5. května 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.května 2009

Usnesení č. 375/09 k poskytnutí finančního příspěvku - OV Poličany
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč Osadnímu výboru Poličany na pořádání Dětského dne, který se koná 30.5.2009 z rozpočtu města "Příspěvek pro Osadní výbory".
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 376/09 k uzavření nájmu a vypracování studie na rekonstrukci - kino Svět
Rada města s o u h l a s í
a) se záměrem uzavření dlouhodobého nájmu v kině Svět za účelem získání dotace na vybavení kina
b) se záměrem vypracování studie na rekonstrukci kina do formátu 3D


Zodpovídá : MVDr. Vančura,V.Zimmermann      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 377/09 k rozpočtovému opatření EO č.9
Rada města I. r u š í
usnesení č. 304/09 - přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Rady města pro zdravotnictví na příspěvek Nemocnici Kutná Hora s.r.o. nezbytný k úhradě nejnutnějších faktur ve výši 6 mil. Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Rady města pro zdravotnictví na bezúročnou půjčku pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o. ve výši 6 mil. Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 378/09 k rozpočtovému opatření EO č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "geometrické plány" na nově zřízenou položku "Znalecký posudek Nemocnice Kutná Hora s.r.o." ve výši 250 000 Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 11.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 379/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (TS ELTRAF, kabelové vedení VN 22 kV, NN 1 kV - Pod Kaňkem) na pozemku p.č. 4114 (PK 640) v k.ú. Kutná Hora a na pozemcích p.č. 795/1, 795/67, 799/1, 803 a 804 (PK 638) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 380/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 3426/3) na pozemku p.č. 3777/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 87 4/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 381/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 3774/3) na pozemku p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 87 4/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 382/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro p.č. 370) na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné bř emeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 383/09 k prodeji pozemku v KH - AVIA KH, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 77 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti AVIA Kutná Hora a.s. v konkursu, Masarykova 59, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 384/09 k prodeji nemovitostí v KH - BAUKOMPLEX a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem nemovitostí v areálu Nemocnice Kutná Hora (budova dispečinku, garáže a autodílna) společnosti BAUKOMPLEX a.s., Lipnice nad Sázavou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 385/09 k bezúplatnému převodu budovy polikliniky v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s bezúplatným převodem budovy polikliniky v Kouřimské ul. čp. 915 v Kutné Hoře Občanskému sdružení NOVÁ POLIKLINIKA, Kouřimská 915, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 386/09 k zrušení Nařízení Města Kutná Hora č.2/2004
Rada města r u š í
své usnesení č. 763/04 ze dne 18.8.2004, kterým bylo schváleno nařízení č. 2/2004 o vydání záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 387/09 k vydání Nařízení Města Kutná Hora č.1/2009
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na vydání NAŘÍZENÍ Města Kutné Hory č. 1/2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov.

II. u k l á d á
odboru životního prostředí
vydat Nařízení schválené v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 388/09 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora manželům Františku a Jozefíně Peštovým, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 5. 2009 do 31. 10. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 389/09 k žádosti pana Totiče
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 320/09 ze dne 7.4.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 390/09 k podnájmu bytu paní Pavlíně Henrichové
Rada města n e s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 4 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemci jsou manželé Anna a Marián Matejovi na dobu určitou, tj. od 7.5.2009 do 30.4.2010, paní Pavlíně Henrichové, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 391/09 k uzavření dodatku s panem Jaroslavem Mikešem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem,Kutná Hora týkající se prodloužení doby trván í nájemního vztahu z doby určité do 30.4.2009 na dobu určitou do 30.4.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 392/09 k žádosti Průvodcovské služby KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy na část nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora za účelem zřízení expozice a infopointu Dačický mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídl em Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností NOESIS s.r.o., se sídlem Vaníčkova 1594, Ústí nad Labem
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.09


