5. října 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.října 2016

Usnesení č. 777/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 20
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 20 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na úhradu splátky CT ve výši 1.300.000 Kč včetně příslušenství dle předložené důvodové zprávy č 1.
II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 778/16 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 26. 9. 2016
II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Simonou Schrollerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Michaelou Veselou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Martinou Suchomelovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Irenou Červeňákovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1.11. 2016 do 31. 10. 2018
III. o d v o l á v á
a) pana Martina Levého z funkce člena bytové komise
b) pana Petra Němce z funkce člena bytové komise
Zodpovídá : Mgr.A. Šorčíková, E.Hnátková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 779/16 k vyhlášení VŘ č.SN 19/16 na pronájem bytu - Benešova ul.č.p.647,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/16 na pronájem bytu č. 22 o velikosti 2+kk v 5. podlaží domu č.p. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14. 11. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 780/16 k vyhlášení VŘ č.SN 20/16 na pronájem bytu - Masarykova ul.č.p.343,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 20/16 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14. 11. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 781/16 k vyhodnocení VŘ č.SN16/16 a vyhlášení VŘ SN 18/16
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 16/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.
II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 9. 11. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.11.16


Usnesení č. 782/16 k vyhlášení VŘ č.SN 21/16 na pronájem prostor sloužících podnikání
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 21/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 5. 12. 2016 ve 13:00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 783/16 k pronájmu nebytových prostor - Vítězná ul.č.p.443, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - 1 místnost v I. patře a 1 místnost v přízemí budovy č.p. 443, Vítězná ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.11.16


Usnesení č. 784/16 k pronájmu části pozemku v k.ú.KH - p.Richter
Rada města n e s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 4284/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Milanu Richterovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 785/16 k uzavření nájemní smlouvy - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 41 v přízemí budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Hokejovým klubem Čáslav, z.s., IČ: 04916077, se sídlem Vodranty 1664, Čáslav-Nové Město, na dobu určitou od 8.10.2016 do 30.11.2016 za nájemné ve výši 484,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 786/16 k uzavření nájemní smlouvy - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Václavem Rytířem, IČ: 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora, na dobu určitou od 8.10.2016 do 31.3.2017 za nájemné ve výši 1.024,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 787/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Preghaus
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., IČ 26594544, se sídlem Hřebečská 2680, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na dobu určitou od 28.11.2016 do 2.12.2016 za účelem konání Vánoční prodejní výstavy prací zdravotně postižených a seniorů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.11.16


Usnesení č. 788/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - č.p.368, Zachova ul., KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Krajskou radou seniorů Středočeského kraje, IČ: 02253321, se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16
Zrušeno usneením RM č. 1035/16 ze dne 14. 12. 2016.

Usnesení č. 789/16 k podnájmu bytu č.p.659, ul.Puškinská, KH - man.Juránkovi
Rada města s c h v a l u j e
podnájem bytu č. 5 v č.p. 659, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Ivan Juránek a Jana Juránková, na dobu určitou 2 roky - tj. od 15. 10. 2016 do 14. 10. 2018 paní Jaroslavě Váchové a slečně Šárce Váchové, Sázava, ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 790/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - pí Pospíšilová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku p.č. 3998/7 v k.ú Kutná Hora, uzavřené dne 25.7.2016 mezi paní Martinou Pospíšilovou, Kutná Hora a Městem Kutná Hora týkající se rozšíření předmětu nájmu o zahradní chatku samostatně neevidovanou v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku p.č. 3998/7 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 791/16 k rozpočtovým opatřením OSM č.17-21/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 17/16, kterým se zřizuje nová investiční položka Na Náměti 416 - vrata ve výši 59.100,-- Kč, a to na úkor položek Sedlecká 670 - okna ( 23.650,-- Kč) a Spolkový dům - klimatizace (35.450,-- Kč).
b) předložený návrh OSM č. 18/16, kterým se navyšuje výdajová investiční položka ZS - nákup rolby o částku 80.798,-- Kč, a to na úkor položek byty-el.energie (55.090,-- Kč) a Vlašský dvůr-plyn (25.708,-- Kč).
c) předložený návrh OSM č. 19/16, kterým se zřizuje nová investiční položka Dačičkého dům - klimatizace ve výši 25.200,-- Kč, a to na úkor položky Spolkový dům - klimatizace.
d) předložený návrh OSM č. 20/16, kterým se zřizuje nová investiční položka Zachova 368 - TZ ve výši 46.332,-- Kč, a to na úkor položek Spolkový dům-klimatizace (11.860,--Kč) a Zachova 368 - DrHDM (34.472,-- Kč).
e) předložený návrh OSM č. 21/16, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka DPS - služby, revize o částku 70.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - teplo.
 

