4. prosince 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.prosince 2013

Usnesení č. 966/13 k pronájmu audienční síně ve Vlašském dvoře
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora dne 11. září 2014 od 9:00 do 12:00 hodin Sdružení přátel umění a kultury při Německém muzeu v Bergbau.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 967/13 k nákupu osobního motorového vozidla
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: "Nákup osobního motorového vozidla" a pořadí nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.11.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s dosaženým nejvyšším počtem přepočtených bodů a to uchazeče: Auto Design Vaňkát s.r.o. Polepy 227, 280 02 Kolín IV IČ: 25058371.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na nákup osobního motorového vozidla Hyundai i20 s dodavatelem Auto Design Vaňkát s.r.o. Polepy 227, 280 02 Kolín IV IČ: 25058371 za cenu 197.890,00 Kč včetně DPH.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 968/13 k podání žádosti o dotaci ze Střč. Fondu podpory dobrovolných hasičů
Rada města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014.

II. s o u h l a s í
s finanční spoluúčastí Města ve výši nejméně 5 % celkových nákladů v případě, že dotace bude poskytnuta.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.12.13


Usnesení č. 969/13 k OZV č. 6/2013 o místních poplatcích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 6/2013 o místních poplatcích.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 970/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 59 - 60
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 59 - kterým dochází ke snížení příjmů a výdajů na základě skutečně přijatých prostředků dle Avíza pro příjemce podpory k dotaci č. 11101233 - SFŽP "Snížení energetické náročnosti DPS Kutná Hora" o 1.448.484,57 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 60 - kterým dochází ke snížení příjmů a výdajů na základě skutečně přijatých prostředků dle Avíza pro příjemce podpory k dotaci č. 12122983 - SFŽP "Zateplení MŠ Benešova II. o 257.609,60 Kč dle důvodové zprávy č. 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 971/13 k bezúplatnému převodu části pozemku v k.ú. Sedlec (Pozemkový úřad)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 615/9 o výměře cca 200 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 972/13 k dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností MLaR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 11, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. jako nájemcem.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 973/13 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Kutná Hora (OSBD Kutná Hora)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 267/2 o výměře 162 m2, p.č. 267/6 o výměře 162 m2, p.č. 843/2 o výměře 443 m2 a p.č. 903/37 o výměře 178 m2 v k.ú. Kutná Hora Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 974/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (pí Svobodová)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 548/13 ze dne 10.7. 2013

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 135 m2 v k.ú. Červené Janovice paní Gabriele Svobodové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 25,-Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 975/13 k vyhodnocení VŘ č. M 2/13 na prodej nemovitostí v KH(Čáslavská 1)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy čp. 1 na pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2952 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 ze dne 5.4. 2013 pozemek p.č. 2952/1) o výměře 6.002 m2 v k.ú. Kutná Hora organizační složce zahraniční právnické osoby ILD NV, organizační složka, se sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 5.020.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 976/13 k vyhodnocení VŘ č. M 3/13 na prodej nemovitostí (zemědělská stavba)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Lukáši Nadějovi,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 659.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 977/13 k ukončení a vyhlášení VŘ na prodej nemovitostí v KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 4/13 na prodej domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 5/13 na prodej domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 9.990.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.02.14


Usnesení č. 978/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Jarošova" na pozemcích p.č. 261, 597/1, 600/24, 3465/1, 3466/1, 3778, 3897/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 979/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Purkyňova + 2" na pozemcích p.č. 448, 449, 3779/1, 3780/1, 3781, 3782/1, 3784, 4517/9 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha) a 100,- Kč/bm bez DPH (zahrada).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 980/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Perštejnec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (zemní kabelové vedení NN) na pozemku p.č. 122/16 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 981/13 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby vodohospodářského díla "Obnova vododovodu ul. Vítězná u mostu, Kutná Hora" (vodovodní řad) na pozemcích p.č. 650/2 a p.č. 615/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 982/13 k prodeji budovy s pozemky v Kutné Hoře formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy čp. 368 na pozemku p.č. 2352 a pozemků p.č. 2352, p.č. 2353/12 a p.č. 2353/13 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 983/13 k uzavření nájemních smluv - Jungmannovo nám. 321, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 26.3.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zoroslavem Kunčákem, Bratislava ke dni 31.12.2013

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - části suterénu a části přízemí nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Janou Křivánkovou,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 120.000,- Kč, za účelem provozování Alternativní jídelny

c) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - I. patra a podkroví nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora panu Zoroslavu Kunčákovi,Bratislava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že první výpověď může pronajímatel dát nájemci po 1.4.2015, za roční nájemné ve výši 210.810,- Kč, za účelem provozování penzionu

Zrušeno usnesením č. 8/14 ze dne 8.1.2014.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.14


