6. listopadu 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.listopadu 2013

Usnesení č. 878/13 k obsazení dozorčí rady Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. j m e n u j e
pana Miroslavu Šibravu, bytem Polní 242, Kutná Hora do funkce člena dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o.

II. u k l á d á
jednatelce společnosti paní Ing. Ivaně Vopálkové provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 11.11.13


Usnesení č. 879/13 k bezúplatnému převodu výpočetní techniky
Rada města I. p ř i j í m á
dar od Ministerstva vnitra ČR, jehož předmětem je výpočetní technika v účetní hodnotě 588.309,56 Kč

II. s c h v a l u j e
darovací smlouvu č. MV-97442-1/KAP-2013 mezi ČR - Ministerstvem vnitra a Městem Kutná Hora, jejímž předmětem je dar uvedený pod bodem I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 880/13 k zajištění provozu kulturně společensého zařízení Malín
Rada města I. s o u h l a s í
s účinností od 1.1.2014 s rozšířením pracovního úvazku správce kulturně společenského zařízení Malín z 0,7 pracovního úvazku na celý pracovní úvazek

II. s t a n o v í
s účinností od 1.1.2014 celkový počet pracovních úvazků na MÚ Kutná Hora na 173.9 pracovního úvazku.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 881/13 k návrhu rozpočtu na rok 2014
Rada města p r o j e d n a l a
návrh rozpočtu na rok 2014 v tomto členění:
Příjmy celkem 359.450,92 tis. Kč
Provozní výdaje 305.826,89 tis. Kč
Investiční výdaje 56.088,00 tis. Kč
Výdaje celkem 361.914,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -2.463,97 tis. Kč
Financování 2.463,97 tis. Kč a navrhla jeho další úpravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 882/13 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (pí Mrázková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1855/26 o výměře cca 82 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Alici Mrázkové, bytem Mořinská 103, Vonoklasy, 252 28 Černošice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 883/13 k prodeji pozemků v k.ú. Poličany a k.ú. Kutná Hora (zahrádky)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 90/1, p.č. 90/2, p.č. 90/3, p.č. 90/4, p.č. 90/5, p.č. 90/16, p.č. 90/21, p.č 90/22, p.č. 92/1 a části p.č. 91/1 v k.ú. Poličany a p.č. 4335/2 a části p.č. 4333/4 v k.ú. Kutná Hora podnájemcům zahrádek na těchto pozemcích vytvořených.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 884/13 k záměru na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kutná Hora (OSBD)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na bezúplatný převod pozemků p.č. 267/2 o výměře 162 m2, p.č. 267/6 o výměře 162 m2, p.č. 843/2 o výměře 443 m2 a p.č. 903/37 o výměře 178 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 885/13 k záměru na změnu přílohy č. 1 nájemní smlouvy - MLaR
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na změnu přílohy č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. jako nájemcem dle předložených tabulek.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 886/13 k prodeji pozemku v k.ú. Neškaredice (pí Truhlářová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 280 o výměře 109 m2 v k.ú. Neškaredice paní Miloslavě Truhlářové, bytem Neškaredice čp. 6, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 15.420,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 887/13 k prodeji části pozemků v k.ú. Zhoř u Červených Janovic (Pospíšilovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 69 o výměře 259 m2, části pozemku p.č. 70 o výměře 1969 m2 a části pozemku p.č. 71 o výměře 645 m2 (dle geometrického plánu č. 141-70/2013 ze dne 16.8. 2013 pozemek p.č. 71/1) v k.ú. Zhoř u Červených Janovic do podílového spoluvlastnictví pana Jana Pospíšila, bytem Česká 190, Kutná Hora (podíl ve výší id. 1/2) a pana Františka Pospíšila, bytem Zahradní 2480, Louny (podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 119.730,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 888/13 k prodeji části pozemků v k.ú. Zhoř u Č. Janovic (obec Č.Janovice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 70 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č.71 o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu č. 141-70/2013 ze dne 16.8. 2013 pozemek p.č. 71/2) v k.ú. Zhoř u Červených Janovic Obci Červené Janovice, se sídlem Červené Janovice čp. 102, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 9.889,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 889/13 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t
se směnou pozemku p.č. 404/27 o výměře 270 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 643 o výměře 181 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga, bytem Sýkořice 83.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 890/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 21.10. 2013.
b) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 21.10.2013
c) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 21.10.2013.


