6. dubna 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.dubna 2005

Usnesení č. 249/05 k dobré čajovně
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným výlepem 25 ks plakátů na akci Dobré Čajovny s názvem "Koncert alikvotního zpěvu". Výlep bude proveden v termínu: 13.-29.4.2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 13.04.05


Usnesení č. 250/05 k rozdělení prostředků z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 251/05 k daru nevyužité publikace školám a MŠ
Rada města I. s o u h l a s í
s darováním 1.035 ks pohádkové knížky spisovatele Jiřího Ostaše "Pohádky od rybníka" školským a předškolským subjektům v regionu působnosti obce

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
zajistit zpracování darovacích smluv tak, aby hodnota věcného daru pro jeden subjekt v jednom roce nepřesáhla hodotu 20.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 252/05 k Filmovému létu 2005
Rada města s o u h l a s í
se zapojením Kutné Hory do dalšího ročníku akce "Filmové léto 2005" a promítání filmů prostřednictvím pojízdného Kinematografu bratří Čadíků a to v termínu od 21. do 24. 7. 2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 21.07.05


Usnesení č. 253/05 k informační zprávě k NsAČ v K.Hoře
Rada města b e r e na v ě d o m í
informační zprávu o NsAČ v Kutné Hoře.


Usnesení č. 254/05 k architektonické studii rekonstrukce HJ města K.Hora - HŠH architekti
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženou architektonickou studií rekonstrukce historického jádra města Kutná Hora zpracovanou sppolečností HŠH architekti.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí předloženou architektonickou studii rekonstrukce HJ města Kutná Hora zpracovanou společností HŠH architekti.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 255/05 k prodeji pozemku v Sedlci - Pešlovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 560/4 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Ladislavě Pešlovým, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 256/05 k prodeji lesních pozemků - p. Voldřich
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 649 a 665 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic panu Ing. Danielu Voldřichovi.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 257/05 ke zřízení věcného
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene přístupu na pozemcích p.č. 1740/25 a 1740/26 v k.ú. Kutná Hora pro manžele Pavla a Květoslavu Moravcovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.05


Usnesení č. 258/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kaňk
Rada města so u hl a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 649/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti pana Jaroslava Vebra, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.05


Usnesení č. 259/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4094/7 o výměře 107 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Vladimíra a Jany Murasových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 260/05 k záměru na prodej části pozemku v.k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 629 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti pana Ludvíka Dvořáka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.05


Usnesení č. 261/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 487/7 v k.ú. Kaňk dle žádosti pana Zbyňka Škorničky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 262/05 k žádosti pana Dudly
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části domu čp. 636 Benešova ul., Kutná Hora za účelem umístění reklamního poutače.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.05


Usnesení č. 263/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Sázavafest
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Pavlu Klouparovi, in promation, se sídlem Frýdlantská 1316, Praha 8 za účelem pořádání 5. ročníku multikulturního festivalu Sázavafest ve dnech 9.6. - 11.6.2005 s tím, že koncert by se konal dne 10. 6.2005 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.06.05


Usnesení č. 264/05 k uzavření dodatku k NS - Kremnická 32
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže, Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora, týkajícího se prodloužení nájemního vztahu s účinnost í od 1.6.2005 do 31.5.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 265/05 k uzavření NS - nebytové prostory U Havírny 921
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v přízemí domu čp. 921 U Havírny, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora se sídlem Pirknerovo nám. 20 2, Kurtná Hora za roční nájemné ve výši 13.338,-- Kč na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 266/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Josef Straka
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Josefu
Strakovi,Kutná Hora za účelem pořádání Mistrovství
ČR horských kol cross-country 2005 ode dne 22.7.2005 do 24.7.2005 s
tím, že program dne 23.7.2005 bude ukončen nejpozději do 24:00 hod.

b) s předloženou trasou závodu Mistrovství ČR horských kol cross-country
2005

II. n e s o u h l a s í
s výpůjčkou Preghausu panu Josefu Strakovi, Kutná Hora za účelem využití místnosti pro kancelář závodu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.07.05


Usnesení č. 267/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Klub rodáků a přátel K.Hory
Rada města
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora za účelem pořádání akce v rámci XII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora dne 3.9. 2005 v době od 9:30 hod. do 13:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.09.05


Usnesení č. 268/05 ke změně usnesení týkající se útlumu činnosti SMM
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1104/04 ze dne 22.12. 2004 včetně změny provedené usnesením č. 87/05 ze dne 26.1.2005 ke dni 6.4.2005.

