5. listopadu 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.listopadu 2014

Usnesení č. 952/14 k převodu movitého majetku Městskému Tylovu divadlu
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora 284 01 o movité věci: 20 ks židlí a 5 ks stolů kavárenských v celkové hodnotě 112 530,- Kč jedná se o vybavení Divadelní minigalerie.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 953/14 k nákupu osobního motorového vozidla
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: " Nákup osobního motorového vozidla " a pořadí nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31.10.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s dosaženým nejvyšším počtem přepočtených bodů a to uchazeče: Auto Design Vaňkát s.r.o. Polepy 227, 280 02 Kolín IV IČ: 25058371.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na nákup osobního motorového vozidla Hyundai i20 s dodavatelem Auto Design Vaňkát s.r.o. Polepy 227, 280 02 Kolín IV IČ: 25058371 za cenu 210 900,00 Kč včetně DPH.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 954/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 29/14 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesením rady města č. 881/14, bod 2) ze dne 8. 10. 2014 týkající se uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Stepanem Barsucem, Kutná Hora z důvodu jeho odstoupení od uzavření nájemní smlouvy.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Štěpánkou Dakratovou, Čáslav, za nájemné ve výši 4.550,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 29/14.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 385/15 dne 15. 4. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 955/14 k uzavření sml. o nájmu části poz. p.č. 2930/4 v k.ú. KH - p. Pipek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Romanem Pipkem, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 8.000,- Kč za účelem užívání jako odstavné plochy autoservisu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 956/14 k uzavření dodatku - společnost B-CENTRUM, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 18.9.2014 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností B-CENTRUM, s.r.o., se sídlem Kolínská 62, Sokoleč, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o část zastavěné plochy, která je součástí pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora za účelem vybudování demontovatelného pódia pro umístění párty stanu s posezením a zvýšení měsíčního nájemného o 150, Kč + DPH.

Zrušeno usnesením č. 12/15 dne 7. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 957/14 k žádosti Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s konáním bezplatného měření glykemie pro veřejnost u příležitosti Světového dne diabetu v chodbě v přízemí budovy č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne 12.11.2014 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.11.14


Usnesení č. 958/14 k vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2480 v k.ú. K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2480 v k.ú. Kutná Hora - viz situační plánek, manželům Heleně a Pavlu Krausovým, bytem Kutná Hora a manželům Vlastě a Petrovi Horáčkovým, bytem Kutná Hora za účelem parkování osobních aut.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 959/14 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostor v č.p. 378 U Beránky
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 378 U Beránky, Kutná Hora - Malín včetně společných prostor - viz situační plánek, pro TJ Sokol Malín, IČ 48677957, se sídlem Malín, PSČ 284 01.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.14


Usnesení č. 960/14 ke změně dodavatelské firmy "Zámecká 167 - okna"
Rada města I. s o u h l a s í
s odstoupením od smlouvy o dílo s firmou AB Profil CZ s.r.o.,Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, ze dne 24.9.2014, z důvodu nedodržení termínu 31.10.2014 pro dokončení a předání I. etapy díla "Dřevěná eurookna - zadní fasáda, Zámecká 167, Kutná Hora - Sedlec".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, která se umístila na druhém místě s nabídkovou cenou ve výši 1.139.458,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 961/14 k žádosti MUDr. Jiřího Plačka
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v domě č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a AUTOKLUBEM KUTNÁ HORA v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora týkajícího se změny ukončení smluvního vztahu z 31.10.2014 na 31.12.2014

b) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v domě č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Klubem motoristů Kutná Hora, z.s., se sídlem Potoční 190, Kutná Hora týkajícího se změny termínu uzavření smlouvy o výpůjčce z 31.10.2014 na 31.12.2014 s tím, že účinnost smlouvy o výpůjčce a hrazení záloh na služby souvisejících s užíváním nebytových prostor bude od 1.1.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 962/14 k uzavření DODATKU č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 28.2.2013 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Diakonie Broumov, sociální družstvo se sídlem Husova 319, Velká Ves, Broumov, s účinností od 1.7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 963/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - B. Cafourek
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 4280/3; 4285/5 a 4281/3 vše v k.ú. Kutná Hora, panu Bohdanu Cafourkovi, Kutná Hora, za účelem údržby a rozšíření zahrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 964/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - A. Brzobohatý
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 77/6 v k.ú. Poličany, panu Aleši Brzobohatému, Kutná Hora, za účelem rozšíření zahrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 965/14 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2015, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 966/14 změnu umístění kontejnerového stanoviště v Malíně
Rada města s o u h l a s í
se změnou umístění kontejnerového stanoviště v Malíně z ulice Mincovní nově do ulice Pod Hradbami, v rámci čerpání grantu na zbudování zpevněných ploch stanovišť kontejnerů od firmy Asekol s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 967/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 42 - 43/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 42/14, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - el.energie o částku 300.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - voda.

b) předložený návrh OSM - OSN č.43/14, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - opravy o částku 160.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 968/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 44 - 46/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.44/14, kterým se zřizuje nová investiční položka oplocení hájenky Hetlín ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor nákladové položky oplocení hájenky Hetlín.

b) předložený návrh OSM - OSN č.45/15 kterým se zřizuje nová výdajová položka hájenka Bernardov - oprava střechy ve výši 180.310,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům - el.energie.

