4. října 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.října 2006

Usnesení č. 848/06 k přehledu závazků zrušené PO NsAČ Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předložený vývoj stavu závazků zrušené PO NsAČ do 30.9.2006 (počáteční stav, nově vzniklé /doměřené/ závazky, uhrazené a prominuté závazky od 1.1. do 30.9.2006).

II. s o u h l a s í
s úhradou nově evidovaných, oprávněných závazků ve spolupráci s pověřenou společností Controlling invest, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 849/06 ke zrušení usnesení RM
Rada města r u š í
usnesení č. 21/00 ze dne 5.1.2000.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 850/06 k zápisu z DR společnosti MLaR Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o
zápis z 32. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. ze dne 17.8.2006.

II. s o u h l a s í
s nákupem harvestorové technologie s využitím 50% dotace.

III. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti MLaR Kutná Hora
zajistit veškeré potřebné záležitosti spojené s nákupem harvestorové technologie
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel MLaR      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 851/06 k návrhu na poskytnutí příspěvku
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč na seminář ke 150. výročí Karla Havlíčka Borovského, který pořádá Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze ve spolupráci se Státním okresním archivem Kutná Hora v sobotu dne 11.11.2006 v prostorách o kresního soudu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 852/06 k nákupu vozidla pro SDH v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uvolnit částku 25.000,- Kč na zakoupení požárního automobilu CAS 32 TATRA 148, pro JPO SDH Malín.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 853/06 k žádosti o navýšení dotace
Rada města I. s c h v a l u j e
žádost Středočeské krajské organizace Pionýr a navýšení dotace na provoz o částku 38.000,- Kč.

II. p o v ě ř u j e
ekonomický odbor MÚ
zajištěním požadované finanční částky z rozpočtu města pro rok 2006.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 854/06 k ukončení VŘ M 3/06
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 3/06 na prodej areálu Kouřimská brána v Kutné Hoře bez vybrání vítěze.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 855/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeneo bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 856/06 k rozšíření přílohy č. 1 k náj.smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č. 1, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené se společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 857/06 k záměru na směnu pozemků
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 1506/1, dílu "c" v k.ú. Kutná Hora o výměře 78 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku 1506/2 díl "a" v k.ú. Kutná Hora o výměře 78 m2 ve vlastnictví společnosti ALLIB Leasing s.r.o., Hybernská 24 , Praha 1.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 858/06 k přijetí daru a zřízení břemene
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru nemovitostí, pozemků p.č. PK 15, 18 a 21 v k.ú. Kutná Hora od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze, jízdy a dále vstupu za účelem oprav na pozemek p.č. KN 227/1 v k.ú. Kutná Hora pro každého vlastníka chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře na dobu neurčitou za jednorázový poplatek 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 859/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení RM č. 496/03 ze dne 30.4.2003 a č. 579/05 ze dne 15.6.2005 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 860/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování kanalizačních přípojek pro čp. 38, 39, 106, 142 a 244 Kaňk na pozemku p.č. 739 v k.ú. Kaňk v majetku Středočeského kraje ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorá zová úhrada za zřízení věcného břemene bude 5.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 861/06 k odprodeji části pozemku v Sedlci
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 800/06 ze dne 20.9.2006.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti pana Karla Kafky, Vítězná 221, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 862/06 ke 14. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 14. rozpočtové změny :
navýšení o 9.311.000.- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
9.311.000,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 863/06 k pořízení změny č. 6 územního plánu města K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny č. 6 územního plánu města kutná Hora v území s pozemkem p.č. 211/1 v k.ú. Malín (§17, odst.2 zák.č. 50/1976 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 864/06 k prodloužení termínu splnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení RM č. 206/06 ze dne 22.2.2006 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 865/06 k poskytnutí mimořádné půjčky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení Společenství vlastníků bytů domu č.p. 406, Nerudova ul. ve výši 360.000,- Kč, z toho 180.000,- Kč na kód 01 - obnova střechy a střešní konstrukce a 180.000,- Kč na kód 10 - výměna oken.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 866/06 k příspěvku z Fondu obnovy památek KÚ StčK
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotace z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje v podzimním kole na rok 2007 na následující akce obnovy:
1) Restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u chrámu sv. Barbory
2) Oprava barokní brány, Jungmannovo nám.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 867/06 ke jmenování ředitele ZŠ TGM
Rada města j m e n u j e
s účinností od 5.10.2006 pana Mgr. Karla Ptáčka, nar. 28.10.1947, bytem Na Studních 73, Kutná Hora do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy T.G. Masaryka, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.10.06


