6. ledna 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.ledna 2009

Usnesení č. 1/09 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 17.12.2008

II.s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
plán oprav městského majetku pronajatého spol. KH Tebis s.r.o. na rok 2009 ve výši schváleného rozpočtu 3 miliony Kč dle přiloženého seznamu.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se snížením nájemného z 12 mil. Kč na 8 mil. Kč na rok 2009
b) schválit převedení částky ve výši 3 mil. Kč na společnost KH Tebis na opravy.

Bod III.b) zrušen usnesením 460/09 z 19.5.2009.
Bod III.a) zrušeno usnesením 455/09 z 19.5.2009.

Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 2/09 k návrhu na odstoupení od sml.(provádění oprav tepelného hosp.města)
Rada města I. s o u h l a s í
s návrhem jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o. na odstoupení od smlouvy "Pravidla provádění oprav a rekonstrukcí tepelného hospodářství města Kutná Hora", uzavřené dne 13.2.2006 mezi společností KH TEBIS s.r.o., Puškinská 641, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

II. u k l á d á
jednateli společnosti a Odboru správy majetku
čtvrtletně předkládat čerpání prostředků plnění plánu oprav.

Zrušeno usnesením č. 460/09 z 19.5.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Gajdoš      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 3/09 k volbě přísedící okr. soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit paní Vlastu Volfovou, Kutná Hora přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2009 - 2012.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 27.01.12


Usnesení č. 4/09 k zakoupení pozemků od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t usnesení č. 35/03 ze dne 4.3.2003

II. n e s o u h l a s i t se zakoupením pozemku p.č. 4154/62 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 36.667 m2 od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého odhadu.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 5/09 ke směně pozemků - p.Havlíček
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou pozemků p.č. 1454/10, 1454/15, 3668/19, 3668/20, 3668/21 a 3668/35 v k.ú. Kutná Hora v majetku pana Petra Havlíčka,Praha za přiměřený náhradní pozemek v majetku Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.09


Usnesení č. 6/09 k zakoupení pozemku v k.ú.Poličany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. PK 3/1 v k.ú. Poličany od paní Hany Pecinové,Kutná Hora a pana Jiřího Truhláře, Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 7/09 ke zřízení věcného břemene (STP Net)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 3678/4, 2590 a 4163/38 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Výměna NTL ply novodů a přípojek Kutná Hora - Karlov" Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 8/09 ke změně usn. RM o zřízení věc. břemene (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se změnou usnesení RM č. 490/08 ze dne 20.5. 2008, kde místo ve prospěch Ing. Jana Hniličky, Kutná Hora bude uvedeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín a pro p.p.č. 2709/7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 9/09 k prodeji pozemku v KH - p.Karel
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Petru Karlovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 10/09 k prodloužení termínů nebo rušení usn.
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové
zprávy (EKO a OSM)
b) se zrušením usnesení RM č. 680/07 ze dne 21.8. 2007 (EKO) a č. 757/08,
811/08 (OSM)


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 11/09 ke jmenování konzultanta - kronika
Rada města j m e n u j e
PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisů v kronice města pro rok 2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.09


Usnesení č. 12/09 k uzavření dohody - vedení městské kroniky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2009 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.09


Usnesení č. 13/09 k uzavření dohody - městská fotokronika
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2009 s panem Jaroslavem Procházkou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.09


