5. května 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 5.května 2017

Usnesení č. 336/17 k vyhodnocení veřejné zakázky zpracování PD(DPS) Vl. dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr " dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 4. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je dle hodnocení nabídek hodnotící komisí nabídka dodavatele: Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO 45144788, se sídlem Benešova 316/9, Hlouška, 284 01 Kutná Hora.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO 45144788, se sídlem Benešova 316/9, Hlouška, 284 01 Kutná Hora za cenu 1.320.420,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 5. května 2017

Nahoru