5. března 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5.března 2014

Usnesení č. 147/14 ke smlouvě s městem a společností Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
t r v á
na stávající znění smlouvy mezi městem Kutná Hora a společností Technické služby s. r.o. včetně položky svozu rostlinného odpadu, včetně opravy dodatku ke smlouvě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 148/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 4-7
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k zavedení investiční rozpočtové položky kanceláře tajemníka na nákup dodávky pro přepravu min. 8 osob ve výši 650 tis. Kč a to na úkor rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 1.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 - kterým dochází k zapojení zůstatku zvláštního výdajového účtu na finančně již pokrytou akci využití odpadního tepla ve výši 3.134,14 tis. Kč na zvýšení podílů k dotacím odboru investic dle důvodové zprávy č. 2.
3. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - kterým dochází k navýšení příjmů z přijatých úroků z dočasně uložených volných finančních prostředků v předpokládané výši 200 tis. Kč a zapojením pokut vybraných do konce měsíce ledna ve výši 180 tis. Kč. Tato částka navýší rozpočtovou rezervu v celkové výši 380 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 3.
4. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7 - kterým dochází k navýšení splátek úvěru přijatého v roce 2010 na investiční potřeby Města dle splátkového kalendáře ve výši 232 tis. Kč. Tato částka bude kryta rozpočtovou rezervou dle důvodové zprávy č. 4.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 149/14 k prodeji č.p. 145 v k.ú. Sedlec (Cesta životem bez bariér)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem budovy č.p. 145 stojící na pozemku ve vlastnictví ČR - Státního statku Čáslav p.č. 795/33 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory občanskému sdružení Cesta životem bez bariér, o.s., se sídlem Paběnice 75, 286 01 Čáslav.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 150/14 k prodeji budovy č.p. 42 v Kutné Hoře formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora manželům panu Pavlu Ciklerovi, Praha 2 a paní Jitce Ciklerové, Kutná Hora.

II. souhlasit s prodejem pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 151/14 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Pohlová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 8 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Černíny dle žádosti paní Jany Pohlové, Kolín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 152/14 k záměru na prodej části pozemku v Kutné Hoře (pí Kosová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3530/2 o výměře cca 130 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Ivy Kosové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 153/14 k záměru na směnu části pozemků v Malíně (pí Dvořáková, pí Bouřilová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 161/3 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, v podílovém spoluvlastnictví paní Miroslavy Dvořákové, 250 75 Nový Vestec (id. 1/2) a paní Zdeňky Bouřilové, 250 75 Nový Vestec (id. 1/2), za část pozemku p.č. 161/4 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.04.14


Usnesení č. 154/14 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 110.000,-Kč (+ 2.400,- Kč znalečné) za podmínek, že nový vlastník na své náklady vybuduje na hranici pozemků p.č. 2544 a p.č. 2535/2 v k.ú. Kutná Hora zděné oplocení výšky cca 2m, přístup k budoucí trafostanici nebude realizován přes pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora a ochranné pásmo trafostanice nebude zasahovat na pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora. V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kutná Hora právo odstoupit od kupní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 155/14 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (komunikace Nad Lesem)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 4424/5 o výměře 202 m2 (dle geometrického plánu č. 3461-11/2014 ze dne 18.2. 2014 pozemek p.č. 4424/9) v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, od paní Mgr. Marie Zothové,252 09 Hradištko, a pana Jaroslava Slavíka, 252 09 Hradištko, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 156/14 k odkupu části pozemku v k.ú. Poličany (p. Brzobohatý)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 72 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 179-59/2013 ze dne 9.7.2013 pozemek p.č. 72/2) v k.ú. Poličany, včetně všech součástí a příslušenství, od pana Aleše Brzobohatého, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 157/14 ke komisím rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.2. 2014
b) zápis z 22. zasedání komise životního prostředí ze dne 3.2.2014
c) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 13.2. a 20. 2.2014
d) zápis sportovní komise ze dne 17.2.2014
e) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 17.2.2014
f) zápis z jednání komise CR ze dne 3.2.2014


