4. února 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.února 2015

Usnesení č. 82/15 ke jmenování předsedů komisí a změnám v komisích
Rada města I. j m e n u j e
a) pana Jana Třískalu, předsedou komise sportovní
b) paní Mgr. Silvii Doušovou předsedkyní komise pro rozvoj města a investice
c) pana Ing. Zdeňka Jiráska, předsedou komise pro městská sídliště
d) Mgr. Tomáše Morawskeho, předsedou komise kulturní
e) pana Martina Hlavatého, předsedou komise pro životní prostředí
f) pana Martina Janduru, předsedou komise cestovního ruchu
g) paní Mgr. Danu Vepřkovou, předsedkyní komise školské
h) pana Tomáše Gryče, předsedou komise majetkové
i) pana Mgr. Jakuba Obraze, předsedou komise památkové péče
j) paní Bc. Miroslavu Hebrovou, předsedkyní komise bytové
k) pana Mgr. Vojtěcha Smetáčka, předsedou komise pro bezpečnost
l) pana Ing. Zdeňka Sedláčka, MBA, předsedou komise dopravní
m) paní Mgr. Moniku Válkovou, předsedkyní komise pro sociální záležitosti

II. b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci paní Mgr. Dany Vepřkové na členství v komisi cestovního ruchu
b) rezignaci paní Bc. Miroslavy Hebrové na členství v komisi pro sociální
záležitosti
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 83/15 k návrhu na připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Rada města r u š í
usnesení č. 117/06 ze dne 8. února 2006.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 84/15 k volbě přísedících Okresního soudu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit
pana Milana Duška, Kutná Hora,
paní Ivu Kubicovou, Kutná Hora,
paní Jitku Kubicovou, Kutná Hora,
a paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora
přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2015 - 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 85/15 k pověření člena ZM užíváním státního závěsného znaku
Rada města p o v ě ř u j e
Mgr. Jakuba Obraze užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.15


Usnesení č. 86/15 k zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře spolku MAS Lípa pro venkov z.s. pro uskutečnění pracovního jednání starostů regionu dne 19. února 2015 od 8:30 do 11:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.02.15


Usnesení č. 87/15 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Červené Janovice
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 1206 o výměře 85 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice dle žádosti Obce Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 88/15 k odkupu lesních pozemků v k.ú.KH - Lesy ČR, s.p.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit bod II. usnesení č. 184/14 ze dne 23.9. 2014
b) schválit odkoupení pozemků p.č. 3990/6 o výměře 34 m2 a p.č. 3991/4 o výměře 937 m2, včetně lesních porostů a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 22.900,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 89/15 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Kutná Hora - Sedlec, Nad Sady - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce" na pozemku p.č. 779/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 1.650,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 90/15 ke zřízení věcného břemene - rozšíření veřejného osvětlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Malín - rozšíření veřejného osvětlení pro ul. Křenová" na pozemku p.č. 625/2 v k.ú. Malín ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 91/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - Česká +3 číslo evis 7700070600" na pozemcích p.č. 3807, 3809, 3812, 3821/1, 3821/5, 3821/6, 3821/13 a 3992/4 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 92/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (ul. Potoční - kabelové vedení VN 22 KH) na pozemcích p.č. 3657/2, p.č. 3658/18, p.č. 3658/20, p.č. 4523/27 a p.č. 4523/28, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm, 100,- Kč/bm a 10,- Kč /bm, vše bez DPH dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 93/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 19. 1. 2015
b) zápis z jednání bytové komise dne 28. 1. 2015


Usnesení č. 94/15 k prominutí sankce z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím sankce z prodlení pro manžele Vítězslava a Adrienu Hospesovy,Kutná Hora ve výši 95 % z částky 194,00 Kč.
b) s prominutím sankce z prodlení pro manžele Rudolfa a Vlastu Sivákovy,Kutná Hora ve výši 95 % z částky 516,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 95/15 k zahájení poptávkového řízení "Rekonstrukce kotelny Radnická 178"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce kotelny Radnická 178, Kutná Hora"
b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kriteriem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora 2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Věra Kapišáková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 96/15 k zahájení poptáv.řízení "Vytápění 6BJ Vocelova 613, KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vytápění 6BJ Vocelova 613, Kutná Hora"
b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kriteriem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Věra Kapišáková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 97/15 k žádosti společnosti UNIKOM, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností UNIKOM, a.s., se sídlem Kutná Hora - Karlov, Hrnčířská 193, dne 4.3.2015 za účelem parkování osobních automobilů při konání akce "Nákupní den pro zákazníky velkoobchodu s potravinami" za nájemné ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.03.15


