5. prosince 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.prosince 2006

Usnesení č.1024/06 k návrhu odměn předsedům a členům komisí RM
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh odměn členům výborů ZM za rok 2006

II. s c h v a l u j e
předložený návrh odměn předsedům a členům komisí RM za rok 2006.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.12.06


Usnesení č.1025/06 k výběru strategického partnera tepelného hospodářství
Rada města s o u h l a s í
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o.
se záměrem výběru strategického partnera - dodavatele topného média (náhrada ZP), popřípadě partnera, který by zajistil i výrobu a dodávku tepla ve firmě KH Tebis, eventuelně i formou prodeje části obchodního podílu v této společnosti.

Zrušeno usnesení č. 201/09 z 10.3.2009.
Zodpovídá : Ing.Tomáš Benada,místostarosta      Termín : 28.02.07


Usnesení č.1026/06 k vývoji situace v Nemocnici Kutná Hora, s.r.o.
Rada města p o v ě ř u j e
Ivo Šalátka, starostu města a Václava Zimmermanna, člena rady města
dalším jednáním se společností Mediterra ohledně budoucího provozu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : I.Šalátek,V.Zimmermann      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1027/06 k výpůjčce velké zasedací síně
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora dne 10. prosince 2006 od 14:00 do 16:00 hod. u příležitosti konání koncertu žáků Základní umělecké školy v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.12.06


Usnesení č.1028/06 k věcnému břemeni - rekonstrukce plynovodu Lorecká ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene zřízení a provozování stavby PZ včetně jejího příslušenství na pozemcích p.č 3842/7, 3842/6, 3842/9, 3842/1, 3847, 3842/8 a 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č.1029/06 ke zřízení věcného břemene v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č 4098 v k.ú. Kutná Hora pro každého vlastníka pozemků dle PK číslo 1761 a 1760 v k.ú. Kutná Hora s tím, že smlouva o věcném břemenu bude uzavřena až po schválení prodeje pozemku p.č. 4098 společnosi U.T.C. Properties, s.r.o. Zastupitelstvem města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č.1030/06 k věcnému břemeni - přípojka v Dolní ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č 3873 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 2194 /1 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm minimálně však 200,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č.1031/06 ke zrušení poplatku
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením, ani se zrušením poplatku za užívání lesní cesty na pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Morašice v Železných horách k přejezdu osobních automobilů majiteli chat.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1032/06 ke změně zřizovací listiny - PO MŠ Kutná Hora, Benešova 149
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
shválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o pozemek p.č. 672/4 - ostatní plocha v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č.1033/06 k návrhu na smírné ukončení sporu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s návrhem Ing. Antonína Pospíšila na ukončení soudního sporu o odstoupení o kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 73 s pozemky pč. 2692 a p.č. 2693/4 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 14.11.2001.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1034/06 k výši nájemného nebytových prostorů
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu k výši nájemného u nebytových prostorů.


Usnesení č.1035/06 ke stanovení výše nájemného na ubytovně v Trebišovské ul.
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 180/04, bod I. ze dne 25.2.2004, usnesení RM č. 227/04 ze dne 10. 3. 2004 a usnesení RM č. 376/06 ze dne 19.4.2006, ke dni 31. 12. 2006.

II. s o u h l a s í
se stanovením výše nájemného na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora od 1. 1. 2007, a to následovně:
a) jeden pokoj: - nájem ……… 1.000,- Kč/měs./1 pokoj
- služby ……… 2.000,- Kč/měs./pro 1 dospělou osobu
- služby ……… 1.000,- Kč/měs./za druhou dospělou osobu
- služby ……… 500,- Kč/měs./za dítě do 15-ti let
- vybavení …… 200,- Kč/měs.