Usnesení č. 158/14 ke zřízení služebnosti inž.sítě - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (vedení KNN pro pozemky p.č. 45, 46 Neškaredice) na pozemku p.č. 50/5 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 159/14 ke zřízení služebnosti inženýrské sítě - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN včetně rozpojovací skříně v pilíři pro čp. 141, Hlouška, KH) na pozemcích p.č. 3671/1 a p.č. 4523/31 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 10,- Kč/bm bez DPH dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 160/14 ke zřízení služebnosti inženýrské sítě - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Kutná Hora Třešňovka - Plynovod" na pozemcích p.č. 1855/26, 3835, 4094/148 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm, 100,- Kč/bm a 10,- Kč/bm bez DPH dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.19
  
  
Usnesení č. 161/14 k bytové komisi
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 14. 2. 2014

II. n e s o u h l a s í
se zapsáním žádosti o byt v domě zvláštního určení - domě pro seniory podanou panem Karlem Kronhöferem, Nové Dvory dne 14.1. 2014 do seznamu uchazečů s odvoláním na čl. VI. Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 162/14 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a žadateli Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora a Tomášem Lhotákem, Kutná Hora za účelem konání závěrečné sportovní akce pozvaných účastníků ligy 2013/14 dne 22.3.2014 za částku ve výši 1.600,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.03.14


Usnesení č. 163/14 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - areálu zimního stadionu mezi
Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a sdružením Club Deportivo Kutná Hora, o.s., Národního odboje 48, Kutná Hora na akci "FINAL 4 CLUB DEPORTIVO FUTSALOVÉ LIGY 2013/14" ve dnech 3.4.2014 a 4.4.2014 za částku ve výši 1.850,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.04.14


Usnesení č. 164/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 9, o velikosti 3+1 (78,35 m2), v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Danou a Davidem Mojžíšovými, ke dni 31. 3. 2014.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 3+1 (133,22 m2),
v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Danou a Davidem Mojžíšovými, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s účinností od 1. 4. 2014 za nájemné ve výši 7.993,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 165/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 6, o velikosti 2+1 (53,90 m2),v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Evou Veverkovou, ke dni 31. 3. 2014.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2+1 (68,68 m2), ve 4. podlaží domu čp. 657, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Evou Veverkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2014 za nájemné ve výši 3.094,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 166/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 1, o velikosti 1+1 (32,00 m2), v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Janou Ečerovou, ke dni 31. 3. 2014.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+1 (71,95 m2), v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Janou Ečerovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2014 za nájemné ve výši 3.242,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 167/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 7, o velikosti 2+1 (50,93 m2), v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Marcelou a Jiřím Pechovými, ke dni 31. 3. 2014.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 3+kk (72,85 m2),
ve 4. podlaží domu čp. 648, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Marcelou a Jiřím Pechovými, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2014 za nájemné ve výši 3.282,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 168/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 169/14 k výpovědi z nájmu
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 17 v 6. podlaží domu čp. 135, ul. Studentů v Kutné Hoře společným nájemcům bytu manželům Jitce a Jaroslavu Kopeckým z důvodu dle § 2291, odst. 1, Občanského zákoníku, to je z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 170/14 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře s manželi Márií a Josefem Hromádkovými na dobu určitou 2 měsíců, tj. od 1. 3. 2014 do 30.4.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 171/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - OS Sdružení Kocábka
Rada města I. s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Kocábka, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora, zastoupené panem Ing. Zdeňkem Lebedou, za účelem uspořádání 31. ročníku hudebního festivalu Kutnohorská Kocábka na dny 16. a 17. 8. 2014. Samotná akce proběhne dne 16. 8. 2014.
Náklady na energie bude hradit OS Sdružení Kocábka.

II. s o u h l a s í
s prodloužením této akce s hudebním programem do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.08.14


Usnesení č. 172/14 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - m. Zahradníkovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 3406/3 v k.ú. Kutná Hora o výměře 16 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Danou a Václavem Zahradníkovými, Kutná Hora, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.4.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.14


Usnesení č. 173/14 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - E. Slancová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 29 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 64 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Evou Slancovou, Praha 1, k zahrádkářským účelům, za nájemné 3 Kč/m2/rok, s účinností od 1.4.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.14


Usnesení č. 174/14 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - m. Moravcovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Alenkou a Františkem Moravcovými, Kutná Hora - Sedlec, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.4.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.14


