4. listopadu 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.listopadu 2020

Usnesení č. 796/20 k programu jednání Rady města dne 04.11.2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 04. 11. 2020 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Josefa Krause.


Usnesení č. 797/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Šipší ze dne 14. 9. 2020.


Usnesení č. 798/20 k rozpočtovému opatření KT č. 12/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku "Finanční dar pro ubytovatele" ve výši zaplaceného poplatku z pobytu ve výši 300.000 Kč v souvislosti s plněním usnesení ZM č. 98/20 ze dne 23. 6. 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.11.20


Usnesení č. 799/20 k informativní zprávě řešení domu na Palackého nám.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) vzít na vědomí informativní zprávu o možném řešení domu na Palackého náměstí na pozemku p. č. 1291/1

b) uložit radě města zřídit pracovní skupinu k řešení využití domu a Palackého náměstí na pozemku p. č. 1291/1
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 02.12.20


Usnesení č. 800/20 k rozpočtovému opatření KT č. 13/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 13, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků ve výši 41 035 Kč z důvodu poskytnutí účelové dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.11.20


Usnesení č. 801/20 k projednání rozpočtu na rok 2021
Rada města
projednala a doporučila případné úpravy návrhu rozpočtu na rok 2021 
 
 
Usnesení č. 802/20 k vyhlášení VŘ č. SN 22/20 na pronájem bytu (ul. Kollárova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/20 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+kk (35,00 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 7. 12. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 803/20 k vyhlášení VŘ č. SN 23/20 na pronájem bytu (ul. Nerudova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/20 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 (40,70 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 456, ul. Nerudova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 7. 12. 2020 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 804/20 k záměru vypůjčit objekt č.p. 41, Komenského nám.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit objekt č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.12.20


Usnesení č. 805/20 k žádosti spolku Kutnohorský zookoutek Denemark (změna smlouvy)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 92 v k.ú. Kutná Hora uzavřenou dne 12.6.2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a pobočným spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark, IČO: 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 806/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce (Asociace rodičů)
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 7.10.2013 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., IČO 49545582, se sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora, jako vypůjčitelem o užívání nebytových prostor v č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2020

b) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., IČO 49545582, se sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora, jako vypůjčitel, týkající se užívání nebytových prostor - 6 místností včetně chodby, šaten a sociálního zařízení v objektu č.p. 145, ul. Jana Palacha, Kutná Hora - Sedlec, který je součástí pozemku p.č. 795/33 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory s účinností od 1.1.2021 s tím, že vypůjčitel bude hradit náklady spojené s užíváním nebytových prostor
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 807/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce (Sbor Křesť. spol. KH)
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 30.6.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Sborem Křesťanského společenství Kutná Hora, IČO 73631370, se sídlem Pod Valy 36/8, Kutná Hora, jako vypůjčitelem o užívání nebytových prostor v č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2020

b) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Sborem Křesťanského společenství Kutná Hora, IČO 73631370, se sídlem Pod Valy 36/8, Kutná Hora, jako vypůjčitel, týkající se užívání nebytových prostor - 10 místností včetně chodby, šaten a sociálního zařízení v objektu č.p. 145, ul. Jana Palacha, Kutná Hora - Sedlec, který je součástí pozemku p.č. 795/33 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory s účinností od 1.1.2021 s tím, že vypůjčitel bude hradit náklady spojené s užíváním nebytových prostor
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 808/20 k uzavření dodatku k NS (pí Šimonicová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. NS - 15/OSM/LEH/2019 o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, ze dne 30.4.2019 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Šimonicovou, IČO 71258591, se sídlem U Lesa 987, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se vyjmutí části movitých věcí z předmětu nájmu s tím, že s účinností od 1.12.2020 se snižuje úhrada nájemného za movité věci z 3.332,- Kč/rok + DPH v zákonné výši na 1.333,- Kč/rok + DPH

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 809/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 16/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 16/20, kterým se navyšují výdajové položky Radnická 178 - opravy o částku 130.000 Kč a položka Radnická 178 - služby, revize o částku 40.000 Kč, a to obě položky na úkor investiční položky Radnická 178 - EZS.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 09.11.20


Usnesení č. 810/20 k možnosti poskytnutí výpůjčky veřejného prostoru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k možnosti využití veřejného prostoru ve vlastnictví města za účelem provozování občerstvení v prostorách parku pod Vlašským dvorem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.11.20


Usnesení č. 811/20 k uzavření dodatku k SOD Školní 401
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem "Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora" uzavřené dne 26. 5. 2020 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a firmou STAVONEL, spol. s r.o., Komenského náměstí 39/19, 284 01 Kutná Hora, IČO: 25737082 jako zhotovitelem, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku 97.218,06 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavby do 15.12.2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.12.20


Usnesení č. 812/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (pí Jahodová) - ZRUŠENO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 3684 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 46 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora paní Janě Jahodové, Kutná Hora Karlov, za celkovou kupní cenu ve výši 70.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21
Zrušeno usnesením RM č. 999/21 ze dne 8. 12. 2021.

