5. února 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.února 2014

Usnesení č. 68/14 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 4.12.2013
b) zápis sportovní komise ze dne 15.1.2014
c) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 20.1.2014
d) zápis z jednání kulturní komise dne 13. 1. 2014
e) zápis z jednání komise CR ze dne 13. 1. 2014

II. j m e n u j e
pana Jana Ostrihoně, Kutná Hora a pana Josefa Beránka, Kutná Hora členem komise pro městská sídliště.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 06.02.14


Usnesení č. 69/14 k účasti Města Kutná Hora v projektu "The Gediminids' Way"
Rada města s o u h l a s í
s podepsáním Memoranda o spolupráci mezi Asociací místních samospráv "The Gediminids' Way" (Ukrajina) a Městem Kutná Hora (Česká republika) v rámci projektu "The Gediminids' Way".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 70/14 k nabídce společnosti Senior domy POHODA a.s.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
nabídku na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od společnosti Senior domy POHODA a.s., se sídlem Smetanova 173/2, Český Těšín s tím, že Město Kutná Hora v současné době nevlastní objekty vhodné k tomuto účelu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 71/14 k záměru na prodej pozemku v Kutné Hoře (p. Hubička)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti pana Radka Hubičky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.03.14


Usnesení č. 72/14 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p. Hubička)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2543 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 73/14 ke zřízení služebnosti inženýrské sítě - RWE GasNet, s.r.o.- k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek Kutná Hora - ul. Čáslavská" na pozemcích p.č. 3337/18, 3692/8, 3697, 4516/18 a 4516/19 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 74/14 k žádosti společnosti U N I K O M, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností UNIKOM, a.s., se sídlem Kutná Hora - Karlov, Hrnčířská 193, dne 5.3.2014 za účelem parkování osobních automobilů při konání akce "Nákupní den pro zákazníky velkoobchodu s potravinami" za nájemné ve výši 5.000,-- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.03.14


Usnesení č. 75/14 ke snížení nájemného u nebytových prostorů a pozemků
Rada města s o u h l a s í
a) se snížením nájemného o 10 % na dobu 1 roku, tj. od 1.7.2014 do 30.6.2015 u nájemních smluv na nebytové prostory, nemovitosti a pozemky uvedené v předloženém seznamu, který je přílohou tohoto materiálu, z důvodu podpory podnikání

b) s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám o nájmu nebytových prostor, nemovitostí a pozemků dle bodu a) tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 76/14 k ukončení VŘ č. SN 48/13 a vyhlášení VŘ č. SN 09/14 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 48/13 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 09/14 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 dle zákona č. 72/1994 Sb. za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka tohoto výběrového řízení je dne 19.3.2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.04.14


Usnesení č. 77/14 k ukončení VŘ č. SN 49/13 a vyhlášení VŘ č. SN 10/14 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 49/13 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/14 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 dle zákona č. 72/1994 Sb. za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka tohoto výběrového řízení je dne 19.3.2014 v 15.00 hodin
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.04.14


Usnesení č. 78/14 k ukončení výběrového řízení č. SN 50/13 - Jungmannovo nám.,
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 50/13 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí v nemovitosti č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 10.3.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 79/14 k žádosti Průvodcovské služby Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 dne 1.5.2014 v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. za účelem konání akce "Řemesla v Kutné Hoře" s tím, že v případě nepřízně počasí akce proběhne v Preghausu (bez ukázky kovářských prací).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 80/14 k uzavření smlouvy - pí Průchová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lucií Průchovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 39.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 81/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 51/13 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 51/13 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Lucií Zichovou, Vrdy, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 51/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 82/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.20


Usnesení č. 83/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - m. Zahradníkovi
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 3406/3 v k.ú. Kutná Hora o výměře 16 m2, manželům Daně a Václavu Zahradníkovým, Kutná Hora, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.03.14


Usnesení č. 84/14 k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě - Římskokatolická farnost Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu veřejného WC v Kutné Hoře - Sedlci, Zámecká 285, mezi Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora - Sedlec a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, spočívající ve změně otevírací doby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 85/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - E. Slancová
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 29 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 64 m2, paní Evě Slancové, Praha 1, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.03.14


Usnesení č. 86/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - m. Moravcovi
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, manželům Alence a Františkovi Moravcovým, Kutná Hora - Sedlec, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.03.14


Usnesení č. 87/14 k zapojení podnikatelů do systému nakládání s tříděnými odpady
Rada města I. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku uzavíráním a ukončováním smluv s podnikateli o využívání systému třídění odpadů určeného pro občany města

II. s c h v a l u j e
vzor smlouvy s podnikateli o využití systému třídění odpadů určeného pro občany města a dohody o jejím ukončení

Zrušeno usnesením RM č. 732/15 ze dne 29. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 88/14 k uzavření sml. o výkonu funkce jednatele spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Ing. Janem Jägrem, Malešov s účinností od 1.2.2014.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 89/14 k rozpočtové příloze na rok 2014 ke sml. se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2014 jako Dodatek č. 46 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 183/14 ze dne 5.3.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.02.14