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 792/16 k zahájení poptávkového řízení - rekonstrukce bytu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 1, Masarykova 302, Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.
II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 793/16 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - man.Vavákovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4285/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Michalu Vavákovi, 284 01 Kutná Hora a Ing. Heleně Vavákové, 141 00 Praha 4.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 794/16 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - pí Kuchařová, pí Faltýnová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 419/18 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Černíny do podílového spoluvlastnictví paní Dany Kuchařové, Praha 4 - Chodov, a paní Jany Faltýnové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 795/16 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - (man.Koláční)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 419/18 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Černíny manželům Lence a Aleši Koláčným, Kolín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 796/16 k prodeji pozemkku v k.ú.Černíny - p.Jankulík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 419/16 o výměře 112 m2 nebo jeho části v k.ú. Černíny panu Marianu Jankulíkovi, Kolín 5.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 797/16 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - pí Česká
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Černíny paní Lence České.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 798/16 k prodeji pozemků v KH - p.Procházka
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit geodetické vytyčení hranic pozemků p.č. 4172/13 a p.č. 4172/15 v k.ú. Kutná Hora z důvodu upřesnění využití těchto pozemků.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 799/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú.KH - p.Petrák
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 4128/27 o výměře 18 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.11.16


Usnesení č. 800/16 k záměru č.956/16
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) ukončení zveřejnění záměru č. 956/16.
b) vyjádření, připomínky a nabídku občanů k záměru č. 956/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.16


Usnesení č. 801/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "ROZ, Kutná Hora - Městské sady, NTL pl.+příp. 2 RD" na pozemku p.č. 3708 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 802/16 ke zřízení věcného břemene - T-Mobile Czech Republic a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit vedení komunikační sítě "Trasy T-Mobile C-Fiber - Kutná Hora" na pozemku p.č. 2165/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
 
 
Usnesení č. 803/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6019191 Kutná Hora, Kaňk p.č. 285/4 - knn) na pozemcích p.č. 612/1 a p.č. 287/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 100,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 804/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020015/VB01, Kutná Hora, Pobřežní, p.č. 3375 - úprava TS, knn) na pozemcích p.č. 3337/1, 3337/4, 3340, 3341, 3701, 3702/1, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 350,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 805/16 ke zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka v k.ú.KH - man.Hoblovi
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu vodovodní přípojky na pozemku p.č. 3775 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 236 v k.ú. Kutná Hora, kterými jsou toho času manželé Tomáš a Zdeňka Hoblovi, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 806/16 k sankci za porušení OZV - Creepy Teepee 2016
Rada města u k l á d á
ve smyslu ustanovení § 102 odst.2 písm. k) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, Správnímu odboru Městského úřadu Kutná Hora projednání správního deliktu, kterého se měl dopustit spolek "Kolektiv A.M. 180", se sídlem Na dračkách 841/20, 162 00 Praha-Střešovice, pořadatel 8. ročníku hudebního festivalu Creepy Teepee konaného v Kutné Hoře ve dnech 8.-10.7.2016, při kterém mělo dojít k hrubému porušení Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 3/2015.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 807/16 k rozpočtovému opatření PAM č.29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 29 - navýšení položky "Akce Kutnohorské dřevosochání" ve výši 25 000,- Kč z položky Rozpočtová rezerva dle důvodové zprávy.
 

