6. května 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.května 2008

Usnesení č. 412/08 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem dne 17.5.2008 v době od 12:00 do 20:00 hodin pro Svaz skautů a skautek ČR, středisko Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.08


Usnesení č. 413/08 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 206/08 ze dne 26. února 2008.

II. s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení KHX se sídlem Kremnická 47, Kutná Hora, za účelem uspořádání kulturní akce na podporu výstavby skateparku, na dny 27. až 29. června 2008. Samotná akce proběhne v pátek dne 27. června 2008 v době od 12:00 do 01:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.08


Usnesení č. 414/08 k podpoře kulturní akce v Kutné Hoře
Rada města u v o l ň u j e
z rezervy města částku ve výši 20.000 Kč jako příspěvek na kulturní akci "Mezinárodní operní týden", která se uskuteční v Kutné Hoře v červnu 2008.

Zrušeno usnesením RM č. 504/08 ze dne 20.5.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 415/08 k petici občanů Žižkova (využití ubytovny Ku Ptáku)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
petici občanů Žižkova, městské části Kutná Hora, která se týká využití ubytovny v ulici Ku Ptáku 908 (u Sklenářova dolíku).


Usnesení č. 416/08 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení ZM č. 194/05 do 31.10.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.05.08


Usnesení č. 417/08 ke zřízení věcného břemene na p.č. 4816 v k.ú. K.Hora
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene práva jízdy a chůze na pozemku p.č. 4816 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora ve prospěch všech vlastníků pozemků p.č. 4794/1, 4795/1, 4796/1, 4797/1, 4798/1, 4799/1, 4800/1, 4801/1 a 4802/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 418/08 ke zřízení věcného břemene - pí Mutlová
Rada města I. r u š í
usnesení č. 995/07 ze dne 13.11.2007

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 304 v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví Jany Mutlové, Červené Janovice za účelem obsluhy a provádění oprav a rekonstrukcí souvisejících s provozem retenční nádrže Ještěrný ve prospěch každého vlastníka p.č. 1086 (retenční nádrž Ještěrný) v k.ú. Opatovice za jednorázový poplatek 10.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 419/08 ke zřízení věcného břemene - STP Net - ul. Družební
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro plynárenské zařízení na pozemcích p.č. KN 3663, 4596/1 a PK 1782/34, 1826 vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu " Rekons trukce NTL plynovodu a přípojek - Kutná Hora, ul.Družební". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 420/08 ke zřízení věcného břemene - ČHMÚ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene práva uložení monitorovacího vrtu na pozemku dle PK p.č. 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem ve prospěch ČR - Českého hydrometeorologického ústavu, se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu trv ání vrtu za jednorázovou úplatu ve výši 712,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 421/08 ke směně pozemků v K.Hoře
Rada města r u š í
své usnesení č. 11/08 ze dne 8. ledna 2008 s tím, že bude dále jednáno se zástupcem firmy LITIS a.s. Praha o jiných variantách převodu nemovitostí
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.05.08


Usnesení č. 422/08 k vyhlášení VŘ č. 5/08 na prodej pozemků ve Štipoklasech
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 5/08 na prodej pozemků p.č. 45, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a p.č. 369/1 o celkové výměře 4.507 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 250.000,-- Kč .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.08.08


Usnesení č. 423/08 k prodjei pozemku pod garáží v K.Hoře p. Zedník
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2476/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Zedníkovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 424/08 k prodeji pozemků v Perštejnci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků dle PK p.č. 2131/3 o výměře 29.535 m2 a p.č. 2131/4 o výměře 25.742 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti oaza - energo, a.s., se sídlem Dr. M. Horákové 81/117, Liberec VI.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 425/08 k plnění usnesení RM - prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.05.08


Usnesení č. 426/08 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z bytové komise konané dne 7.4.2008.
b) zápis z 11. zasedání komise životního prostředí ze dne 31.3.2008.
c) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 26.3.2008 a 23.4.2008.


