6. dubna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.dubna 2010

Usnesení č. 264/10 k zápůjčce Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku prostor Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře společnosti Berman Group Praha ve čtvrtek dne 22.4.2010 od 9 do 13 hodin.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.04.10


Usnesení č. 265/10 k návštěvě partnerského města Kremnica
Rada města s c h v a l u j e
návštěvu partnerského města Kremnica na Slovensku na základě pozvání vedení města - 4 zástupci města na červencové Cechovné hody mesta Kremnica a 4 zástupci města na srpnový festival Kremnické gagy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 266/10 k rozpočtovému opatření KT č. 1-2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.1 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 782.100,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.2 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.066.700,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 1 a KT č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 267/10 k zápůjčce exponátu na výstavu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou sochy Bolestného Krista pro výstavu "Dolování a zpracování stříbra v Kutné Hoře", kterou pořádá Galerie Středočeského kraje od 8. 5. do 15.10. 2010 v prostorách Galerie Středočeského kraje, Barborská 53, 284 01 Kutná Hora.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.10


Usnesení č. 268/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 31.3.2010.
b) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 11.3.2010
c) zápis z bytové komise konané dne 18. 3. 2010


Usnesení č. 269/10 ke zprávě k poskytnutým prostředkům HC Kutná Hora a.s.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu k poskytnuté dotaci HC Kutná Hora a.s., dle předložené důvodové zprávy.


Usnesení č. 270/10 k provedení izolace proti zemní vlhkosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Provedení izolace proti zemní vlhkosti kamenné kašny na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora" s firmou Izolstav s.r.o., Ledečská 2512, 580 01 Havlíčkův Brod v celkové výši 123.612,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 271/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 7 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 453.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 7.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 272/10 k zápisu DR Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. ze dne 15.3.2010.


Usnesení č. 273/10 ke zjednodušenému rozsahu účetnictví zřízených PO
Rada města s c h v a l u j e
příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Kutná Hora vést, v souladu s příslušnými paragrafy zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zejména tak, jak je definováno § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Způsob a rozsah účtování je uveden v přiloženém metodickém pokynu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 274/10 k prodeji pozemku (p. Šanda)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku dle PK p.č. 1929 o výměře 5.331 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Šandovi, Suchdol za kupní cenu celkem 2.694.155,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 275/10 k bezúplatnému převodu nemovitosti čp. 670 Sedlecká s pozemkem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s bezúplatným převodem nemovitosti čp. 670 a pozemku p.č. 1437/2 o výměře 557 m2 v k.ú. Kutná Hora Občanskému sdružení SK Kutná Hora, zastoupenému předsedou panem René Svobodou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 276/10 k bezúplatnému převodu části pozemku v Kutné Hoře (ČR-KŘ policie)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na bezúplatný převod části pozemku p.č. 3765 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kutná Hora ČR - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav, 156 00.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 277/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro čp. 40 v Sedlci) na pozemku p.č. 627/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Tepl ická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 278/10 k rozpočtovému opatření INV č. 19 - Přijetí dotace (zádlažba HJ)
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.19, kterým se navyšuje rozpočet na akci "I. a II. etapa zádlažby HJ Kutná Hora" o 22.412.730 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 279/10 k nákupu podzemních kontejnerů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit nákup podzemních kontejnerů na komunální odpad od společnosti SCHÄFER s.r.o.Tovární 325 Hranice za cenu 792.000,- Kč

Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 14.04.10


Usnesení č. 280/10 k rozpočtovému opatření INV č.20-22
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Knihovna - projektová dokumentace" ve výši 4.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Jakub - osvětlení" ve výši 5.180,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Uhelná 555" ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.10


Usnesení č. 281/10 k výběru dodavatele dokumentace (sportovní hala Klimeška)
Rada města s c h v a l u j e
Složení hodnotící komise pro výběr dodavatele
Dokumentace k územnímu rozhodnutí objektu sportovní hala Klimeška
členové komise náhradníci
Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
Ing. Janál Jiří Špačková Michaela
Ing. arch.Martin Kremla Novák Antonín
Jan Trávníček, DiS Civišová Dagmar
Mgr. Karel Ptáček Klimentová Věra


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 282/10 ke snížení neinvestiční dotace z rozpočtu města (CAR CLUB s.r.o.)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení činnosti Handy Asistent - dopravní obslužnost pro osoby se sníženou pohyblivostí, kterou provozuje organizace CAR CLUB s.r.o.

II. s c h v a l u j e
snížení na částku 5.000,- Kč organizaci CAR CLUB s.r.o schválené v rámci neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2010 nestátním subjektům poskytujícím sociální a související služby

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 283/10 k záměru výstavby tribuny fotbalového hřiště Lorec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
schválit záměr výstavby tribuny na fotbalovém hřišti Lorec.

