5. dubna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.dubna 2006

Usnesení č. 310/06 k nemocnici
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) informativní zprávu k hospodaření splečnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
za měsíc únor 2006
b) informativní zprávu realizace systému vnitropodnikového hospodaření za
leden, únor 2006

II. s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti
nákup softwaru k současnému využití.

Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 311/06 k prodeji pozemku na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
s o u h l a s i t s prodejem části pozemku p.č. 629 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk panu Martinu Dvořákovi, Kutná Hora za kupní cenu 150,- Kč/m2
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 312/06 k VŘ č. M 3/06 na prodej areálu Kouřimská brána
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
s o u h l a s i t s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/06 na prodej domů čp. 59 a čp. 18 s pozemky p.č. 312, 310/1, 310/2 a 311 v k.ú Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 10.480.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 313/06 k VŘ č. M 4/06 na prodej pozemku v Bylanech
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/06 na prodej pozemku p.č. 102 o výměře 3.626 m2 v k.ú. Bylany za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 50,-/m2
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 314/06 ke zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění kabelového vedení VN na pozemku p.č. 2131/3 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 315/06 k darování pozemku p.č 779/43 v k.ú. Sedlec - Alpha Immorent
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s darováním pozemku p.č. 779/43 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Alpha Immorent
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 316/06 k vyhlášení VŘ č. M 5/06 - prodej čp. 54 Neškaredice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 2/06 na prodej nemovitosti čp. 54 s pozemky p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 500.000,- Kč z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výberového řízení číslo M 5/06 na prodej nemovitosti čp. 54 s pozemky p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 317/06 k realizaci zpoplatnění parkování v historickém jádru města
Rada města I. s o u h l a s í
se zahájením řešení parkování v historickém jádru města Kutná Hora

II. p o v ě ř u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. Technické služby Kutná Hora s.r.o. sestavením pracovní skupiny, která vypracuje záměr na umístšní parkovacích automatů
Zodpovídá : Ing. Železný, jednatel TS      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 318/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Rudolfa Ryšána, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.908,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 319/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Pavla Kratochvíla, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.596,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 320/06 k uzavření podnájemní smlouvy - Průvodcovská služba K.H. s.r.o
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Bolkovou, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 321/06 k žádosti pana Sedláčka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem prostorů v I. patře domu čp. 165 Šultysova ul., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.05.06


Usnesení č. 322/06 k uzavření NS - p. Čáp
Rada města n e s o u h l a s í
s obnovením nájemního vztahu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 304, ul. Pod Valy, Kutná Hora, jehož nájemcem byl pan Vladimír Čáp,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 323/06 k přiměřené slevě z nájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s přiměřenou slevou z nájmu ve výši 20% měsíčně na období od 1.3.2006 do 31.5.2006 nájemcům bytů 1-6 v čp. 237, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, a to p MUDr. Jaromíru Boudovi, p. MUDr. Dimitriosi Stavropoulosovi, p. Michaele Blahunkové, p. Petru Valdmanovi, p . Miloslavu Havelkovi, p. MUDr. Vendule Fajtlové, p. MUDr. Silvii Andrášové, p. Ing. Karlu Malému, p. Bc. Janě Cmarové, p. Bc. Lucii Dické, p. Evě Haitlové a p. Kataríně Harahoničové, v souladu s ustanovením § 698, odst. 2, Obč. zákoníku, kdy po dobu sta vebních úprav v domě se podstatně zhoršily podmínky užívání jednotlivých bytů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.04.06


