5. září 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.září 2018

Usnesení č. 614/18 k partnerství na říjnové akci s VOŠ-SPŠ Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s partnerstvím Města Kutná Hora na akci VOŠ-SPŠ Kutná Hora k připomínce 100. výročí založení ČSR dne 31.10.2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 615/18 k obsazení funkce vedoucího odboru správy majetku
Rada města j m e n u j e
v souladu s § 102 odst. 2) písm. g) zákona číslo 128/2000 Sb. (zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Blanku Maternovou, vedoucí odboru Správy majetku MÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 616/18 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul. Vojtěšská č.p. 19, Kutná Hora
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í

I.ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 2+1 (59,70 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Olhou Skrypnychenko dohodou ke dni 30. 9. 2018.

II. s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), v 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Dariiou Kutsyna, Užhorod (Ukrajina). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 10. 2018 se stanovením nájemného ve výši 1.865,- Kč měsíčně.

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, o velikosti 2+kk (38,50 m2), ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Olhou Skrypnychenko, Drabiv (Ukrajina) za nájemné ve výši 1.699,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 10. 2018.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 617/18 ke sml. o výpůjčce movitýc věcí - Služby města KH, PSKH
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí ze dne 6.12.1999 umístněných v prostorech budovy č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spol. Služby města Kutné Hory s.r.o., IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem dohodou ke dni 14.9.2018

b) uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých věcí umístěných v prostorech budovy č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou pro expoziční účely
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 618/18 k uzavření sml. o užívání místnosti - Šultysova ul. č.p. 154
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o užívání 1 místnosti v budově č.p. 154, Šultysova ul., která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora mezi spol. Služby města Kutné Hory s.r.o., IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem a organizací Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako uživatelem, pro účely kanceláře
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 20.09.18


Usnesení č. 619/18 k vybudování zateplené místnosti na ZS (INVERT GROUP s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e

záměr společnosti INVERT GROUP s.r.o., IČO 04340370, se sídlem Košická 63/30, Praha 10 - Vršovice, vybudovat na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora zateplenou místnost o velikosti cca 50 m2 s tím, že celá záležitost bude projednána v orgánech Města Kutná Hora po předložení projektové dokumentace včetně rozpočtu

Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.03.18
Zrušeno usnesením č. 255/19 ze dne 27. 3. 2019

Usnesení č. 620/18 k odvolání proti výzvě k opuštění bytu (manž. Novotní - Kaňk 1)
Rada města s c h v a l u j e
a) zpětvzetí výzvy k opuštění bytu dle § 2285 Občanského zákoníku, a to bytu č. 2 v domě č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora, zaslané manželům Marcele a Jiřímu Novotným dne 1. 8. 2018.

b) prodloužení pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora s manželi Marcelou a Jiřím Novotnými, na dobu určitou - 4 měsíce, tj. do 30. 11. 2018.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 621/18 k uzavření NS na pozemky - revitalizace Vrchlice v KH (PL, s.p.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p.č. 4523/13 o výměře 191 m2, p.č. 4523/30 o výměře 6 754 m2 a p.č. 4523/34 o výměře 22 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem za účelem stavební akce "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření", za nájemné ve výši 6,07 Kč/m2/rok bez DPH na dobu určitou ode dne protokolárního předání předmětu nájmu nájemci do dne jeho zpětného předání pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 622/18 k záměru na propachtování částí pozemků v k.ú. KH (pí Uhrová)
Rada města n e s c h v a l u j e
propachtovat části pozemků p.č. 4816 a p.č. 4818/5 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 250 m2 dle žádosti paní Uhrové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 623/18 k záměru výpůjčky nebyt.prostor v k.ú.Sedlec (Hornic.spolek Barbora)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 597/9 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 03.10.18


Usnesení č. 624/18 k dodatku NS - Mincířská č.p. 107, KH (p. Petr Procházka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. NS - 1/OSM/LEH/2018 ze dne 28.2.2018 o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 107, Mincířská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Procházkou, IČO 64156966, se sídlem Trebišovská 533, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se stanovení nájemného v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 na 135.000,- Kč, a poté v následujících letech na 180.000,- Kč za jeden rok trvání nájmu.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 03.10.18


Usnesení č. 625/18 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 27.8. 2018


Usnesení č. 626/18 ke zřízení věcného břemene - revitalizace toku Vrchlice (Povodí Labe)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření" na pozemcích p.č. 4523/13 a p.č. 4523/30 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit částku ve výši 30,40 Kč/m2 pozemku bez DPH (+ znalečné ve výši 800,- Kč).
Zodpovídá : Mgr. J. Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 627/18 ke Sportovní hale Klimeška - výstavba III. etapy
Rada města I. s ch v a l u j e
zprávu odboru investic o stavu přípravy výstavby III. etapy sportovní haly Klimeška uvedené v důvodové zprávě.

