6. února 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.února 2013

Usnesení č. 59/13 k organizačním změnám na MÚ Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.3.2013 změnu organzační struktury MÚ Kutná Hora spočívající v rozšíření činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví o agendu zajišťující "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory"

II. s t a n o v í
s účinností od 1.3. 2013 celkový počet pracovních úvazků na MÚ Kutná Hora na 170,5.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 60/13 k prodeji pozemků v k.ú.Sedlec a k.ú.Kaňk - pí Drahorádová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 805/39 o výměře 232 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 645 o výměře 137 m2 v k.ú. Kaňk paní Ing. Miroslavě Drahorádové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 61/13 k bezúplatnému převodu pozemků v KH od ČR-Stát.pozemk.úřadu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4110/2 o výměře 442 m2 a p.č. 4110/3 o výměře 112 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 62/13 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Kostkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/160 o výměře 24 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům PhDr. Soně a Ak.soch. Stanislavu Kostkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 255,- Kč/m2 pozemku (zahrada) a 400,- Kč/m2 pozemku (pod stavbou garáže).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 63/13 k prodeji části pozemku v k.ú.Perštejnec - pí Růžičková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku dle PK p.č. 270/9 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Perštejnec paní Ľudmile Růžičkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 100,-Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 64/13 k prodeji movité věci v Perštejnci - p.Vytlačil
Rada města s o u h l a s í
s prodejem movité věci - zahradního domku v zahrádkářské kolonii Perštejnec III, nacházející se na pozemku p.č. 95/6 v k.ú. Perštejnec, panu Janu Vytlačilovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 65/13 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 21.1. 2013
b) zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 17. 1. 2013
c) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 21.1.2013


Usnesení č. 66/13 k dohodě o výměně bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytu mezi manželi Petrou a Romanem Jelínkovými, Kutná Hora a paní Janou Davidovou, Kutná Hora ve smyslu ustanovení § 715 Občanského zákoníku, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou s manželi Petrou a Romanem Jelínkovými k bytu č. 3 o velikosti 2+kk (54,84 m2), v čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře ke dni 28. 2. 2013.
b) s ukončením nájemní smlouvy dohodou s paní Janou Davidovou k bytu č. 2
o velikosti 3+kk (85,56 m2), v čp. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře ke dni 28. 2. 2013.
c) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Petrou a Romanem Jelínkovými k bytu č. 2 v čp. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře na dobu určitou - 2 roky, s účinností od 1. 3. 2013.
c) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Janou Davidovou k bytu č. 3 v čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 67/13 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 03/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 03/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 540 Jánské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 3. 2013 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 68/13 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 04/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 04/13 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 3. 2013 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 69/13 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 05/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 05/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 3. 2013 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 70/13 k uzavření dohody o splácení dluhu - Sparta KH, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 566 522,00 Kč pro společnost Sparta Kutná Hora a.s., se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 71/13 k úpravě nájemného
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením nájemného v roce 2013 o míru inflace u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, kde je uvedena inflační doložka
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 72/13 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 6/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 6/13 na pronájem nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 19.3.2013 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 73/13 k úpravě nájemného
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2013 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2013 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor, pozemků a nemovitostí o míru inflace v roce 2012 z důvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize, a to ani zpětně

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2014 sdělení o míře inflace za rok 2013

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 74/13 k žádosti Průvodcovské služby KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora (Preghausu) a nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 dne 6.4.2013 od 9.00 hod. do 21.00 hod. za účelem pořádání akce "Probouzení Kutné Hory 2013"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.13


Usnesení č. 75/13 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením slouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 25.3.2013 do 29.3.2013 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.13


Usnesení č. 76/13 k výpůjčce preghausu Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu určitou od 13.2.2013 do 12.3.2013 za účelem částečného přemístění expozice mincovnictví.

b) s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře pro Průvodcovskou službu Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu určitou od 13.3.2013 do 30.4.2013 za účelem částečného přemístění expozice mincovnictví.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.13


Usnesení č. 77/13 k uzavření nájemní smlouvy - Malín 167
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 167 Malín, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Městskou knihovnou Kutná Hora, se sídlem Kutná Hora, Husova 145 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 1.000,-Kč.

Zrušeno usnesením rady města č. 711/13 ze dne 11. 9. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 78/13 k vyhodnocení VŘ č.SN 53/12 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 53/12 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře s panem Mgr. Martinem Běhounkem, Praha 4, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 53/12.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 79/13 k výběr.řízení č.SN 52/12 a vyhlášení VŘ č.SN 07/13
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 52/12 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 07/13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 20. 3. 2013 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 80/13 k uzavření nájem.smlouvy - Učitelský smíšený pěv.sbor Tyl
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Učitelským smíšeným pěveckým sborem - Tyl Kutná Hora, se sídlem Malešovská 787, Kutná Hora, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 81/13 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 82/13 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Oblastnímu spolku ČČK Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora, zastoupeného paní Věrou Nuhlíčkovou, za účelem uspořádání soutěže "Hlídky mladých zdravotníků" dne 7.5.2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 83/13 k zápisu z jednání DR KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.1/2013 ze dne 29.1.2013 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o.

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny za IV. čtvrtletí 2012 v plné výši (20% souhrnu tří základních měsíčních platů).


Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 84/13 k rozpočtovému opatření OSM-OSN č.2/13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 2/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky ve výši 490.000,- Kč na výměnu oken a dveří Zámecká 167 a to na úkor položky Trebišovská 611 - střecha, okna.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 85/13 ke zprávě a vyúčtování příspěvků za rok 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou souhrnnou zprávu za rok 2012 - přehled poskytnutých příspěvků v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

b) že bylo dokončeno vyúčtování příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a veškeré podklady pro vyúčtování byly zaslány Ministerstvu kulturyUsnesení č. 86/13 k rozdělení grantových prostředků na r.2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.11.2012 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v I. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 87/13 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro I.čtvrtletí 2013 - podaných do 15.11.2012.


Usnesení č. 88/13 k rozpočtovému opatření INV č.01-03
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - filtrace" na položku "Hasičská zbrojnice - Malín" ve výši 4.840,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - filtrace" na položku "Parkoviště u divadla" ve výši 34.848,- Kč dle důvodové zprávy.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - filtrace" na položku "Dačického dům" ve výši 36.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 89/13 k sanaci zdi - Spolkový dům
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr sanovat a izolovat stěnu Spolkového domu přiléhající ke kostelu Sv.Nepomuka dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic a odboru školství, kultury a památek zadat odborné firmě vypracování postupu prací a rozpočtu akce

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 90/13 k propoji kotelen - kupní smlouva
Rada města I. s c h v a l u j e
odkoupení podkladů, materiálu a přípravných prací pro akci "Teplovodní propoj okrsků CZT kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře" od společnosti KH TEBIS s.r.o. v celkové ceně 809.668,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracování a uzavření kupní smlouvy


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 91/13 k zadávacímu řízení - "Snížení energet.náročnosti objektů DPS"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " zajištění zadávacího řízení na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 28.1.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Energy Benefit Centre o.p.s., 160 00 Praha 6, Thákurova 531/4, IČ: 279 38 808.
b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Energy Benefit Centre o.p.s., 160 00 Praha 6, Thákurova 531/4, IČ: 279 38 808 za cenu 72.600.00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 92/13 k příspěvkovému programu - malé granty - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč


Usnesení č. 93/13 k žádosti Klubu rodáků a přátel KH
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu realizace projektu "Připomínka prof. Františka Munka" do 30. června 2013.
Zodpovídá : Mgr. D. Vepřková, místostar.      Termín : 30.06.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 6. února 2013

Nahoru