II. u k l á d á
ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora spol. s.r.o jednateli této společnosti:
a) provést ukončení pracovního poměru dohodou k 30.4.2005 s pracovníky
haly BIOS

b) uzavřít dohodu mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku
města Kutná Hora s.r.o. k 31.12.2004 o ukončení:
- správy a údržby domů čp. 181 a čp. 182 na Václavském nám.
- správy a údržby domu čp. 377 na Palackého nám.
- zajištění provozu kotelny domu čp. 154 v Šultysově ul.
- zajištění domovnických prací v domech čp. 647-649 v Benešově ul. a v
domě čp. 656-661 v Puškinské ul. v Kutné Hoře
- správy a údržby ubytovny čp. 609 v ul. Trebišovská
- správy a údržby ubytovny čp. 443 ve Vítězné ul.
- vedení evidence plateb nájemného a záloh na služby
- správy, údržby a provozu psího útulku
- správy bytového a nebytového fondu

c) uzavřít dohodu mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku
města Kutná Hora s.r.o. k 30.4.2005 o ukončení:
-správy a údržby sportovní haly BIOS

d) provést znalecké ocenění osobního vozu Pickup a veškerého movitého
majetku tak, aby mohl být nabídnut k odkoupení Městu Kutná Hora

e) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem osobního vozu Pickup a movitého
majetku Městu Kutná Hora za nájemné jako v předcházejícím období

III. s o u h l a s í
a) s pronájmem movitých věcí od Správy majetku města Kutná Hora s.r.o.
dle přílohy uvedené v důvodové zprávě za měsíční nájemné ve výši
500,-- Kč vč. DPH od 1.1.2005
b) s pronájmem osobního vozu Škoda Pickup LXI EFF 673-N3 od Správy
majetku města Kutná Hora s.r.o. za měsíční nájemné ve výši 1.000,-- Kč
vč. DPH od 1.1.2005.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 269/05 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
168, ul. Mazákova, Kutná Hora paní Evě Bubeníkové,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.5.2005 do 30.4.2006.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
146, ul. Lierova, Kutná Hora paní Miriam Spěvákové,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.5.2005 do 30.4.2007.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
181, ul. Václavské náměstí, Kutná Hora panu Jaroslavu Vrbickému,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.5.2005 do
30.4.2006.

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
393, ul. Havířská, Kutná Hora panu Milanu Červeňákovi,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2005 do 31.10.2005.

Usnesení č. 270/05 k vyhodnocení VŘ SN 12/05 - pronájem Šultysova 170
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 12/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Martinem Vajglem, Kutná Hora na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 271/05 k vyhodnocení VŘ SN 9/05 - pronájem Jánského nám. 540
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 9/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 540, ul. Jánského náměstí v Kutné Hoře s panem Karlem Šrajbrem, Kutná Hora na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 272/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis ze 17. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 14.
března 2005
b) zápis komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 21. března
c) zápis komise TV a sportu ze dne 8. března 2005.


