6. května 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.května 2013

Usnesení č. 342/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 17 - navýšení rozpočtu o převod účelové dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora" ve výši 3.017.014 Kč. Dotace bude použita na splacení překlenovacího úvěru dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 343/13 ke zřízení zástavního práva k nemovitostem na Katlově (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit se zřízením zástavního práva k budově čp. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 o výměře 127 m2, k zemědělské stavbě bez čp/če na pozemku p.č. st. 28, pozemku p.č. st. 28 o výměře 686 m2, pozemku p.č. 417 o výměře 307 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a dále k pozemku p.č. 523 o výměře 7.985 m2, pozemku p.č. 524 o výměře 1.147 m2, vše v k.ú. Červené Janovice, k zajištění pohledávky pana Jakuba Vágnera, ve prospěch Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, zastoupené Československou obchodní bankou a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 a to za podmínky, že ve vlastní úvěrové smlouvě bude uvedeno, že příjemcem části úvěru a to ve výši kupní ceny ponížené o uhrazenou zálohu bude přímo Město Kutná Hora. Dále bude v úvěrové smlouvě, že pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k uzavření kupní smlouvy, popř. nebude z jakéhokoliv důvodu proveden vklad vlastnického práva na pana Jakuba Vágnera, zavazuje se banka bezodkladně po té, co jí Městem
Kutná Hora bude vrácena finanční částka, kterou přímo Městu zaslala z titulu úvěrové smlouvy, že v součinnosti s panem Jakubem Vágnerem a Městem Kutná Hora zajistí zánik zástavního práva. Takto koncipovanou úvěrovou smlouvu je povinen pan Jakub Vágner předložit Městu Kutná Hora. Veškeré poplatky spojené se zřízením zástavního práva ponese pan Jakub Vágner, včetně poplatku za provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Zrušeno usnesením RM č. 463/13 ze dne 12. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 344/13 k uzavření nájemní smlouvy - Alfréd Šmíd
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Alfrédem Šmídem, IČ: 62476726, Veltruby - Hradišťko I na dobu určitou od 13.5.2013 do 15.5.2013 za účelem uspořádání kaskadérského vystoupení, za nájemné ve výši 2.500,- Kč za celou dobu trvání nájemního vztahu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.13


Usnesení č. 345/13 k uzavření smluv - Jakub Vágner
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemek 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem, (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí).

b) s uzavřením předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemku 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, .

c) s uzavřením předložené dohody o obsahu závazků na podnájem pozemku 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav a Jakubem Vágnerem, a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, po dobu pěti let od okamžiku zrušení či zániku podnájemní smlouvy nebo případně nájemní smlouvy.

Zodpovídá: Ing. Suchánek, Ing. Peroutka Termín: 1.11.2013

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora, z důvodu následného převzetí nemovitého majetku do vlastnictví Města Kutné Hory, souhlasit

a) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemek 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem, (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí).

b) s uzavřením předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemku 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, .
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Peroutka      Termín : 01.11.13


Usnesení č. 346/13 k výsledku VŘ "vybavení kulturně sport. zařízení v Malíně"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: " Vnitřní vybavení kulturně sportovního zařízení Kutná Hora-Malín " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.4.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: HOKA interier s.r.o., Boženy Němcové 1190/16, 286 01 Čáslav.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dodavatelem HOKA interier s.r.o., Boženy Němcové 1190/16, 286 01 Čáslav za cenu 913.082 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 6. května 2013

Nahoru