6. února 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.února 2019

Usnesení č. 87/19 k doplnění komisí RM
Rada města j m e n u j e
a) pana Zdeňka Hadrovského do funkce člena sportovní komise
b) pana Jiřího Šobra do funkce člena komise životního prostředí
c) paní Ing. Anetu Kubínovou do funkce členky školní komise
d) pana Ing. Jaroslava Suka do funkce člena majetkové komise
e) paní Bc. Alenu Trojanovou, do funkce členky komise pro strategické
plánování a bytové komise
f) pana Ing. Jaroslava Slavotínka do funkce člena komise památkové péče
g) pana Petra Pokorného do funkce člena komise pro bezpečnost
h) paní Ing. Ivanu Vopálkovou do funkce členky kulturní komise, bude-li odsouhlasena kulturní komisí (jelikož pro komise je stanoven počet 15 členů)
j) pana Bohuslava Procházku do funkce člena dopravní komise, bude-li odsouhlasen dopravní komisí (jelikož pro komise je stanoven počet 15 členů)
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 88/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 3
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 3 - přesun rozpočtových prostředků z prostředků na hlasovací systém na úhradu zůstatkové ceny vozidla Škoda Citigo ve výši 76.905,17 Kč dle předložené zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.02.19


Usnesení č. 89/19 k zápisu z komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost RM Kutná Hora ze dne 22.1.2019.


Usnesení č. 90/19 k interní úpravě rozpočtu 2018
Rada města b e r e n a v ě d o m í
interní úpravu rozpočtu 2018.


Usnesení č. 91/19 K pronájmu části pozemku v K.Hoře (p.Knopf)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 92/19 k pronájmu části pozemku v K.Hoře (p.Kučaba)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 93/19 k pronájmu části pozemku v K.Hoře (pí Janásková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 94/19 k pronájmu části pozemku v K.Hoře (p.Chovan)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 95/19 ke smlouvě na výpůjčku pozemků (ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 1835 v k.ú. Nové Dvory (dle GP č. 565-29/2018 pozemek p.č. 1835/1 o výměře 441 m2 a p.č. 1835/2 o výměře 42 m2) dále pozemek p.č. 1836 v k.ú. Nové Dvory (dle GP č. 565-29/2018 pozemek p.č. 1836/1 o výměře 422 m2, pozemek p.č. 1836/2 o výměře 12 m2 a pozemek p.č. 1836/3 o výměře 319 m2) a část pozemku p.č. 682 v k.ú. Malín o výměře cca 130 m2 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem realizace stavby "I/38 Úprava dopravního řešení v km 94,700".
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 96/19 k nájemní smlouvě na byt v DPS (pí Kýblová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory , s paní Janou Kýblovou, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2019 za smluvní nájemné ve výši 2.256,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 97/19 k žádosti spolku TJ Sparta K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 4 388 m2, uzavřenou dne 23.10.2018 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČO: 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 98/19 k výpůjčce nebytových prostor (Benešova 638)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor v suterénu objektu č.p. 638, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/15 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 99/19 k ukončení poptávky (ubytovna Vítězná 443)
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 22.1.2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Setertix Group s.r.o., IČO 28831438, se sídlem Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Setertix Group s.r.o., IČO 28831438, se sídlem Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, za cenu 499.125,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 100/19 k pronájmu nebytových prostor (Masarykova 343)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o výměře cca 70 m2 v suterénu objektu č.p. 343, Masarykova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2448/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spol. Violin company s.r.o., IČO 01491881, se sídlem Dominínská 619/9, Slivenec, Praha na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 41.212,- Kč/rok za účelem provozování chráněné šicí dílny.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.03.19


Usnesení č. 101/19 k dodatku k nájemní smlouvě (Autodoprava Krupička, s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. NS - 5/OSM/LEH/2017 o nájmu prostor sloužících podnikání a části pozemku p.č. 597/27 v areálu bývalé cihelny v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností AUTODOPRAVA Krupička s.r.o., IČO 24273422 se sídlem Cihlářská 477, Kutná Hora - Sedlec jako nájemcem týkající se vyjmutí části pozemku p.č. 597/27 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře cca 80 m2 z předmětu nájmu a snížení ročního nájemného ze 70.000,- Kč + DPH v zákonné výši na 65.072,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 102/19 k nájemnému o míru inflace
Rada města I. n e s c h v a l u j e
a) zvýšení nájemného pro rok 2019 u smluv na pronájem bytů a pozemků o míru inflace

b) zvýšení nájemného pro rok 2019 u smluv o nájmu nebytových prostor a prostor sloužících podnikání o míru inflace