II. u k l á d á
Odboru investic
podat v okamžiku, kdy bude vypsán na MŠMT nový dotační titul, žádost o dotaci na výstavbu III. etapy sportovní haly.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 628/18 k restaurování konšelské lavice - Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy na restaurování konšelské lavice v rámci akce "Revitalizace NKP Vlašský Dvůr v Kutné Hoře" s firmou Svitas Art Design - Špačkovi (neplátce DPH) dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic
projednat a uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 629/18 k VŘ na projekt expozice - Sankturinovský dům
Rada města I. s ch v a l u j e
Zahájení VŘ na projekt expozice Sankturinovského domu ve zjednodušeném podlimitním režimu zakázky dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic
prostřednictvím administrátora výběrového řízení - Společností pro Kutnou Horu (sdružení a.k.Tejkal + Mgr Pruška)
- organizačně zajistit řádný průběh výběrového řízení
- uzavřít dodatek smlouvy na provedení tohoto výběrového řízení
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 630/18 ke smlouvě o smlouvě budoucí - Revitalizace Vrchlice
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností Povodí Labe na odkup stavby ve vlastnictví Povodí Labe v případě, že město získá dotaci a bude realizovat projekt "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic
předložit materiál ke schválení ZM.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 631/18 k zápisu DR spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.  
b e r e n a v ě d o m í
- zápis č. 07/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. konaného dne 15. srpna 2018,
- umístění reklamy do preventivní brožury Českého červeného kříže "První pomoc není věda" v hodnotě 10 tis.Kč
  
 
Usnesení č. 632/18 k vybudování nájezdové rampy v ulici Benešova před čp. 613
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním stavby nájezdové rampy v ulici Benešova před čp. 613 na pozemku parc.č. 2430/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 633/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 420.825,60 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského ve výši 420.825,60 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 06.09.18


Usnesení č. 634/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 19 - přesun prostředků z rozpočtové položky - TJ Viktoria Sedlec, z.s. ve výši 50.000,- Kč (neinvestiční dotace) na položku - TJ TJ Viktoria Sedlec, z.s.- investiční příspěvek.
Investiční prostředky budou použity na vybudování vrtané studny dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace pro TJ Viktoria Sedlec, z.s.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 635/18 k dohodě o provedení práce - korektor KHL a navýšení finanční odměny
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o provedení práce s panem Michalem Bečvářem, 431 11 Jirkov na zajištění korektur Kutnohorských listů, a to na dobu od 1.9.2018 do 31. 12. 2018.

b) s navýšením měsíční odměny pro člena redakce Kutnohorských listů pana Jakuba Skývu o 1.700,- Kč/měsíc.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.18


Usnesení č. 636/18 k finančním výdajům souvisejících s výjimkou počtu žáků
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o výdajích souvisejících s usnesením RM č. 582/18 ze dne 22. 8. 2018 (schválení výjimky z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2018/2019 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 637/18 k přijetí věcného daru PO Mateřská škola Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora od pana Tomáše Benady. Celková hodnota daru činí 10 000,00 Kč, jedná se o hračky pro děti mateřské školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.18


Usnesení č. 638/18 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 6.8.2018


Usnesení č. 639/18 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,00 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti (stavební parcele) na území Města Kutná Hora dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 640/18 k poptávce na zpracování strategic. dokumentu "Generel dopravy města"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Generel dopravy města Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Vlastimil Kapička Mgr. Vít Holub
3. Bc. Pavlína Daňková Božena Marhanová
4. Ing. Jaromír Ďoubal Karel Koubský ml.
5. Ing. Oto Morawski Pavel Procházka
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 5. září 2018

Nahoru