4. září 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.září 2019

Usnesení č. 644/19 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019.
 
  
Usnesení č. 645/19 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 20. 6. 2019.


Usnesení č. 646/19 ke změně členů komisí RM
Rada města I. j m e n u j e
a) pana JUDr. PhDr. Reného Petráše, Ph.D., členem Komise cestovního ruchu
b) pana Bc. Karla Polívku, do funkce člena Komise školství s účinností 5.9.2019

II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Víta Bořila z funkce předsedy a člena Komise cestovního ruchu
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 05.09.19


Usnesení č. 647/19 k uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti PO a BOZP
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a paní Bc. Vandou Kubínovou jako zhotovitelkou na dobu neurčitou za měsíční paušální odměnu ve výši 8.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.09.19


Usnesení č. 648/19 k uzavření dohody o splácení dluhu (Littmanovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dohody o splácení dluhu dle žádosti manželů Littmanových,.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 649/19 k uzavření dodatku sml. o dílo na Ústřední vytápění,DDM Kremnická 32"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem "Ústřední vytápění, DDM Kremnická 32, Kutná Hora" uzavřené dne 29. 4. 2019 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a firmou MEGATOP s.r.o., IČ 26967111 Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár na Sázavou jako zhotovitelem, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 35.564,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 650/19 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 26. 8. 2019

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lubicou Rybovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivou Chválovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 651/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 17/19 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 17/19 na pronájem bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Janou Šťastnou, , za nájemné ve výši 3.421,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 17/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 652/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/19 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 18/19 na pronájem bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Ivanou Psohlavcovou, , za nájemné ve výši 2.153,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 18/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 653/19 k umístění panelů 178 Radnická 178,(Rytmus Střední Čechy, o.p.s.)
Rada města s c h v a l u j e
umístění 7 ks samostatně stojících panelů v II. mezipatře objektu č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s., se sídlem Benešov, F.V. Mareše 2056, IČO 27903508 za účelem zveřejnění putovní výstavy klientů této obecně prospěšné společnosti v období od 16.9.2019 do 3.10.2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.09.19


Usnesení č. 654/19 k využití Preghausu - Ortenova Kutná Hora (Klub rodáků a přátel KH)
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, spolkem Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, z.s, IČO 49797808, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 7.9.2019 v době od 17.00 hod. do 24.00 hod. za účelem pořádání kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.09.19


Usnesení č. 655/19 k žádosti o odpuštění nájemného - INVERT GROUP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
u Smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora a kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 vše v k.ú. Kutná Hora včetně umístění prodejních automatů uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. INVERT GROUP s.r.o., IČO 04340370, se sídlem Korunní 2569/108, Praha jako nájemcem odpuštění nájemného ve výši 12.400,- Kč bez DPH z důvodu odstavení ledové plochy zimního stadionu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 656/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024754/VB01 Kutná Hora, Havířská stezka, ppč. 4122/26 - knn) na pozemku p. č. 3852 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 657/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023314/VB/4 Kutná Hora, Spálený Mlýn čp. 81 - knn, úprava nn) na pozemku p. č. 140 v k. ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 658/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024153 Kutná Hora, Jabloňová, č. p. 4094/69-73, 10RD - knn) na pozemku p.č. 4094/116 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 659/19 k prodeji pozemků v k.ú. Bylany (INTER FINANZPARTNER, SE)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p. č. 644 (trvalý travní porost) o výměře 5.394 m2, p. č. 646 (ostatní plocha) o výměře 1.209 m2, p. č. 647 (vodní plocha) o výměře 7.047 m2 a p. č. 648 (vodní plocha) o výměře 785 m2, vše v k. ú. Bylany u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 660/19 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.09.19


Usnesení č. 661/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2019 na IV. etapu restaurování Morového sloupu, III. etapu restaurování soch na parapetní zdi před jezuitskou kolejí, II. etapu restaurování uliční fasády Kamenného domu, obnovu fasády domu čp. 165 Šultysova ulice, II. etapu opravy opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory a I. etapu obnovy krovu a střešního pláště budovy Hrádku v celkové výši 2 375 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 04.09.19