Usnesení č. 273/05 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 8. března 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 274/05 k XIV. Královskému stříbření
Rada města s o u h l a s í
se zvláštním užíváním místních komunikací Barborská, Komenského nám., Havlíčkovo nám., Jánského nám., Žižkova brána (vč. mostu přes Vrchlici) za účelem konání tradiční akce
XIV. Královské stříbření Kutné Hory ve dnech 24.-27.6.2005, organizátorem akce je Stříbrná Kutná Hora, občanské sdružení, Barborská 28, Kutnán Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 275/05 k vybudování nové autobusové čekárny - Masarykova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vybudováním nové autobusové čekárny u zastávky "U Divadla" v Masarykově ul. - naproti Tylovu divadlu
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 276/05 k zápisu DR SMM Kutná Hora s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o.
zápis z 35. zasedání Dozorčí rady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. ze dne 16. března 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 277/05 k zápisu DR TS K.Hora
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 2/05 z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. ze dne 14. března 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 278/05 k umístění prodejního stánku
Rada města s o u h l a s í
s umístěním prodejního stánku firmy "Ing. Pavel Nejedlý, KAPAKO, Legerova 60, 120 00 Praha 2", pro prodej zmrzliny z pravého ovoce v Kutné Hoře. Stánek bude umístěn od 1.5.2005 do 30.9.2005 na Palackého nám. v blízkosti stávající telefonní hovorny. Popla tek za umístění bude stanoven dle Vyhlášky č. 14/2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 279/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - sdružení Kocábka K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře sdružení Kocábka Kutná Hora, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora za účelem pořádání 22. ročníku festivalu Kutnohorská Kocábka ve dnech od 12.8.2005 do 14.8.2005 s tím, že hudební produkce bude dne 12.8 .2005 a 13.8.2005 do 24.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.08.05


Usnesení č. 280/05 k odstoupení od smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy ze dne 24.9.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Janem Ryšavým, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 24.9.2001. Město vrátí panu Ryšavému částku ve výši 191.839,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 281/05 ke schválení podnájemní smlouvy - Průvodcovská služby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 377 Palackého náměstí v Kutné Hoře mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. a Janem Drchalem - Dobrá čajovna, se sídlem Jungmannovo nám. 481, Kutná Hora s účinností od 1. d ubna 2005.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 282/05 k 5. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltsvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 5. změny rozpočtu:
navýšení o 2.484.490,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
10.625.420,-- Kč ve financování a
13.109.910,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 283/05 ke změně zřizovací listiny PO NsAČ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změny zřizovací listiny příspěvkové organizce Nemocnice s ambulantní částní Kutná Hora

Čl. VII zřizovací listiny se rozšiřuje o následující doplňkové činnosti:
- správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování movitých věcí
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 284/05 k povolení výjimek počtu dětí ve třídách MŠ
Rada města s o u h l a s í
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora a ve třídách MŠ Pohádka Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 285/05 ke zvýšení stavu zaměstnanců Odboru památkové péče MÚ K.Hora
Rada města s o u h l a s í
a) se zvýšením počtu zaměstnanců odboru památkové péče, oddělení
regenerace o jednoho zaměstnance s účinností od 1.6.2005

b) s vypsáním výběrového řízení na obsazení vedoucího odd. regenerace
Odboru památkové péče MÚ Kutná Hora
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 286/05 k úhradě prezentace města v publikaci "Středočeský kraj"
Rada města s o u h l a s í
s úhradou prezentace v publikaci "Středočeský kraj" a to ve výši 10.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 287/05 k usnesení č. 99/05 - zřizovací listina ZŠ J.Palacha
Rada města r u š í
usnesení č. 99/05 z 9.2.2005 o schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Kutná Hora, J.Palacha 166.
Zodpovídá : pí Hnátková, Mgr. Ladra      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 288/05 ke zrušení usnesení č. 264/04 - změna struktury NsAČ
Rada města r u š í
usnesení č. 264/04 ke změně struktury jednotlivých oddělení spojenou se snížením lůžek a jednotlivých pracovníků těchto oddělení NsAČ Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 289/05 k zápůjčce velké zasedací síně
Rada města s o u h l a s í
a) se zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora Českému
červenému kříži, oblastnímu spolku v Kutné Hoře, pro setkání dárců
krve dne 14.12.2005 od 13:30 do 17:00 hodin.

b) se zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora Oblastnímu sdružení ODS
pro akci, jejímž hostem bude MUDr. Milan Cabrnoch, "Den evropského
poslance v Kutné Hoře" dne 2. 5. 2005 od 16:30 hod. do 18:30 hod.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.04.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 6. dubna 2005

Nahoru