Usnesení č. 90/14 k poškození hrobky - J. Novotná
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na opravu hrobky na hřbitově v ulici Česká v Kutné Hoře ve výši 12 000 Kč paní Janě Novotné, 460 14 Liberec 14.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 91/14 k uzavření dodatku č.1 ke sml. na zabezpečení provozu ZSP
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě na zabezpečení správy, údržby a provozu Záchytné stanice pro psy v Kutné Hoře, mezi společností MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, spočívající v prodloužení doby platnosti do 31.8.2014 a zvýšení ceny plnění předmětu smlouvy od 1.3.2014 na 93.873,-Kč bez DPH/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.14


Usnesení č. 92/14 k rozpočtové opatření OSM - TO č. 1/14 - 2/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 1/14, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nerealizované kompostovací zařízení ve výši 93.170,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 93.170,--Kč

b) předložený návrh OSM - TO č. 2/14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Provoz záchytné stanice ve výši 122.764,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 122.764,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 93/14 k rozpočtové opatření OSM - OSN č. 1-2/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.1/14, kterým se zřizuje nová výdajová položka nákup DDM ve výši 15.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

b) předložený návrh OSM - OSN č.2/14, kterým se zřizuje nová investiční výdajová položka Táborská 71 - rekonstrukce nebyt.prostoru ve výši 12.000,-- Kč, a to na úkor položky Táborská 71 - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.14


Usnesení č. 94/14 k vyhlášení a administraci programu Podpora obnovy kult. památek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2014 činí 1.206.000,- Kč, která bude rozdělena pouze v prvním kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28.2.2014 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče a školství.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2014.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 95/14 k podání žádosti o poskytnutí příspěvku - Podpora obnovy kult. památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2014 na akci "Celková obnova hřbitovní kaple", Česká ulice, parc. č. 4058, k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 96/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 1 - přesun prostředků z organizační jednotky 2956 - bytové oddělení - technické z položky Sportoviště - opravy na organizační jednotku 2867 - školství a tělovýchova na položku TJ Sokol Kaňk - neinvestiční příspěvek v celkové výši 30.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 97/14 k zahájení poptávky - "Celková obnova hřbitovní kaple
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Celková obnova hřbitovní kaple", Česká ulice, parc. č. 4058, k.ú. Kutná Hora.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Ing. Josef Bárta
4. Jana Jelínková
5. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 98/14 k Aktualizaci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Rada města s c h v a l u j e
využívání Metodického návodu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypracovaného odborem územního plánování a regionálního rozvoje v podobě aktualizace leden 2014 odbory městského úřadu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 99/14 k zahájení zakázky "Propojení okrsků BK4 a BK10"
Rada města I.s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Propojení okrsků BK4 a BK10, Kutná Hora"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Karel Koubský Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Ing. arch Martin Kremla
5. Michaela Špačková Mgr. Věra Klimentová

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 100/14 k rozpočtovému opatření INV č. 01 - 02
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Dopláštění ZS Kutná Hora" ve výši 28.030,- Kč dle důvodové zprávy a)

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Demolice Uhelná 555" ve výši 107.563,- Kč dle důvodové zprávy b)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 101/14 k zajišětění zakázek "Azylový dům a Centrum sociálních služeb Kutná Hora"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností při průběhu zadávacího a výběrových řízení na veřejné zakázky v rámci projektů Azylový dům a Centrum sociálních služeb Kutná Hora s firmou LK Advisory, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 24275093 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 102/14 k PD Rekonstrukce VZT v kuchyni školní jídelny Jiráskovy Sady
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít s firmou Energy Benefit Centre a.s. - Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: Rekonstrukce VZT v kuchyni školní jídelny Jiráskovy sady, Kutná Hora, za cenu 58.080,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Energy Benefit Centre a.s. - Křenova 438/3, 162 00 Praha 6.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 103/14 k Dačického 41 - zpracovatel žádosti o dotaci z fondu EHP
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávky na zpracovatele žádosti o dotaci z fondu EHP 2009-2014, program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, 1. Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty, projekt obnovy rodného domu Mikuláše Dačického z Heslova pro vzdělávací zařízení

b) s uzavřením smlouvy s dodavatelem ViP, v.o.s., Haštalská 4, 110 00 Praha 1, IČ: 41194411, za cenu 75.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 104/14 k Podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť, který vypisuje MMR na rekonstrukci sportovišť a komunikací včetně Zelených ploch ve vnitrobloku za OC Pasáž dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
zajistit do termínu 14.2.2014 zpracování podkladů a žádosti o dotaci


Usnesení č. 105/14 k "Nákupu a přestavbě autobusu k poskytování sociálních služeb"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 23, odst. (1), písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Nákup a přestavba autobusu k poskytování sociálních služeb"

b) oslovit Výzvou k jednání v Jednacím řízení bez uveřejnění dva vybrané zájemce

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. RNDr. Dagmar Civišová, CSc. Ing. arch. Martin Kremla
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Petr Švejnoha, Dis. Mgr. Veronika Piskačová
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty, jako pověřené osoby zadavatele, zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně výběru vhodných zájemců k oslovení výzvou k jednání a všech jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 14.02.14


Usnesení č. 106/14 k prodloužení pronájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře s manželi Márií a Josefem Hromádkovými, na dobu určitou – tj. do 28. 2. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 5. února 2014

Nahoru