Usnesení č. 984/13 k uzavření dohody o umístění stožáru pro anténu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o umístění stožáru pro anténu na střeše budovy Benešova č.p. 638, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem Závišova 5, Praha 4 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční částku ve výši 15.000,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 985/13 k uzavření Dodatku č. 4 - SK Sršni Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o využití sportoviště uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí místností č. 54 a č. 55 v objektu budovy postavené na pozemku p.č. 3337/5 a vložení místnosti č. 7 v I. patře hlavní budovy zimního stadionu s tím, že roční částka za využívání sportoviště se zvýší o 522,- Kč.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 986/13 k uzavření smlouvy o výpůjčce - o.s. Rodinné centrum Špalíček
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - 2 učeben, 1 kanceláře, 2 šaten, 1 skladu v nemovitosti č.p. 145 Studentů, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a o.s. Rodinné centrum Špalíček, IČ 26578221, se sídlem Červené Janovice 124, za účelem pořádání vzdělávacích programů pro děti a jejich rodiče, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že energie spojené s užíváním prostor bude hradit občanské sdružení. Dále bude občanské sdružení na své náklady zajišťovat úklid společných prostor v pravé části nemovitosti a údržbu celého přilehlého pozemku p.č. 795/55 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.14


Usnesení č. 987/13 k uzavření darovací smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a krajanem přesídleným z Kazachstánu paní Mariyou Khalupnik, týkající se darování movitých věcí potřebných pro zajištění chodu domácnosti bytu č. 7 v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora, jehož je nájemcem na základě nájemní smlouvy.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 988/13 k žádosti společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou Smlouvu o podnájmu nemovitostí uzavřenou dne 29.12.2012 včetně Dodatku č. 1 ze dne 12.1.2013 mezi společností Sparta Kutná Hora, a.s., IČ: 25420712, se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora a občanským sdružením Sparta Kutná Hora, IČ: 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora týkající se užívání nemovitostí v areálu fotbalového hřiště U Lorce v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.13


Usnesení č. 989/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Sivákovy, Kutná Hora ve výši 90% z částky 24.811,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martinu Urbanovou,Kutná Hora ve výši 90% z částky 13.724,00 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Jitku a Miroslava Černých,Kutná Hora ve výši 95% z částky 1.119,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 990/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 943/13.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.13


Usnesení č. 991/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 18. zasedání komise dopravní ze dne 13.11.2013
b) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 25. 11. 2013
c) zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 11. 2013

II. o d v o l á v á
pana Jana Balhama na vlastní žádost z funkce člena kulturní komise


Usnesení č. 992/13 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2014
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2014 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 14.4.2014 do 24.4.2014 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 440.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.03.14


Usnesení č. 993/13 k zápisu ze zasedání Dozorčí rady společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s. r.o. konaného dne 4. 11.2013.
Usnesení č. 994/13 k přidělení parkov. průkazů dle Nařízení Města K. Hora č. 1/2011
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným vydáním třech parkovacích průkazů pro potřeby Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora 284 01.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.12.13


Usnesení č. 995/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - F. Ducháček
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, panu Františku Ducháčkovi, Stará Paka, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.01.14


Usnesení č. 996/13 k uzavření smlouvy (pravidelný úklid kontejnerových stanovišť)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o zajištění pravidelného úklidu kontejnerových stanovišť, která se uzavírá mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, s účinností smlouvy od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 997/13 k úklidu černé skládky v rybízových sadech (MLaR)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením objednávky na úklid černých skládek a výsadbu 117 ks smrků v lokalitě Karlov se společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Opatovice I. č.p. 43, 286 01 Čáslav, za částku 582.123,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 998/13 k zápisu Dozorčí rady společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 65. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 27. listopadu 2013.

II. s o u h l a s í
a) s plánem hospodaření společnosti na rok 2014
b) udělením odměny jednateli společnosti za I. - III. Q. 2013 v plné výši
c) udělením odměny členům dozorčí rady dle předloženého návrhu v plné výši za rok 2013Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 999/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 42/13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSM č.42/13, kterým se navyšuje výdajová položka zeleň vnitrobloky o částku 70.873,-- Kč, a to na úkor položek Radnická 178 - archiv hydrolizolace (25.205,--Kč), Zámecká 167 - TZ (668,-- Kč), byty teplo (45.000,--Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1000/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 43/13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSM č.43/13, kterým dochází k navýšení výdajové investiční položky Zimní stadion - dopláštění o částku 69.972,-- Kč, a to na úkor položky byty teplo.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1001/13 k uzavření sml.na zhotovení kopií kamenných váz sv. Jana Nepomuckého
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení kopií 2 ks kamenných váz z brány kostela sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře v celkové výši 281.930,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1002/13 k žádosti "Záchrana a obnova kult.památek poškoz.živelnými pohromami"
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva kultury ČR "Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami" na akci "Provedení zajišťovacích prací zapříčiněných povodňovou situací roku 2013 na akvaduktu Bylanka" (Vojtěšský akvadukt) na parc. č. 3915, k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.14


