6. srpna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.srpna 2010

Usnesení č. 642/10 k souhlasu s rekonstrukcí budovy nemocnice
Rada města s o u h l a s í
1. s provedením zateplení hlavní budovy objektu nemocnice čp. 237 na pozemku p.č.678/1 v rámci programu "Zelená úsporám".

2. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora a Středočeským krajem se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, týkající se souhlasu s provedením zateplení ob jektu hlavní budovy čp. 237 část obce Žižkov na pozemku p.č. 678/1 v obci a k.ú. Kutná Hora v nemocnici v Kutné Hoře v rámci programu Zelená úsporám. Dodatek bude koncipován tak, že:
- Středočeský kraj při ukončení výpůjčky a realizaci Smlouvy o smlouvě budoucí darovací ze dne 21.12.2009 nebude po Městu Kutná Hora žádat žádné finanční náhrady spojené s realizací výše uvedené akce.
- Středočeský kraj se zavazuje po dobu 15-ti let provozovat objekt hlavního pavilonu nemocnice v Kutné Hoře s pravidly programu Zelená úsporám, a v případě porušení pravidel ponese ze svého veškeré náklady spojené s porušením pravidel Zelená úsporám.
- Stavební práce spojené se zateplením objektu budou provedeny v roce 2011.

Zrušeno usnesením RM č. 1043/11 ze dne 14.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 6. srpna 2010

Nahoru