. 2. 2018. 
 
 
Usnesení č. 184/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 912 000 Kč na kalendářní rok 2018

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 185/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018 ve výši 3.065.100,- Kč, která bude uzavřena se Středočeským krajem

b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.065.100,- Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018, která bude uzavřena se Středočeským krajem dle důvodové zprávy. 
 
 
Usnesení č. 186/18 k VPS o poskytnutí dotace na rok 2018 (sociální služby)
Rada města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2018 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. jako příjemcem ve výši 21.526,-Kč

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 187/18 k hospodaření Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociál. služeb
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o čerpání finančních prostředků ze Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora v roce 2017.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 188/18 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 28.února 2018 
 
 
Usnesení č. 189/18 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 4. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy 
 
 
Usnesení č. 190/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3 (poskytnutí daru z.s. Klub Sluníčko)
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančního daru organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sluníčko ve výši 24.000,- Kč

b) darovací smlouvu mezi Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s. Klub Sluníčko a Městem Kutná Hora

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3, kterým dochází ke zřízení nové položky " dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Sluníčko" ve výši 24.000,- Kč, a to na úkor položky "rozpočtová rezerva"

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 7. března 2018

Nahoru