4. října 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.října 2017

Usnesení č. 738/17 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 29. listopadu 2017 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.10.17


Usnesení č. 739/17 k zápůjčce Královské audienční síně - pí Fialová
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Královské audienční síně ve Vlašském dvoře dne 26. 10. 2017 od 15.30 hod. za účelem přednášky prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA "Česká ortopedie".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.10.17


Usnesení č. 740/17 k poskytování podkladů členům ZM
Rada města s o u h l a s í
s poskytováním podkladových materiálů určených k projednání v radě města, členům zastupitelstva města, v termínu před jejich projednáním v příslušném orgánu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.10.17


Usnesení č. 741/17 ke jmenování komise
Rada města j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek VZMR - Operační program Zaměstnanost - Zavedení strategického řízení MÚ Kutná Hora.
složení komise: Ing. Josef Viktora, PhDr. Iva Pospíšilová a Tomáš Hobl
náhradníci: Bc. Martin Starý, Radim Fedorovič a Mgr. Iva Zahradníčková
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 05.10.17


Usnesení č. 742/17 k obecně závazné vyhlášce č.8/2015 - komunální odpady
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o změně vyhlášky č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 743/17 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 20. 9. 2017

II. s o u h l a s í
a) s odvoláním na čl. II. odst. 4 Pravidel k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, nezapsat žádost o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou paní Věrou Němcovou dne 7. 8. 2017 do seznamu uchazečů.
 
b) s odvoláním na čl. II. odst. 4 Pravidel k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, nezapsat žádost o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou paní Jitkou Petráňovou dne 9. 8. 2017 do seznamu uchazečů.

III. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v č.p. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s panem Antonínem Dolívkou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 744/17 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú.KH - pí Jelínková
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1768/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.11.17


Usnesení č. 745/17 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Malín - man.Bubeníkovi
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 414/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 504-21/2016 pozemek p.č. 414/16) v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.11.17


Usnesení č. 746/17 k vyhlášení VŘ č.SN 23/17 na pronájem bytu - ul.Nerudova č.p.456, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/17 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu č.p. 456, ul. Nerudova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 11. 2017 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 747/17 k vyhlášení VŘ č.SN 24/17 na pronájem bytu - Benešova ul.č.p.649,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/17 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk v 1. podlaží domu č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 11. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.11.17


Usnesení č. 748/17 k vyhlášení VŘ č.SN 25/17 na pronájem bytu - ul.Puškinská č.p.651,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/17 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 11. 2017 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.11.17


Usnesení č. 749/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 20/17 na pronájem bytu - ul.Barborská č.p.34,KH
Rada města I. v y u ž í v á
svého práva nevybrat vítěze výběrového řízení č. SN 20/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská, Kutná Hora v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 11. 2017 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 750/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.29-30/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 29/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka byty - rekonstrukce o částku 105.000,-- Kč, a to na úkor položek Václavské nám. 182 - el. energie (20.000,-- Kč), pozemky - nájem (40.000,-- Kč) a byty - služby, revize (45.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM č. 30/17, kterým se zřizuje nová investiční položka Sparta - revitalizace areálu ve výši 70.664,-- Kč, a to na úkor položky Sparta - opravy oken, dveří.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 751/17 k prodeji movité věci v KH - p.Karela
Rada města s c h v a l u j e
prodej movité věci - stavební buňky nacházející se v areálu bývalé cihelny, Cihlářská 17, Kutná Hora panu Milanu Karelovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 2.500,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 752/17 k vyhlášení VŘ č.M 1/17 na prodej pozemků v k.ú.Vilémovice
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/17 na prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 25.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 753/17 k uzavření souhlas.prohlášení o uznání vlastnic.práva - trafostanice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předloženého Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 2165/8 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 754/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. K.H.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020970 Kutná Hora, Sedlec, p.č. 654/7-10 - knn) na pozemku p.č. 655/4 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 755/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. K.H.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020971 Kutná Hora, Sedlec, p.č. 654/1, 655/7-11 - knn) na pozemcích p.č. 636/2 a p.č. 655/4 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 756/17 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč - k.ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora" na pozemcích p.č. 152, p.č. 186/1 a p.č. 190/1, vše v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 757/17 k záměru na propachtování části pozemnku KH - p.Němeček
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 758/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.42
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 42: neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského ve výši 631 238,40 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 631 238,40 Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 42.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 759/17 k žádosti o schválení rozpočt. opatř. č.43
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 - přesun prostředků z položky - Sport rezerva ve výši 9 859,- Kč na položku - Basketbalový klub Kutná Hora z.s. Neinvestiční prostředky jsou určeny na činnost organizace.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017 ve výši 9 859,- Kč pro Basketbalový klub Kutná Hora z.s., sídlem Křesetice č.p. 32, 285 47 Křesetice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 760/17 k žádosti o schválení rozpočt. opatř. OPPŠK č.44
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 - přesun prostředků z položky - OSM "Spolkový dům - zabezpečení ve výši 169 000,- Kč na položku - Sparta KH z.s. - investiční příspěvek. Investiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů na opravu a zpevnění plochy ze zámkové dlažby v rámci akce " Vybudování sociálního zařízení a kiosku pro návštěvníky fotbalového stadionu.

