5. května 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.května 2021

Usnesení č. 297/21 k programu jednání Rady města 5. 5. 2021 - Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 5. 5. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 298/21 k zápisu DR spol. Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) nájem městu ve výši 8 055 196,- Kč a vytvoření rezervy na pěstební činnost ve výši 12 300 000,- Kč (z toho 8 365 000,- dotace na kůrovce)
b) návrh rozdělení finančních příspěvků na rok 2021
Hudební festival Kutná Hora 2021 ……………………………………... 100.000 Kč
Operní týden - Kutná Hora 2021 ………………………………………… 30.000 Kč
Kutnohorsko,cz, o.p.s. - Park U Tří pávů 2021 … ................................30.000 Kč
Volejbalový oddíl Sparta Kutná Hora ………………………… ...............35.000 Kč
Sparta Kutná Hora, z. s. kopaná …………………………………… .......20.000 Kč
Vopaták z. s. Opatovice I …………………………………………………. 5.000 Kč
Sionský kostelík, z. s. ……………………………………………………… 3.000 Kč
c) odměnu jednateli společnosti za IV. Q. 2020 v plné výši a odměnu ve výši 15% ze zisku pro cizí

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 95. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 26. dubna 2021 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel    Termín : 30.06.21


Usnesení č. 299/21 k programu jednání Rady města 5. 5. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program schůze dne 5. 5. 2021 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 300/21 k rozpočtovému opatření KT č. 1-3/21
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1/21, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředku z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku "Finanční dar pro ubytovatele" ve výši zaplaceného poplatku z pobytu ve výši 2.646 Kč v souvislosti s plněním usnesení ZM č. 98/20 ze dne 23. 6. 2020,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2/21, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků ve výši 895.949,21 Kč z důvodu poskytnutí příspěvku za bonusové období od 1. února 2021 do 31. března 2021,
c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3/21 navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 10.000 Kč v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášených ministrem vnitra na den 20. března 2021 v obci Petrovice. 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková    Termín : 15.05.21


Usnesení č. 301/21 k jmenování členů odpisové komise
Rada města j m e n u j e
dle Interní směrnice Evidence, vymáhání a správa pohledávek bodu 3.7 odpisovou komisi ve složení: tajemník úřadu, člen RM - Ing. Jiří Kukla, RNDr. Robert Otruba, vedoucí interního auditu, vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru správy majetku.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek  ; ; ;  Termín : 05.05.21


Usnesení č. 302/21 k přezkumu hospodaření
Rada města s c h v a l u j e
aby přezkum hospodaření dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o obcích, resp. dle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byl prováděn společností HB AUDITING, s.r.o. se sídlem Dolní 1730/25. 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60113219, a to počínaje rokem 2021 na dobu neurčitou. 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková  ; ; ;  Termín : 30.06.21


Usnesení č. 303/21 k uzavření nájemní smlouvy pozemek (p. Novotný)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 3406/7 v k. ú. Kutná Hora o výměře 17 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Tomášem Novotným, , Církvice jako nájemcem, s účinností od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 714 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021 ve výši 2.142 Kč. 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 30.06.21


Usnesení č. 304/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 05/21 a vyhlášení VŘ č. SN 08/21
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 05/21 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č. p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 08/21 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č. p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 6. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 31.05.21


Usnesení č. 305/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 06/21 na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 06/21 na pronájem bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Matyáš Dvořák,
na 2. místě se umístil p. Tomáš Vála,
na 3. místě se umístil pí Lucie Musilová,
na 4. místě se umístil p. Jaromír Horký.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora s panem Matyášem Dvořákem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 06/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 30.06.21


Usnesení č. 306/21 k záměru na pronájem části pozemku (Ing. Bílková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 3941/5 v k. ú. Kutná Hora o výměře cca 94 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 10.05.21


Usnesení č. 307/21 k vyhodnocení VZMR "Evakuační výtah, U Lorce 57, KH"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Evakuační výtah, U Lorce 57, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 28. 4. 2021. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., IČ 42228573, Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 3,
b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., IČ 42228573, Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 3, za cenu 1.176.120,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 30.06.21


Usnesení č. 308/21 k vyhlášení VŘ č. SN 09/21 na pronájem bytu (Jungmannovo nám.)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 09/21 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č. p. 437, Jungmannovo náměstí v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 9. 6. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 31.05.21


Usnesení č. 309/21 ke zveřejnění záměru - NB Dolní 186, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v levé části budovy č. p. 186, ul. Dolní, Kutná Hora za účelem poskytování služby potravinové a materiální pomoci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 02.06.21


Usnesení č. 310/21 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 28. 4. 2021,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Brigitou Příborskou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Radkou Fialovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Adélou Ondrušovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023,
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lenkou Nečasovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023,
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Zdeňkou a Jindřichem Beranovými na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023,
f) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu určeného dle "sociální potřebnosti", a to k bytu v Kutné Hoře s manželi Shikhun Rein San a Nang Ram Tamdang na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023 za nájemné ve výši 4.565,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová   Termín : 31.07.21
Bod e) zrušen usnesením RM č. 461/21 ze dne 16. 6. 2021.

