6. října 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.října 2021

Usnesení č. 790/21 k programu pro obchodní spol. MLaR
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti MLaR, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 28/2000 Sb.,
program schůze dne 21. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a paní Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 791/21 ke změně rozpočtu společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
a) předložený návrh o změně rozpočtu společnosti na rok 2021:
oprava cest poškozených při likvidaci kůrovcové kalamity 3.000.000 Kč,
oprava provozní budovy a komunikací na pile 1.000.000 Kč,
oprava budovy správy společnosti 750.000 Kč,
vybudování srubového přístřešku na nářadí 400.000 Kč,
oprava plotu u hájenky Bernardov 140.000 Kč,
výměna počítačové sítě na provozní budově 120.000 Kč,

b) odměnu jednateli společnosti za II. Q. 2021 v plné výši,

c) navýšení základní mzdy jednateli společnosti o 10% a navýšení o příslušnou míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý rok,

d) dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele, s účinností od 1. 11. 2021,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 97. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 20. září 2021 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 792/21 k programu schůze rady města
Rada města s c h v a l u j e
program zasedání dne 6. 10. 2021 a ověřovatele zápisu Soňu Žáčkovou a Josefa Krause.


Usnesení č. 793/21 k zápisům OsV
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 13. 9. 2021,
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 22. 9. 2021.


Usnesení č. 794/21 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
z v o l i t
pana Josefa Slavíčka, Kutná Hora a paní Helenu Hobzovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2021-2025.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 795/21 k povolení vjezdu - knihovna
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s článkem 4, odst. 4 platného Nařízení 5/2011 Města Kutná Hora vydání 2ks zvláštních povolení k vjezdu a stání pro služební vozidla Městské knihovny Kutná Hora, se sídlem Husova 145, Kutná Hora, IČ 62951491.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.10.21


Usnesení č. 796/21 k rozpočtovému opatření TO č. 13/21
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 13/21, kterým dochází k vytvoření nové výdajové investiční rozpočtové položky ve výši 342 273 Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových položek: Dětské hřiště-služby ve výši 30 000 Kč, Dětské hřiště opravy (mimo TS KH) ve výši 12 273 Kč a zároveň na úkor Neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 300 000 Kč,

II. u k l á d á
Městu Kutná Hora uzavřít smlouvu o dílo na dodání a instalaci hracích prvků s firmou LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, Nebahovy, 384 01, IČ 28080602, za celkovou cenu 342 273 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : M. Bulánková, B. Maternová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 797/21 k nařízení města o zimní údržbě
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 11/2021, o zimní údržbě místních komunikací,

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2021/2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 798/21 k umístění informativních radarů
Rada města s c h v a l u j e
umístění 6 ks informativních radarů na silnicích Kutné Hory, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.10.21


Usnesení č. 799/21 K žádosti Ing. Tomáše - Potoční 208, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu č. NS - 22/OSM/LEH/2019 ze dne 29. 11. 2019 o nájmu areálu č.p. 208, Potoční ul., Kutná Hora uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. Pavlem Tomášem, IČ 14972034, se sídlem Náchodská 708/79, Praha jako nájemcem, týkající se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 30. 11. 2021 na dobu určitou do 30. 11. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.11.21


Usnesení č. 800/21 k žádosti pí Francové - Benešova 637, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2011 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Ivetou Francovou, IČ 87600200, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se snížení nájemného pro rok 2021 z částky 35 794 Kč na částku 26 845,50 z důvodu pandemie COVID.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.10.21


Usnesení č. 801/21 k pronájmu nebytových prostor - č.p. 194, Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Vladimírem Tvrdíkem, Kutná Hora, jako vypůjčitelem na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022, za účelem skladování hokejové výstroje,

b) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a společností FOREST-KH s.r.o., IČ 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora - Sedlec jako vypůjčitelem na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022, za účelem skladování hokejové výstroje,

c) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Václavem Rytířem, IČ 65247485, Kutná Hora, jako vypůjčitelem na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022, za účelem skladování hokejové výstroje,

d) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Maxem Thieme, IČ 66757916, se sídlem Andělská 688, Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022, za účelem skladování hokejové výstroje,

e) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora, na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.10.21


Usnesení č. 802/21 k uzavření sml. o výpůjčce - Nádražní č.p. 211, KH (p. Pálek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v suterénu a přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Martinem Pálkem, , Kutná Hora za účelem veřejné diskuse a přednášky na dobu určitou od 19.10.2021 do 25.10.2021 s tím, že samotná akce se uskuteční dne 21.10.2021. Náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.10.21


