4. prosince 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.prosince 2019

Usnesení č. 922/19 k rozpočtovému opatření KT č. 21
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KT č. 21, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na mzdy v celkové výši 57.734 Kč vůči rozpočtové rezervě dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 923/19 k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložené úpravy měsíčního platu ředitelů příspěvkových organizací Města Kutná Hora s účinností od 1. 1. 2020.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 924/19 k zápisu Osadního výboru Šipší
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Šipší ze dne 18. 11. 2019 s výhradou nesouhlasu s obsahem zápisu.Usnesení č. 925/19 k pronájmu prostor v č. p. 921, ul. U Havírny, KH (pí Cimburková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 3988/7 v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.01.20


Usnesení č. 926/19 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 25. 11. 2019.Usnesení č. 927/19 k Podmínkám VŘ na pronájem bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) vyjmutí bodu 10) z Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče, které byly schváleny Radou města usnesením č. 680/19 ze dne 18. 9. 2019,
b) vyjmutí bodu 8) z Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu, které byly schváleny Radou města usnesením č. 726/19 ze dne 2. 10. 2019,
c) vyjmutí bodu 2) v čl. 2 Pravidel o nájmu nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám na základě výběrového řízení, schválených Radou města usnesením č. 188/04 ze dne 25. 2. 2004.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.12.19


Usnesení č. 928/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 21/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 21/19, kterým se navyšují výdajové položky Kostel SJN - služby o částku 12.000 Kč a položka Dačického dům - opravy o částku 40.800 Kč, a to obě na úkor investiční položky Areál cihelny - stavby.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 09.12.19


Usnesení č. 929/19 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 27. 11. 2019.Usnesení č. 930/19 ke zrušení VZMR - Kutnohorské listy
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 127 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), zrušení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa - periodika Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora", které bylo zahájeno na základě usnesení Rady města č. 857/19 ze dne 13. 11. 2019.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.12.19


Usnesení č. 931/19 k zahájení VZMR - Kutnohorské listy
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa - periodika Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora " Pro toto zadání veřejné zakázky jsou základní hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena uvedená vč. DPH,
b)předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
Ing. Pavlína Daňková Mgr. Věra Klimentová
Bc. Jaroslava Brandejská Bc. Leona Krulišová
Monika Pravdová Mgr. Pavel Ladra
Josef Kraus Jakub Obraz

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 932/19 ke vzoru VPS - Fond regenerace města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města souhlasit se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora v platném znění.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 933/19 ke Sportovní Hale Klimeška Kutná Hora- VŘ na nákup vybavení
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zahájením výběrového řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku sportovního vybavení haly Klimeška III. etapa
b) se zahájením výběrového řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku digitálních výsledkových obrazovek pro sportovní halu Klimeška III. etapa,

II. s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro obě VŘ ve složení:
komise náhradníci
Mgr. Šnajdr Vít Mgr. Silvie Doušová Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová Michaela Špačková Ing. Michaela Šnajdrová
Ing. Michal Vavák Ing. Ota Morawski
Ing. Jiří Kukla,

III. u k l á d á
odboru investic organizačně zajistit hladký a regulérní průběh VŘ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.20


Usnesení č. 934/19 ke smlouvě na akci "Rekonstrukce povrchu komunikace v KH, ul.Fučíkova"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce povrchu komunikace v Kutné Hoře - ulice Fučíkova" s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice za cenu 76 479,93 Kč bez DPH, tj. 92 540,72 Kč včetně DPH,
b) prodloužení termínu dokončení díla do 15.12.2019,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce povrchu komunikace v Kutné Hoře - ulice Fučíkova" s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice za cenu 76 479,93 Kč bez DPH, tj. 92 540,72 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.19


Usnesení č. 935/19 k odprodeji komponentů demontovaných kogeneračních jednotek
Rada města s o u h l a s í
s odprodejem komponentů demontovaných kogeneračních jednotek společnosti TEDOM a.s. se sídlem Výčapy 195, 674 01 Třebíč, za minimální ceny.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 936/19 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 8. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 25.11.2019.


Usnesení č. 937/19 k zápisu z jednání DR společnosti MLaR Kutná Hora spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s plánem hospodaření na rok 2020,
b) s poskytnutím materiálního sponzorského daru ČMMJ ve formě 2 kusů divokých prasat na okresní ples,
c) s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. 2019 v plné výši,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 90. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 19. listopadu 2019 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 938/19 k zápisu z jedndání DR společnosti TS KH, spol. s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 06/19 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 12. 11. 2019,

II. s c h v a l u j e
odměny jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi za 3. čtvrtletí 2019 ve výši 100%,

III. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti Technických služeb Kutná Hora, spol. s.r.o. a vedoucí technického oddělení odboru investic MÚ Kutná Hora přípravou a projednáním podmínek změny rámcové smlouvy ve smyslu doporučení DR společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o., obsažené v zápise z jednání DR ze dne 12. 11. 2019 (fixní platba a adaptabilní změny rozsahu dodaných prací).


Zodpovídá : Ing. J. Jäger, Ing. Janál      Termín : 20.03.20


Usnesení č. 939/19 ke změně ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora od 1.1.2020
Rada města s c h v a l u j e
úpravu ceníku služeb - základní, fakultativní činnosti sociální služby a služby poskytované v rámci hospodářské činnosti Pečovatelskou službou Kutná Hora.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 940/19 k výsledku VŘ na pozice externích odborných hodnotitelů
Rada města s c h v a l u j e
výsledky výběrových řízení na pozice externích odborných hodnotitelů projektů Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 941/19 k žádosti o vyhrazení dvou parkovacích míst v ul. 28.října v KH
Rada města s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho zpoplatněného parkovacího místa v ulici 28.října v Kutné Hoře pro společnost PHILIP MORRIS ČR, a.s. se sídlem Vítězná 1, 28401 Kutná Hora - Sedlec, na dobu určitou do 31.12.2021.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 4. prosince 2019

Nahoru