Usnesení č. 175/14 k uzavření smlouvy na svoz bioodpadů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na zajištění svozu a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v městské čtvrti Malín, Sedlec, Kaňk, Karlov, Hlouška, Vnitřní město, Šipší, Perštejnec, Poličany a části Vrchlice, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, na dobu určitou od 15.3.2014 do 30.11.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.04.14


Usnesení č. 176/14 k zveřejnění záměru na pronájem pozemku - J. Tovara
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, panu Janu Tovarovi, Kutná Hora, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.04.14


Usnesení č. 177/14 k Dohodě o provedení prací - úprava technologie na kotelně Hlouška
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o provedení prací - úpravě technologie na kotelně Hlouška.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 178/14 k Dohodě o ukončení výpůjčky - MVE PLUS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o ukončení smlouvy na výpůjčku na 12 pojízdných kontejnerů na tříděný odpad uzavřené dne 20.10.2011 se společností MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 179/14 k darovací sml.- osvětlení přechodů pro chodce v ul.Vítězná
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené darovací smlouvy řešící přijetí vybudovaného doplňkového osvětlení přechodů pro chodce v ulici Vítězná od společnosti Philip Morris ČR, a.s., se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora do majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 180/14 k uzavření dohody - J. Vágner
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené dne 9.7.2013, mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav, panem Jakubem Vágnerem,

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.14


Usnesení č. 181/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.5/14, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Šultysova 154 - 155 rekonstrukce ve výši 66.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.04


Usnesení č. 182/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 3
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 3/14 ,kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Tebis - podíl ze zisku ve výši 2.900.000,-- Kč a zároveň zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Tebis Hlouška VS - sekundární rozvody ve výši 3.509.000,--Kč a snížení výdajové rozpočtové položky Platba DPH ve výši 609.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 183/14 k rozpočtové příloze na rok 2014 ke sml. s Technickými službami
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 89/14 ze dne 5.2.2014

II. s c h v a l u j e
upravenou rozpočtovou přílohu na rok 2014 s doplněním o svoz rostlinného odpadu ve výši 600.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.14


Usnesení č. 184/14 k uzavření obchodní smlouvy se společností ZERS
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením obchodní smlouvy se společností ZERS, s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 11000 Praha 1 - Nové Město, týkající se svozu bioodpadu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 185/14 k zahájení poptávkového řízení "Obnova střechy č.p. 154 Šultysova ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště domu č.p. 154 Šultysova ulice" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.03.14


Usnesení č. 186/14 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 350 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2014 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 187/14 k rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.770.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2014 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 188/14 k vyhodnocení poptávky - obnova hřbitovní kaple Česká ul.
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Celková obnova hřbitovní kaple" Česká ulice, parc. č. 4058 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Celková obnova hřbitovní kaple" Česká ulice, parc. č. 4058 k.ú. Kutná Hora s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 553.193,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.03.14


Usnesení č. 189/14 k poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
text Smlouvy o zápůjčce.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 190/14 k rekonstrukci mostu v Neškaredicích přes vodoteč Křenovka
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít s firmou Stavební projekce mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Miloslav Bárta, 286 01 Čáslav smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: Rekonstrukce mostu v Neškaredicích přes vodoteč Křenovka za cenu 36.700,-Kč (není plátce DPH), dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Stavební projekce mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Miloslav Bárta, 286 01 Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 191/14 k regeneraci panelového sídliště Šipší etapa II.
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením příkazní smlouvy (dříve mandátní) s firmou Stavební kancelář Ing. Roman Krásný na poradenskou činnost, podání žádosti a na dotační management pro dotační titul Regenarace panelových sídlišť etapa II z MMR za částku 145.200,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

b) s uzavřením příkazní smlouvy s firmou Stavební kancelář Ing. Roman Krásný na zpracování projektové dokumentace pro II.etapu obnovy Palachovy ulice za částku 181.500,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic odsouhlasit a uzavřít smlouvy a koordinovat činnost při přípravě žádosti s komisí sídliště a vedením města.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 192/14 k VŘ na zhotovitele stav. prací rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací -Rozšíření kapacity MŠ Pohádka"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
2. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
3. Ing. Jiří Janál Ing. Josef Bárta
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 193/14 k rozpočtovému opatření INV č. 03 - 09
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Jez u Wagenknechtova mlýna" na položku "Semafor u Podlipných" ve výši 1.800.000,- Kč dle důvodové zprávy a)
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Dům s pečovatelskou službou" ve výši 222.080,- Kč dle důvodové zprávy b)

II. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Komunikace Česká" ve výši 1.500.000,- Kč dle důvodové zprávy c)
d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Městské Tylovo divadlo - 1. patro" ve výši 650.000,- Kč dle důvodové zprávy d)
e) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Městské Tylovo divadlo - malá scéna - projekt" ve výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy e)
f) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Parkoviště a park ulice Uhelná" ve výši 1.200.000,- Kč dle důvodové zprávy f)
g) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Most Neškaredice" ve výši 36.700,-Kč dle důvodové zprávy f)

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat o rozpočtovém opatření INV č. 03 - 04 na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 194/14 k Zařazení nových projektů do IPRM
Rada města s o u h l a s í
a) se zařazením projektu "Malá scéna" Městského Tylova divadla v Kutné Hoře do IPRM
b) se zařazením projektu "Rekonstrukce komunikace Česká" do IPRM.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 195/14 ke sml. na vypracování žádosti o dotaci na Rekonstrukci komunikace Česká
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na vypracování žádosti o dotaci projektu "Rekonstrukce komunikace Česká" s Ing. Lucií Jakubcovou, Čelákovice - Sedlčánky, IČ:86989952, za cenu 60.000,- Kč (neplátce DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.03.14


Usnesení č. 196/14 k projektové dokumentaci - chráničky optických sítí
Rada města s c h v a l u j e
zpracování projektové dokumentace na Chráničky optických sítí v prostoru okružní křiřovatky Karlov, firmou První Telefonní c.z. spol. s.r.o., Zázvorková 1998/5,155 00 Praha 5 za cenu 19.500,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 197/14 k projektové dokumentaci - Malá scéna Městs.Tylova divadla
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávky na zhotovení projektové dokumentace na obnovu a modernizaci Malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře
b) s uzavřením smlouvy s Ing.arch. Pavlem Železným, 284 01 Kutná Hora, za cenu 310.970,-Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.03.14


Usnesení č. 198/14 k Rozpočtovému opatření OSZ č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
Předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1.220.000 Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 199/14 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 4.čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 200/14 k rozpočtovému opatření OKCR č.2-4
Rada města I. s o u h l a s í
s rolí spolupořadatele gastronomického festivalu Kuchyně První republiky 2014, technickou podporou a finanční spoluúčastí na akci ve výši 70.000,-Kč

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č.2 - navýšení rozpočtu o částku 50.000,- Kč na akci Architecture Week 2014 a to z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č.1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č.3 - navýšení rozpočtu o částku 70.000,- Kč na akci Gastronomický festival 2014 - Kuchyně První republiky. Částka bude kryta z položky "Rozpočtová rezerva" ve výši 30 000 Kč a z položky OKCR "Propagace Kutné Hory - akce" ve výši 40.000,-Kč dle důvodové zprávy č.2.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č.4 - navýšení rozpočtu o částku 100.000,-Kč na akci Svatováclavské slavnosti. Částka bude kryta z položky "Rozpočtová rezerva" dle důvodové zprávy č.3.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu II.
Zodpovídá : Zahradníček,Kratochvílová      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 201/14 k žádosti Českého muzea stříbra
Rada města s c h v a l u j e
obsah smlouvy na dlouhodobou zápůjčkou modelu kovárny - šmitny financovaného z projektu Euromint, a to do 31.12.2019.

Zrušeno usnesením rady města č. 298/14 ze dne 2.4.2014.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 202/14 k využití Spolkového domu a zased.místností Sankturinovského domu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o využití výstavní síně a sklepních prostor ve Spolkovém domě a v zasedacích místnostech Sankturinovského domu.


Usnesení č. 203/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - M. Dlouhý
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 414/1 v k.ú. Malín o výměře 4 m2, panu Martinu Dlouhému, Starý Kolín, z důvodu umístění reklamního poutače pro firmu Truhlářství Dlouhý s provozovnou v Malíně na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.04.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 5. března 2014

Nahoru