Usnesení č. 311/21 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 21. 4. 2021.


Usnesení č. 312/21 k záměru na směnu pozemků v k. ú. Bernardov (obec Bernardov)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 383/1 o výměře cca 500 m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemek p. č. 1109 o výměře 579 m2 ve vlastnictví obce Bernardov, IČ 00640301, se sídlem Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora, oba v k. ú. Bernardov.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 30.06.22
 
 
Usnesení č. 313/21 k záměru na prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Novotný)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 3406/7 o výměře 17 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová   Termín : 30.06.21


Usnesení č. 314/21 k prodeji části pozemků v K. Hoře (Kutnohorská stavební s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 3647 o výměře cca 30 m2 a část pozemku p. č. 3646/1 o výměře cca 24 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 30.06.21


Usnesení č. 315/21 k prodeji spoluvlast. podílu města na pozemku (manž. Mandíkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej spoluvlastnického podílu města Kutná Hora ve výši id. 1/2 na pozemku p. č. 4094/5 (orná půda) o celkové výměře 417 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům panu Janu a paní Ing. Markétě Mandíkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    Termín : 22.06.21


Usnesení č. 316/21 k přijetí věcného daru pro MŠ Pohádka Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, Kutná Hora od iniciativy Česko.Digital, z.ú., Spěšného 391, 252 63 Roztoky v rámci projektu Učíme online. Celková hodnota daru činí 8 000,00 Kč, jedná se o osm použitých notebooků pro distanční i prezenční vzdělávání dětí.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 14.05.21


Usnesení č. 317/21 k malým projektům - sport - II. čtvrtletí 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 5. 3. 2021 - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2021,
b) uzavření veřejnoprávních smluv pro:
TJ Turista - 5.000 Kč
Club Deportivo, spolek - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 05.06.21


Usnesení č. 318/21 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sportovní komise ze dne 15. 4. 2021,

II. o d v o l á v á
z Komise sportovní pana Mgr. Jiřího Němečka z důvodu pravidelné neomluvené absence.
Zodpovídá : P. Tivodarová    Termín : 15.05.21


Usnesení č. 319/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2020 ve výši 917.682 Kč. 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková   Termín : 11.05.21


Usnesení č. 320/21 k projektu "Jazyková učebna na Základní škole Jana Palacha v KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře podání žádosti o dotaci a přijetí dotace na projekt "Jazyková učebna na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře" v rámci 9. výzvy SCLLD pro území MAS Lípa pro venkov na období 2014 -2020 v oblasti vzdělávání s termínem realizace projektu v roce 2022 a s předpokládanými náklady na realizaci projektu ve výši 2 000 000 Kč,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) finanční spoluúčast zřizovatele na projektu dle bodu I. ve výši 5%, tj. 100.000 Kč,
b) předfinancování projektu zřizovatelem v době jeho realizace, tj. v roce 2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 11.05.21


Usnesení č. 321/21 k dotačnímu programu malé kulturní projekty
Rada města s c h v a l u j e
a)rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2021 následovně:
Kutnohorský fotoklub, z. s. ve výši 5 000 Kč ,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 01.06.21


Usnesení č. 322/21 k opravě hřbitovní zdi Kostela Všech Svatých na r. 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále|: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava ohradní zdi mezi starou a novou částí hřbitova v areálu hřbitova Všech Svatých, Česká ulice v Kutné Hoře,
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.
c)předložený návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Člen komise Náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
2. Bc. Jana Jelínková Mgr. Ondřej Seifert
3. Věra Janatová Naděžda Mottlová
4. Ing. Pavlína Daňková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 31.05.21


Usnesení č. 323/21 k nabídce společnosti TSProduction.cz, s.r.o. - putovní letní kino
Rada města n e s c h v a l u j e
přijetí nabídky na realizaci putovního letního kina od společnosti TSProduction.cz, s.r.o.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 15.05.21


Usnesení č. 324/21 k věcnému daru pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od pana Marka Vlacha . Celková hodnota daru činí 200 Kč, jedná se o dva použité notebooky pro účast žáků na distančním vzdělávání.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert   Termín : 12.05.21


Usnesení č. 325/21 k pořízení notebooků na ZŠ Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora nákup notebooků pro žáky školy v celkové hodnotě 300.000 Kč bez výběrového řízení. Důvodem je umožnit získání technického vybavení pro zajištění distanční výuky žáků v nejkratším možném čase.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    Termín : 12.05.21


Usnesení č. 326/21 k projektu "Tým duševního zdraví pro děti a adolesc.v ORP K. Hora"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zapojení Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora do úspěšného projektu "Tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora" na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se Základní školou Zruč nad Sázavou ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a jeho obsahovým partnerem Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání.


