5. září 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.září 2012

Usnesení č. 693/12 k rozpočtovému opatření KT č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v Informačních centrech ve výši 48.000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 694/12 k rozpočtovému opatření KT č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 838.602,- Kč dle důvodové zprávy č.1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 695/12 ke změně v obsazení člena DR KH Tebis
Rada města
Jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s. r.o. ve smyslu § 102, odst. 2), písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. o d v o l á v á
pana Ing. Jiřího France,Kutná Hora z Dozorčí rady KH Tebis s. r.o. na vlastní žádost.

II. j m e n u j e
pana Ing. Zdeňka Jiráska,Kutná Hora členem Dozorčí rady společnosti KH Tebis s. r.o.

III. u k l á d á
jednateli společnosti KH Tebis s.r.o. provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze

Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 696/12 k rozpočtovému opatření EO č.32
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 32, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace z Ministerstva kultury pro Městkou knihovnu Kutná Hora na realizaci projektu "Ten verši si tiše říkám - krajský festival uměleckého přednesu" ve výši 15.000,-Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 697/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Malín - pí Zvolánková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 528 (dle GP č. 444-1/2012 ze dne 3.4. 2012 pozemky p.č. 528/2 a 528/3) o výměře 15 m2 v k.ú. Malín paní Heleně Zvolánkové,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 4.500,-Kč (+ 1.800,-Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 698/12 k vyhlášení VŘ č.M 11/12 na prodej pozemku v Záboří n.Labem
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 11/12 na prodej pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 23.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 699/12 k prodloužení nájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Darinou a Romanem Kalejovými,na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 9. 2012 do 31. 10. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 700/12 k ukončení VŘ č.SN 29/12 - ul. Masarykova, č.302/1
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 29/12 na odprodej volného městského bytu č. 1 v domě čp. 302 ul. Masarykova (včetně podílu na pozemku p.č. 2507
v k.ú. Kutná Hora), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.


Usnesení č. 701/12 k ukončení VŘ č.SN 28/12 a vyhlášení VŘ SN č.41/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 28/12 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 41/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 22.10.2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 702/12 k ukončení VŘ č.SN 27/12 a vyhlášení VŘ č.SN 40/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 27/12 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 40/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 22.10.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 703/12 k vyhlášení VŘ č.SN 42/12
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 42/12 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 987, ul. U Lesa v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 10. 2012 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 704/12 k vyhlášení VŘ č.SN 43/12
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 43/12 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 10. 2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 705/12 k vyhlášní VŘ č.SN 44/12
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 44/12 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 10. 2012 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 706/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 30/12 - byt č.133/20, ul.Studentů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 30/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 s manželi Ing. Terezou a Martinem Mokrošovými,. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 660.500,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 707/12 k ukončení VŘ č.SN 31/12 - byt č.469/7,ul.Benešova
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 31/12 na odprodej volného městského bytu č. 7 v domě čp. 469 ul.Benešova (včetně podílu na pozemcích p. č. 2474/1 a 2475) a 1/18 pozemků p. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.


Usnesení č. 708/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 645/12 a č. 590/12
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 709/12 k pronájmu mikrotrubičky - chráničky optického kabelu
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 10. 9 . 2012 cenu za pronájem 1 kusu mikrotrubičky 5/3,5mm ze svazku MT CT HDPE40, který je součástí podzemní metropolitní sítě Města Kutná Hora, ve výši 96,- Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.12


Usnesení č. 710/12 k pronájmu mikrotrubičky - chráničky optického kabelu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem 1 kusu mikrotrubičky 5/3,5mm ze svazku MT CT HDPE40, který je součástí podzemní metropolitní sítě Města Kutná Hora v trase od křižovatky ulic Vladislavova/Andělská ke křižovatce ulic Šultysova/Husova, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 711/12 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.13/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 13/12 , kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky Náhrobek kapitána Vosky vč. svítilny ve výši 16.960,-Kč a nové rozpočtové položky Kašna napojení na pramen Vojtěch ve výši 6.000,-Kč a zároveň přesunu rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 2.100,-Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hrob kapitána Vosky ve výši 12.700,-Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Fontána před Vl. dvorem - rekonstrukce ve výši 12.360,-Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 712/12 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 22.8.2012 do 5.9.2012.


