5. června 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.června 2007

Usnesení č. 477/07 k žádosti o zápůjčku velké zasedací místnosti Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 29.5.2008 a 5.6.2008 v době od 17:00 do 19:00 za účelem slavnostního vyřazení studentů Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 478/07 ke změně usnesení č. 456/07
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 456/07 ze dne 22.5.2007

II. d o p o r u č u j e ve funkci Valné hromady
Dozorčí radě společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
pozastavit vyplacení čtvrtletních odměn řediteli společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. do odvolání.
Zodpovídá : E.Hnátková,I.Šalátek,starost      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 479/07 k pověření člena ZM zastupováním Města na v.h.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
p o v ě ř i t
pana Ing. Arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchli ce-Maleč, a.s.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 480/07 k osazení info. měřiče rychlosti - Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uvolnit z rozpočtové rezervy města částku 106.000,-Kč na zakoupení informativního měřiče rychlosti jízdy vozidel.
Zodpovídá : p. Kubový      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 481/07 k zápisům RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne
18. května 2007
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 15. května 2007
c) zápis z jednání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 16. května
2007
d) zápis z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 16. května 2007


Usnesení č. 482/07 k závěrečnému účtu za rok 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města

I.souhlasit
a) s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2006 bez výhrad
b) s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových
organizací

II.vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2006 městem
zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součátí
závěrečnéhoúčtu
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 483/07 k žádosti o poskytnutí příspěvku na kanal.přípoj.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle doplněného seznamu
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 484/07 k žádosti o poskytnutí mimoř.půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimořádně mimo výběrové řízení dle předložené přílohy
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 485/07 ke změně územ. plánu - parc.č.1731..
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 1731 a 1732 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 486/07 ke změně územ.plánu - "Na rovině"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě "Na Rovině" v katastrálním území Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 487/07 ke změně územ.plánu - Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. PK 483/1 v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 488/07 ke změně územ.plánu - parc.č.581
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě ustanovení § 47 odst. (5) a § 188 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro změnu č. 4 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parcelní čísto 581 v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 489/07 ke změně územ.plánu - parc.č. 4274/1 a 4274/2
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 4274/1 a 4274/2" v katastrálním území Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 490/07 ke změně zřizovací listiny - Pečovatelská služba
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny přípsěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora:

Čl III zřizovací listiny ze dne 17.7.2001 se mění takto:
Organizace:
1. poskytuje pečovatelskou službu ve smyslu § 32 a § 40 zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
2. provozuje Centrum denních služeb ve smyslu § 45 zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
3. poskytuje sociální služby v Domech s pečovatelskou službou.
Zodpovídá : Štorková, Zahradníčková      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 491/07 k věcnému břemeni - Radiokomunikace a.s.
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění, údržby, oprav a obsluhy televizního převaděče na pozemku p.č. PK 513 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti Radiokomunikace a.s.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 492/07 k věcnému břemeni plynovodní přípojky - p.Kulhánek
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vybudování a provozování STL plynovodu a plynovodní přípojky na pozemku p.č. 630/1 v k.ú.Kaňk v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch každého vlastníka nemovitosti p.č. 648 v k.ú.Kaňk. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurči tou. Jednorázová úhrada za zřízení věcnéůho břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 493/07 k odběru povrchové vody - pí.Sedláčková
Rada města s o u h l a s í
s odběrem povrchové vody z rybníka Vidlák pí Jaroslavou Sedláčkovou za těchto podmínek:
- voda nebude znečišťována provozem čerpadla
- voda nebude používána za období sucha, jakmile vodní hladina klesne o 1 m
- provozovatel rybníka bude provádět vypouštění rybníka bez předchozího
upozornění
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 494/07 k odběru povrchové vody - Říhovi
Rada města s o u h l a s í
s odběrem povrchové vody z Mlýnksého rybníka manžely Janem a Blankou Říhovými,Hradec Králové za těchto podmínek:
- voda nebude znečišťována provozem čerpadla
- voda nebude používána za období sucha, jakmile vodní hladina klesne o
0.5m
- provozovatel rybníka bude provádět vypouštění rybníka bez předchozího
upozornění
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 495/07 ke směně pozemků v K.H. (pí Davidová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou částí pozemků p.č. 4006 a 4007 ve vlastnictví paní Hany Davidové za části pozemků p.č. 958/1, 962, 946/10 a 946/1 ve vlastnictví Města Kutná Hora, vše v k.ú.Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 496/07 k odkoupení části pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 4466/2 a 4467/3 o celkové výměře 550 m2 v k.ú.Kutná Hora od pana Ing. Bohumila Šídla,Praha 4 za kupní cenu 200,-Kč/m2 s tím, že Město Kutná Hora uhradí daň z převodu nemovitostí.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 497/07 k prodeji budov čp.1-3 a čp.28 s pozemky v K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 a budovy čp. 28 s pozemky p.č. 3336, 3340 a část 3341 o celkové výměře cca 19.000 m2 v k.ú.Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 498/07 k výroční zprávě hospodářské činnosti - Pečovatelská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodářské činnosti za rok 2006 Pečovatelské služby Kutná Hora.