Usnesení zrušeno usnesením č. 393/10 ze dne 11.5.2010.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 284/10 k jmenování prokuristy Nemocnice K. Hora s.r.o.
Rada města j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého do funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností od 15.4.2010.


Usnesení zrušeno usnesením č. 366/10 ze dne 11.5.2010.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.04.10


Usnesení č. 285/10 k navýšení nákladů (zateplení ZŠ J. Palacha)
Rada města s c h v a l u j e
navýšení celkových nákladů projektu "Zateplení ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře" z rozpočtu města.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 286/10 k neprodloužení užívání přístřeší (M. Červeňáková)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytovém prostoru č.13 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Márii Červeňákové, Kutná Hora, od 1. 4. 2010.

II. s o u h l a s í

s podáním žaloby na vyklizení bytového prostoru č. 13 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora proti paní Márii Červeňákové v případě, že nedojde ze strany paní Márie Červeňákové k vyklizení a předání bytového prostoru do 20. 4. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 287/10 k neprodloužení užívání přístřeší (J. Janová)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytovém prostoru č. 8 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Janě Janové, Kutná Hora, od 1. 4. 2010.

II. s o u h l a s í

s podáním žaloby na vyklizení bytového prostoru č. 8 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora proti paní Janě Janové v případě, že nedojde ze strany paní Jany Janové k vyklizení a předání bytového prostoru do 20. 4. 2010.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 288/10 k prodloužení užívání přístřeší (man. Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v ul. Táborská, Kutná Hora manželům Peteru a Kristě Čurejovým, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 4. 2010 do 31. 5. 2010 s tím, že pokud nebudou hrazeny měsíční platby za užívání přístřeší a splátky dle sp látkových kalendářů, nebude již dohoda o poskytnutí přístřeší po datu 31. 5. 2010 prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 289/10 k postupu promíjení penalizace
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dosavadní postup vyřizování žádostí dlužníků o prominutí poplatku nebo úroku z prodlení.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí dosavadní postup vyřizování žádostí dlužníků o prominutí poplatku nebo úroku z prodlení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 290/10 k inf. zprávě k NS (parkoviště)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 293/1 a části pozemku p.č. 295/1 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování veřejného parkoviště mezi Městem Kutná Hora (nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Středočeského kraje (pronají matel), se sídlem Barborská ul. 51-53, Kutná Hora výpovědí ze strany pronajímatele.


Usnesení č. 291/10 k ukončení a vyhlášení VŘ (pronájem Benešova 633)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 26/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.5.2010 ve 13.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.10


Usnesení č. 292/10 k vyhlášení VŘ (pronájem Benešova 648)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.5.2010 v 10.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.10


Usnesení č. 293/10 k uzavření sml. o výpůjčce prostor Sedlecká 670 (Svaz diabetiků)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, Územní organizace SD ČR: Kutná Hora, se sídlem St udentů 134, Kutná Hora na dobu určitou dne 19.4.2010 od 14.00 hod. do 16.00 hod. za účelem pořádání členské schůze s tím, že energie spojené s užíváním prostor bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.04.10


Usnesení č. 294/10 k natáčení televizního filmu "Santiniho jazyk" (ČT)
Rada města s o u h l a s í
s natáčením televizního filmu s pracovním názvem "Santiniho jazyk" v ulici U Zastávky v Kutné Hoře - Sedlec dne 15.4.2010 Českou televizí, IČ: 00027383 s tím, že cena za natáčení včetně poplatků za vyřízení žádosti činí 90.000,- Kč + daň z přidané hodnot y v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.10


Usnesení č. 295/10 k vyvěšení záměru na pronájem (Šultysova 154-5)
Rada města I. u k o n č u j e
záměr na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 296/10 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.04.10


Usnesení č. 297/10 k poptáv. řízení na dodání hl. měřičů teplé vody pro systém CZT
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst.3 a dle §18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem:"Dodání hlavních měřičů teplé vody pro systém CZT v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Ing. Vladimír Gajdoš Mgr. Karel Ptáček
3. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
4. Ing. František Tvrdík František Viktora
5. Božena Marhanová Dobroslav Vepřek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky
na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 298/10 k zápisu DR Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. zápis č. 02/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 23.3. 2010.Usnesení č. 299/10 ke změně rozpočtu (parkoviště Na Valech)
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit rozpočtovou změnu na opravu opěrné zdi na parkovišti "Na Valech".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.05.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 6. dubna 2010

Nahoru