Usnesení č. 813/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 4126/16 o výměře cca 37 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 814/20 k výhledům a návrhům rozpočtů na r. 2021 PO škol a škol. zařízení
Rada města s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů na rok 2021 a návrhy na střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora:
Mateřské školy Kutná Hora
Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Žižkov, Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.11.20


Usnesení č. 815/20 ke jmenování konkursní komise pro KŘ na ředitele PO Školní jídelny KH
Rada města j m e n u j e
a) v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 - 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora:
pan Mgr. et Bc. Vít Šnajdr, místostarosta města Kutná Hora
paní Ing. Jana Kuklová, ředitelka příspěvkové organizace, Pečovatelská služba Kutná Hora, Pirknerovo náměstí 202, 28401 Kutná Hora, členka kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
pan Mgr. Tomáš Valášek, referent organizace školství na odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje paní Eliška Javorská, vedoucí školní jídelny, Základní škola Plaňany, Pražská 28, 281 04 Plaňany pan Mgr. Martin Šmahel, ředitel příspěvkové organizace, Základní škola Plaňany, Pražská 28, 281 04 Plaňany
paní PaedDr. Jarmila Tóthová, zástupce České školní inspekce
paní Ivana Procházková, vedoucí školní jídelny - pracoviště Jiráskovy sady 387, zaměstnankyně příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora,

b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedou konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, pana Mgr. et. Bc. Víta Šnajdra, místostarostu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 816/20 k odměnám ředitelům příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2020 v navržené výši.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 817/20 k dotaci pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) poskytnutí dotace pro rok 2021 Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 1.260.000 Kč pro projekt Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO,

b) uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2021 dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 818/20 k hodnotící komisi pro Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
hodnotící komisi a náhradníky pro VŘ na dodavatele stavebních prací pro akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře ve složení
komise:
Mgr. Šnajdr Vít, místostarosta
Ing. Janál Jiří, vedoucí OI
Trávníček Jan, DiS., referent OI
Mgr. Rezler Aleš, ředitel GFJ
Ing. Šedivá Markéta, projektantka DSP
náhradníci:
Mgr. Doušová Silvia, místostarostka
Špačková Michaela, referent OI
RNDr. Civišová Dagmar, referent OI

II. u k l á d á
odboru investic zajistit ve spolupráci s administrátorem VŘ řádný průběh výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 819/20 k dodatku č.1 Smlouvy o dílo "Revitalizace hřbitova Kutná Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora za cenu 97 422,- Kč bez DPH, tj. 117 880,62 Kč s DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č.1 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora za cenu 97 422,- Kč bez DPH, tj. 117 880,62 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 820/20 k realizaci vodního prvku - Breüerovy sady, Kutná Hora - dodatek č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 se společností GREEN PROJECT s.r.o., IČO: 27195783 se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, kterým se mění termín, rozsah a cena plnění díla.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s firmou GREEN PROJECT s.r.o. dodatek smlouvy o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 821/20 ke uzavření Smlouvy na zajištění Sedlecké pouti 2021
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2021 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 29.3.2021 do 6.4.2021 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit hodnotu 500.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.03.21


Usnesení č. 822/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 17/20
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 17/20, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Projekt "Veřejná zeleň" ve výši 104.860,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky rezerva - Participativní rozpočet ve výši 104.860,--Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.11.20


Usnesení č. 823/20 k plnění termínu usnesení
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnesení č. 367/20, kterým Rada města pověřila tajemníka, aby ve spolupráci s jednatelem Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o., vedoucí technického oddělení odboru investic, předsedou dozorčí rady společnosti a vedoucí ekonomického odboru zajistil Radě města předložení
a) návrhu aktualizace Rámcové smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře z 21. 11. 2017 včetně jednotlivých příloh a ceníku,
b) posouzení formy další existence Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o. do 31. 12. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.11.20


Usnesení č. 824/20 k zápisu z jednání DR spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 06/20 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., konaného dne 6. října 2020


Usnesení č. 825/20 k úpravě ceníku prodejcům pro Adventní trhy Kutná Hora 2020
Rada města s c h v a l u j e
snížení ceny za prodejní místo všem prodejcům Adventních trhů konaných dne 4 - 5.12.; 11.12. - 12.12; 18.12 - 19. 12. 2020 o 50% oproti schválenému ceníku ze dne 24. 6. 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 826/20 k rozpočtovému opatření OCRM č. 02
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 02 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů Oddělení cestovního ruchu a marketingu o částku 50 000 Kč na základě získání dotace od Středočeského kraje v programu na podporu turistických informačních center.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 4. listopadu 2020

Nahoru