II. u k l á d á
a) odboru správy majetku zahájit neprodleně kroky, které povedou k narovnání podmínek v nájemních smlouvách ve smyslu zvyšování nájemného o inflaci

b) odboru správy majetku předložit Radě města v roce 2020 sdělení o míře inflace za rok 2019
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.20
 
 
Usnesení č. 103/19 k žádosti spolku Kutnohorský zookoutek Denemark
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 92 v k.ú. Kutná Hora uzavřenou dne 12.6.2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a pobočným spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark, IČO: 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 104/19 k dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 29 k pojistné smlouvě č. 7720510710 o pojištění hospodářských rizik uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkající se přidání nových položek: soubor Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk, hala Klimeška čp. 274 a soubor vybavení sportovní haly Klimeška.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 105/19 k žádosti o pronájem rybníku Medenice (p.Vágner)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o budoucí podpachtovní smlouvě, podpachtovní smlouvě, smlouvě o budoucí pachtovní smlouvě a dohodě o obsahu závazků na pozemky p.č. 1282, p.č. 1260, p.č. 1264, p.č. 1265, p.č. 1698 vše v k.ú. Paběnice mezi panem Jakubem Vágnerem jako podpachtýřem a Městem Kutná Hora jako vlastníkem a společností Městské lesy a rybníky jako propachtovatelem na dobu určitou do 31.10.2038 s nájemní opcí na dalších 25 let. Jedná se o rybník Medenice a okolní pozemky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19
Zrušeno usnesením č. 202/19 ze dne 13. 3. 2019

Usnesení č. 106/19 k zápisu z majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkovbé komise ze dne 21.1.2019.
b) jmenování pana Tomáše Gryče předsedou Majetkové komise Rady města Kutná
Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 107/19 k udělení plné moci
Rada města u d ě l u j e
plnou moc vedoucí majetkového oddělení MÚ Kutná Hora, Ing. Lence Heřmanové, k zastupování Města Kutná Hora a provádění veškerých právních jednání
a) ve správních řízeních před stavebními úřady dle zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména k zastupování Města Kutné Hory ve věcech
vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a dále územních,
stavebních, kolaudačních řízeních týkajících se nemovitých věcí ve
vlastnictví Města Kutné Hory,
b) ve věcech týkajících se komplexních či jednoduchých pozemkových
úprav, dělení pozemků, vytyčování a zpřesnění hranice pozemků a
uzavírání Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků,
kde dotčeným účastníkem je Město Kutná Hora, včetně jednání před
katastrálními a pozemkovými úřady.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 108/19 k záměru na prodej části pozemku v K.Hoře (p.Daněk)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 3887 o výměře cca 44 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 109/19 k záměru na prodej části pozemku v Poličanech (pí Havlíčková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 66/1 o výměře cca 15 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Poličany
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 110/19 k záměru prodeje v Neškaredicích (p.Strnad,pí Nulíčková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat stavbu vodárenského domku bez čp/če, stojícího
na pozemku p.č. 195/7 o výměře 15 m2 a dále dvou studní s vodovodem, nacházejících se na části pozemku p.č. 195/5 a p.č. 195/6, vše v k.ú. Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 111/19 ke zřízení věcného břemene v K.Hoře (VHS)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit část stavby vodohospodářského díla "Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec" na pozemku p.č. 4206/8 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 112/19 ke zřízení věcného břemene v Sedlci (GasNet, s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - U Nadjezdu 186, 187, číslo stavby: 7700101916" na pozemku p.č. 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 113/19 ke zřízení věcného břemene v K.Hoře (GasNet,s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Na Štolách 892, číslo stavby: 7700101910" na pozemcích p.č. 4014/2 a p.č. 4000/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 114/19 k prodeji části pozemku v K.Hoře (man.Danilov)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 344 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Veaceslavu a Liudmile Danilov, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 115/19 k odkupu pozemků v Sedlci a Neškaredicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkup pozemků p. č. 772/13 o výměře 79 m2, p. č. 772/49 o výměře 373 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory a p. č. 141/3 o výměře 92 m2 v k. ú. Neškaredice do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka Státní statek Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 54.400 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 116/19 ke zrušení usnesení RM
Rada města r u š í
své usnesení č. 572/18 ze dne 22.8.2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 117/19 k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Střč. kraje na obnovu památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití na I. etapu akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské ulici" v Kutné Hoře dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.02.19