b) schválit předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 761/17 k žádosti o finanční podporu - Skauti KH
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční podporu akce Skauti bez lilie - skautské hnutí v pohnutých dobách normalizace ve výši 5 000,- Kč.

b) návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 762/17 k žádosti o souhlas s povolením mim.termínu - sport. organizace
Rada města s o u h l a s í
s povolením mimořádného termínu pro příjem žádostí o dotaci v souladu s Výzvou na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2018 do 10. 10. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.10.17


Usnesení č. 763/17 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 18. 9. 2017


Usnesení č. 764/17 k zápisu z jednání komise pro městs.sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 18. 9. 2017
b) rezignaci pana Ing. Zdeňka Jiráska na funkci předsedy komise pro městská sídliště
c) rezignaci pana Dušana Papaje, paní Šárky Tesárkové, Moniky Reichlové na funkci členů komise a pana Petra Berky na funkci korespondenčního člena komise

II. j m e n u j e
předsedou komise pro městská sídliště pana Ing. Jana Vališe, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.10.17


Usnesení č. 765/17 ke schválení změny výsledku poptáv.řízení - parkoviště autobusů Sedlec
Rada města I. r u š í
část usnesení RM č. 729/17 o uzavření smlouvy na akci "Parkoviště autobusů Sedlec - PD DÚR" z důvodu odmítnutí zakázky vítězným uchazečem poptávkového řízení: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové, 500 02.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku "Parkoviště autobusů Sedlec - PD DÚR" s uchazečem na druhém místě v hodnocení poptávkového řízení: Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, Tábor, 390 01, za nabídkovou cenu 341.220,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 766/17 k Nařízení Města KH č.3/2017, o zimní údržbě místních komunikací
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2017, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2017/2018
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 767/17 k běžeckému závodu "Spartan Race" na území města KH
Rada města s o u h l a s í
s konáním závodu "Spartan Race" dne 28.4.2018 na území města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 768/17 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na údržbu věžních hodin
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na údržbu věžních hodin mezi Městem Kutná Hora a panem Václavem Vojtou s účinností od 1. 1. 2018.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17
Zrušeno usnesením č. 69/18 ze dne 24. 01. 2018.

Usnesení č. 769/17 k zápisu č.81/17 z jednání DR spol.MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. s o u h l a s í
a) s vypracováním projektových dokumentací a podáním žádostí o dotace (výše dotace)
- na zalesnění pokalamitních ploch způsobených suchem (100%)
- na stavbu oplocenek (100%)
- na nákup UKT s vyvážecím vozíkem (50%)
- na projektovou dokumentaci akce Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice v lokalitě Poličany

b) s udělením odměny jednateli společnosti za II.Q 2017 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele 

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 81/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti ze dne 20. 9. 2017 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 770/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č.14/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 14/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště - služby ve výši 20.000,--Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových položek: Kom.služby - materiál ve výši 5.000,--Kč a Opravy vandalismu (poj.ud.) ve výši 15.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 771/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č.15/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 15/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Deratizace ve výši 18.150,--Kč a výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň - stromy, havárie ve výši 31.850,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 50.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 772/17 k příspěv.programu (granty) soc.oblast č.4 - malé projekty r.2017
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 8.9.2017 v sociální oblasti - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2017:
- Rytmus Střední Čechy, o.p.s., projekt: Den otevřených dveří Rytmus Střední Čechy, o.p.s., částka ve výši 2.000,- Kč

II. s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (IV. čtvrtletí 2017) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Rytmusem Střední Čechy, o.p.s. (projekt: Den otevřených dveří Rytmus Střední Čechy, o.p.s.) jako příjemcem ve výši 2.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 773/17 k žádosti o poskytnutí finan.podpory - Potravinová banka Vysočina, z.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory ve výši 15.000,- Kč žadateli Potravinová banka Vysočina, z. s.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 774/17 k opravě střechy - Havlíčkovo nám. čp.87, KH
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava střechy - Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 4. října 2017

Nahoru