5. října 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.října 2010

Usnesení č. 803/10 ke zrušení komisí RM
Rada města I. r u š í
komise Rady města Kutná Hora ustavené ve volebním období 2006-2010, jmenovitě komise : pro tělovýchovu a sport, pro školství, pro kulturu, pro rozvoj turistického ruchu, pro sociální záležitosti, pro dopravu a dopravní systémy, bytovou, majetkovou, pro ž ivotní prostředí, pro rozvoj a investiční aktivity města, pro regeneraci sídliště Šipší, státní památkové péče, pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy, architektů.

II. v y s l o v u j e
poděkování Všem předsedům a členům výše jmenovaných komisí za jejich iniciativu a úsilí, které věnovali dané problematice ve volebním období 2006-2010.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 804/10 k hospodaření organizace Pečovatelské služby v roce 2009
Rada města s c h v a l u j e
Zprávu o hospodaření za rok 2009, příspěvkové organizace Pečovatelské služby Kutná Hora.


Usnesení č. 805/10 k prodeji pozemku v Perštejnci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s prodejem části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Perštejnec panu Radku Navrátilovi, Kutná Hora za kupní cenu 10,-Kč/m2 (+ uhrazení 1/3 nákladů za pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu).

b) s prodejem části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 510 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Františku a Haně Novotným, Praha 8 za kupní cenu 10,- Kč/m2 (+ uhrazení 1/3 nákladů za pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu).

c) s prodejem části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Miloslavu a Martě Novotným, Kutná Hora za kupní cenu 10,- Kč/m2 (+ uhrazení 1/3 nákladů za pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 806/10 k vyhlášení VŘ na prodej pozemků
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/10 na prodej pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2, p.č. KN 498/32 o výměře 1.349 m2 a p.č. PK 498/18 o zbytkové výměře 5.209 m2, vše v kat. území Útěšenovice za podmínek uved ených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 350.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 807/10 k rozpočtovému opatření EO č. 28
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč z položky "Daň z převodu - bytové domy" na položku "Bytové domy - znalecké posudky" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 808/10 k odměně ředitelce Pečovatelské služby
Rada města s c h v a l u j e
odměnu pro Ing. Marii Štorkovou , ředitelku Pečovatelské služby Kutná Hora, ve výši dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.10.10


Usnesení č. 809/10 k vytvoření prac.místa asistenta lokálního partnerství
Rada města s c h v a l u j e
vytvoření 1 pracovního místa asistenta lokálního partnerství ode dne následujícího po podpisu Smlouvy o poskytování "Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2010" mezi ČR - Úřadem vlády ČR a Městem Kutná Hora. Plnění smlouvy oběma stranami potrvá po dobu 2 let (24 měsíců po sobě jdoucích).
Zodpovídá : p.Hobl, pí Novotná      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 810/10 k uzavření dohody
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Sborem Křesťanského společenství v Kutné Hoře, se sídlem Pod Valy 36, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 20.10.2010 v době od 18.00 hod. do 21.30 hod. za účelem pořádání přednášky pro veřejnost pod názvem "Izrael včera a dnes" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.10.10


Usnesení č. 811/10 k žádosti p. Hany Vašíčkové o udělení výjimky
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou paní Haně Vašíčkové,Kutná Hora, na základě její žádosti ze dne 21. 9. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 812/10 k uzavření Dodatku č. 3 (Telefónica O2)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 25.5.2001 o nájmu části podkrovní plochy v nemovitosti č.p. 589 Kollárova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 861/10 ze dne 19.10.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 813/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem Benešova 632
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 31/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 44/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 15.11.201 0 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.11.10


Usnesení č. 814/10 k prodeji b.j. v domě čp. 576 Nádražní ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.1 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 2710/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 1.3.2005 panu Aleši Kerekovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 569.753,- Kč, vypočtenou dle postupu při dodatečném odprodeji bytových jednotek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 815/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem Vladislavova 373
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 32/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 45/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 16.11 .2010 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.11.10


Usnesení č. 816/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 567/10 a 700/10.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 817/10 k přidělení bytu v DPS (J.Cimburková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 33 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, v 1.podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jaromírou CIMBURKOVOU, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s úči nností od 1. 11. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 818/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a ) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Mariuzse Panase,Kutná Hora ve výši 25 % z částky 338,00 Kč.

b ) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martinu Němcovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 2 572,00 Kč.

c ) s prominutím úroku z prodlení pro společnost Wiky spol. s.r.o. se sídlem Svatoborská 395, Kyjov ve výši 25 % z částky 275,00 Kč.

d ) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jaroslavu Drabešovou, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1 341,00 Kč.

e ) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Miroslava Levého, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 6 665,00 Kč.

f ) s prominutím úroku z prodlení pro společnost K+G-tranzit, spol. s r.o. se sídlem Dolní Nouzov 415, Velim ve výši 50 % z částky 1 827,00 Kč.

g ) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martinu Petrášovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 317,00 Kč.

h ) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Kroupovou, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1 704,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 819/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z bytové komise konané dne 2. 9. 2010
b) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 20.9.2010


Usnesení č. 820/10 k dodatku kupní smlouvy (dodání měřičů TUV)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku ke kupní smlouvě sepsané mezi Městem Kutná Hora a společností Danfoss, s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.10.10


Usnesení č. 821/10 k uzavření NS na pronájem pozemku (VOŠ, SPŠ a JŠ)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 2708/2 o výměře 233 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní ja zykové zkoušky Kutná Hora, se sídlem Masarykova 197, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1 200,- Kč/rok, z důvodu nemovitosti č.p. 206 stojící na výše uvedeném pozemku, s účinností od 1.1.2011 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 822/10 k nákupu čerpadla pro byt. stanici
Rada města s o u h l a s í
s nákupem čerpadla Grundfos UPS pro bytovou stanici CZT Masarykova č.p.538 za částku 26 760,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 823/10 k plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města s c h v al u j e
plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2010/2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 824/10 ke smlouvě se společností Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2010 jako Dodatek č. 30 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 825/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 65-72/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 65/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 89.550,-- Kč na výdajovou položku oprava kanalizace Zámecká čp.167, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.67/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 26.760,-- Kč na novou výdajovou položku nákup čerpadla Masarykova 538, a to na úkor položky Tebis opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.68/10, kterým dochází k navýšení výdajové položky Tebis měřiče tepla o částku 21.160,-- Kč, a to na úkor položky Tebis opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.69/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č.5 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.70/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 7 270,-- Kč na výdajovou položku sběrný dvůr označníky, a to na úkor položky informační tabule materiál - viz bod č.6 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.71, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.300,-- Kč na novou výdajovou položku vitrína pro OV Malín, a to na úkor položky VPP - drobný majetek - viz bod č.7 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č.72, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 41.000,-- Kč na výdajovou položku byty služby, a to na úkor položky náhradní ubytování neplatičů - nájemné - viz bod č.8 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh OSM č.66/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 28.000,-- Kč na výdajovou položku odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy - odd.regenerace památek opravy památek, a to na úkor položky společn é prostory opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 826/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 31
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 31 - přesun rozpočtových prostředků na položku poskytnutí finanční podpory Občanskému sdružení Cesta životem bez barier na konání IV. Benefičního plesu ve výši 9.000,-- Kč z položky "ostatní kultura - služb y" ve výši 4.000,- Kč a položky "zachování památek - posudky dokumentace" ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 31.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 827/10 k rozpočtovému opatření INV č. 64
Rada města I. s o u h l a s í
a) s přímým zadáním stavební zakázky na statické zajištění havárie objektu Radnická 178 v Kutné Hoře firmě KOMPRES, spol. s r.o., Kolín.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 64 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MŠ Pohádka - zahrada" na položku "Radnická 178 - statika" ve výši 36.500,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing.Janál      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 828/10 k vyhodnocení poptáv.řízení (osvětlení a pokládka optic.sítí)
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na "Zhotovení veřejného osvětlení a pokládka chrániček optických sítí-Revitalizace historického jádra města Kutná Hora, V.etapa (1.část)".

II. s o u h l a s í
S uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení firmou: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 17 Kutná Hora za cenu 3.852.213,-Kč s DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 829/10 k žádosti TJ Sokol Kaňk o poskytnutí finač. prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s poskytnutím finančních prostředků Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk na dokončovací a přípravné práce v areálu fotbalového hřiště na Kaňku z důvodu nedostatku finančních prostředků dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 5. října 2010

Nahoru