Usnesení č. 14/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce- Sanktur.dům
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Balým, Uhlířské Janovice a panem Ing. Vladislavem Latislavem, Kutná Hora s účinností od 13.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 15/09 k prominutí poplatku z prodlení (O.Kropáček)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Otakara Kropáčka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.995,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 16/09 k záměru o výpůjčce nebyt. prostoru - Benešova čp.637
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyvěšeného záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnosti v suterénu nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytového prostoru - 1 místnosti v suterénu nemovitosti č.p. 637 Benešova ul. v Kutné Hoře za účelem využití skladovacích prostorů pro nájemníky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 17/09 k prodloužení nájmu bytu (J.Červeňák)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.107, ul.Mincířská, Kutná Hora s panem Janem Červeňákem, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.1.2009 do 31.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 18/09 k odbydlení domu čp.555, ul.Uhelná
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým postupem odbydlení domu čp.555, ul. Uhelná v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 19/09 k přidělení bytu - pí Lukášková
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 18 o velikosti 3+1, v domě čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Alenou Lukáškovou ke dni 31. 1. 2009.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 1+1, v domě čp. 613, ul. Vocelova, Kutná Hora s paní Alenou Lukáškovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 20/09 k dodatku NS o nájmu nebyt. prostorů Šultysova 165
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25.2.2004 a ve znění pozdějších dodatků uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Antonínem Sedláčkem, Úmonín a společností Bohemialov s.r.o. se sídlem Nepom ěřice č.p. 59 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti Šultysova č.p. 165, Kutná Hora týkající se odstoupení pana Antonína Sedláčka z nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 21/09 k odprodeji bytu čp.304 ul.Pod Valy (pí Tvrdíková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem bytu č. 1 v čp. 304 ul. Pod Valy, Kutná Hora paní Jaroslavě Tvrdíkové.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 22/09 k žádosti p.Vladimíra Čápa
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na žádost pana Vladimíra Čápa, Kutná Hora ze dne 15.12.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 23/09 k záměru na pronájem zimního stadionu
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem areálu zimního stadionu (ubytovna, šatny, strojovna a sociální zařízení) postavené na pozemku p.č. 3337/2, ledové plochy včetně zastřešení a tribuny postavené na pozemku p.č. 3342, garáže na pozemku p.č. 3337/5, studna, kio sek postavené na části pozemku p.č. 3337/1, pozemky p.č. 3342, 3337/2, 3337/5 a části pozemku p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora pro společnost HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru správy majetku vyzvat TJ STADION KUTNÁ HORA k uhrazení nájemného do doby ukončení stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a TJ STADION KUTNÁ HORA včetně úroků z prodlení s tím, že do doby úhrady dlužných částek nebude jejich žádo sti o uzavření nové nájemní smlouvy se společností HC Kutná Hora a.s. vyhověnoZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.02.09


Usnesení č. 24/09 k ukončení VŘ - Barborská ul.30
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 24/08 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze výběrového řízení z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/09 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 16 .2.2009 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.02.09


Usnesení č. 25/09 k žádosti Nemocnice KH - revokace usn.
Rada města t r v á
na usnesení č. 1098/08 týkajícího se nesouhlasu s odvozem přístroje CT z areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 26/09 k neprodloužení nájmu bytu (M. Flosová)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 71, ul. Táborská v Kutné Hoře s paní Markétou Flosovou.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 10 v čp. 71, ul. Táborská v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany paní Markéty Flosové k vyklizení a předání bytu do 31.1.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 27/09 k ukončení nájemní smlouvy (Pokorní)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi MUDr. Kateřinou Pokornou a Ing. Petrem Pokorným, k bytu č. 12 v čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře ke dni 28.2.2009.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Terezou Šílovou,Kolín, k bytu č. 12 v čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinnosti od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 41,33 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných p rávních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 21.5.2001, mezi Městem Kutná Hora a paní
MUDr. Kateřinou Bartoňovou, provdanou Pokornou,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21.5.2001. Město Kutná Hora vrátí paní MUDr. Kateřině Bartoňové, provdané Pokorné část ku ve výši 629.100,- Kč, uhrazenou ke dni 31.12.2008.