Usnesení č. 499/07 k vyvěšení záměru na prodej dalšího objektu z majetku města
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytových jednotek v domě čp.221 ul.Vítězná, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 413/1 a p.č. 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.07


Usnesení č. 500/07 k vyhodnocení výběrového řízení č.SN9/07
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 9/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č. 103 v domě čp.147 v ul.Šandova (stav.p.č.795/28, 795/29, 795/30 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č.SN 14/07 na prodej volného městského nebytového prostoru č. 103 v domě čp. 147 ul. Šandova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení v lastníka" ze dne 6.1.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č.8 "Pravidel 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech." Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 29.8.2007 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.09.07


Usnesení č. 501/07 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů u současných podnájemců v objektu polikliniky v areálu nemocnice v Kutné Hoře, ulice Vojtěšská 237.

Zrušeno usnesením RM č. 724/07 dne 21.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.07


Usnesení č. 502/07 k uzavření dodatku - p.Németh
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 22.3.2007 o nájmu movitých věcí vystavených na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi panem Andrejem Némethem, Kutná Hora (pronajímatel) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora (ná jemce) týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o 9 soch.

Zrušeno usnesením RM č. 970/07 ze dne 30.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 503/07 k vyhodnocení věběr.řízení č.SN 10/07
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 10/07 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp. 589, ul.Kollárova v Kutné Hoře následovně:
Na 1. místě se umístila p.Chalupová Hana
Na 2. místě se umístila p.Gogová Magdalena

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č.1 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp.589, ul.Kollárova v Kutné Hoře s paní Hanou Chalupovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmí nek výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 504/07 k přidělení 5-ti byt. jednotek
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu:
a) č.3 o velikosti 2+KK v 1.podlaží domu čp.19, ul.Vojtěšská v Kutné Hoře s
paní MUDr.Markétou Hrubou,,Praha 2 za
předpokladu splnění podmínek ustanovení §2, písm. f) nařízení vlády č.
146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roůky - s účinností od 1.7.2007.

b) č.4 o velikosti 2+KK v 1.podlaží domu čp.19, ul.Vojtěšská v Kutné Hoře s
panem Zdeňkem Chourem, Chrást u Chrudimiza
předpokladuů splnění podmínek ustanovení § 2, písm. fú nařízení vláůdy č.
146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.7.2007.

c) č.6 o velikosti 2+KK ve 2.podlaží domu čp.19, ul.Vojtěšská v Kutné Hoře s
paní Hanou Kačkovskou, Lipník
nad Bečvou za předpokladu splnění podmínek ustanovení §2, písm. f)
nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od
1.7.2007.

d) č.9 o velikosti 2+KK ve 2.podlaží domu čp.19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s
paní MUDr. Danou Sládkovou, Praha 10 za
předpokladu splnění podmínek ustnovení §2, písm. f) nařízení vlády
č.146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.7.2007

e) č. 10 o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp.19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře
s paní Světlanou Zelenkovou,Praha 2 za
předpokladu splnění podmínek ustanovení §2, písm. f) nařízení vlády č.
146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.7.2007