Usnesení č. 803/21 k úpravě nájemného pro byty v č.p. 647 - 649, ul. Benešova
Rada města s c h v a l u j e
a) zvýšení nájemného pro byty č. 3, 12, 13, 17, 20, 23 a 30 v objektu č.p. 647, byty č. 11 a 12 v objektu č.p. 648 a byt č. 11 v objektu č.p. 649 ul. Benešova v Kutné Hoře dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve smyslu ustanovení § 2249 odst. 3 s přihlédnutím k ustanovení § 3074 odst. 2, v návaznosti na uplynutí doby 20 let od kolaudace objektu a s tím spojené podmínky dané smlouvou o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci. Výše nájemného se od 1. 3. 2022, pokud v nájemní smlouvě není uvedeno jinak, zvyšuje a stanovuje jako smluvní nájem v částce 61,68 Kč za 1 m2 s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci,

b) ponechání stávající výše nájemného v částce 45,06 Kč za 1 m2 pro byt č. 14 a 22 v objektu č.p. 647, byt č. 9 v objektu č.p. 648 a byty č. 1, 2 a 3 v objektu č.p. 649, ul. Benešova, Kutná Hora s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci. Jedná se o byty určené pro nízkopříjmové nájemce dle sociální potřebnosti, kde stávající nájemné bude uplatňováno pouze do doby, než dojde k ukončení nájmu bytu se současným nájemcem v režimu sociálního bydlení,

c) ponechání stávající výše nájemného v částce 45,06 Kč za 1 m2 pro byt č. 5 v objektu č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci. Jedná se o byt zvláštního určení (§ 2300 OZ), který je určen pro ubytování osob se zdravotním postižením - bezbariérový byt.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.22


Usnesení č. 804/21 k žádosti Městské knihovny - Cihlářská 17, KH - Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. SoV - 4/OSM/LEH/2018 (užívání nebytových prostor v č.p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora - Sedlec) uzavřené dne 10. 8. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Městskou knihovnou Kutná Hora, příspěvkovou organizací, IČ 62951491, se sídlem Husova 145, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkajícího se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 31.12.2021 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.12.21


Usnesení č. 805/21 ke zrušení MZMR a výměně vodoměrů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zrušení výběrového řízení VZMR s názvem "Výměna podružných vodoměrů v bytových a nebytových prostorech Města Kutná Hora" z důvodů hodných zvláštního zřetele.


Usnesení č. 806/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/21
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 9/21, kterým se zřizuje nová výdajová položka SPARTA - nouzové osvětlení ve výši 26.160 Kč a dále se navyšuje výdajová položka SPARTA - opravy oken, dveří o částku 53.840 Kč, a to obě položky na úkor výdajové položky byty rekonstrukce.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.10.21


Usnesení č. 807/21 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise bytové ze dne 29. 9. 2021,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Antonínem Dolívkou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2023,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Michaelou Veselou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2023,

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Marií Horvathovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2023,

d) uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Darinou Pompovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2021 do 31.1. 2022,

e) uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Martou Sivákovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022,

f) uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s panem Martinem Sivákem na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022,

g) uzavření nájemní smlouvy z důvodu hodného zvláštního zřetele k bytu v Kutné Hoře s panem Františkem Hynkem, na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 2.414,- Kč měsíčně s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o míru inflace.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 808/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 15/21 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 15/21 na pronájem bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Václavou Petránkovou, za nájemné ve výši 2.495,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení č. SN 15/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 809/21 k malým projektům - sport - IV. Q 2021 - mimořádný termín
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5 000 Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu pro řádné podání žádosti do 3. 9. 2021 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2021,

b) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5 000 Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu pro řádné podání žádosti do 4. 6. 2021 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2021,

c) uzavření veřejnoprávních smluv:
TJ Turista Kutná Hora, z.s. - 5 000 Kč,
Český svaz chovatelů, z.s. Klub Králičí hop - 5 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 810/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (manželé Bondarevovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 4122/55 o výměře cca 30 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům paní Svitlaně Bondarieva a panu Mgr. Pavlo Mykolajovyči Bondarjevovi, Zruč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2 (+ náhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč).

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.10.21


Usnesení č. 811/21 k prodeji pozemků v ZO Poličany (vlastníci staveb rekr. chat)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit
a) prodej pozemku p.č. 90/10 o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 90/5 o výměře cca 263 m2, oba v k.ú. Poličany manželům Petru a Anně Říhovým, Kutná Hora,

b) prodej pozemku p.č. 90/8 o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 90/5 o výměře cca 267 m2, oba v k. ú. Poličany panu Jiřímu Machovi, Kutná Hora,

