5. dubna 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.dubna 2017

Usnesení č. 239/17 k zápisu z Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 21. 3. 2017


Usnesení č. 240/17 k záměru na pronájem Spolkového domu č.p. 146, (p. Drašnar)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - sklepní prostory v budově č.p. 146, Lierova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1049 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.6.2017 do 30.9.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.17


Usnesení č. 241/17 k vyhlášení VŘ č. SN 11/17 na pronájem bytu (Václavské náměstí 181)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/17 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 5. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.05.17


Usnesení č. 242/17 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora (Aeroklub Zbraslavice)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Aeroklubem Zbraslavice z.s., IČ 14802902, se sídlem č.p. 252, Zbraslavice, dne 20.5.2017 za účelem slavnostního zahájení Mistrovství světa v bezmotorovém létání žen s tím, že samotná akce se uskuteční v době od 16.45 hod. do 17.45 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.05.17


Usnesení č. 243/17 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora (Průvodcovská služba)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČO 251 00 513, se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora dne 30.4.2017 za účelem uspořádání akce "Kutnohorský Majáles" s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 244/17 k ukončení sml. o nájmu, uzavření sml.o výpůjčce (Sparta KH, z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostor v Kutné Hoře uzavřené dne 22.11.2013 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Sparta Kutná Hora, z.s., IČO 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora jako nájemcem dohodou ke dni 14.4.2017.

b) uzavření předložené Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a nebytových prostor tvořících sportovní fotbalový areál v Kutné Hoře č. SoV - 3/OSM/LEH/2017 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Sparta Kutná Hora,z.s., IČO 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora jako vypůjčitelem.

c) uzavření Dohody o splácení dluhu mezi Městem Kutná Hora a spolkem Sparta Kutná Hora, z.s., IČO 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora na nedoplatek nájemného a služeb vztahujících se k Smlouvě o nájmu ze dne 22.11.2013.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 245/17 k uzavření nájemní smlouvy - Zimní stadion KH (Kutnohorská Tour z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu prostor areálu zimního stadionu - vnitřní parkoviště vedle haly ZS, prostor vedle strojovny, část sportovní plochy u vjezdu rolby, místnost pro rozhodčí, šatna A a šatna hosté, vše na pozemcích p.č. 3337/1, p.č. 3337/2, p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem Kutnohorská Tour, IČO 22891013, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora ve dnech od 14.4.2017 do 16.4.2017 za účelem uspořádání závodu Český pohár horských kol kategorie C1, za nájemné ve výši 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.04.17


Usnesení č. 246/17 k uzavření NS na části pozemků (Římskokatol. farnost - arciděkanství)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Nájemní smlouvy č. NS - 7/OSM/LEA/2017 o nájmu části pozemků p.č. 3729/3 a p.č. 3764 o celkové výměře 220 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČ 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 15.4.2017 na dobu určitou do 31.12.2028 za nájemné ve výši 1 000,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 247/17 k uzavření dodatku k NS - Jungmannovo nám. č.p. 489 (Prožitek z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 489, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora uzavřené dne 23.3. 2016 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Prožitek z.s., IČ 22854614, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se souhlasu s tím, že nájemce je oprávněn přenechat do krátkodobého užívání max. do 24 hodin za úplatu předmět nájmu třetí osobě za podmínky splnění účelu nájmu daného nájemní smlouvou s tím, že takto získané finanční prostředky se stávají příjmem nájemce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 248/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě na sloupy VO (Technické služby)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění maloplošných reklam uzavřené dne 20.5.2015 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny umístění maloplošné reklamy ze sloupů č. 19, 23, 27, 38, 41 v ulici Vítězná a sloupu č. 10 v ulici Hrnčířská na sloupy č. 8, 9, 10 v ulici Nad Sady a na sloupy č. 46, 47, 48 v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 249/17 k zahájení poptáv. řízení "Stavební úpravy bytu č. 3, Kollárova 590"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 3, Kollárova 590, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 250/17 k ukončení poptáv. řízení "Zajištění úklid.prací, U Havírny 921 a 922"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Zajištění úklidových prací, U Havírny 921 a 922" dle Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.3.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Alena Rumpli, IČO: 63841207, Vocelova 342, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Alena Rumpli, IČO: 63841207, Vocelova 342, Kutná Hora, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 87.120,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 251/17 k žádosti nájemníků bytového domu č.p. 651-653 v ul. Puškinská
Rada města s c h v a l u j e
předloženou odpověď na žádost nájemníků bytového domu č.p. 651 - 653 v ulici Puškinská, Kutná Hora ve věci výměny oken
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 252/17 ke zrušení usnesení RM
Rada města r u š í
své usnesení č. 413/15 ze dne 29.4.2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 253/17 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 20. 3. 2017


Usnesení č. 254/17 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Malešov (Povodí Labe, s.p.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 600/54 o výměře 8.999 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malešov dle žádosti Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.17