Usnesení č. 98/15 k úpravě nájemného
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2015 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2015 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor, pozemků a nemovitostí o míru inflace v roce 2014 z důvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize, a to ani zpětně

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2016 sdělení o míře inflace za rok 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.16


Usnesení č. 99/15 k žádosti paní Průchové
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a paní Lucií Průchovou,Kutná Hora týkajícího se rozšíření účelu nájmu o provozování kosmetických a masérských služeb, jinak za stejných podmínek

b) s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou,Kutná Hora, jako nájemcem a paní Ivanou Horskou,Kutná Hora, IČ 242844459, jako podnájemcem, týkající se užívání 1 místnosti a soc. zařízení za účelem provozování kosmetických a masérských služeb.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 100/15 k úpravě nájemného
Rada města s o u h l a s í
s tím, že v roce 2015 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2015 u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, kde je uvedena inflační doložka, a to ani zpětně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 101/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 102/15 k uzavření dodatku na vícepráce Šultysova 154-155
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Obnova restaurace a vinárny U Havíře, Šultysova 154-155, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a firmou PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, týkajícího se navýšení ceny za dílo o 157.222,54 Kč vč. DPH a posunutí termínu dokončení díla do 13.3.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 103/15 k uzavření dohody o umístění nápojového automatu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o umístění nápojového automatu na teplé nápoje v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře na části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora (vpravo od vchodu z ledové plochy do budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností DELIKOMAT s.r.o., IČ 634 75 260, se sídlem U Vlečky 843, Modřice, PSČ 664 42 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční částku ve výši 1.200,- Kč + DPH v zákonné výši a měsíční paušál za energie ve výši 500,- Kč + DPH

II. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se nápojového automatu umístěného v současné době v hale zimního stadionu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 104/15 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 2+kk (66,92 m2) v 5. podlaží domu čp. 660, ul. Puškinská, Kutná Hora s panem Ing. Štěpánem Jelínkem,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s účinností od 1. 3. 2015, za smluvní nájemné ve výši 3.135,- Kč měsíčně, které je stanoveno v souladu s dotačními podmínkami spojenými s výstavbou bytů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 105/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 03/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 03/15 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 3. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 106/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 04/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 04/15 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 3. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 107/15 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 05/15 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v -1. podlaží domu čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 3. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 108/15 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 06/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 3. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 109/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 07/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 07/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 3. 2015 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 110/15 k vyvěšení záměru na pronájem restaurace U Havíře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - restaurace U Havíře v budově č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora společnosti PMP s.r.o., IČ 25089196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora - Sedlec dle podmínek uvedených v záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.03.15


Usnesení č. 111/15 ke smlouvě o náhradě za omezení užívání silnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice" řešící stanovení náhrady za omezení užívání silnice ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje z důvodu realizace stavby "Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce v ulici Hrnčířská".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 112/15 k uzavření dodatku - TJ Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku nemovitých věcí - pozemků parc.č. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk, TJ Sokolu Kaňk, IČ 65248929, se sídlem Kaňk, za účelem provozování své sportovní činnosti, na dobu určitou do 31.12.2029.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.03.15


Usnesení č. 113/15 k zápisu z jednání komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 1. zasedání komise životního prostředí ze dne 14.1.2015


Usnesení č. 114/15 k poptávkovému řízení - prodejní trhy 2015
Rada města p o v ě ř u j e
a) odbor správy majetku přípravou "Nájemní smlouvy" s vítězem poptávkového řízení panem Nguyen Thang, 286 01 Čáslav na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2015 za nabídnutou cenu 200,-Kč/uskutečněný trh.

b) odbor správy majetku přípravou "Nájemní smlouvy" s vítězem poptávkového řízení panem Radkem Alešem 321 00 Plzeň - Litice na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání tématických prodejních trhů v roce 2015 za nabídnutou cenu 4.000,-Kč/uskutečněný trh.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 115/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.2/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.2/15, kterým se navyšuje investiční položka Šultysova 154 - 155 rekonstrukce o částku 157.223,- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 116/15 k poskytnutí finan.příspěvku z programu Podpora obnovy kultur.památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2015 na akci "Oprava hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých," Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 117/15 k zahájení poptáv.řízení - oprava hrobky III (Orclmeistrova)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hrobky III (Orclmeistrova)" v areálu hřbitova u kostela Všech Svatých," Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 118/15 k zahájení poptáv.řízení - "Restaurování dvou kamen.křížů"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování dvou kamenných křížů" v areálu hřbitova u kostela Všech Svatých," Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.15


Usnesení č. 119/15 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 15.1.2015.