Zrušeno usnesením č. 121/09 ze dne 10.2.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 28/09 k podání žaloby na vyklizení bytu (D.Pompová)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 12 v čp. 1-3, ul. Čáslavská, Kutná Hora proti paní Darině Pompové,v případě, že nedojde k vyklizení bytu ze strany paní Dariny Pompové do 31.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 29/09 k provozování trhů na Palackého nám. (p. Fiala)
Rada města s o u h l a s í
se zasláním doplněné předložené odpovědi na žádost Ing. Františka Fialy, Kostelec nad Orlicí ze dne 6.11.2008, kterou je vyjádřen nesouhlas s pořádáním pravidelných prodejních trhů na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 30/09 k uzavření nájemní smlouvy - p.Naděje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2699/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 150 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Lukášem Naděje, Kutná Hora, na dobu 25 let za celkové ná jemné ve výši 1,- Kč/25 let za účelem zřízení nového chodníku a parkových úprav zeleně. Pronajatá část pozemku nebude oplocena a nesmí být využívána jako parkoviště vozidel. Porušení těchto podmínek bude důvodem k okamžitému vypovězení nájemní smlouvy. Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 31/09 k uzavření smlouvy na provoz.veř.WC
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře na období únor - červen 2009 v rozsahu stávající provozní doby roku 2008 za částku "98 051,- Kč/měsíc" s panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 32/09 k uzavření Dodatku č.1 - demolice komínu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Přípravu a provedení demolice komínu odstřelem na pozemku p.č. 2529/5 v k.ú. K.Hora, uzavřené dne 13.5.2008 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná hora a firmou MITAL, s.r.o., Žižkova 789, Sezemic e u Pardubic, kterým bude:
a) platnost smlouvy prodloužena do 31.3.2009
b) smluvní cena díla navýšena o částku "24.000,- Kč", která je pojistným za navýšení pojistné ochrany na pokrytí případných škod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 33/09 k rozpoč.opatření OSM č.1/09-3/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.1/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 29.750,-- Kč na novou investiční položku rekonstrukce plyn.kotelny čp.59 (SK SPARTA), a to na úkor položky služby neuvedené - viz bod č.1 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 2/09, kterým se zřizuje nová výdajová položka kompenzace za uvolnění bytu v čp.379 Palackého náměstí ve výši 300.000,-- Kč, a to na úkor položky rezerva ZM viz bod č. 2 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.3/09, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení zálohy na koupi bytu - Benešova (čp.648) v celkovém objemu 629.100,-- Kč, a to na úkor položky 8115 - viz bod č.3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : p.Suchánek, p.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 34/09 k zápisu komise pro revital. sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 1.12.2008

II. u k l á d á
Oboru investic
a) zajistit projekt na zřízení placeného hlídaného parkoviště v oblasti horní části sídliště na konci ulice Jana Palacha.

b) zajistit projekt na modernizaci školního hřiště ZŠ Jana Palacha na základě předloženého požadavku panem ředitelem Mgr. Roudným na jednání s panem starostou, doplněné o případné náměty z příštího jednání komise na toto téma.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 35/09 k přerušení změny č.14 územ.plánu - Sedlec (pí Krčíková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přerušením pořizování změny č. 14 územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemkem parcelní č. PK 300/8 (parcela zjednodušené evidence) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory (§ 6, odstavec (5) a § 56 zák. č. 183/2006 Sb. v součas ně platném znění) ve lhůtě do 31.3.2010.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 36/09 ke změně územ.plánu KH v k.ú.Sedlec (M.Vrátný)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemkem parcelní č. PK 300/5 (parcela zjednodušené evidence) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory (§ 6, odstavec (5) a § 56 zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění ).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 37/09 k pořízení změny ÚPM (U.T.C. Properties s.r.o.)
Rada města n e s o u h l a s í
se zahájením prací na pořizování změny Územního plánu města Kutné Hory (dále jen "ÚPM") týkající se částí pozemků parc. č. 1765 (PK) a 324 (PK) v katastrálním území Kutná Hora ještě před provedením úpravy ÚPM dle ustanovení § 188 zák. č. 183/2006 Sb.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 38/09 ke změně č.9 ÚPM (CEPE Invest s.r.o)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 9 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Malín" na pozemku parc. č. 812/2 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Sedlec u Ku tné Hory a pozemku parc. č. 483/1 (parcela ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 39/09 k pořízení změny ÚPM (P. Rudolf)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 4497 v katastrálním území Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 40/09 k rekonstrukci chodníku ul.Jana Palacha
Rada města s c h v a l u j e
provedení výběrového řízení na akci - "Rekonstrukce chodníku v ulici J. Palacha v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 41/09 k dostavbě ZS KH - sociální zařízení
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením dostavby zimního stadionu o vybudování předsazené zdi u nově vybudovaného sociálního zařízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 42/09 k finan.prostředkům nezisk.nestát.organizacím
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přidělení neinvestičních provozních dotací na rok 2009 z rozpočtu města neziskovým nestátním organizacím poskytujícím sociální služby.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 43/09 k mimořádné odměně
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu pro Mgr.Karla Ptáčka, ředitele ZŠ T.G.Masaryka, Kutná Hora, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.01.09Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 6. ledna 2009

Nahoru