Usnesení č. 255/17 k prodeji nemovitostí formou VŘ (Masarykova ul. č.p. 453)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 2542/1, p.č. 2542/2, p.č. 2543/1 a p.č. 2544/1, vše v k.ú. Kutná Hora společnosti Centrum duševního zdraví s.r.o., IČ: 05748909, se sídlem Jungmannovo náměstí 470, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2542/1 o výměře 1.086 m2, jehož součástí je stavba č.p. 453, pozemku p.č. 2542/2 o výměře 17 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če (garáž), pozemku p.č. 2543/1 o výměře 1.637 m2 a části pozemku p.č. 2544/1 o výměře cca 315 m2, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 256/17 k bezúplatnému nabytí majetku v k.ú. Kutná Hora (Středočeský kraj)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí stavby bez čp/če (garáž) na pozemku p.č. 2542/2 o výměře 17 m2 a dále stavby plechového domku na kontaminovaný odpad o výměře cca 12 m2 na části pozemku p.č. 2544/1, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Středočeského kraje, s právem hospodaření pro Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, IČ 48677752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 257/17 ke zpracování znalec.posudku věcného břemene - trafostanice
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit vyhotovení znaleckého posudku k ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti spočívajícího v právu umístění stavby bez čp/če na pozemku p.č. 2165/8 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 258/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6009442/VB/1, Malín, Mincovní, p.č. 441/8, el. přípojka nn) na pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 259/17 k podpoře aktivit obcí ve Střč. kraji v oblastech sociálního zaměření"
Rada města s o u h l a s í
se záměrem podat žádost o podporu v rámci Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání "Podpora aktivit obcí ve Středočeském kraji v oblastech sociálního zaměření".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 260/17 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5 a 6
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Klub důchodců - plyn, voda, elektrická energie na nově zřízenou položku PS KH- Klub důchodců - energie o částku 22.000,- Kč dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Klub důchodců - odměny na nově zřízenou položku PS KH - Klub důchodců - odměny o částku 20.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 5 a 6
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 261/17 k VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby)
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej z.s. jako příjemcem ve výši 50.000,- Kč

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem diabetiků České republiky, územní organizace Kutná Hora jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč

c) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč

d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.17
Bod b) zrušen usnesením č. 333/17 ze dne 3. 5. 2017

Usnesení č. 262/17 ke grantům (malé projekty) oblast sportu - II. čtvrtletí 2017
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 10. 3. 2017 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.04.17


Usnesení č. 263/17 k účelově určenému daru ZŠ Kamenná stezka
Rada města s o u h l a s í
a) s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 30 000,00 Kč od společnosti EDUin, o. p. s. v rámci programu Extra třída dle důvodové zprávy.
b) s provedením stavebních úprav školního dvora PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40. Cílem žákovského projektu "Slunečnice" v rámci projektu Extra třída je vytvoření odpočinkové zóny na školním dvoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 264/17 ke kritériím pro přijímání dětí do PO MŠ Kutná Hora a MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
a) s kritérii pro přijímání dětí do PO Mateřské školy Kutná Hora pro školní rok 2017/2018 tak, jak je stanovila ředitelka školy dle důvodové zprávy.

b) s kritérii pro přijímání dětí do PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora pro školní rok 2017/2018 tak, jak je stanovila ředitelka školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 265/17 k plnění usnesení č. 921/16 - využití nám. Národního odboje 56
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k plnění usnesení číslo 921/16 - zpracování návrhů možného využití objektu na náměstí Národního odboje čp. 56, Kutná Hora.


Usnesení č. 266/17 k rozpočtovému opatření OI č. 04 - 05
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Komunikace Mincovní" ve výši 32.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Průmyslová zóna - inv" na neinvestiční položku "Průmyslová zóna - neinv" ve výši 85.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.20


Usnesení č. 267/17 k výsledku poptáv. řízení - Staveb. úpravy Havlíčkovo náměstí 87
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy podkroví budovy č.p.87 Havlíčkovo náměstí - Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31.3.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: KOMPRES, spol. s r.o., Klejnarská 92, Kolín IV, PSČ 280 02 za celkovou cenu 940.821,00 Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: KOMPRES, spol. s r.o., Klejnarská 92, Kolín IV, PSČ 280 02 za cenu 940.821,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 268/17 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 23. 3. 2016.


Usnesení č. 269/17 k rozpočtové příloze ke sml. se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2017 jako Dodatek č. 58 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13. 3. 2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 270/17 k Plánu odpadového hospodářství města KH pro období 2017 -2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh Plánu odpadového hospodářství města Kutná Hora pro období 2017 -2021.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 271/17 k zápisu DR spol. Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q. 2016 v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku pro třetí osoby

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 79. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 27. března 2017 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 272/17 k zápisu komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 27. 3. 2017.Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 5. dubna 2017

Nahoru