Usnesení č. 118/19 k podání žádosti o dotaci z Prgramu obnovy kulturních památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností" Ministerstva kultury ČR na rok 2019 na akci "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 119/19 k vyhlášení a administraci programu Podpora obnovy kulturních památek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2019 činí 1 924 000,- Kč. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28. 2. 2019 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 120/19 k VŘ na zpracování projektu - Revitalizace Sankturinovského domu
Rada města I. s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro toto výběrové řízení takto:
Ing. Josef Viktora náhradníci Mgr. Vít Šnajdr
Ing. Jiří Janál
Jan Trávníček, Dis. Michaela Špačková
Bc. Pavlína Daňková RNDr. Dagmar Civišová
Ing. Věra Žáčková

II. u k l á d á
pověřit administrátora výběrového řízení zahájením a administrací procesu výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním režimu

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 121/19 k zahájení VŘ na dodavatele III. etapy sportovní haly Klimeška
Rada města I. s ch v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro výstavbu
III. etapy Sportovní haly Klimeška dle předložené důvodové zprávy.
b)jako zpracovatele zadávací dokumentace a administrátora výběrového řízení
Ing. Josefa Bártu, Kutná Hora - Malín.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s Ing. Bártou smlouvu o dílo, předložit mu veškeré nezbytné podklady a zahájit výběrové řízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.19


Usnesení č. 122/19 k dodatku sml. na projekt parkoviště u trafostanice sídliště Šipší
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy uzavřené dne 16.6.2018 s Ing. Jiřím Kejvalem na vypracování projektu parkoviště u trafostanice na sídlišti Šipší dle předložené důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít dodatek smlouvy o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.19


Usnesení č. 123/19 k zápisu dopravní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 1. zasedání komise dopravní ze dne 23.1.2019
b) jmenování Ing. Zdeňka Sedláčka, MBA předsedou komise dopravní

II. u k l á d á
a) technickému oddělení odboru investic započít kroky vedoucí k instalaci
přechodu pro chodce do Novodvorské ulice v Malíně
b) technickému oddělení odboru investic započít kroky vedoucí ke vzniku nové
autobusové zastávky MAD "Kutná Hora-Hřbitov" do České ulice.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 124/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 1. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 21.1.2019
b)jmenování pana Martina Hlavatého předsedou komise pro životní prostředí


Usnesení č. 125/19 k rozpočtové příloze na rok 2019 ke smlouvě se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2019 jako Dodatek č. 3 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 1.1.2018 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 126/19 k uzavření sml. na výpůjčku části pozemků KH pro Královské stříbření
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkových sadů a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře za účelem uspořádání XXVIII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory mezi spolkem Stříbrná Kutná Hora z.s., se sídlem Barborská 28, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 127/19 k žádosti o vyhrazení parkovacích míst v ulici Na Sioně
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení dvou parkovacích míst v ulici Na Sioně v Kutné Hoře pro organizaci "Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Střední Čechy" se sídlem Kouřimská 14, 280 02 Kolín, na dobu určitou do 31.12.2021.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 128/19 ke sdělení poskytovatele soc. služby NZDM ARCHA
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ve věci sdělení Dítě a kůň, z.s. - sdružení pro hippoterapii, poskytovatele registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem ARCHA.


Usnesení č. 129/19 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 21.1.2019
b)jmenování paní PhDr. Moniky Válkové předsedkyní komise pro sociální záležitosti


Usnesení č. 130/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise CR ze dne 14. 1. 2019
b) rezignaci pana V. Veselého na členství v komisi cestovního ruchu
c) volbu pana Víta Bořila předsedou komise cestovního ruchu

II. v o l í
a) paní Gabrielu Březinovou,Kutná Hora
b) paní Editu Dvorskou, Kutná Hora členkami komise cestovního ruchu
  
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 6. února 2019

Nahoru