Usnesení č. 713/12 k výjimce z počtu dětí ve třídách MŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2012/2013 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 714/12 k proměnlivým složkám platu ředitelů škol
Rada města s c h v a l u j e
a) proměnlivé nárokové složky platu ředitelů základních škol zřizovaných Městem Kutná Hora a Základní umělecké školy v Kutné Hoře ve školním roce 2012/2013 v souladu s § 132 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
b) odměny za vykonanou práci, které mohou náležet ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora na základě uzavřených dohod o provedení práce z prostředků EU a v mimořádných případech z prostředků státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání ve školním roce 2012/2013 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 715/12 k počtu žáků ZŠ Kutná Hora Malín
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Základní školy TGM Kutná Hora, odloučené pracoviště Malín s účinností od 17.9.2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.09.12


Usnesení č. 716/12 k návrhu změny č.44 Územ.plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 44 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Žižkov" na pozemcích parc. č. 4803, 4804 a 4805 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 717/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 718/12 DPS - snížení energetické náročnosti
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele prováděcí projektové dokumentace a zajištění řízení a administrace dotačního managmentu projektu "Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře.Nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediným kriteremm pro výběr dodavatele nabídla firma Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 za cenu 764.280,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat, odsouhlasit a uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 719/12 k Dodatku smlouvy Městské sady
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozšíření projektu akce Městské sady Kutná Hora -1.etapa a podpis dodatku SOD s firmou Dlažba Vysoké Mýto na prodloužení termínu dokončení do 20.10.2012.

II. u k l á d á
odboru investic vypracovat,odsouhlasit a schválit dodatek smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 720/12 k rozpočtovému opatření INV č.15-16
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve výši 559.300,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Psí útulek" ve výši 461.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 721/12 k příspěvkovému programu (granty) soc.oblast č.4
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení prostředků v rámci příspěvkového programu (granty) pro sociální oblast č. 4 na rok 2012 (malé projekty) přijaté v termínu od 31.7.2012 do 31.8.2012.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 722/12 k rozpočtovému opatření OŽP č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kácov, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 550.852,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 723/12 k žádosti o navýšení rozpočtu
Rada města s c h v a l u j e
převod schváleného podílu k dotacím pro Galerii Felixe Jeneweina ve schválené výši 200.000,-Kč na účet organizace dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 724/12 k zápisu z jednání DR Průvodcovské služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 27. 8. 2012

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny jednatele za období I. a II. čtvrtletí 2012 a s výplatou odměny členům DR za období II. čtvrtletí 2012

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.09.12


Usnesení č. 725/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,-Kč k 5. 9. 2012.


Usnesení č. 726/12 k pravidlu pronájmů Spolkového domu a pověření OKCR
Rada města I. s c h v a l u j e
pravidla pronájmu městských nebytových prostor Spolkového domu

II. p o v ě ř u j e
oddělení kultury a cestovního ruchu Města Kutná Hora k pronájmu a uzavírání smluv o pronájmu či výpůjčce městských prostor Spolkového domu, Lierova 146, Kutná Hora dle Pravidel pronájmu nebytových prostor schválených radou města dne 5. 9. 2012 a to s účinností od 5. 9. 2012.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 929/15 ze dne 7. 10. 2015

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 06.09.12


Usnesení č. 727/12 k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, Brno. Předmětem smlouvy je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Města Kutná Hora o dva kamerové body. Cena díla nesmí přesáhnout částku
437.913.20,-Kč (včetně DPH).
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 5. září 2012

Nahoru