Usnesení č. 120/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 21. 1. 2015.


Usnesení č. 121/15 k vyhlášení a administraci programu Podpora obnovy kultur.památek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2015 činí 1 219 000,- Kč, která bude rozdělena pouze v prvním kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28.2.2015 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče a školství.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 122/15 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 22.1.2015

II. j m e n u j e
paní Ing. Soňu Teleckou do komise památkové péče.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 123/15 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 15.1.2015


Usnesení č. 124/15 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 19.1.2015.


Usnesení č. 125/15 k provádění prací TDI a koordinátora BOZP - "Obnova malé scény MTD"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem provedeného průzkumu trhu k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Vykonání práce TDI a koordinátora BOZP na akci - Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře", kde nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče - Evžena Geyera - STAVEX, V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem: Evžen Geyer - STAVEX, V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10, za cenu 142.780,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 126/15 ke statistikému zajištění budovy Radnická 178 v KH
Rada města I. s o u h l a s í
Se zadáním zpracování projektu na statické zajištění budovy Radnická 178 v Kutné Hoře projekční kanceláři SATER - PROJEKT s.r.o., IČ: 496 15 882, Plynárenská 671, 280 00 Kolín IV., za nabídnutou cenu 96.800,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 127/15 k regeneraci sídliště Šipší v KH 2B etapa
Rada města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o dotaci z programu podpory bydlení MMR ČR - podprogramu 117D512 "Podpora regenerace panelových sídlišť" na realizaci projektu "Regenerace panelového sídliště Kutná Hora, Šipší - etapa 2.B" pro rok 2015 dle zpracované projektové dokumentace.

b) zajištění povinného spolufinancování projektu "Regenerace panelového sídliště Kutná Hora, Šípší - etapa 2.B" pro rok 2015 ve výši 2.025.800,-Kč vč. 21% DPH z rozpočtových prostředků města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 128/15 k rozpočtovým opatřením INV č.02-04
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Digitalizace majetku" na položku "Hasičárna Malín" ve výši 5.445,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Centrum sociálních služeb - neinvestiční" ve výši 27.016,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Centrum sociálních služeb - investiční" ve výši 2.269,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 129/15 k žádosti o dotaci na zateplení admin. a soc.budovy - cihelna
Rada města I. s o u h l a s í
S podáním žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti sociálního zařízení a administrativní budovy bývalé cihelny z Operačního programu Životní prostředí firmou Energy Benefit Centre a. s. Křenova 3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, za nabídnutou cenu 84.700,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.03.15


Usnesení č. 130/15 k rozpočtovému opatření INV č.05
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Dačického dům" ve výši 2.000.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 131/15 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 19. 1. 2015.


Usnesení č. 132/15 k uzavření smlouvy - administrace výběrového řízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi Městem Kutná Hora a firmou Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. Dašická 247, Pardubice 530 03, IČ: 25972154 na administraci výběrového řízení zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb sociální integrace dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 133/15 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 19. 1. 2015.


Usnesení č. 134/15 k žádosti o záštitu - Rytmus Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad benefičním koncertem.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 135/15 k žádosti o výjimku z vyhlášky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro oddělení kultury Městského úřadu Kutná Hora pro akce uvedené v žádosti.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 136/15 k poštovní známce u příležitosti 20.výročí zápisu KH na UNESCO
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem vydat u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO edici poštovních zámek

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru prověřit možnosti financování vydání edice poštovních známek u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO a o výsledku informovat vedení města a oddělení kultury.
Zodpovídá : Kratochvílová,Zahradníček      Termín : 11.02.15


Usnesení č. 137/15 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 19. 1. 2015.


Usnesení č. 138/15 k zápisu z jednání DR Průvodcovská služba KH s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 12. 1. 2015.Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 4. února 2015

Nahoru