b) dva pokoje: - nájem ……… 1.500,- Kč/měs./2 pokoje
- služby ……… 2.000,- Kč/měs./pro 1 dospělou osobu
- služby ……… 1.000,- Kč/měs./za každou další dospělou osobu
- služby ……… 500,- Kč/měs./za dítě do 15-ti let
- vybavení …… 400,- Kč/měs.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1036/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Radka Červeňáka, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 850,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1037/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Krbílkovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 9.298,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1038/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro paní Irenu Konečnou, Křenovice u Slavkova ve výši 50 % z částky 940,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1039/06 k uzavření smlouvy o poskytování ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s manželi Kamilou a Martinem Sivákovými, Kutná Hora - ubytovna Vitamina, na dobu určitou, tj. od 11. 12. 2006 do 31.3. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1040/06 k žádosti o povolení filmování - ROSE Audiovisuals private Ltd.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením indické filmové pohádky Dhrona v Kutné Hoře (Barborská ul. podél Jezuitské koleje, Smíškovo nám., nám. Národního odboje, Husova ul., Jánské nám., ul. Roháčova, U Jelena a Jungmannovo nám.) společností ROSE Audiovisuals private Ltd., se sídlem 103, VIP Plaza Beh Crystal Plaza, B/7 Link Rd. Andheri Mumbai, India za 150.000,-Kč (včetně pevné částky za vyřízení žádosti, uzavření smlouvy, poplatku za zábor veřejného prostranství a parkování v uvedených lokalitách) v termínu od 28.12.2006 - 30.12. 2006


Zrušeno usnesením RM č. 1080/06 dne 19.12.2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.06


Usnesení č.1041/06 k uzavření NS - Trebišovská 611, K.Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nebytových prostorů v
nemovitosti čp. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora a části stavebního
pozemku p.č. 4591/2 a části pozemku p.č. 4591/5 vše v k.ú. Kutná Hora
mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a
Oblastní charitou - charitativní a církevní organizací se sídlem
Čáslavská 1-3, Kutná Hora na dobu určitou 10 let za roční nájemné ve výši
120.000,- Kč.
b) s umořováním skutečně vynaložených nákladů na vybudování Klubu Atrium pro
seniory oproti nájemnému, max. však do výše 1.200.000, Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1042/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/06 - prodej b.j. č.12 v čp. 105,17. listopadu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 22/06:
Na 1. místě se umístili manželé Iryna a Vasil Tereshchenkovi, Kutná Hora.
Na 2. místě se umístili sl. Iva Svobodová, Malešov a Michal Zrubec, Kluky .
Na 3. místě se umístila firma CONGER, a.s. se sídlem Příkrá 46, Kolín 4.
Na 4. místě se umístili manželé Iryna a Pavel Tučkovi, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 22/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 12 v domě čp. 105, ul. 17. listopadu v Kutné Hoře s manželi Irynou a Vasilim Tereshchenkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou cenu .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1043/06 k žádosti p. Németha
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce vnitřních prostorů Kamenné kašny v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.01.07


Usnesení č.1044/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 25/06 na pronájem startovacích bytů
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 25/06 na pronájem 5 bytových jednotek v čp. 237, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určených jako "startovací byty", bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/06 na pronájem 5 bytových jednotek v čp. 237 ul. Vojtěšská, Kutná Hora, určených jako "startovací byty", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 31.1.2007 v 16:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č.1045/06 k vyhodnocení VŘ SN 21/06 na prodej b.j. v čp. 146, Šandova
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 21/06:
Na 1. místě se umístil pan Ondrej Pál, bytem Církvice .
Na 2. místě se umístil pan Zdeněk Lázinka, K. Hora.
Na 3. místě se umístili manželé Jitka Pokorná, , K.Hora a Radek Pokorný, K.Hora.
Na 4. místě se umístili manželé Petr a Růžena Havlíčkovi, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 21/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře s panem Ondrejem Pálem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou cenu .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.07


Usnesení č.1046/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 712/06 a 557/06
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1047/06 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 69, Komenského nám., Kutná Hora s paní Margitou Mančovou,, na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.12.2006 do 28.2.2007 s tím, že pokud nebude uhrazena celková dlužná částka do 28.2.2007, nebude již nadále nájemní smlouva prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1048/06 ke zrušení usnesení - odstranění autobus. čekárny Čechova ul.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 728/06 ze dne 28. srpna 2006

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstraněním stavby autobusové čekárny u zastávky "Čechova - křižovatka".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.07


Usnesení č.1049/06 k dodatku č. 1 o přistoupení nájemce k NS
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení RM č. 836/06 ze dne 20. září 2006, týkající se
uzavření NS mezi Městem Kutná Hora a manželi Hladíkovými,
Kutná Hora.

b) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8.11.1994 uzavřené
mezi Městem Kutná Hora a manželi Danou a Radoslavem Todorem
Dobrevovými, Praha 2 o pronájmu pozemku 3530/4 v
k.ú. Kutná Hora, týkající se rozšíření nájemní smlouvy o nájemce pana
Petra Šobra, Praha 5 na stranu nájemce s
účinností od 1.1.2007. Pan Radoslav Todor Dobrev z důvodu úmrtí jako
nájemce zaniká.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.07


Usnesení č.1050/06 k dodatku č. 1 NS na pozemky v k.ú. Kutná Hora - m. Piskačovi
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků dle PK p.č. 4281/3 a 4285/5 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Piskačovými, Kutná Hora, která se týká změny doby nájmu na dobu určitou dvaceti let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.06


Usnesení č.1051/06 k ukončení NS na část pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města b e r e na v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemků dle PK p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Evou a Jaroslavem Svobodovými, Kutná Hora, uzavřené dne 22.7.1999. Nájemní vztah končí dne 28.2.2007.< BR>

Usnesení č.1052/06 k řešení bytové situace paní Marie Horváthové
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul.,
čp. 609, Kutná Hora s paní Marií Horváthovou,
Kutná Hora, ke dni 14. 12. 2006.
b) s přidělením pokoje na ubytovně Okál v Kutné Hoře - Sedlec paní Marii
Horváthové, Kutná Hora na dobu určitou od
15.12.2006 do 31.3.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.06


Usnesení č.1053/06 ke změně usnesení ohledně svatebních obřadů
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 589/97 k zajištění svatebních obřadů a dále usnesení č. 767/04, které jej novelizovalo, a to dnem 31.12.2006.

II. s t a n o v í
s účiností od 1. ledna 2007:
a) příspěvek ve výši 5.000,-- Kč pro matrikářku za jeden kalendářní rok
na koupi, úpravu ošacení a zevnějšku;
b) sobotu jako den svatební a velkou zasedací síň ve Vlašském dvoře,
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora jako místnost pro konání svatebních
obřadů v době od 8,30 do 13,30 hodin;
c) hudebníkům zajišťujícím hudební doprovod nájem za použití varhan,
magnetofonu a gramofonu ve výši 10,- Kč za jeden obřad;

III. b e r e n a v ě d o m í,
že matrikářky budou odměňovány za svatební obřady v souladu s ust. § 8 a 10 zákona č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá : E.Hnátková,JUDr.Procházka      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1054/06 k intenzifikaci stávajícího ropovodu DN 500
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu připomínkového řízení,
záměru na intenzifikaci stávajícího ropovodu DN 500, s dotčenými
orgány státní správy a samosprávy města
b)schválit souhrnné vyjádření vypracované odborem regionálního rozvoje,
územního plánování a investic pro INPRO Moravia, s.r.o., Bystřice
pod Hostýnem, zpracovatele projektu "Intenzifikaci stávajícího ropovodu
DN 500 v úseku Radostín - Nové Město" dle předložené přílohy č. 1
c)souhlasit s předloženým záměrem na intenzifikaci stávajícího ropovodu
DN 500 tak, jak jej předložil zpracovatel projektové dokumentace a se
zasláním stanoviska Města Kutná Hora dle předložené přílohy č. 1.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 20.12.06


Usnesení č.1055/06 ke schválení změny č. 3 územního plánu města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
a) schválit změnu č. 3 územního plánu města Kutné Hory (dílčí lokální
změny č. 3.01, 3.03, 3.06, 3.11, 3.16, 3.24)
b) schválit obecně závaznou vyhlášku města Kutná Hora č. 4/2006, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2005
o závazné části územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č.1056/06 k návrhu na vyplacení odměny
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny z finančních prostředků Středočeského kraje ředitelce Městské knihovny Kutná Hora v navržené výši v případě, že dojde ke schválení celkové částky Zastupitelstvem Středočeského kraje.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.06


Usnesení č.1057/06 k zápisu z komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 19.9.2006.Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 5. prosince 2006

Nahoru