Usnesení č. 327/21 k informativní zprávě - PD "Lávka přes I/38 - studie"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k nabídce společnosti STATICITY s.r.o. na zpracování studie "Lávka přes I/38".


Usnesení č. 328/21 k VŘ úložného systému do depozitáře GFJ - Sankturinovský dům
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k příkazní smlouvě se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o, Helfertova 2040/13, Brno na organizaci veřejné zakázky na dodávku úložného systému do depozitáře Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, za cenu stanovenou v příkazní smlouvě pro VZMR, tj. 43 000,00 Kč bez DPH,
b) zahájení VŘ na dodávku úložného systému do depozitáře Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře jako VZMR,
c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise /náhradník komise
1. Mgr. Vít Šnajdr /Mgr. Sylvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál / Ing. arch. Martin Kremla
3. Mgr. Aleš Rezler / Jan Trávníček DiS.
Zodpovídá : Ing. J. Janál   Termín : 30.06.21


Usnesení č. 329/21 k přestěhování výsledkové tabule
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností Sport LX s.r.o., IČ: 28355181, se sídlem Přítoky 83, Miskovice, na přestěhování výsledkové tabule ve Sportovní hale Klimeška za nabídnutou cenu 96.013 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál    Termín : 30.06.21


Usnesení č. 330/21 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města I. n e s c h v a l u j e
výpůjčku části parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře za účelem, uspořádání sportovní akce "Sportujeme se Spořkou" firmě Key promotion, s.r.o., se sídlem Kazaňská 121/1, 102 00 Praha 10 v termínu 11.5. - 8.6.2021,

II. p o v ě ř u j e
vedení města k jednáním o jiném místě konání sportovní akce.
Zodpovídá : Ing. J. Janál    Termín : 11.05.21


Usnesení č. 331/21 k finanční podpoře pro organizace na území města Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční podpory 15 000 Kč žadatelům:
54) Lenka Backová, Husova 148/2, KH, IČO: 04782151
55) Petr Růžička, Na Škvárách 116/5, KH, IČO: 06142125
56) Lucie Krejčí, Andělská 299/3, KH, IČO: 75201038
57) Ing. Barbora Rázková, Jana Přibíka 954/17, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 02739631
58) Ludmila Bohouňovská, Barborská 32/14, KH, IČO: 65925165
59) Ing. Antonín Kolář, Vysokostelská 78/5, 284 01, KH, IČO: 65467710
60) Štěpánka Snížková, Kollárova 158/5, KH , IČO: 71255729
61) Marie Schneider, Mostníkovská 304/1, 266 01, Beroun, IČO: 06943799
62) Tomáš Žák, Barborská 34/10, KH, IČO: 02072726
63) Ludovit Nahy, Krátká 232, 284 01 Svatý Mikuláš, IČO: 02721988
64) Václav Gottfried, Liliová 867, 284 01, Kutná Hora - Žižkov, IČO: 87971542
67) Brožová Pavlína, Pod Sadem 290, 538 43, Třemošnice, IČO: 69118230
68) Denisa Kleinová, Na Plácku 263, 284 01 Kutná Hora - Malín, IČO: 48672092

II. n e s c h v a l u j e
65) Richard Tůma, K Jakubu 97/31, KH, IČO: 71255796
66) Bedřich Vágner, Filipovská 574/6, 286 01 Čáslav, IČO: 42749867

III. n e s c h v a l u j e
poskytnutí finanční podpory 15 000 Kč žadatelům:
1) Karel Pektor, Jarošova 648, KH, IČO: 63252937
2) Jana Křivánková, Bendlovky 194, KH, IČO: 74508865
3) Vojtěch Pechur, náměstí Míru 594, 285 22, Zruč nad Sázavou, IČO: 08533687

IV. p o v ě ř u j e
administrátora výzvy, oddělení cestovního ruchu a marketingu Městského úřadu v Kutné Hoře, administrativním ukončením Výzvy Finanční podpory pro organizace s IČO působící na území města Kutná Hora z důvodu vyčerpání alokované částky.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová  ; ; ;  Termín : 31.05.21


Usnesení č. 332/21 k VZ: Realizace varovných protipovodňových opatření
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení otevřeného nadlimitního řízení dle § 56. odst. 1 ZZVZ s názvem: "Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora".

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:
člen hodnotící komise náhradník člena hodnotící komise
1. Mgr. Bc. Silvie Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
2. Ing. Andrea Bodišová Ing. Martin Suchánek
3. Ing. Pavlína Daňková Ing. Ondřej Kruliš
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová    Termín : 15.07.21


Usnesení č. 333/21 k VZMR: Digitální protipovodňový plán
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora_ část digitální protipovodňový plán",
b) pro toto poptávkové řízení kritérium - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:
člen hodnotící komise náhradník člena hodnotící komise
1. Mgr. Bc. Silvie Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
2. Ing. Andrea Bodišová Ing. Martin Suchánek
3. Ing. Pavlína Daňková Ing. Ondřej Kruliš
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová   Termín : 15.07.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 5. května 2021

Nahoru