Usnesení č. 393/09 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 2.podlaží domu čp. 400, ul. Školní, Kutná Hora s manželi Otakarem a Jarmilou Dastychovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurč itou s účinností od 1. 6. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 394/09 k uzavření smlouvy na výpůjčku pozemků ŘSD ČR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku pozemkových parcel č. 1459/3, 1459/4, 1461/3, 1461/4, 1463/1, 1463/2, 3819/3, 3819/11, 3819/16, 3819/4, 3819/13, 3819/14, 3819/15, 3819/16, 3819/17, 3819/18, 3819/5, 3819/6, 3819/7, 3819/8, 3825/2, 3825/3, 3825/6, 3825/7, 3825/9, 3825/10, 3825/11, 3825/12, 3825/13, 3825/14, 3825/15, 3825/16, 3825/17, 3668/17 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 3 570m2 mezi Městem Kutná Hora a firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 za účelem d očasného záboru při realizaci stavby "I/2 Kutná Hora - 3 křižovatky". Plánovaný termín realizace stavby je 04/2009 - 12/2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.09


Usnesení č. 395/09 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - pí Pechancová
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy pozemkové parcely č. 689/5 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 30.8.1999 mezi Městem Kutná Hora a panem Františkem Novákem,Kutná Hora, ke dni 31.7.2009 z důvodu prodeje garáže stojící na tomto pozemku.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 689/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře 20 m2 paní Jitce Pechancové,Kutná Hora, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.09


Usnesení č. 396/09 k zastřešení podesty v ul.Smíškova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku parc.č. 3773 v k.ú. Kutná Hora
paní Jaroslavě Maturové před restaurací Kometa z důvodu zřízení zastřešené
podesty na umístění restauračních stolků.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 397/09 k zápisu č.03/09 DR Technických služeb KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. Zápis č. 03/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 21.4. 2009
Usnesení č. 398/09 k rozpočtovému opatření OSM č.34/09-37/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.34/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 70.000,-- Kč na novou investiční položku památník
v Malíně, a to na úkor položky společné prostory opravy -viz bod č.1
důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.35/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na výdajovou rozpočtovou položku služby neuvedené, a to na úkor položky materiál neuvedené - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.36/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 25.000,-- Kč na novou výdajovou položku hřbitovy - služby, a to na úkor položky společné prostory posudky - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.37/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.472.320,--Kč na novou investiční rozpočtovou položku odboru investic (zřízení nové domovní stanice), a to na úkor položky Tebis - opravy - viz bod č.4 důvodové zp rávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.38/09, kterým dochází k přesunu
finančních prostředků ve výši 800.000,-- Kč na výdajovou rozpočtovou
položku TS-veřejné osvětlení opravy, a to na úkor rezervy zastupitelstva - viz bod č.5 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 399/09 k prodloužení smlouvy o ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., Kutná Hora, paní Simoně Koplíkové, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.5.2009 do 31.5.2009 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, plněna dohoda o splácení dluhu, a nad ále pravidelně hrazen běžný nájem, nebude již smlouva o poskytnutí ubytování po datu 31.5.2009 prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 400/09 k žádosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora - viz. přiložený situační plánek.

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora - viz. přiložený situační plánek.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.06.09


Usnesení č. 401/09 k žádosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání nebytových prostor - místnosti č. dv. 11 a 6 v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora (poliklinika v areálu nemocnice v Kutné Hoře) mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,se sídlem Vojtěšsk á 237, Kutná Hora a společností Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec za účelem zajišťování účetnictví pro společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností od 5.5.2009 na dobu určitou do 31.12.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 402/09 k stanovení nájemného - Uhelná čp.555
Rada města s o u h l a s í
se stanovením nájemného, které bude odpovídat výši regulovaného nájemného v daném období pro byty v domě čp. 555 ul. Uhelná, Kutná Hora, a to pro byty v domech s pečovatelskou službou, které budou nabídnuty nájemníkům z domu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Ho ra v rámci odbydlení objektu s tím, že takto stanovené nájemné bude mít pronajímatel právo zvyšovat dle míry inflace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.05.09