Usnesení č. 427/08 k prodloužení užívání náhradního ubytování (Neveneca Zec)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování v bytových prostorech domu čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Nevence Zec, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.5.2008 do 31.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 428/08 k neprodloužení užívání přístřeší
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora panu Milanu Gočovi, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytových prostor v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany pana Milana Goče k vyklizení a předání bytového prostoru do 20.5.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 429/08 k prodloužení NS (pí Pompová, p.Vrbický)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 168, ul. Mazákova, Kutná Hora s paní Evou Pompovou, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.5.2008 do 30.4.2009.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 181, Václavské náměstí, Kutná Hora s panem Jaroslavem Vrbickým, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2008 do 31.10.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 430/08 k prominutí poplatku z prodlení (pí Tokárová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Tokárovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.370,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 431/08 k výpovědi z nájmu bytu (p. Chadraba)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu v Kutné Hoře nájemci panu Jaroslavu Chadrabovi z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 432/08 k poskytnutí ubytovny města (D.Jalovecká)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora s paní Drahomírou Jaloveckou, Uhlířské Janovice (ohlašovna MÚ), na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.7.2008 do 30.9.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 433/08 k vyhlášení VŘ na odprodej nebytového prostoru
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/08 na odprodej volného městského nebytového prostoru v privatizovaném domě, a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 168 v ulici Mazákova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/88 a 785/89 v k.ú . Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských dom ech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.6.2008 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.08


Usnesení č. 434/08 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor (jedné místnosti) v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Pr aha 4 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 435/08 k žádosti společnosti Züriche Pharmacie s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem prostoru za účelem vytvoření masážního a relaxačního koutku v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora, společnosti Züriche Pharmacie s.r.o., Dopraváků 749/3, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.08


Usnesení č. 436/08 k žádosti společnosti CONNEX Východní Čechy a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 2.2.2004 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností CONNEX Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 77, Chrudim, týkajícího se uzavření podnájemní smlouvy za účelem umístění a provozování mobilního stánku rychlého občerstvení na autobusovém nádraží v Kutné Hoře mezi společností CONNEX Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 77, Chrudim a panem Josefem Fejtkem, bytem Masarykovo nám. 260, Nové Dvory na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s tím, že 50% částky vybrané za podnájem bude společnost CONNEX Východní Čechy a.s. převádět na účet Města Kutná HoraZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 437/08 k vyhlášení VŘ č. SN 9/08
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 281/08 ze dne 25.3.2008

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 9/08 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 9.6.2008 v 11 .00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.08


Usnesení č. 438/08 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.5.2008 do 31.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 439/08 ke slevě z nájemného - Ing.Mertl
Rada města s o u h l a s í
a) se slevou z nájemného panu Ing. Tomáši Mertlovi, Kutná Hora ve smyslu ustanovení § 698, odst. 1 Obč. zákoníku, pro závadu v bytě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání. Výše slevy bude činit 30 % z nájmu celého bytu uhrazeného od če rvna roku 2006 až do odstranění závady ze strany pronajímatele.

b) s vrácením částky 42.840,30 Kč z dosud uhrazeného nájemného od 1. 6. 2006 do 30. 4. 2008.

c) s odstraněním závady dle hlukové studie provedené firmou SI UNIMONTEX s.r.o., uvedené ze zprávě ze dne 23. 3. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 440/08 k prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.08


Usnesení č. 441/08 k pronájmu zahrádky v k.ú.KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy na díl č. 4 pozemkové parcely č. 2548/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 2.5.2005 mezi Městem Kutná Hora a paní Kristinou Šabatovou,Kutná Hora ke dni 31.7.2008

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem dílu č. 4 pozemkové parcely č. 2548/1 v k.ú.Kutná Hora o výměře 150 m2 za účelem provozování zahrádky

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.06.08


Usnesení č. 442/08 k zápisu DR Městské lesy a rybníky
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 39.zasedání dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky spol. s r.o. ze dne 13.3.2008.


