6. září 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.září 2017

Usnesení č. 664/17 k uzavření darovací smlouvy - busta M. Dačického
Rada města s c h v a l u j e
uzavření darovací smouvy mezi Městem Kutná Hora jako obdarovaným a Nadačním fondem Mikuláše Daczického z Heslova, IČO 247 09 034, sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, Praha 5 - Smíchov jako dárcem, jejímž předmětem je busta Mikuláše Dačického z Heslova.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 665/17 k uzavření NS na pozemky - stavba Cyklostezky Vrchlice(SŽDC)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p.č. 2722/1 o výměře 478 m2 a p.č. 3657/6 o výměře 240 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem za účelem realizace a provozování stavby "Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora 1. etapa" za nájemné ve výši 30,00 Kč/m2/rok bez DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu nájemci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 666/17 k uzavření dodatku sml. o výpůjčce - pozemky Kvapilova ul.(Střč. kraj)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. S - 15407/ŠKS/2016 ze dne 26.9.2016, ve znění dodatku č.1 ze dne 21.7. 2017, mezi Městem Kutná Hora jako vypůjčitelem a Středočeským krajem, IČO:70 891 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupeným příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, IČO: 61 924 059, se sídlem Masarykova 197, Kutná Hora jako půjčitelem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 667/17 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Dudlovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 70.666,-- Kč dle žádosti manželů Dudlových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 668/17 k výsledku poptáv. řízení na VZMR Oprava fasády smuteční síně,hřbitov
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava fasády smuteční síně, Hřbitov U Všech Svatých, Česká 793, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO: 45144788, Benešova 316, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO: 45144788, Benešova 316, Kutná Hora za cenu 665.291,47,-- Kč včetně DPH.

III. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 25/17, kterým se navyšuje výdajová položka smuteční síň - opravy o částku 339.166,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

IV. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě III. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr.Šorčíková,Ing.Zahradníče      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 669/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora na dobu určitou dne 10.9.2017 v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. za účelem konání koncertní revue orchestru Jaroslava Ježka pod názvem "Kavárna Tmavomodrý svět". Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.09.17


Usnesení č. 670/17 ke zveřejnění záměru na využití sportoviště - Pobřežní 194 (p. Jirků)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na využití sportoviště - ledové sportovní plochy na Zimním stadionu Kutná Hora, včetně zázemí - kabiny s koupelnou a WC v budově č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 6.10.2017 do 25.3.2018 v rozsahu 37,5 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 25.09.17


Usnesení č. 671/17 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 28. 8. 2017.


Usnesení č. 672/17 k záměru na prodej movité věci v Kutné Hoře (p. Karela)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat movitou věc - stavební buňku nacházející se v areálu bývalé cihelny, Cihlářská 17, Kutná Hora za minimální kupní cenu ve výši 2.500,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.10.17


Usnesení č. 673/17 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. Malín (man. Matouškovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat části pozemků p.č. 625/11 a p.č. 625/13 o celkové výměře cca 135 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.10.17


Usnesení č. 674/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (pí Kadlecová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 813 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 675/17 ke zřízení věcného břemene - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "11010-062471 RVDSL1712_A_S_KUTH66-KUTH1HR_OK" na pozemcích p.č. 984/5, 3801/1, 3802/1, 3802/2, 3820, 3821/1, 3951/55, 3972/1, 4009/2, 4010/1, 4010/2, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 0408406, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 100,- Kč/bm bez DPH (veřejná zeleň v zástavbě).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 676/17 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Novostavba vodovodního řadu, ulice Na Rudě, Kutná Hora" na pozemcích p.č. 4290/2 a p.č. 4295 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 677/17 k podání žádosti o zařazení akce do Programu záchrany arch. dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - VI. etapa" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2018
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 678/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33: neinvestiční prostředky určené pro Základní školu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského ve výši 482 256,00 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 482 256,60 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.09.17