Usnesení č.1003/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 16
přesun prostředků schváleného investičního příspěvku pro PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na neinvestiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 231.834,35 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 16.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1004/13 k vydání změny č. 35 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 35 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1005/13 k inf. zprávě k poskytování půjček z FRB v roce 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2013

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2014 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2014

III. s o u h l a s i t
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1006/13 k rozpočtovému opatření INV č. 56 - 61
Rada města I. s o u h l a s í
a)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 56 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Dopláštění zimního stadionu" ve výši 142.800,- Kč

b)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 57 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Přechod místní komunikace přes Vrchlici" (u Denemarkova mlýna) ve výši 90.700,- Kč

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 58 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Odvodnění - Spolkový dům" ve výši 58.710,- Kč

d)se zrušením rozpočtového opatření INV č. 48, kterým se navýšily příjmy a výdaje na základě rozhodnutí o dotaci na "Azylový dům" o 370.060,- Kč

e)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 59 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Azylový dům"ve výši 295.000,- Kč

f)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 60 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení MŠ Benešova" na položku "Regenerace sídliště Šipší" ve výši 106.500,- Kč

g)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 61 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Integrovaný plán rozvoje města - aktualizace" na položku "Nákup SW KROS" ve výši 43.101,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1007/13 k víceprácím spojených na akci "Sportovní hala Kamenná stezka"
Rada města I. s o u h l a s í
S uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na projekt ke stavebnímu povolení pro sportovní halu Kamenná stezka firmě Milota Kladno za 127.000,.Kč včetně DPH na vícepráce vyvolané jednak změnami požadavků se strany MÚ Kutná Hora jako zadavatele a dále nutným zkapacitněním kanalizace a doplněním dalších průzkumů dle požadavků hygieny při vyjadřovacím řízení dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.13


Usnesení č.1008/13 k posílení drenážního systému odvodnění bývalého koupaliště
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 s firmou Stavonel na akci odvodnění kurtů plážového volejbalu na práce spojené s posílením drenážního systému odvodnění bývalého koupaliště za cenu 42.500,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.13


Usnesení č.1009/13 k "nákupu a přestavba autobusu k poskytování sociálních služeb"
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 250/13 ze dne 27.3.2013.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Nákup a přestavba autobusu k poskytování sociálních služeb"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. RNDr. Dagmar Civišová,CSc. Ing.arch. Martin Kremla
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně posouzení kvalifikace uchazečů

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.13


Usnesení č.1010/13 ke studii stavby víceúčelového hřiště Práchovna
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uhrazením nákladů spojených se zpracováním studie na zázemí víceúčelového hřiště Práchovna, kterou provedl Ing. Arch. Jan Zíma Fügnerova 263/IV Chlumec nad Cidlinou ve výši 109.505,-Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 62 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Integrovaný plán rozvoje města - aktualizace" na položku "Zázemí hřiště Práchovna" ve výši 109.505,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1011/13 ke změně členů komise Stabilního fondu na sociálních služeb
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) odvolat současného správce "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" Ing. Marii Štorkovou a
současné členky komise Dagmar Novotnou a Ing. Janu Kuklovou

b) jmenovat novou správkyni "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" Mgr. Ladislavu Krčmářovou a nové členky PhDr. Drahomíru Hurtovou a Mgr. Renatu Kulhánkovou
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1012/13 k inf. zprávě o stavu projektů IOP (Azylový dům a centra soc.služeb)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu realizace projektů z IOP "výstavba Azylového domu" a "rekonstrukce Centra sociálních služeb" a OPLZZ IPo města s názvem "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory".
Usnesení č.1013/13 k rozpočtovému opatření MP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 4, přesun části mzdových prostředků MP ve výši 160.000 Kč na investice ve výši 60.000 Kč a na provozní výdaje ve výši 100.000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1014/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 63.250,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1015/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2013, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 229.037,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1016/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 9 - navýšení rozpočtu OKCR o částku 10.000,- Kč na akci Svatomartinské hody.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č.1017/13 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 13.12.13


Usnesení č.1018/13 k Fondu cestovního ruchu (pravidla - rozpočet)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) Pravidla tvorby a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře (Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora)
b) Rozpočet marketingového plánu FCR pro rok 2014


Zodpovídá : Mgr.Kratochvílová,Mgr.Vepřková      Termín : 17.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 4. prosince 2013

Nahoru