5. února 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5. února 2020

Usnesení č. 63/20 k programu Rady města 5. 2. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 5. 2. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 64/20 k realizaci projektu Vrchlice (revitalizace, protipovodňová opatření)
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení vedeného v režimu VZMR na podání žádosti o dotaci a administraci dotace v průběhu realizace akce - Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření s tím, že nejvýhodnější nabídku podala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., IČ: 47116901, se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., IČ: 47116901, se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, příkazní smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 65/20 k realizaci expozic ve Vlašském dvoře (výběr dodavatele)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozhodnutí o výběru dodavatele pro realizace expozic ve Vlašském Dvoře v rámci projektu Revitalizace NKP Vlašský Dvůr pro Část 1 - Vybavení expozic a interiéru Vlašského Dvora s tím, že nejvýhodnější nabídkou se stala nabídka společnosti M plus spol. s. r. o., Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha,
b) rozhodnutí o výběru dodavatele pro realizace expozic ve Vlašském Dvoře v rámci projektu Revitalizace NKP Vlašský Dvůr pro Část 2. - Audiomediální a multimediální prvky expozic ve Vlašském Dvoře s tím, že nejvýhodnější nabídkou se stala nabídka společnosti Electro outlet s.r.o., se sídlem Severní 452, 784 01 Červenka,
c) rozhodnutí o výběru dodavatele pro realizace expozic ve Vlašském Dvoře v rámci projektu Revitalizace NKP Vlašský Dvůr pro Část 3 - Obsahové náplně audiovize a multimédií v expozicích ve Vlašském Dvoře s tím, že nejvýhodnější nabídkou se stala nabídka společnosti Pokorný film s.r.o., Bělehradská 853/23, 120 00 Praha,

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s uvedenými firmami smlouvy o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 66/20 k VŘ na projekt prašné komunikace v lokalitě Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnesení RM č. 665/19 ze dne 4. 9. 2019 k zahájení VŘ na zhotovení projektové dokumentace na komunikace s prašným povrchem v lokalitě Kaňk do 30. 10. 2020,

II. u k l á d á
Odboru investic řádně zajistit ve spolupráci s Ing. Pavlínou Daňkovou regulérní průběh výběrového řízení.

Zodpovídá : Mgr. Kloudová, Ing. Janál      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 67/20 k Dodatku č. 9 projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 9 smlouvy o dílo na projekt "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, za cenu -178 683,88 Kč bez DPH, tj. 216 207,49 Kč s DPH,
b) uzavření dodatku č. 9 smlouvy o dílo na prodloužení termínu dokončení stavební etapy č. X. (2NP severní křídlo) projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, a to do 19. 3. 2020,

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 9 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.02.20


Usnesení č. 68/20 ke Smlouvě o společném odběru el. energie
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o společném odběru el. energie pro reklamní panel společnosti Outdoor akzent s.r.o. se sídlem Na Strži 2097, 140 000 Praha 4, za účelem napájení reklamního panelu na pozemku parc. č. 785/71 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 69/20 k zápisu Komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 9. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 20. 1. 2020.


Usnesení č. 70/20 k Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obsluhu parkovacích automatů se spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 07.02.20


Usnesení č. 71/20 k vytvoření zelených pásů a květnatých luk
Rada města s o u h l a s í
s vytvořením zelených pásů a květnatých luk na území Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 72/20 k Informativní zprávě - Kněžské hroby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o postupu řešení kněžských hrobů na hřbitově u kostela Všech svatých.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 73/20 k Prodejním trhům 2020 - uzavření smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s paní Janou Nguyenovou na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2020 za nabídnutou cenu 270 Kč za uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 74/20 k zápisům z jednání Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 08. 01. 2020 s výhradou uvedení nepravdivých informací v zápisu,
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 13. 01. 2020.Usnesení č. 75/20 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 9. 1. 2020.


Usnesení č. 76/20 k návrhu na jmenování vedoucí odboru DSH
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1. 3. 2020 v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Bc. Kateřinu Gygalovou vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 77/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku (KHnet.info)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 4122/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Khnet.info, z. s., IČO: 26670186, se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, jako vypůjčitelem s účinností od 1. 3. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem projektu " Knihobudka".
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 78/20 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (MLaR spol. s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 18 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12. 6. 2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., IČO 62967291, se sídlem Opatovice I č. p. 43, jako nájemcem, týkajícího se změn v předmětu nájmu - přírůstků a úbytků pozemků.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 79/20 k uzavření smlouvy na úklidové práce
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na úklidové práce s názvem: "Zajištění úklidových prací v bytovém domě Benešova č. p. 632-638, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 30. 1. 2020. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele Balder Invest s.r.o., IČO: 08074160, Na Kozačce 1103/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Balder Invest s.r.o., IČO:08074160, Na Kozačce 1103/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 80/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 1/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 1/20, kterým se zřizuje nová investiční položka Klimeška - kamerová plošina ve výši 167.000 Kč, a to na úkor investiční položky Radnická 178 - elektronická zabezpečovací signalizace.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.02.20


