7. března 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.března 2012

Usnesení č. 157/12 ke změně kupujícího - pozemky pod garáží v Kutné Hoře (ul. U Lesa)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 230/11 ze dne 13.12. 2011

II. s o u h l a s i t
s prodejem pozemků p.č. 673/143 o výměře 14 m2, p.č. 673/144 o výměře 8 m2 a p.č. 673/145 o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Mgr. Pavlíně Březinové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 158/12 k odkoupení nemovitostí v Malíně (KH Real Estate a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením budovy bez čp. na pozemku p.č. 170/2 a pozemků p.č. 170/2 o výměře 350 m2 a p.č. 170/3 o výměře 104 m2 v k.ú. Malín od společnosti KH Real Estate a.s., se sídlem Husitská 107/3, Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 1.150.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že na nemovitostech nebudou váznout žádná zastavní práva ani jiná omezení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 159/12 k záměru na navýšení základního jmění - MLaR spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na navýšení základního jmění společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s r.o. o pozemky p.č. 493 a 488/4 o celkové výměře 43.667 m2 v k.ú. Útěšenovice v hodnotě 846.620,-- Kč dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 160/12 k využití sportoviště - zimní stadion
Rada města s o u h l a s í
s využitím sportoviště pro organizaci sdružující amatérské hokejisty zastoupené žadateli Tomášem Lhotákem,a Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora za účelem sehrání zápasů vybraných účastníků ligy dne 10.3.2012 za cenu 1 600,-- Kč + 14% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.03.12


Usnesení č. 161/12 k prominutí sankce (L.Slepičková, P. Seman)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ludmilu Slepičkovou,Kutná Hora ve výši 25% z částky 401,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro pana Pavla Semana,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.597,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 162/12 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Barborská 34
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/12 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 4. 2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 163/12 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Ortenova 92/5
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 09/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 5 (2+1) v domě čp. 92 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 785/5, 785/4, 785/3 a 785/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 23.5.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 25.4.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 164/12 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Růžová 917/1
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (1+kk) v domě čp. 917 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 23.4.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 165/12 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Nerudova 456/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 456 ul. Nerudova včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 2437 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 25.4.2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 166/12 k uzavření dohody o pronájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Marií Zdeňkovou, Kutná Hora týkající se pronájmu bytu č. 1 v čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře dohodou k 1. dni měsíce následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 2+1 (73,02 m2) ve 2. podlaží domu čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Marií Zdeňkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, kdy nájemné bude ve výši 46,86 Kč/m2 měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 167/12 k nájemním smlouvám o nájmu nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s tím, že u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor uzavřených mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a
1) společností K + G Tranzit, spol. s r.o., se sídlem Dolní Nouzov 415, Velim - nájemní smlouva ukončena 31.1.2012
2) paní Vlastou Hájkovou, Kutná Hora - nájemní smlouva uzavřena od 1.11.2011
3) společností MAFRA, s.r.o., se sídlem Benešova 610, Kutná Hora - nájemní smlouva na dobu určitou do 31.3.2012
4) Autoklub Kutná Hora v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora - nájemní smlouva do 30.4.2012
5) paní Romanou Nevolovou,Církvice - nájemní smlouva ukončena 29.2.2012
nebude s účinností od 1.1.2012 zvýšeno nájemné o míru inflace za rok 2011

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 168/12 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 169/12 k uzavření Dodatku č. 1 k NS TRANS spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora týkající se rozšíření předmětu nájmu o užívání části pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora za účelem odparkování firemních vozů společnosti TRANS spol. s r.o. a zvýšení ročního nájemného o 90.000,-- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 252/12 ze dne 04. 04. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.12


Usnesení č. 170/12 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - Čáslavská 28
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v objektu postaveném na pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora a sociální zařízení v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Romanem Pipkem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 61.200,--. Kč s tím, že veškeré stavební úpravy provede nájemce bez nároku na náhradu vynaložených nákladů.

Zrušeno usnesním č. 9/14 ze dne 8.1.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 171/12 k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě - OS Kutnohorsko. cz
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování nemovitostí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kutnohorsko.cz, se sídlem V zátiší 437, Kutná Hora týkající se změny doby výpovědní lhůty z jednoměsíční výpovědní lhůty na tříměsíční výpovědní lhůtu a doplnění smlouvy o souhlas vlastníka se zajišťováním provozu a dalších služeb prostřednictvím třetí osoby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 172/12 k žádosti Úřadu práce ČR
Rada města n e s o u h l a s í
se žádostí Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Příbrami, se sídlem nám. T.G. Masaryka č. 145, Příbram týkající se uzavření Dodatku k Dohodě o poskytování a účtování služeb spočívající ve změně způsobu hrazení záloh na služby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.12


Usnesení č. 173/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 01/12 na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/12 na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 4. 2012 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 174/12 k zápisu DR spol. MLaR
Rada města
ve smyslu § 102 odst. 2), písm. c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. b e r e na v ě d o m í
zápis z 57.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 9. února 2012.

II. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora na pořádání Královského stříbření Kutné Hory

b) s poskytnutím finančního příspěvku do max. výše 50.000,- Kč pro Město Kutná Hora na pořádání městského plesu

c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč pro firmu Lotos spol. s r.o. na pořádání 5. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2012.

d) s udělením odměn členům dozorčí rady v plné výši

e) s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku za služby a práce pro cizí subjekty

f) s udělením odměny jednateli společnosti za IV.Q.2011 v plné výši

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 175/12 k uzavření sml. na pronájem části pozemku - Palackého nám. (farmář.trhy)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora na Palackého náměstí, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a nájemcem paní Janou Alešovou, , za nájemné ve výši 1.000 Kč/trhový den, za účelem pořádání pravidelných čtvrtečních farmářských trhů s účinností od 15.3.2012 do 27.12.2012, s týdenní výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 176/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku (adrenalinová lanovka)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 229 v k.ú. Kutná Hora, o výměře cca 30 m2, panu Bc. Martinu Starému, Kutná Hora, panu Bc. Tomáši Ouhelovi, Praha 10 a panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, Kutná Hora, za účelem vybudování dřevěné věže a lávky, jako nástupní místo pro adrenalinovou lanovku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 177/12 k výsledku VZMR na dodání ultrazvuk. měřičů TUV pro systém CZT
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na dodání ultrazvukových měřičů TUV s firmou
Danfoss, s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 za částku 249 014,- Kč včetně DPH dle výsledku výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 178/12 k uzavření smlouvy na svoz biodpadů z měst.části Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zajištění svozu bioodpadů z městské části Žižkov v Kutné Hoře se společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za cenu ve výši 792,- Kč včetně DPH za 1 t svezeného a využitého bioodpadu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 179/12 k zápisu dopravní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 8. zasedání dopravní komise ze dne 22.února 2012

II. u k l á d á
odboru správy majetku
a) prověřit možnost realizace přechodu pro chodce v Čechově ulici v Sedlci - v blízkosti kruhové křižovatky u Kauflandu a v případě, že to bude technicky možné, tento přechod pro chodce realizovat

b) prověřit možnost zlepšení osvětlení u přechodu pro chodce před ZŠ Žižkov v Kremnické ulici.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 180/12 k parkování v Zámecké ul., KH Sedlec
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Osadního výboru Sedlec ze dne 29.2.2012 a vyjádření Římskokatolické farnosti Sedlec ze dne 1.3.2012, ohledně řešení parkování zájezdních autobusů v městské části Sedlec.

II. s o u h l a s í
se zrušením parkovacího místa pro autobusy v Zámecké ulici v blízkosti mateřské školky,
a pokud to bude technicky možné se zřízením jiného parkovacího místa pro autobusy v Zámecké ulici.

III. p o v ě ř u j e
a) odbor správy majetku zajištěním veškerých administrativních úkonů k instalaci semaforu pro chodce v ulici Vítězná.

b) odbor správy majetku zajištěním veškerých administrativních úkonů pro zřízení nových podélních parkovacích míst pro autobusy v ulici Palackého v Sedlci.

c) přípravou a jednáním o komplexním vyřešení parkování v této lokalitě.

Bod III. zrušen usnesením RM č. 17/13 ze dne 9. 1. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 181/12 k pasportizaci majetku města Kutné Hory
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o připravované pasportizaci majetku města.

II. s o u h l a s í
s vytvořeím pracovní skupiny pro vytvoření pasportu majetku města ve složení
předseda Ing. Martin Suchánek
členové Ing. Vlastimil Kapička
Mgr. František Blaha
Ing. Jan Jäger
Ing. Lucie Schäferová
Dobroslav Vepřek
Božena Marhanová
Konzultant Karel Koubský

III. u k l á d á
pracovní skupině pro pasportizaci předkládat radě města pravidelně
1x za 2 měsíce zprávu o činnosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 182/12 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 2/12
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 2/12, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky ELEKTROWIN - odměna z Motivačního programu 2011 ve výši 11.000,--Kč a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup vysokozdvižného vozíku ve výši 10.680,-- Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 320,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 183/12 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 15.2.2012
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 23.2.2012

II. o d v o l á v á
s účinností od 8.3.2012 doc. akad. malíře Jaroslava Alta z funkce člena komise památkové péče na vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 184/12 k rozdělení finanč. prostředků z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.200.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2012 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 185/12 k rozdělení finanč. prostř. v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.810.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 186/12 k přehledu připravovaných akcí a jejich financování
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o připravovaných akcích a jejich financování oddělením regenerace památek v kombinaci na přísliby dotací na rok 2012 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 187/12 k rozdělení finanč. prostředků z FRB pro rok 2012
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
text návrhu smlouvy o půjčce.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 188/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko-Čáslavsko žadatelům dle doplněného seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 189/12 k soutěži "Stavba roku Středočes. kraje"
Rada města s o u h l a s í
s účastí Města Kutná Hora na soutěži "Stavba roku Středočeského kraje 2012".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.03.12


Usnesení č. 190/12 k úpravě schváleného návrhu smlouvy (granty)
Rada města I. r u š í
své usnesení číslo 155/12

II. s o u h l a s í
s upraveným návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. P. Ladra      Termín : 26.03.12


Usnesení č. 191/12 k poskytnutí finanční podpory
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou občanského sdružení Čercheň pro rok 2012 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. P. Ladra      Termín : 10.03.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 7. března 2012

Nahoru