Bod d) zrušen usnesením RM č. 724/07 dne 21.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 505/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro Oblastní charitu Kutná Hora se sídlem Čáslavská 1-3 dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 506/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Jaroslavu Říhovou,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 507/07 k souhlasu o prominutí z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Krasnaye,Kutná Hora ve výši 3 249,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 508/07 k souhlasu o prominutí z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro TJ STADION, Tyršovy sady 194, Kutná Hora ve výši 25% z částky 5 446,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 509/07 k souhlasu o prominutí z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Mašínovou,Kutná Hora ve výši 850,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 510/07 k souhlasu o vyřešení soudního sporu smírem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyřešením soudního sporu s manžely Novákovými o úhradě částky 238 416,50 Kč smírem tak, aby dlužná částka byla splacena nejpozději do 5ti let, a to následovně od 1.7.2007 do 31.12.2007 měsíční splátky ve výši 2 000,00 Kč a od 1.1.2008 měsíční splátky ve výši 4 600,00 Kč až do úplného zaplacení. Poslední splátka bude ve výši 1 016,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 511/07 ke zrušení usn.prodeje prost. J.Zajíce
Rada města I. s o u h l a s í
se zrušením usnesení rady města č. 187/07 ze dne 27.2.2007 ke dni 5.6.2007

II. s o u h l a s í
se zrušením usnesení rady města č. 244/07 ze dne 20.3.2007 ke dni 5.6.2007

III. u k l á d á
odboru správy majetku jednat se zástupci Společenství pro dům čp. 122-126 ul.Jana Zajíce v Kutné Hoře o možném odprodeji nebytových jednotek č.122/101 a 123/101 nacházejících se v objektu Jana Zajíce čp. 122-126
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 512/07 k návrhu na vrácení finanční částky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vrácením finanční částky složené v souvislosti s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou od roku 2000 všem nájemcům dle předloženého přehledu
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 513/07 k rozpočtovému opatření - OSM č.24/07-32/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.24/07,
kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady
pokládky balkónové folie v domech U Havírny 921 a 922 ve výši 63.580,--
Kč, a to na úkor položky DPS opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.25/07,
kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu uskutečnění
rekonstrukce topného systému v hospodářském pavilonu na hřbitově v České
ulici ve výši 150.000,-- Kč, a to na úkor položky oprava kotelny - viz bod
č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.26/07,
kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení
rozpočtové položky služby společné prostory, revize ve výši 65.000,-- Kč,
a to na úkor položek byty posudky (45.000,-- Kč) a společné prostory
materiál (20.000,-- Kč) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.27/07,
kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení
rozpočtové položky služby nebyty, revize ve výši 50.000,-- Kč, a to na
úkor položky opravy nebyty - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.28/07,
kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení
rozpočtové položky 10 b.j. Nemocnice o 17.360,-- Kč, a to na úkor položky
opravy byty - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.29/07,
kterým dochází k navýšení rozpočtové investiční položky ubytovna
Trebišovská o částku 697.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtových položek
ubytovna Trebišovská opravy (197.000,-- Kč) a položky azylový dům
(500.000,-- Kč) - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.30/07,
kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu rekonstrukce
bytu v domě s pečovatelskou službou(Školní ulice) ve výši 340.000,-- Kč, a
to na úkor rozpočtových položek DPS opravy (100.000,--Kč) a azylový dům
(240.000,-- Kč) - viz bod č.7 důvodové zprávy.

ch) předložený návrh odboru správa majetku na rozpočtové opatření OSM
č.31/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu
vybudování nového přístupu k 10 byt.jednotkám u Nemocnice ve výši
58.650,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky opravy nebyty - viz bod č.8
důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatřeních schváleném v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením OSM č.32/07 na navýšení výdajů v rozpočtu o novou rozpočtovou položku pojistné události - vandalismus ve výši 100.000,--Kč, z které by se hradila škoda způsobená na majetku způsobená vandalismem a dále souhlasit s navýše ní rozpočtových příjmů o novou rozpočtovou položku - pojistná plnění - vandalismus v téže výši - viz bod č.9 předložené důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Suchánek      Termín : 26.06.07


Usnesení č. 514/07 k informaci o hospodaření Nemocnice K.H.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k 30.4.2007 v porovnání s plánem pro rok 2007


Usnesení č. 515/07 ke sdělení likvidační komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
sdělení likvidační komise k předaným likvidačním protokolům Nemocnice Kutná Hora s.r.o. - dopis ze dne 17.5.2007.