Usnesení č. 868/06 k navýšení počtu zaměstnanců MÚ K.Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.1.2007 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Kutná Hora - odbor sociální a zdravotnictví o dva zaměstnance

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ
vypsat výběrové řízení v souladu se zákonem č. 321/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 869/06 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
dát výpověď z nájmu bytu č. 20 v osmém podlaží domu čp. 133, v ul. Studentů v Kutné Hoře nájemci panu Jaroslavu Tůmovi z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 870/06 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
dát výpověď z nájmu bytu č. 5 ve druhém podlaží domu čp. 586, v Puškinské ul. v Kutné Hoře nájemci panu Stanislavu Bartošovi z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu byt u tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 871/06 k žádosti o zrušení výpovědi z nájmu
Rada města n e s o u h l a s í
se zrušením výpovědi z nájmu bytu, dané paní Martě Čonkové, bytem Ortenova 82, Kutná Hora dne 4.8.2006, o které rozhodla rada města svým usnesením číslo 646/06 dne 12.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 872/06 k žádosti o byt v DPS
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou, podanou manželi Marií a Jaroslavem Málkovými dne 20.9.2006, do seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 873/06 k pravidlům pro startovací byty
Rada města I. s c h v a l u j e
pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora.

II. u k l á d á
bytové komisi rady města zpracovat hodnotící kriteria pro sestavení pořadí uchazečů pro nájem "startovacích bytů".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 874/06 k ročnímu vyúčtování služeb
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby roční vyúčtování služeb za rok 2006 za bytové a nebytové prostory bylo provedeno pracovníky odboru správy majetku - oddělení spávy nemovitostí dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 875/06 k odprodeji bytové jednotky č. 5, Trebišovská 521
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 521, ul. Trebišovská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2661 a 2662 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 5.3.1998 panu Petru Krajnerovi, bytem Šte fánikova 224, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 500.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 876/06 k záboru veřej.prostranství - předvolební akce ČSSD
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prosranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem za účelem předvolební akce dne 11.10.2006 v době od 10:00 do 17:00 hod. pro místní organizaci ČSSD Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 512.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 877/06 k záboru veřejného prostranství - umístění stánku
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek se suvenýry v Barborské ulici před Jezuitskou kolejí době od 1.1. do 31.12.2007 pro pana Petra Macka, V Sídlišti 361,Praha 6. V době instalace lešení u Jezuitské koleje bude stánek přemístěn na protější chodn ík.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 878/06 k záměru darování objektu - autobusová čekárna v Táborské ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darování objektu autobusové čekárny v Táborské ulici paní Ivě Kosové, bytem Táborská 137, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.10.06


Usnesení č. 879/06 k vyhodnocení VŘ č. 20/06 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 24/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4.podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 11. 2006 v 11.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.06


Usnesení č. 880/06 k žádosti Průvodcovské služby - podnájemní sml.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostor (místnost v přízemí) v čp. 377 Palackého nám., Kutná Hora, spol. s r.o. a paní Simonou Ksandrovou, bytem Lipanská 391, Kolín za účelem provozování kontaktního místa pro finanční služb y.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 881/06 k povolení provozování pravidelných prodejních trhů v r. 2007
Rada města b e r e na v ě d o m í
zaslání předložené odpovědi na žádost Ing Františka Fialy, Palackého nám. 20, Kostelec nad Orlicí ze dne 22.9.2006, kterou je vyjádřen nesouhlas s pořádáním pravidelných prodejních trhů na Palackého nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 882/06 k uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 3.12.1997, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a AGROS - Kojice spol. s r.o., se sídlem Kojice 176, Chvaletice a panem Pavlem Marečkem, bytem Neškaredice 26, Kutná Hora, týkající se odsto upení pana Pavla Marečka z této nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.06