Usnesení č. 679/17 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport - III. čtvrtletí 2017
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím dotace Mysliveckému spolku Kluky na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 9. 6. 2017 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2017.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 680/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 37
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 150 000,- Kč na položku - TJ Sokol Kutná Hora provoz. Neinvestiční prostředky jsou určeny na zajištění provozu činnosti TJ Sokol Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017 ve výši 150 000,- Kč pro TJ Sokol Kutná Hora., sídlem Tyršova 236, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 681/17 k použití znaku města KH
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku města Kutna Hora Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, z.s. v rámci akce Cechovní slavnost, konanou dne 14. 10. 2017 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.09.17


Usnesení č. 682/17 ke změně účelu čerpání zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o zápůjčce (č. 5/17) - změna účelu čerpání zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky č.1/2016, článku VI., odst.1 - paní Martina Vrbenská
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.10.17


Usnesení č. 683/17 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu uvedeného v důvodové zprávě
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 684/17 k opravě chyby - "Revitalizace hřbitova - etapa 2."
Rada města s o u h l a s í
s opravou písařské chyby v bodě I. usnesení č. 641/17 ze dne 23.08.2017 takto: text usnesení nově zní:
Rada města Kutná Hora

I. s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst.1, písm.e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Revitalizace hřbitova - etapa 2." Dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídkovou cenu 7.089.652,29 Kč včetně DPH
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 685/17 k dotačnímu managementu po dobu udržitelnosti "Dačického dům"
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výkon dotačního managementu během udržitelnosti projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", Integrovaný operační program, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/24.09628, s PhDr. Ondřejem Hubáčkem za celkovou cenu 33.000,-Kč pro období 9/2017-2/2018 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s PhDr. Ondřejem Hubáčkem smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 686/17 k rozpočtovému opatření OI č. 16
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření OI č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Masarykova ulice, chodníky, přechody" ve výši 69.805,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 687/17 k dodatku ke sml. o dílo na akci Úpravy chodníků Masarykova ul.
Rada města I. s o u h l a s í
s doplněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Úpravy chodníků u přechodů pro chodce v Masarykově ulici v Kutné Hoře" s dodavatelem M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 95 816,- Kč včetně DPH

II. p o v ě ř u j e
odbor investic o předložení rozpočtového opatření řešící financování plnění výše
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 688/17 k výsledku VŘ "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Obnova stepních společenství na vrchu Kaňk". Jako nejvhodnějsí nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o.

II. s o u h l a s í
s uzavřením přiložené smlouvy o službu na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o., který nabídl nejnižší cenu ve výši 576 500,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 689/17 k výsledku VŘ "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk 2"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obnova stepních společenství na vrchu Kaňk 2". Jako nejvhodnějsí nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o.

II. s o u h l a s í
s uzavřením přiložené smlouvy na stavební práce na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o., který nabídl nejnižší cenu ve výši 720 250,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 690/17 k rámcové sml. a ceníku služeb spol. Technické služby
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené rámcové smlouvy a ceníku na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 691/17 k rozpočtovému opatření OSZ č. 12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) vzor Dodatku č. 1 (č. S-0229/SOC/2017/1) k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku č. S-0229/SOC/2017, kterým se mění celková maximální výše poskytnuté dotace z 1.317.200,- Kč na 1.858.300,- Kč, dotace je určena na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017, která bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora (příjemce) a Středočeským krajem (poskytovatel)

b) rozpočtové opatření OSZ č. 12 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 541.100,- Kč, v návaznosti na Dodatek č. 1 (č. S-0229/SOC/2017/1) veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 uzavřenou se Středočeským krajem a Pečovatelskou službou Kutná Hora dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 12 v bodu I.
Zodpovídá : Bc. Šlesingr, Ing. Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 692/17 k přímému zadání zakázky na Metodické řízení implementace požadavků GDPR
Rada města s o u h l a s í
s přímým zadáním zakázky na "Metodické řízení implementace požadavků GDPR" společnosti CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v . r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 6. září 2017

Nahoru