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 28
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 808/16 ke grantům - malé projekty - oblast sportu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 11.9.2016 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy
b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 809/16 k uzavření smlouvy o dílo na akci - Hrádek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Sejmutí poškozených omítek na jihovýchodní stěně budovy Hrádku" č.p. 28 Barborská v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora v celkové výši 97.860,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.10.16


Usnesení č. 810/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 12. 9. 2016


Usnesení č. 811/16 ke grantům - malé projekty - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v mimořádném termínu do 29. 9. 2016, realizace projektu v IV. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.11.16


Usnesení č. 812/16 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 15. 9. 2016


Usnesení č. 813/16 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 14. zasedání komise dopravní ze dne 21.9.2016


Usnesení č. 814/16 k žádosti o vyhrazení trvalého parkovacího místa
Rada města s o u h l a s í
s placeným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa na místní komunikaci v ulici Pod Valy v Kutné Hoře pro pana Zdeňka Čureju na dobu určitou do 31.12.2019.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 815/16 k zápisu z jednání DR spol.Technické služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 2. čtvrtletí 2016 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 06/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 15.9.2016.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 816/16 k rozpočtovým opatřením INV - TO č.16/16 - 17/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 16/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TEBIS - opravy ve výši 60.610,--Kč, navýšení investiční rozpočtové výdajové položky Doplnění VO Lučanská ve výši 11.213,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 41.823,--Kč a výdajové rozpočtové položky TEBIS - DrHDM ve výši 30.000,--Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 17/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - správa parkovacích automatů ve výši 19.325,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 19.325,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 817/16 k zápisu ze zasedání DR spol.Městské lesy a rybníky KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu o výsledcích hospodaření společnosti za I. - II. Q. 2016
b) zprávu o průběhu školení k zadávání veřejných zakázek Městem Kutná Hora
c) zápis z 76. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 21. září 2016 ve všech ostatních bodech

II. u k l á d á
jednateli společnosti připravit připomínky k chystané směrnici řešící zadávání veřejných zakázek Městem Kutná Hora

III. s o u h l a s í
a) se zadáním projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci řešící opravy rybníku Pijovky
b) s podáním odvolání proti Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci odstranění stromů kolem železniční tratě
c) s finančním příspěvkem ve výši 25 000,- Kč pro Město Kutná Hora na pořádání akce "Kutnohorské dřevosochání"
d) s udělením odměny jednateli společnosti za II. Q. 2016 v plné výši
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 818/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.18/16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 18/16, kterým dochází k navýšení níže uvedených příjmových rozpočtových položek: Hrobová místa - příjem za služby ve výši 90.974,--Kč, Hrobová místa - nájem ve výši 30.000,--Kč, Kolumbární schránky - nájem ve výši 15.000,--Kč, a zároveň ke zřízení nové rozpočtové výdajové položky Hřbitov - opravy ost. ve výši 135.974,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 819/16 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 26. 9. 2016.


Usnesení č. 820/16 k poskytnutí příspěvku na provádění průzkumu zátěže půd
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na průzkum zátěže půd rizikovými prvky a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Jaroslavem Řebíčkem, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 821/16 ke grantům - malé projekty - sociální oblast
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 11.9.2016 v sociální oblasti - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 822/16 k dodatku veřejnoprání smlouvy - poskytování soc. služeb
Rada města I. s c h v a l u j e
a) dodatek č. 1 (č. S-8432/SOC/2016/1) k veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S-8432/SOC/2016, kterým se mění celková maximální výše poskytnuté dotace z 982.300,- Kč na 1 182.200,- Kč, dotace je určena na výkon sociálních služeb, Pečovatelské služby Kutná Hora, příspěvkové organizace

b) rozpočtové opatření OSZ č. 10 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 199.900,- Kč, v návaznosti na dodatek č. 1 (S-8432/SOC/2016/1) veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2016 uzavřenou se Středočeským krajem a Pečovatelskou službou Kutná Hora dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 10 v bodu I. tohoto usnesení
Zodpovídá : Bc. Šlesingr, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 823/16 k dopadu zákazu vjezdu turistic. autobusů ke Kostnici
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

b e r e n a v ě d o m í

zprávu jednatele společnosti PaedDr. Roberta Lukáška o dopadech absolutního zákazu vjezdu autobusů s turisty ke Kostnici v Sedlci na hospodaření Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 5. října 2016

Nahoru