Usnesení č. 516/07 k odložení stanoviska k úpravám bývalé vrátnice
Rada města n e s o u h l a s í
s instalací topení ve staré vrátnici v areálu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. dle původního projektu.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 517/07 k návrhu na uzavření dohody o narovnání
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstva města Kutná Hora
nesouhlasit s uzavřením dohody o narovnání uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Ing. Antonínem Pospíšilem, podle níž Město uzná vlastnické právo Ing. Pospíšila k domu čp.73, který stojí na pozemkové parcele č. 2693/4 v k.ú. Kutná Hora, proti tomu, že Ing. A ntonín Pospíšil se zaváže zaplatit Městu Kutná Hora částku 800.000,-Kč. Město trvá na vlastnictví.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : . .


Usnesení č. 518/07 k dotaci na hřiště "Průmyslovák"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit žádost o státní dotaci na rekonstrukci školního hřiště "Průmyslovák" u haly BIOS na školní atletické hřiště.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, J.Janál      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 519/07 k nové fontáně na Palackého nám
Rada města u k l á d á
odboru investic MÚ
a) zorganizovat architektonickou soutěž na realizaci nové fontány na
Palackého náměstí
b) připravit návrh rozpočtové změny ohledně architektonické soutěže

Zodpovídá : Ing. J.Janál, Seifert      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 520/07 ke zrušení VŘ - Projekt topení Vl.dvůr
Rada města I. s o u h l a s í
se zrušením výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace akce Rekonstrukce topení Vlašský důvr z důvodu jediného přihlášeného uchažeče

II. u k l á d á
Odboru investic MÚ
vyhlásit VŘ na rekonstrukci topení Vlašského dvora včetně realizace projektové dokumentace
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 521/07 k odměnám pro ředitele ZŠ,MŠ a ŠD K.H.
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ Jana Palacha, p. řed.Mgr.Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed.Mgr.Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, pí řed.Mgr.Lída Jůnová
ZŠ Kremnická,p.ředitel Mgr.Vladislav Tuček
MŠ Kutná Hora, pí řed.Mgr.Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí řed.Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutá Hora, pí ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora, pí řed.Mgr.Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 522/07 k návrhu na rozpoč.opatření OPKŠ č.8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.8 - přesun rozpočtových
prostředků na úhradu elektické energie TJ Stadion Kutná Hora, Tyršovy sady
194 ve výši 100.000,-Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 1.důvodové zprávy

b) prominutí půjčky poskytnuté TJ Stadion Kutná Hora, Tyršovy sady 194 ve
výši 400.000,-Kč, dle bodu 2 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 523/07 ke schválení dodatku zřízovací listiny školy
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
dodatek č.7 zřizovací listiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost - organizování zájmového útvaru za úplatu.

V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 za den 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5 a 6 beze změny.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.06.07


Usnesení č. 524/07 ke změně vstupného na Kutnohorské plovárně
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením vstupného na Kutnohorské plovárně o 10,-Kč u kategorie dospělých, o 5,-Kč u kategorií dětí a seniorů s účinností od sezony roku 2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.06.07


Usnesení č. 525/07 k příspěvku na provoz taneční školy
Rada města I. r u š í
své usnesení č.382/07 ze dne 22.5.2007 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč na taneční soutěž "O Kutnohorský groš".

II. s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč na provoz Taneční školy J. a A. Novákových


Zrušeno usnesením RM 525/07 dne 5.6.2007 (změna usnesení)
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Seifert      Termín : 13.06.07


Usnesení č. 526/07 k záměru Poradenského projektu - Technické sl.
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr Poradenského projektu - optimalizace TS Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e ve funkci Valné hromady
jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. zajistit výběr poradenské firmy

Zrušeno usnesením č. 201/09 z 10.3.2009.
Zodpovídá : Ing.Benada, Ing. Železný      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 527/07 k vyhodnocení soutěže "Strateg.partner KH Tebis"
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledky hodnotící komise soutěže "Strategický partner KH Tebis s.r.o."

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem 51% obchodního podílu ve společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. uchazeči č.1.
Zodpovídá : Ing.T. Benada      Termín : 28.06.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 5. června 2007

Nahoru