4. listopadu 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.listopadu 2015

Usnesení č. 995/15 ke jmenování hodnotitelů v rámci Příspěv.programu města - granty
Rada města j m e n u j e
hodnotitele příspěvkového programu města pro rok 2016 takto:
pro oblast kultury Bc. Lucii Dlouhou (náhradník Bc. Jaroslav Míchal),
pro oblast sportu a tělovýchovy Josefa Saláka (náhradnice Karla Fialová),
pro oblast vzdělávání a volného času Ing. Mgr. Terezu Šedivcovou (náhradnice Mgr. Petra Vášová),
pro oblast sociální Ing. Bc. Janu Pivoňkovou (náhradnice Mgr. Kateřina Kolínská).
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 06.11.15


Usnesení č. 996/15 k pověření člena ZM užíváním stát.závěsného znaku
Rada města p o v ě ř u j e
Ing. Ladislava Šorčíka užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 06.11.15


Usnesení č. 997/15 ke zrušení části usnesení RM č.719/15
Rada města r u š í
bod III. písmena a) usnesení rady města číslo 719/15 ze dne 8. 7. 2015
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 06.11.15


Usnesení č. 998/15 k Obecně závazné vyhlášce č.5/2015, o místním poplatku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č. 999/15 k Obecně závazné vyhlášce č.7/2015, o místním poplatku ze psů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 7/2015, o místním poplatku ze psů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1000/15 k Obecně závazné vyhlášce č.6/2015, o místním poplatku z ubyt.kapacity
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 6/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1001/15 k Obecně závazné vyhlášce č.8/2015, o místním poplatku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1002/15 k Obecně závazné vyhlášce č.9/2015, o regulaci provoz.loterií
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit upravenou vyhlášku č. 9/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, včetně přílohy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1003/15 k prominutí sankce z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím sankce z prodlení pro pana Miroslava Levého, Kutná Hora, zastoupeného opatrovníkem Městem Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 116.450,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1004/15 k prominutí sankce z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím sankce z prodlení pro manžele Evu a Martina Pompovy, Kutná Hora ve výši 90% z částky 1 007,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1005/15 k žádosti paní Mgr. Flechtnerové a paní Rozkošné
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 647, Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi paní Mgr. Janou Flechtnerovou, Opočno a paní Alenou Rozkošnou, Zruč nad Sázavou týkajícího se vyjmutí paní Mgr. Jany Flechtnerové ze strany nájemce a ukončení užívání prostor jako kancelář Občanského sdružení J.A.S.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1006/15 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - Šultysova 167
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.01.16


Usnesení č.1007/15 k podání žaloby na vyklizení
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 22 na ubytovně města v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora, proti paní Monice Šafránkové, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany paní Moniky Šafránkové k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 20. 11. 2015.

Zrušeno usnesením č. 1103/15 ze dne 2. 12. 2015.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1008/15 k záměru na směnu pozemků v KH - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na směnu pozemku p.č. 3963/52 o výměře 48 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 3969/1 o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 3509-318/2014 pozemek p.č. 3969/8) a za pozemek p.č. 3974/18 o výměře 112 m2, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.12.15


Usnesení č.1009/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Novákovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 1008/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Miroslavu Novákovi, Česká Lípa (podíl ve výši id. 1/2) a panu Jiřímu Novákovi, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2), za kupní cenu ve výši 840,- Kč/m2 pozemku + 2.000,- Kč (znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1010/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.31
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 31 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku Kutnohorská plovárna - rezerva na neinvestiční dotaci TJ Sparta Kutná Hora Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 372.999,- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na pokrytí ztráty z provozu venkovního koupaliště, dle důvodové zprávy a předložené zprávy a přehledu hospodaření a provozu Kutnohorské plovárny v příloze č.1

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 ve výši 372.999,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora (návrh VPS je uveden v příloze č.2).
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1011/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.32
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 -
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z dotace v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 204 112,00 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 204.112,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 32.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1012/15 k vydání změny č.42 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou č. 42 Územního plánu města Kutná Hora vydáním této změny formou opatření obecné povahy (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1013/15 k poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení v r.2015 a VŘ v r.2016
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2015

b) schválit zahájení výběrového řízení pro rok 2016 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2016

c) souhlasit s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1014/15 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 19.10.2015

II. o d v o l á v á
a) pana Zdeňka Dvořáka z funkce člena komise na vlastní žádost ze zdravotních důvodů
b) pana Lukáše Průchu z funkce člena komise z důvodu neúčasti na jednáních

III. s o u h l a s í
aby pan Petr Berka měl status korespondenčního člena komise z důvodu pracovního vytížení


Usnesení č.1015/15 k zadání projekt.dokumentace komunikace a VO Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 193.600,-Kč vč. DPH na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - Dolní část, větev A2, C1, CH3" a cenovou nabídku ve výši 48.350,-Kč vč. DPH na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Kutná Hora, Kaňk - Dolní část, větev A2, C1, CH3", dle důvodové zprávy

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - Dolní část, větev A2, C1, CH3" s firmou Ing.Jiří Kejval a "Rekonstrukce veřejného osvětlení Kutná Hora, Kaňk - Dolní část, větev A2, C1, CH3" s firmou Alois Salák dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1016/15 k výsledku veř.zakázky - snížení energ.náročnosti budovy
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na provádění prací technického dozoru investora při realizaci akce "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora". Nejnižší nabídnutou cenu nabídla Miloslava Neprašová, 284 01 Kutná Hora, ve výši 50.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1017/15 k uzavření dodatku č.1-4 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo na provedení stavby "Dačického dům v Kutné Hoře", v rámci projektu" Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco", CZ.1.06/5.1.00/24.09628.