Usnesení č. 883/06 k žádosti o prodej betonových dlaždic
Rada města s o u h l a s í
s odprodejem 150 - 200 ks poškozených betonových dlaždic, které Technické služby KH nemohou použít na dláždění chodníků, panu Mgr.Jiřímu Klečákovi, Jaselská 494, Kutná Hora za cenu 5,-- Kč/ks.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 884/06 k opravě chodníku v Libušině ul.
Rada města s o u h l a s í
s opravou povrchu chodníku podél objektu čp. 383 v Libušině ulici zádlažbou z kamenné dlažby formou finanční spoluúčasti s tím, že Město Kutná Hora bude financovat úpravu obrubníků a chybějící materiál na dlažbu, práce spojené s provedením zádlažby chodn íku budou platit majitelé objektu čp. 383, pánové Vladimír Střihavka a Jiří Venhoda.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 885/06 k povolení a užívání parkovacích míst
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy (na dobu 5 let bezplatného užívání 4 parkovacích míst) o zřízení a užívání parkovacích stání ve Smíškově ulici s panem JUDr. Lubomírem Talandou, U Nadjezdu 393, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 886/06 k nákupu harvesterové technologie pro MLaR Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s nákupem harvesterové technologie pro společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. s využitím dotace a s případným ručením za úvěr. Příjemcem úvěru do výše max. 20 mil. Kč bude společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. Úhrada dotací ve výši 50 % nákladů bude do 1 roku od přijetí úvěru.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel MLaR      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 887/06 k zápisu z jednání DR KH Tebis
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 12. září 2006.


Usnesení č. 888/06 k zakoupení dvou vozidel pro Pečovatelskou službu
Rada města s c h v a l u j e
zakoupení dvou vozidel Renault Kangoo 1,5 dCI 65 K, verze ICE od společnosti AUTO Pošík, a.s., Uhlířské Janovice pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Kutná Hora na základě vyhodnocení provedeného poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Štorková, ředitelka PS      Termín : 03.11.06


Usnesení č. 889/06 ke změně stupňů povodňové aktivity v hlásném profilu Vodní dílo Vrchlice
Rada města n e s o u h l a s í
s návrhem změn stupňů povodňové aktivity (úrovní hladin) v profilu Vodního díla Vrchlice na toku Vrchlice (směrodatného hlásného profilu kategorie B pro povodňový úsek Vodní dílo Vrchlice - soutok Vrchlice s Klejnárkou) v rozsahu písemného podání státníh o podniku Povodí Labe Hradec Králové ze dne 13.9.2006 pod č.j. TPČ/06/25073, projednaného na zasedání povodňové komise obce s rozšířenou působností Kutná Hora dne 15.9.2006.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 06.10.06


Usnesení č. 890/06 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba K.Hora
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 27 z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 14. září 2006.


Usnesení č. 891/06 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze
dne 18.9.2006.
b) zápis č. 33 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne
13.9.2006.
c) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne
13.9.2006.
d) zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 5.9.2006.


Usnesení č. 892/06 k zápisu poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 21.8.2006

II. u k l á d á
Odboru regioálního rozvoje, ÚP a investic MÚ
navrhnout radě města další postup ve věci územního plánu a rozvoje lokality Hradební
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 893/06 k VŘ na prodej areálu Kouřimské brány
Rada města u k l á d á
Majetkovému odd. ekonomického odboru MÚ
připravit vyhlášení výběrového řízení na prodej areálu Kouřimská brána s novými upřesněnými podmínkami.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 894/06 ke změně článku XVI. smlouvy uzavřené mezi Městem KH a TS
Rada města n e s o u h l a s í
s úpravou znění článku XVI. Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s.r.o. formou dodatku k této smlouvě dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 4. října 2006

Nahoru