Usnesení č. 891/13 k odbydlení objektu Uhelná čp. 599
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem prodeje domu Uhelná čp. 599 v Kutné Hoře a poskytnout stávajícím uživatelům možnost nového bydlení

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
realizovat odbydlení domu Uhelná čp. 599 v Kutné Hoře se zajištěním jiného bydlení vč. přístřeší.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing.Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 892/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 44/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 44/13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 12. 2013 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 893/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 45/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 45/13 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 v 5. podlaží domu čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 12. 2013 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 894/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 46/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 46/13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu čp. 917, ul. Růžová v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 12. 2013 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 895/13 k žádosti o.s. Rodinné centrum Špalíček
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor - 3 učeben, kanceláře a skladu včetně společných prostor (chodby, soc. zařízení a úklidová místnost) v nemovitosti č.p. 145 Studentů, Kutná Hora o.s. Rodinné centrum Špalíček, IČ 26578221, se sídlem Červené Janovice 124, za účelem pořádání vzdělávacích programů pro děti a jejich rodiče.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 896/13 k vyvěšení záměrů - Jungmannovo nám. 321, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - části suterénu a části přízemí nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora paní Janě Křivánkové, bytem Bendlovky 194, Kutná Hora za účelem provozování Alternativní jídelny

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - I. patra a podkroví nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora panu Zoroslavu Kunčákovi, bytem Bratislava, za účelem provozování penzionu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 897/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jitku Hanzelovou, bytem Benešova 632, Kutná Hora ve výši 95% z částky 11.033,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro pana Vladimíra Jelínka, bytem Trebišovská 609, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.450,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 898/13 k ukončení Dohody o umístění informačního panelu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o ukončení Dohody o umístění informačního panelu ze dne 28.4.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 899/13 k ukončení výběrové řízení č. SN 31/13 - Tylova 388, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 31/13 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 47/13 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 8.1.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.14


Usnesení č. 900/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 556/13 ze dne 10.7.2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 901/13 k žádosti Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s konáním bezplatného měření glykemie pro veřejnost u příležitosti Světového dne diabetu v přízemí nemovitosti č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne 13.11.2013 v době od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.11.13


Usnesení č. 902/13 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 16.10.2013.


Usnesení č. 903/13 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit předložený harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2014, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 904/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 38/2013
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.38/13, kterým se zřizuje nová investiční rozpočtová položka Vlašský dvůr - technické zhodnocení ve výši 141.110,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr služby - revize.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 905/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 24-25
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 24/13, na základě Smlouvy o přijetí účelově určeného příspěvku, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě ve výši 1.000.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě ve výši 1.000.000,--Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č. 25/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Veř.zeleň - stromy, havárie ve výši 50.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - ošetření stromů ve výši 50.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 906/13 k výročním zprávám o činnosti základních škol za šk. rok 2012/2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013:
a)Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, J.Palacha 166
b)Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c)Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d)Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e)Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376

zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013:
a)Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b)Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340.


Usnesení č. 907/13 k zpracování návrhu změny č. 42 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 42 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Žižkov" na pozemku parc. č. 3963/51 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 908/13 k vydání změny č. 44 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 44 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 909/13 k odvodnění kurtů plážového volejbalu Klimeška
Rada města I. s o u h l a s í
a) Uzavřít smlouvu na odvodnění kurtů plážového volejbalu v areálu Klimeška Kutná Hora s firmou Stavonel Kutná Hora za nabídnutou cenu 439.516,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 55 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Na Vrchách" na položku "Hřiště plážového volejbalu Klimeška" ve výši 440.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo s termínem ukončení 2013
b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 910/13 k hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora 3.Q. 2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 3.čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 911/13 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba, s. r. o. konaného dne 21. října 2013.

II. s c h v a l u j e
vyplacení odměny jednatelce společnosti za III. čtvrtletí 2013 dle zápisu.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.12.13


Usnesení č. 912/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 8 - navýšení rozpočtu o převod neinvestiční účelové dotace od KÚ Středočeského kraje pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na zajištění regionální funkce Regionálních knihoven ve výši 370 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 913/13 k prostředkům na registrované žáky - Klub lyžařů
Rada města n e s o u h l a s í
s dalším poskytnutím finančních prostředků na registrované žáky pro Klub lyžařů Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.11.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Ing. Jiří Franc, místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 6. listopadu 2013

Nahoru