c) předložený návrh OSM - OSN č.46/15, kterým se zřizuje nová výdajová položka hájenka Hetlín - oprava balkonu ve výši 44.756,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům - el.energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 969/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 26/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 26/14, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Vl.dvůr - opěrná zeď - služby ve výši 145.037,--Kč, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky PD - komunikace Kaňkovská ve výši 30.250,--Kč a výdajové rozpočtové položky Revize mostů ve výši 10.000,--Kč a výdajové rozpočtové položky Odtahy vraků ve výši 10.000,--Kč a výdajové rozpočtové položky Úprava dopravního značení ve výši 20.063,--Kč a výdajové rozpočtové položky Hodiny - oprava ve výši 74.724,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 970/14 k uzavření sml. o dílo na akci "Sejmutí omítek Hrádku" Barborská 28
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Sejmutí poškozených omítek na jihovýchodní stěně budovy Hrádku" č.p. 28 Barborská v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora v celkové výši 99.795,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.11.14


Usnesení č. 971/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 19 až 22
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 19 -
přesun prostředků z položky nebytové prostory (teplo) vedené v rozpočtu oddělení správy nemovitostí (odbor správy majetku) na neinvestiční příspěvek pro: příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, ve výši 41.000,- Kč na likvidaci havárie vodovodního potrubí budovy školy dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 20 -
přesun prostředků z položky nebytové prostory (teplo) vedené v rozpočtu oddělení správy nemovitostí (odbor správy majetku) na investiční příspěvek pro: příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora ve výši 50.000,- Kč na ohřívač teplé vody do školní jídelny na adrese Jiráskovy sady 387 dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 21 -
přesun prostředků z položky nebytové prostory (teplo) vedené v rozpočtu oddělení správy nemovitostí (odbor správy majetku) na investiční příspěvek pro: příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 48.000,- Kč na instalaci topných kabelů do okapů a svodů ve druhém dvoře budovy dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 22 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 300.000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na realizaci rekonstrukce sociálních zařízení v ŠJ Kremnická dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 19 až 22.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 972/14 k výročním zprávám o činnosti základních škol za školní rok 2013/2014
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha, J.Palacha 166
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM K. Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola K. Hora, Vladislavova 376
a zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340


Usnesení č. 973/14 k nárokovým složkám platu ředitelů PO škol v Kutné Hoře od 1. 11. 2014
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy na stanovení nárokových složek platu ředitelů PO škol a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 1. 11. 2014, provedené v souladu s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.11.14


Usnesení č. 974/14 k uzavření sml. na výkon dotačního managementu "Obnova malé scény MTD"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením příkazní smlouvy na výkon dotačního managementu v rámci realizace projektu "Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře", s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 24275093, za cenu maximálně 180.000 ,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 975/14 k rozpočtovému opatření - INV č. 67 - 69
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 67 - přesun rozpočtových prostředků z položky "komunikace Kaňkovská" na položku "Sportovní hala - Kamenná stezka" ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 68 - přesun rozpočtových prostředků z položky "komunikace Kaňkovská" na položku "Oprava silnice Zelenkova, Puškinská" ve výši 65.340,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 69 - přesun rozpočtových prostředků z položky "komunikace Kaňkovská" na položku "Dačického dům" ve výši 91.960,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 976/14 k uzavření sml. na výkon dotačního managementu "regenerace zeleně"
Rada města I.s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provádění prací dotačního managementu na akci "Regenerace zeleně města Kutná Hora" s firmou Olivius s.r.o. Hornická 2252/6, 35601 Sokolov za cenu 60.500,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu se společností Olivius s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.14


Usnesení č. 977/14 k výsledku VŘ "Dodávka vnitřního vybavení-Centrum sociálních služeb"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: "Dodávka vnitřního vybavení-Centrum sociálních služeb Kutná Hora " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.11.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: HOKA Interier, s.r.o. Boženy Němcové 1190, 286 01 Čáslav IČ: 27062716.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dodavatelem HOKA Interier, s.r.o. Boženy Němcové 1190, 286 01 Čáslav IČ: 27062716 za cenu 547.642,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 978/14 k dodatku smlouvy s ČMUD - dům Dačického
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy se společností Český a Moravský účetní dvůr dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic zajistit uzavření dodatku smlouvy


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 979/14 k rozpočtovému opatření - INV č. 70
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 70, kterým se navyšují příjmy a výdaje, na základě schválené dotace, na položku "MŠ 17. listopadu" o 7.746.974,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 980/14 k rozpočtovému opatření OSZ č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu (Sociální oblast) v maximální výši 50.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 981/14 k rozpočtovému opatření OSZ č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě poskytnutí dotace "Příspěvku na úpravu bytu" (dle § 34 vyhl. č. 182/1991, kterým se provádí zákon o sociálním zabezpečení) výši 31.477,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.11

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 982/14 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 20.10. 2014.


Usnesení č. 983/14 k rozpočtovému opatření OK č.14
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OK č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na produkční podíl k realizaci akce Svatomartinské hody 2014 ve výši 50.000,- Kč pro Kutnohorsko.cz, o.p.s. dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 984/14 k rozpočtovému opatření OK č. 15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 15 - navýšení rozpočtu o částku 80.000,- Kč o přijatou dotaci od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Výstavní program GFJ Města Kutné Hory 2014" ve výši 80.000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 985/14 k nárokovým složkám platu ředitelů PO v Kutné Hoře od 1. 11. 2014
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy na stanovení nárokových složek platu ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 1. 11. 2014, provedené v souladu s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 986/14 k dodatku sml. o dodávce tepelné energie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie mezi společností KH Tebis s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a společností EC Kutná Hora s.r.o., se sídlem Karlov 197, Kutná Hora.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 5. listopadu 2014

Nahoru