Usnesení č. 324/06 k vyhlášení VŘ - odprodej bytu č. 11 - Nádražní čp. 576
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 11 (1+1) v domě čp. 576 v ul. Nádražní (stav. p.č. 2710/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového říz ení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 15.5.2006 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 325/06 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu č.1 - Nádražní 573
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (1+1) v domě čp. 573 v ul. Nádražní (stav. p.č. 2711/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového říze ní. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.5.2006 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 326/06 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu č. 8 - Nádražní čp. 573
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (1+1) v domě čp. 573 v ul. Nádražní (stav. p.č. 2711/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového říze ní. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.5.2006 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 327/06 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu č. 4 - Nádražní čp. 576
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 4 (1+1) v domě čp. 576 v ul. Nádražní (stav. p.č. 2710/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového říze ní. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 15.5.2006 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 328/06 k odprodeji b.j. č. 5 - čp. 124, ul.Jana Zajíce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 124, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 pan í Jaroslavě Mojžíšové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 144.808,-- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 329/06 k odprodeji b.j. č. 12 - čp. 124, ul. Jana Zajíce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 12 v domě čp. 124, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 pa ní Martě Civínové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 164.276,-- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 330/06 k uzavření dodatku - Organa s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 17.1.1996 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 9 ul. Sportovců, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Organa s.r.o. se sídlem Sportovců 9, Kutná Hora, týkajícího se změny předmětu nájmu a snížení ročního nájemného ze 188.556,-- Kč na 129.948,-- Kč a to zpětně s účinností od 24.11.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 331/06 k žádosti pí D. Kulhánkové
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
informovat paní Darinu Kulhánkovou, Kutná Hora o dalším postupu na základě posouzení expertní firmy Schomburg, systém stavebních hmot, se sídlem Na Stříbrníku 226, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.06


Usnesení č. 332/06 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 294/06.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.04.06


Usnesení č. 333/06 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+1, II. kategorie v 1. podlaží domu čp. 1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s manželi Gustavem a Emilií Čurejovými dohodou ke dni 30.4.2006.

b) s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6, o velikosti 1+1, I. kategorie ve 2. podlaží domu čp. 400, ul. Školní, Kutná Hora s manželi Gustavem a Emilií Čurejovými, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřen a na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 334/06 na výměnu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou na byt č. 2, o velikosti 1+1, III. kategorie v 1. podlaží domu čp. 400, ul. Školní, Kutná Hora s paní Marií Holzknechtovou dohodou ke dni 30.4.2006.

b) s uzavřením nájemní smlouvy a přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou č. 7, o velikosti 1+1, I. kategorie ve 3. podlaží domu čp. 400, ul. Školní, Kutná Hora s paní Marií Holzknechtovou, . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinnos tí od 1.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 335/06 ke stanovení výše paušálu náhrady za umístění kamerového bodu č. 7
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy "O provozu TV kamer" mezi Městem Kutná Hora a Sdružením vlastníků bytů domu č.p. 136, 137 a 138, ulice Havířská Stezka, Kutná Hora. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, deset let. Smluvní odměna vlastníkům domu bude činit ročně 1.6 00,- Kč + DPH.
Zodpovídá : O.Kubový, velitel MP      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 336/06 k poskytnutí finačního příspěvku - II. ročník romského plesu
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,-- Kč z rezervy rady města Kulturnímu svazu občanů romské národnosti Kutná Hora na úhradu pronájmu kulturního sálu OK Club Lorec, kde se dne 14.4. 2006 uskuteční II. ročník romského plesu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.04.06


Usnesení č. 337/06 ke zpracování projektové dokumentace - Perštejnec (dešť.kanalizace)
Rada města s o u h l a s í
se zpracováním projektové studie odtoku povrchových vod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 338/06 k VŘ na dodavatele odtahové služby pro město
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
připravit vypsání výběrového řízení na dodavatele odtahové služby pro město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 339/06 k úpravě ceny za správu a údržbu parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s úpravou ceny za správu a údržbu parku pod Vlaškým dvorem dle přiloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na plnění zakázky "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem", uzavřené dne 7.1.2005 mezi Městem Kutná Hora a p. Zdeňkem Horákem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 340/06 ke změně rozpočtu
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
zapracovat do změny rozpočtu na rok 2006 následující změnu: Položku 3634-5171-2960-53320 "KH TEBIS opravy" snížit o částku 82.430,-- Kč a o tuto částku navýšit položku "KH TEBIS investice".
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 341/06 k 5. změně rozpočtu
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 5. změny rozpočtu:
2.269.620,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
2.269.620,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.04.06