Usnesení č. 403/09 k vyhodnocení poptáv.řízení - restaur.sochy sv.Bernarda
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "restaurování sochy sv. Bernarda" parc. č. 3992/2 k.ú. Kutná Hora s Mgr. Art. Jakubem Ďoubalem, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 142.899,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.09


Usnesení č. 404/09 k vyhodnocení poptáv.řízení - restaur.sochy sv.Barbory
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci " Restaurování sochy sv. Barbory", parc č. 3981/1 k.ú. Kutná Hora s MgA. Josefem Faltusem, 277 13 Kostelec nad Labem v celkové výši 112.700,-- Kč bez DPH (není plátcem DPH).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.09


Usnesení č. 405/09 k vyhodnocení poptáv.řízení - oprava kapličky s bránou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava kapličky s bránou u čp. 534 Novomlýnská ulice" v Kutné Hoře se stavební firmou DRAKS, Ing. Josef Hlavatý, Pod Vilami 857/9, 140 00 Praha 4 - Nusle v celkové výši 199.831,-- Kč bez DPH (není plátcem DPH)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.09


Usnesení č. 406/09 k vyhodnocení poptáv.řízení - pomník K.H.Borovského
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Pomník Karla Havlíčka Borovského - restaurování balustrády" Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře s MgA. Václavem Štochlem,330 11 Třemošná v celkové výši 434.241,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.09


Usnesení č. 407/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 13 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 544.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 13.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 408/09 k žádosti o změnu usnesení
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 194/09.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uvolněním částky 109.000,- Kč z rezervy rady města na hudební produkce na Palackého náměstí v měsících květen - září 2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.09


Usnesení č. 409/09 k žádosti o změnu znění usnesení
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 267/09.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uvolněním částky 130.000,- Kč z rezervy rady města na konání akce Kutnohorské léto.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.09


Usnesení č. 410/09 k zápisům z jednání komisí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 26.3.2009
b) zápis č.17 investiční komise ze dne 15.4.2009Usnesení č. 411/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 14 - přesun rozpočtových prostředků na položku "rezerva Rady - kultura" ve výši 100.000,-- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím - oddělení regenerace památek" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 14

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 412/09 ke změně č.22 územního plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uhradit pořízení návrhu změny č. 22 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" v katastrálním území Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 413/09 k obnově dětského hřiště na sídlišti
Rada města s o u h l a s í
a) s návrhem na obnovu dětského hřiště "albert" na sídlišti Šipší dle důvodové zprávy
b) s vypsáním výběrového řízení na návrh a realizaci dětského hřiště "vnitroblok" na sídlišti Šipší dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 414/09 k rozpočtovému opatření INV č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Výsledek výběrového řízení na akci "Chodník sídliště Šipší - ulice J.Palacha

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 8 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Chodník sídliště Šipší - ulice J.Palacha" ve výši 1.380.000,Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 415/09 k výměně oken v ZŠ TGM KH - II.etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 28.4.2009 na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Výměna oken v ZŠ TGM Kutná Hora - II.etapa"

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Výměna oken v ZŠ TGM Kutná Hora - II.etapa" s uchazečem umístěným na I. místě v hodnocení nabídek a to s firmou SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, I Č: 40229017, zastoupenou p. Josefem Šišulákem, za cenu 3.040.515,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 416/09 k objektové předávací stanici
Rada města I. r u š í
usnesení č. 346/09.

II. s o u h l a s í :
s přímým zadáním zakázky realizace objektové předávací stanice pro čp. 101 - 107 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře společnosti EVČ s.r.o Pardubice. Celkové náklady na akci byly stanoveny ve výši 1.472.314,60Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 417/09 k poskytování finan.příspěvku Městu Kolín
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Městu Kolín ve výši 39.000,- Kč na úhradu provozních nákladů na rok 2009 - Protialkoholní záchytná stanice Kolín,
dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.07.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 5. května 2009

Nahoru