c) prodej části pozemku p.č. 90/5 o výměře cca 246 m2 v k.ú. Poličany paní Aleně Hatákové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 812/21 k využití předkupního práva v k.ú. Ronov na Doubravou (p. Rejl)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit využití předkupního práva Města Kutná Hora k odkoupení pozemku p. č. 3/4 o výměře 490 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k. ú. Ronov nad Doubravou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 813/21 k uzavření dodatku č.2 sml. o dílo Revitalizace Sankturinovského domu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace Sankturinovského dumu V Kutné Hoře" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 564 801,22,-Kč bez DPH, tj 683 409,48,-Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 814/21 k revitalizaci Sankturinovského domu - úložný systém pro depozitář
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Úložný systém pro depozitář,

b) uzavření smlouvy na výrobu, dodávku a montáž Úložného systému pro depozitář ve Dvorním domku Sankturinovského domu s firmou Bláha ús, s.r.o., Vraný 119, 273 73 Vraný, za cenu 1.285.300 Kč bez DPH, tj. 1.555.213 Kč s DPH,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a odsouhlasit smlouvu o dílo a předložit ji k podpisu.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 815/21 k dotačnímu programu malé kulturní projekty - IV. čtvrtletí
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2021 následovně:
Musica Florea, z. s., U cihelny 108, Bořanovice, Pakoměřice, 25065 ve výši 5.000 Kč,
Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, Praha, Smíchov ve výši 5.000 Kč,
Kutnohorský komorní orchestr z. s., Sedlecká 367/8, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
Mozaika - Kaňk z.s., Kaňk 13, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
Dana Vepřková, Pod Tratí 87, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
Kutnohorský fotoklub z.s., Zachova 368/32, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
OCHOTNICKÝ SPOLEK TYl, z. s., Masarykova 128, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403/3, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora ve výši 5.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu a).
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 816/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 4:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 46.900,35 Kč o neinvestiční prostředky od příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, které škola vrací jako nevyčerpané prostředky z dotace Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci výzvy č. 30_20_010 na projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji III, registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0./.0.0/20_010/0000054. Finanční prostředky vrací příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora na účet zřizovatele a současně město převádí tyto prostředky na účet Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. Pravdová, Ing. Bulánková      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 817/21 k účelově určenému finančnímu daru pro PO Školní jídelny KH
Rada města s c h v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, v celkové výši 84.875 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4 140 00 Praha 4, z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : B. Maternová, M. Bulánková      Termín : 13.10.21


Usnesení č. 818/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 5:
přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 7 598 Kč na nákup vybavení jídelny.
Zodpovídá : Ing. Pravdová, Ing. Bulánková      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 819/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 6
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OCR č. 6:
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši 1.450.000 Kč. Prostředky jsou účelově určeny na provedení výměny části oken na budově školy. Prostředky jsou účelově určeny na provedení výměny části oken na budově školy v příštím kalendářním roce.
Zodpovídá : Ing. Pravdová, Ing. Bulánková      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 820/21 k ropočtovému opatření OCR č. 7
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit návrh na rozpočtové opatření OCR č. 7:
navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 330.000 Kč o nařízený odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 na zajištění obnovy vybavení školy.
Zodpovídá : Ing. Pravdová, Ing. Bulánková      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 821/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit návrh na rozpočtové opatření OCR č. 8:
přesun prostředků schváleného rozpočtu z položky Příspěvkový program školství na neinvestiční dotaci ve výši 15 000 Kč pro POD HORAMI, z.s., sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora na činnost příjemce pro rok 2021, tj. na spolufinancování výukových programů a dalších vzdělávacích aktivit určených pro žáky základních škol a děti mateřských škol v Kutné Hoře a dopravu žáků na terénní výukové programy. Poskytnutí dotace na základě Dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 01/DCVZ/2021-001.
Zodpovídá : Ing. Pravdová, Ing. Bulánková      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 822/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 12
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 12 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2021, č. j. MPSV-2021/140945-213 o na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 ve výši 144 972,59 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 823/21 k rozpočtovému opatření VNS č. 01
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření VNS č. 01, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů i výdajů:
a) ve výši 10.000 Kč z důvodu přijetí dotace na konání voleb v Kobylnicích,

b) ve výši 764.000 Kč z důvodu přijetí dotace na konání voleb do Parlamentu ČR.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 824/21 k návrhu uzavření kupní smlouvy + rozpočtové opatření
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na nákup vozu Škoda Superb Ambition Plus se společností Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady, IČ: 463 58 714, DIČ: CZ699002678,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření NVS č. 02 k finančnímu krytí bodu I. z rozpočtové rezervy ve výši 679 000 Kč.
Zodpovídá : P. Šancová, Ing. Bulánková      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 825/21 k programu pro obchodní spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 28/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 21. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a paní Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 826/21 k zápisu č. 6/21 z jednání DR společnosti KH TEBIS, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, s.r.o., konaného dne 2. 9. 2021.Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 6. října 2021

Nahoru