Usnesení č. 342/06 k využití finančních prostředků z výtěžku provoz VHP
Rada města s c h v a l u j e
účelové využtí finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2005, odváděné v roce 2006, ve výši 1.400.000,-- Kč takto:
- údržba veřejných hřišť 250.000,-- Kč
- údržba veřejné zeleně 400.000,-- Kč
- příspěvky sportovním organizacím a klubům 750.000,-- Kč
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 343/06 k příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 344/06 k vyhlášení VŘ č. II - půjčky z FRB pro rok 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit zahájení výběrového řízení č. II. pro rok 2006 na poskytování
půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle
obecně závazné vyhlášky v měsíci duben 2006.
b) souhlasit s kritériem pro výběrové řízení :
kód 04 : celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 05 : zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 345/06 ke sbírkové akci humanitární org. ADRA
Rada města s o u h l a s í
s uskutečněním celostátní veřejné sbírky na území města Kutná Hora humanitární organizací ADRA, Praha 5. Sbírka v Kutné Hoře bude probíhat dne 6.4.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 06.04.06


Usnesení č. 346/06 k personálním a organizačním změnám MÚ
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zvýšení počtu zaměstnanců Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ
Kutná Hora o dva zaměstnance s účinností od 1.6.2006.
b) zvýšení počtu zaměstnanců Odboru správního MěÚ Kutná Hora o jednoho
zaměstnance s účinností od 1.7.2006.
c) zvýšení počtu zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje, územního plánování
a investic MěÚ Kutná Hora o jednoho zaměstnance s účinností od 1.7.2006
d) zvýšení počtu zaměstnanců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kutná
Hora o jednoho zaměstnance s účinností od 1.7.2006.

II. ruší
S účinností od 1.6.2006 Odbor kultury, školství a tělovýchovy MěÚ Kutná Hora a jeho náplň převádí do odboru památkové péče - oddělení kultury, školství a tělovýchovy.

III. odvolává
S účinností k 31.5.2006 z funkce vedoucího Odboru kultury, školství a tělovýchovy MěÚ Kutná Hora pana Mgr. Pavla Ladru z důvodu organizačních změn

IV. ukládá
Tajemníkovi MěÚ panu Tomáši Hoblovi
Vypsat výběrová řízení v souladu se zákonem 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 347/06 k zápisu pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 20.3.2006

II. u k l á d á
Odboru dopravy a SH a Odboru regionálního rozvoje, ÚP a investic MÚ
ve vzájemné spolupráci vypracovat informaci pro konzultaci s vlastníkem komunikace a příslušnými dopravními orgány ohledně možné realizace kruhového objezdu na křižovatce ulic Benešova a Masarykova - Na Špici (možné termíny realizace, odhady nákladů).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 348/06 k zápisům komise a poradního orgánu RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis č. 28 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne
15.3.2006.
b) zápisy z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze
dne 20.3. a 3.4. 2006.


Usnesení č. 349/06 k volbě přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit přísedícími Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období
2006 - 2010 :
paní Zdeňku Bartoníčkovou, K.Hora
paní Evu Bicanovou, K.Hora
pana Jana Bláhu, K.Hora
pana Vratislava Havlíka, K.Hora
paní Drahomíru Hurtovou,K.Hora
pana Ladislava Martínka, K.Hora
pana Josefa Slavíčka, K.Hora
paní Ladislavu Zimovou, K.Hora

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 350/06 k vyhodnocení poptávkového řízení -oprava zádlažby nádvoří Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VOTAVA CZ s.r.o., Lažany 38, 539 73 Skuteč na akci "Oprava zádlažby nádvoří Vlašského dvora" v Kutné Hoře na částku ve výši 2.238.475,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.04.06


Usnesení č. 351/06 k nákupu kalových čerpadel - pomoc HZS
Rada města u k l á d á
ve funkci valné hromady společnosti TS
společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zajistit nákup 3 ks kalových čerpadel zn. Priox 460/13 - 450 l/min s plovákem v hodnotě 10.384,-- Kč včetně DPH a 1 ks kalového čerpadla zn. Patrol 20 - 900 l/min s plovákem půlspojka 75 "B" v hodnotě 17.437,-- Kč včetně DPH pro potřeby Hasičského záchra nného sboru Středočeského kraje, územního odboru Kutná Hora, U Zastávky 280, Kutná Hora k čerpání zaplavených prostor.

Zodpovídá : Ing. Železný, jednatel spol.      Termín : 10.04.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 5. dubna 2006

Nahoru