Usnesení č. 662/19 k podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architekt. dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č.p. 28 Barborská ulice - II. etapa" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 663/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 26
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 86 536,80 Kč o neinvestiční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora na projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji II podpořený z finančních prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci výzvy č. 30_19_009. Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0./.0.0/19_009/0000040. Finanční prostředky jsou převedené z účtu Středočeského kraje ve výši 86 536,80 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 664/19 k uzavření dodatků sml. o zápůjčku z FRB
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatků ke smlouvám o zápůjčku č. 9/13/II a č. 14/14 - snížení splátky zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - paní Alice Kopecká
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 665/19 k VŘ na zhotovení projektu pro stavební povolení - Komunikace Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zahájení VŘ v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na služby na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na vybrané komunikace s prašným povrchem v lokalitě Kaňk.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 666/19 k VŘ na dodavatele expozice - Revitalizace Vlašský Dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se studií proveditelnosti na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře zahájení VŘ pro veřejnou zakázku na dodavatele expozice, dělené na tři části, v režimu otevřeného nadlimitního řízení podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) v souladu se studií proveditelnosti na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře zahájení VŘ v režimu Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku modelu s videomappingem.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat s administrátorem výběrových řízení zpracování zadávacích dokumentací a vyhlášení řízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 667/19 k zadání realizace "Odstranění promítací kabiny"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
v souladu s Metodickým návodem postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kutná Hora přímé zadání stavebních prací s názvem: "Odstranění promítací kabiny" dodavatelem - Technické služby, spol. s r.o., sídlo: U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora-Karlov, IČ: 49 54 95 11 za nabídnutou cenu 168.817,39 Kč četně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 668/19 k odkoupení 6 ks kogeneračních jednotek od společnosti KH Tebis
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s odkupem 6 ti ks kogeneračních jednotek od společnosti KH Tebis s.r.o. za max. kupní cenu 28,5 mil Kč bez DPH

b) s využitím již schváleného investičního úvěru č. 10144/17/LCD od České spořitelny, a.s. pro financování předmětných kogeneračních jednotek. Primárně bude sloužit ke splacení úvěru, jenž byl na nákup použit

II. s o u h l a s í
s objednáním znaleckého posudku pro stanovení kupní ceny kogeneračních jednotek u soudního znalce Ing. Bohumila Bartuňka,
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 669/19 k výzkumu sociálních služeb SO ORP Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) vzít na vědomí výstupy a doporučení výzkumné zprávy "Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora" zpracované v rámci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora", reg. č. projektu (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program Zaměstnanost

b) vzít na vědomí plán zpracovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Kutná Hora pro roky 2021 - 2025
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 670/19 k Akčnímu plánu pro rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Akční plán pro rok 2020
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 671/19 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - přesun prostředků ve výši 400.000,- Kč z rozpočtové položky "Rezerva - přenesená působnost" na položku "Dopravní prostředky".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 672/19 k rozpočtovému opatření OSZ č. 9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, kterým se zvyšuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 20 000 Kč na kalendářní rok 2019
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 673/19 k dodatku ke sml. o zajištění provozování MAD na období 2019 - 2024
Rada města s o u h l a s í
s podepsáním Dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. týkající se zajištění dopravní obslužnosti Města Kutné Hory linkami MAD na období 2019 - 2024.
Zodpovídá : Mgr.Šnajdr, místostarosta      Termín : 14.10.19


Usnesení č. 674/19 k ustavení pracovní skupiny
Rada města u s t a v u j e
pracovní skupinu k přípravě a zajištění oslav 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO ve složení: Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Pavel Ladra, Bc. Monika Pravdová, Eva Novotná, Eva Hnátková a Mgr. Adéla Kloudová.
Zodpovídá : Mgr.Šnajdr, místostarosta      Termín : 04.09.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 4. září 2019

Nahoru