6. ledna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.ledna 2016

Usnesení č. 1/16 k zabezpečení natáčení jednání ZM v roce 2016
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy s VOŠ-SPŠ Kutná Hora na natáčení jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v I. čtvrtletí roku 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 08.01.16


Usnesení č. 2/16 k zahraničním cestám v roce 2016
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zahraničních cestách v roce 2016.


Usnesení č. 3/16 ke složení komise pro vyhodnocení poptávky na mobilního operátora
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro poptávkové řízení na dodávku služeb mobilního operátora ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla
Tomáš Hobl Ing. Josef Bárta
Ing. Václav Mareček PhDr. Iva Pospíšilová
Jiří Plavec Radka Zachariášová
Tomáš Mottl Josef Kraus


Usnesení č. 4/16 k ukončení záměru - Šultysova 167, Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 918/15 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 06.01.15


Usnesení č. 5/16 k vyvěšení záměru o výpůjčce - Dačického dům č.p. 41 v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení záměru o výpůjčce pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 41 a dále stavba bez čp/če, pro Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO, IČ 67672833, se sídlem Šultysova 167, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.02.16


Usnesení č. 6/16 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - U Beránky 378
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.02.16


Usnesení č. 7/16 k podání žádosti o dotaci ze Střč. Fondu kultury a obnovy památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 na IV. etapu akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.02.16


Usnesení č. 8/16 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 26. 11. 2015

II. o d v o l á v á
tyto členy sportovní komise:
Davida Hlavinku - pro nečinnost v komisi, Ivanu Mrázkovou, Zdeňka Jiráska, Ivo Šance a Josefa Macháčka na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.16


Usnesení č. 9/16 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 15. 12. 2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 10/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 14. 12. 2015.


Usnesení č. 11/16 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 12. 2015.


Usnesení č. 12/16 k příspěvkovému programu (malé granty) - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 15.12.2015 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.02.16


Usnesení č. 13/16 k příspěvkovému programu (malé granty) - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 15. 12. 2015, realizace projektu v I. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.02.16


Usnesení č. 14/16 k žádosti o souhlas s užitím znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora panem Petrem Houzarem pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 15/16 k poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2015.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 16/16 ke sportovní hale Klimeška- dopracování dokumentace ke SP
Rada města I. s c h v a l u j e
zadat dopracování dokumentace ke stavebnímu povolení společnosti Milota Kladno, Huťská 1557, Kladno za nabídnutou cenu 1.337.050,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic
projednat a uzavřít se společností Milota Kladno smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.16


Usnesení č. 17/16 k rekonstrukci Vlašského dvora- studie proveditelnosti
Rada města I. s ch v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium:
nejnižší celková nabídková cena uvedená bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Starý, starosta Ing. Josef Viktora, místostarosta
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
3. Dr. Robert Lukášek Aneta Nedvědová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.

III. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit hladký průběh poptávkového řízení
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 18/16 k pověření odboru investic
Rada města p o v ě ř u j e
s účinností od 1. 1. 2016 odbor investic Města Kutná Hora uzavíráním nájemních smluv, smluv o výpůjčce, případných dodatků a ukončováním smluv týkající se sběrných nádob na separovaný odpad a tuhý komunální odpad umístěných na území Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : . .



Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 6. ledna 2016

Nahoru