Usnesení č. 443/08 k žádosti o vyhrazené parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky panu Ondřeji Vrábelovi Kutná Hora pro zřízení parkovacího místa na Anenském náměstí v Kutné Hoře před čp.370.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.08


Usnesení č. 444/08 k osvobození od poplatku za užívání veř.prost.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství pro stavbu lešení na Dačického nám. čp.11 v Kutné Hoře výši 5.280,- Kč pro společnost Česká geologická služba - Geofond se sídlem Kostelní 26, Praha 7
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 445/08 ke spolupráci se sdruž.KHnet.info
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o zjišťování rozsahu spolupráce Města Kutné Hory se sdružením KHnet.info,o.s.Usnesení č. 446/08 k žádosti o pronájem parku
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem parku pod Vlašským dvorem pro pana Jakuba Kruliše,286 01 Čáslav, za účelem uspořádání hudebního festivalu dne 19. 7. 2008 od 14.00 hod. do 24.00 hod. Konečný zisk bude určen jako dar ve prospěch Ústavu sociální péče U sv. Bartoloměje v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.07.08


Usnesení č. 447/08 k rozpoč.opatření OSM č.36-42/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.36/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka Barborská 30 - nájemné o částku 35.920,-- Kč, a to na úkor položky rezerva vedení města - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.37/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka deska u Barbory o částku 5.300,-- Kč, a to na úkor položky dokumentace - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.38/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka rekonstrukce ÚT 154-155 o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky nebyty služby, revize - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.39/08, kterým se z důvodu úhrady faktury za kalkulaci nákladů nutných pro kolaudaci tělocvičny v Malíně zřizuje nová rozpočtová položka tělocvična Malín ve výši 5.000,-- Kč, a to na úkor položky rezerva - vedení města - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 40/08, kterým se z důvodu úhrady světelné studie Jezuitské koleje a blízkého okolí zřizuje nová rozpočtová položka slavnostní osvětlení J.koleje ve výši 20.230,-- Kč, a to na úkor položky sl.osvětlení služby, revize - viz bod č .5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.41/08, kterým se z důvodu odstranění přenosu zvuku mezi byty č.3 a 4 v Barborské ulici čp.30 zřídí nové rozpočtové položky Barborská 30 - oprava ve výši 47.300,-- Kč a Barborská 30 - studie ve výši 32.700,-- Kč, a to obě na úko r položky rezerva - vedení města - viz bod č. 6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III.d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.42/08, kterým se navyšuje příjmová rozpočtová položka provozování KIS (komerční informační systém) o částku
31.470,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje výdajová položka komunikace úklid - viz bod č. 7 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 448/08 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu Kutná Hora společným nájemcům bytu, manželům Ing. Františku Tvrdíkovi a MUDr. Danici Tvrdíkové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. c) Občanského zákoníku, to je z důvod u má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze požadovat, aby užíval pouze jeden byt.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 449/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.13
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.13 - přesun finančních prostředků z provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši 200.000,- Kč pro PO Školní jídelny Kutná Hora, J.Palacha 166, na nákup konvektomatu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 09.05.08


Usnesení č. 450/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 14 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši
513 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření
OPKŠ č. 14.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 451/08 k pořízení změny č.7 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zastavením pořizování změny č. 7 územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 1731 a1732 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6 zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 452/08 k plnění usnesení RM
Rada města r u š í
ruší usnesení č. 308/8 ze dne 25.3.2008 k zadání pro zpracování změny č.16 ÚPM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 453/08 k zápisu PO RM pro rozvojové aktivity
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 21.4.2008


Usnesení č. 454/08 k VŘ - rekonstrukce ZS K.H.
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí na veřejnou zakázku s názvem: "Rekonstrukce technologie chlazení a ledové plochy ZS Kutná Hora" ze dne..24.4.2008 uvedený v důvodové zprávě, kde nejvhodnější nabídkou pro zadavatele je nabídka s n ejnižší nabídkovou cenou uchazeče ČKD Chlazení s.r.o se sídlem v Chocni, Nádražní 635.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězným uchazečem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 455/08 k vybudování chodníku - Kouřimská ul.
Rada města s o u h l a s í
a) S investičním záměrem vybudovat podél nové zdi v Kouřimské ulici nový chodník od Marhanovy vily po křižovatku s ulicí Partyzánská.

b) S převodem prostředků z položky podíly k žádostem o dotace v potřebné výši dle zvolené variantyZodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 456/08 k zápisu DR Průvodcov.služby K.H.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.

II. s o u h l a s í
se stanovením kritéria pro přiznání odměn ředitelce Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. pro II. čtvrtletí roku 2008, a to takto: "Zavedení cizojazyčných překladů do informačního a rezervačního systému www.holidayinfo.cz."

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 6. května 2008

Nahoru