II. u k l á d á
Odboru investic pokračovat na základě rozhodnutí RM v dalším zákonném postupu při realizaci projektu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1018/15 k výsledku VŘ "Tvorba animovaného filmu" pro akci Dačického dům
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otvírání obálek a Protokol o posouzení kvalifikace veřejné zakázky "Tvorba animovaného filmu" pro akci Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco, reg. č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stal Pavel Koutský, 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 16.11.15


Usnesení č.1019/15 k výsledku VŘ "Zhotovení faksimile Dačického pamětí"
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otvírání obálek a Protokol o posouzení kvalifikace veřejné zakázky "Zhotovení faksimile Dačického pamětí" pro akci Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco, reg. č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stal Radomír Slovik, 571 01 Litomyšl, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 16.11.15


Usnesení č.1020/15 k výsledku VŘ "Tisk doprovod.a edukativních materiálů"
Rada města I. s c h v a l u j e
zrušení výběrového řízení na Tisk doprovodných a edukativních materiálů, neboť pro předmětnou veřejnou zakázku nebyly podány žádné nabídky.

II. s o u h l a s í
se zahájením nového výběrového řízení na Tisk doprovodných a edukativních materiálů, a to s upravenými zadávacími podmínkami z hlediska předpokládané hodnoty a rozšířením předmětu plnění o tisk informační brožury pro expozici Dačického dům.

III. u k l á d á
odboru investic řádně zajistit organizaci zasedání komise pro uvedené VŘ v souladu se zněním zákona o VŘ a s dotačními podmínkami, přičemž složení hodnotící komise tohoto VŘ zůstává v platnosti dle usnesení RM č. 981/15 ze dne 21.10.2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.11.15


Usnesení č.1021/15 k úpravě a aktualizaci studie - Sportovní Hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
zadat úpravu původní studie na výstavbu Sportovní haly Klimeška dle požadavků vzešlých z jednání sportovní komise při Městské úřadu a vedení města firmě Milota Kladno Huťská ulice za dohodnutou cenu 64.735,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou Milota Kladno smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1022/15 k vyřazení položek z účtu 042 - Nedokončené investice
Rada města I. s c h v a l u j e
Vyřazení nedokončených investic /uvedených v důvodové zprávě/ z účtu 042 a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s § 33 odst.5 vyhlášky č.410 /2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny související administrativní úkony
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1023/15 k zahájení výběr.řízení-revitalizace národ.kultur.památky Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích a výběrových řízení v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" z důvodu podání pouze jediné nabídky

b) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení opakovaného výběrového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích a výběrových řízení v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" formou oslovení výzvou vybranému okruhu zájemců

c) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

d) seznam oslovených firem a to:
1. Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & Partners
2. Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
3. Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář
4. MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
5. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
6. ČMUD s.r.o. Pardubice

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Starý DiS. Ing. Josef Viktora
2. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová CSc.
3. PaedDr. Robert Lukášek Marek Tivodar

III. u k l á d á
Odboru investic a Ing. Bártovi zajistit řádný průběh výběrového řízení
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1024/15 k úpravě rozpočt.přílohy na rok 2015 ke smlouvě se spol.TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2015 jako Dodatek č. 52 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 18.12.15


Usnesení č.1025/15 k rozpočtovému opatření INV-TO č.5/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 5/15, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - komunikace úklid (služby) ve výši 470.000,--, navýšení výdajové rozpočtové položky TS - VO opravy ve výši 300.000,--Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky TS - svoz odpadkových košů ve výši 40.000,--, navýšení výdajové rozpočtové položky TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 500.000,--Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky TS náhradní výsadba a zálivka ve výši 60.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - zimní údržba komunikace ve výši 650.000,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky TS - veř.osvětlení el.energie ve výši 720.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1026/15 k zápisu č.6/2015 z jednání DR spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. n e s o u h l a s í
s vypracováním odhadu hodnoty majetku pronajatého společnosti KH Tebis s.r.o. od Města Kutná Hora do doby ukončení probíhající inventarizace majetku

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 06/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s r.o. ze dne 11. 9. 2015


Usnesení č.1027/15 k zápisu č.7/2015 z jednání DR spol.KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2015 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s r.o. ze dne 6. 10. 2015 ve všech dalších bodech
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.06.16


Usnesení č.1028/15 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 12. 10. 2015.


Usnesení č.1029/15 k rozpočtovému opatření INV-TO č.6/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 6/15, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň - stromy, havárie ve výši 20.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - ošetření stromů ve výši 20.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1030/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 10 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 131.900,- Kč, v návaznosti na Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb ze Středočeského kraje (Pečovatelská služba Kutná Hora), dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1031/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položek "Rozpočtová rezerva" na položku "Občanské sdružení Život 90" ve výši 30.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace Občanskému sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou (služba Tísňová péče) (SML/0493/2015), kterým dochází ke zvýšení částky ze 150.000,- Kč na 180.000,- Kč, dle důvodové zprávy

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 11.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1032/15 k systému "Měření rychlosti v úseku" - Sydo Traffic Velocity
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o nabídce společnosti GEMOS CZ spol. s r.o. na dodání systému "Měření rychlosti v úseku"

II. s o u h l a s í
s tím, aby technické oddělení odboru investic pokračovalo na přípravných pracích, potřebných k instalaci zařízení pro úsekové měření rychlosti
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19
Bod II. zrušen usnesením RM č. 245/18 ze dne 21. března 2018.
 
 
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 4. listopadu 2015

Nahoru