5. ledna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.ledna 2011

Usnesení č. 1/11 k doplnění členů komisí RM
Rada města j m e n u j e
a) Petra Berku, Juraje Kozáka, Jiřího Nováčka, Alenu Majznerovou a Elišku Krupičkovou členy komise pro městská sídliště.
b) MVDr. Václava Vančuru a Josefa Vokolka členy komise sportovní.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.01.11


Usnesení č. 2/11 k rozpočtovému opatření EO č. 1-2
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení Povídej na překlenutí financování projektu "Telefonická krizová pomoc" dotovaného z Humanitárního Fondu a to z rezervy vedení města dle důvodové z právy č. 1

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 - zapojení dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce z roku 2010 ve výši 70.548,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 3/11 k záměru darovat Středočes.kraji pozemky (součást areálu nemocnice)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darovat část pozemku p.č. 677/5 o výměře cca 3550m2, část pozemku p.č. 675/3 o výměře cca 10m2, část pozemku p.č. 677/15 o výměře cca 28m2, část pozemku p.č 677/16 o výměře cca 76m2, část pozemku p.č. 677/17 o výměře cca 2797m2, část p ozemku p.č. 677/36 o výměře cca 90m2, část pozemku p.č. 684/2 o výměře cca 11m2, část pozemku p.č. 684/3 o výměře cca 48m2 a část pozemku p.č. 3785 o výměře cca 4m2, vše v k.ú. Kutná Hora Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 4/11 k prodeji části pozemku na Kaňku (p. Veber)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, bytem Růžová 817, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 5/11 k ukončení prodeje objektu v ul. Sportovců
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 5/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 2136/5 a pozemku p.č. 2136/5 o výměře 757 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 6/11 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře (ČEZ Distribuce)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 726/10 ze dne 7.9. 2010

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 7/11 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře (p. Zatřepálek)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 100 m2 a pozemku p.č. 2711/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi dle žádosti pana Jana Zatřepálka, bytem Všesoky 17, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 8/11 ke zrušení části usnesení (p.Krtil)
Rada města r u š í
bod II. svého usnesení č. 451/09 ze dne 19. 5. 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 9/11 k žádost pánů Kováče a Zahradníka
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby pokoj č. 25 na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora užíval společně s panem Gabrielem Kováčem, pan Josef Zahradník, trvale bytem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 10/11 k poskytnutí příspěvku byt.družstvu
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku do výše 10.000,-- Kč Prvnímu kutnohorskému bytovému družstvu, se sídlem Václavské nám. 182, Kutná Hora na uhrazení správních poplatků u notáře po zrušení družstva a jeho sídla a uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Prvním Kutnohorským bytovým družstvem, se sídlem Václavské nám. č.p. 182, Kutná Hora. Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladu od notáře. Dohoda o poskytnutí příspěvku bude upravena odpoví dajícím způsobem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 11/11 k podání žaloby na vyklizení bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře s paní Pavlínou Štěničkovou od 1.1.2011.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 4 v čp. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora proti paní Pavlíně Štěničkové, trvale bytem Kutná Hora, Jánské náměstí 540 v případě, že nedojde k vyklizení a předání bytu ze strany paní Pavlíny Štěničkové do 21. 1. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 12/11 k přidělení bytu v DPS (M.Neťuková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 29 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk, v 1. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Marií NEŤUKOVOU, trvale bytem Kutná Hora, Poličany 29. Nájemní smlouva bude uzavřena n a dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 13/11 k záměru na prodej movitých věcí (vyřazených z nemocnice)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením nabídky prodeje movitých věcí umístěných v objektu Tesko a bývalé výměníkové stanice v Mazákově ul. vše v Kutné Hoře, dle přiloženého seznamu formou dražby jako celku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 14/11 k záměru prodeje b.j. v ul. Štefánikova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 553, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 manželům Mirosla vu a Jitce Brebisovým, bytem Uhelná čp. 555, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 566.450,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.02.11


Usnesení č. 15/11 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (ZŠ Kremnická)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, zastoupené paní ředitelkou PaedDr. Alenou Kotrbovou, za účelem uspořádání akce "Pohádková Barbora" na dny 3. a 4. 6. 2011. Samotná akce by proběhla d ne 3.6.2011 od 7:30 do 14:00 hod a dne 4. 6. 2011 od 8:00 do 14:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.06.11


Usnesení č. 16/11 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 1/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 1/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na novou výdajovou položku Parkovací automaty - výběrový box, a to na úkor investiční položky Parkovací automaty - nákup 5 ks - viz důvodová zpráva.

I. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 17/11 k zápisu DR Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 20.12.2010.Usnesení č. 18/11 ke jmenování konzultanta kroniky města
Rada města j m e n u j e
PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisu v kronice města pro rok 2011.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.11


Usnesení č. 19/11 k uzavření dohody o vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2011 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.11


Usnesení č. 20/11 k uzavření dohody o vedení fotokroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2011 s panem Jaromírem Procházkou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.11


Usnesení č. 21/11 k novému ceníku jízdného městské autobusové dopravy
Rada města s c h v a l u j e
nový ceník jízdného městské autobusové dopravy v Kutné Hoře s platností od 1.2.2011.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 01.02.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 5. ledna 2011

Nahoru