Usnesení č. 81/20 k pronájmu nebyt. prostor - ul. Vítězná č.p. 443
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - 3 místnosti v přízemí budovy č. p. 443, Vítězná ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p. č. 761/37 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.03.20


Usnesení č. 82/20 k zápisu z jednání Komise majetkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 22. 01. 2020


Usnesení č. 83/20 k vyhlášení VŘ č. M 1/20 (prodej pozemku v KH)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/20 na prodej pozemku p. č. 2169/1 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu ve výši 53.375 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.04.20


Usnesení č. 84/20 k bezúplatnému nabytí části pozemku v k.ú. KH (ČR-ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 4221/99 o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 4077-260/2019 označené jako díl "a") v k. ú. Kutná Hora, do vlastnictví města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 85/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025204/VB01 Kutná Hora, Gruntecká, č. parc. 4040-4048,4049/1 - knn) na pozemcích p. č. 1766/1, p. č. 3839, p. č. 4033/20, p. č. 4034/2, p. č. 4038/2, p. č. 4053/2 a p. č. 4069/2, vše v k. ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm a 100 Kč/bm dle druhu pozemku a dále 1.000 Kč za umístění skříně, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 86/20 ke změně náhrad za služebnosti na pozemcích města
Rada města s c h v a l u j e
předložené změny Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Kutná Hora - služebnosti.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.03.20


Usnesení č. 87/20 ke Smlouvě o prodeji inzerce v měsíčníku KH listy a ceník
Rada města s c h v a l u j e
smlouvu o prodeji inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy a ceník inzerce platný od 6. 2. 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 88/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 - přesun prostředků z položky - Sport - rezerva ve výši 20.000 Kč na položku - Český svaz házené, z. s. - pořádání Final Four Českého poháru žen v házené,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání Final Four Českého poháru žen v házené.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 89/20 k vyhlášení a administraci dotačního programu MK ČR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty na rok 2020 činí 1.346.000 Kč. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28. 2. 2020 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury,

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 90/20 k podání žádosti na dotaci - zeď areálu hřbitova, ul. Česká
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Ministerstva kultury ČR na rok 2020 na akci "Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 91/20 k převodu vyřazeného nábytku z PO Školní jídelny
Rada města b e r e n a v ě d o m í
bezúplatný převod vyřazeného nábytku z příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora, a Osadnímu výboru Neškaredice.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 92/20 ke jmenování člena redakce Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
s účinností od 6. 2. 2020 PhDr. Danu Kornelii Čermákovou externí redaktorkou Kutnohorských listů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20
Zrušeno usnesením č. 137/20 ze dne 19.2.2020.

Usnesení č. 93/20 k zápisu z jednání Komise sportovní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 16. 1. 2020,

II. o d v o l á v á
pana Ing. Ladislava Vokouna z funkce člena sportovní komise z důvodu pravidelné absence na jednání SK.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 94/20 k zápisu z jednání Komise pro strategické plánování
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města,
b) rezignaci pana Ing. Milana Nedvěda na funkci člena komise pro strategické plánování a rozvoj města.Usnesení č. 95/20 k zápisu z jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 22. 1. 2020.


Usnesení č. 96/20 k vyhodnocení malých projektů v soc. oblasti pro rok 2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do Programu pro přidělování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 - MALÉ PROJEKTY - I. kolo, přijatých v termínu do 30. 11. 2019, realizace projektu v prvním pololetí roku 2020:
a) žadatel: Dítě a kůň, z. s., - Sdružení pro hippoterapii, projekt: Na tělo, částka ve výši 0 Kč,
b) žadatel: Dítě a kůň, z. s., - Sdružení pro hippoterapii, projekt: Labyrint peněz, částka ve výši 0 Kč,
c) žadatel: Prožitek z. s.: Moderované diskuze pro rodiče zaměřené na posilování rodičovských kompetencí, částka ve výši 15.000 Kč,

II. s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Prožitkem z. s. jako příjemcem (projekt: Moderované diskuze pro rodiče zaměřené na posilování rodičovských kompetencí), ve výši 15.000 Kč.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 97/20 k zápisu z jednání Komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 16. 1. 2020.


Usnesení č. 98/20 k dotaci na nákup elektrokol od Středočeského kraje
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci od Středočeského kraje na nákup 2 elektrokol pro půjčovnu kol Informačního centra Města Kutná Hora se spoluúčastí min. 10% hrazené z položky 2143/5137 /2059/000018667 IC - SD - DHDM.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 17.02.20


Usnesení č. 99/20 k dokončení likvidace spol. Služby města KH v likvidaci
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory, s.r.o. v likvidaci, IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

s o u h l a s í  s dokončením likvidace společnosti Služby města Kutné Hory v likvidaci s. r. o.
Zodpovídá : Mgr. J. Špitz      Termín : 30.06.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 5. února 2020

Nahoru