4. listopadu 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.listopadu 2008

Usnesení č. 944/08 k umístění sídla Kutnohor.nadač.fondu
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla Kutnohorského nadačního fondu v domě č.p. 87, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře.

Zrušeno usnesením RM č. 522/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 945/08 k odměnám předsedům a členům komisí
Rada města s c h v a l u j e
předloženou výši odměn předsedům komisí Rady města Kutná Hora za jejich práci v průběhu roku 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.12.08


Usnesení č. 946/08 ke jmenování členky komise ŽP
Rada města j m e n u j e
paní Světlanu Zelenkovou, Kutná Hora do funkce členky Komise životního prostředí RM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.08


Usnesení č. 947/08 k odvolání a jmen.člena DR KH-Tebis
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o.
pana Pavla Novotného, Kutná Hora z funkce člena Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o. na vlastní žádost.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o.
pana Zdeňka Dvořáka, Kutná Hora členem Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o.

III. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. jednateli společnosti Ing. Vladimíru Gajdošovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : Ing.Gajdoš      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 948/08 k žádosti SILVER B.C., s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností SILVER B.C., s.r.o. na dobu určitou 11.11.2008 od 10.00 hod. za účelem konání 6.ročníku regionálního grantového řízení projektu Dobročinný fond Philip Morris ČR.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.11.08


Usnesení č. 949/08 k použití loga a fontu písma
Rada města s o u h l a s í
s používáním loga a fontu písma Města Kutné Hory pro společnost Kutnohorský nadační fond.

Zrušeno usnesením RM č. 523/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 950/08 k zápůjčce obrazu galerii HB
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou obrazu Antonína Waldhausera - "Pohled na město Kutná Hora" Galerii města Havlíčkův Brod v termínu od prosince roku 2008 do února roku 2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 951/08 k vyhlášení VŘ č.M 11/08 (hájenka)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 11/08 na prodej domu č.p. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 599 o celkové výměře 1.612 m2 v k.ú. Utěšenovice za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 700.000,-Kč.< BR> Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.08


Usnesení č. 952/08 k prodeji pozemku ve Štipoklasech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 249 o výměře 3.571 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín společnosti SICCO s.r.o., se sídlem Plynárenská 13, Kolín 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 953/08 k prodeji pozemků v KH, Benešova 322
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 2479 o výměře 510 m2 , p.č. 2480 o výměře 1.419 m2 a p.č. 2481/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Kutná Hora nájemníkům domu čp. 322, Benešova ul., Kutná Hora s tím, že pozemky v této lokalitě budou řešeny v rámci privatizace d omu čp. 322.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 954/08 k prodeji části pozemku v Neškaredicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora¨
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 137/1 o výměře cca 65 m2 včetně studny v k.ú. Neškaredice panu Josefu Kuberovi,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 955/08 ke směně pozemků - pí Davidová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou pozemků p.č. 4006 a 4007 o celkové výměře 1.715 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Hany Davidové,Kutná Hora za pozemky p.č. 4819/16, 4819/17 a 4819/18 o celkové výměře 580 m2 v k.ú Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 956/08 k bezúplat. převodu silnice v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 626 o výměře 15.518 m2 v k.ú. Malín od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 957/08 k bezúplat.převodu pozemků v KH - ŘSD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4126/24, 4126/48, 4126/47, 4126/51 a 4221/60 v celkové výměře 1381 m2 v k.ú. Kutná Hora od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 958/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro p.č. 648/5-9) na pozemcích p.č. 632 a p.č. 630/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 959/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro p.č. 177) na pozemku 630/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné bř emeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 960/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn, 4x rozpojovací skříň - Havířská stezka) na pozemcích p.č. 3852 a p.č. 3881 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distrib uce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 13/10 ze dne 19.1.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 961/08 ke zřízení věc.břemene v k.ú.KH - STPnet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 3768/1, 3706/3 a 3717/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Výměna NTL pl ynovodů přes Vrchlici Kutná Hora, ul. Pobřežní, Pod Barborou" Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 962/08 k zakoupení pozemku - Wagenknechtovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. 4352 ostatní plocha o výměře 654 m2 od paní Jarmily Wagenknechtové, Kutná Hora, pana Petra Wagenknechta, Kutná Hora, pana Jiřího Wagenknechta, Kutná Hora za kupní cenu 26.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 963/08 ke směně pozemků s p.Culkem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
se směnou pozemku p.č. 3577/3 o výměře 44 m2 ve vlastnictví pana Tomáše Culka, Kutná Hora za část pozemku p.č. 3891 o výměře cca 44 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 964/08 k prodeji pozemku - pí Řežábková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 4499/18 o výměře 23 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Drahomíře Řežábkové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 965/08 k prodeji pozemku - pí Parkanová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 4499/17 o výměře 93 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Haně Parkanové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 966/08 k prodeji pozemku - Zikmundovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 4499/16 o výměře 219 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Lence a Petru Zikmundovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 967/08 k zakoupení části pozemků Na Kavkách (pí Vejmelková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od paní Jitky Vejmelkové, Praha 3 za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 968/08 k zakoupení části pozemků Na Kavkách (p. Pilař)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing.Milana Pilaře, Chrudim II. za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 969/08 k zaplacení znaleckého posudku (Vejmelková, Pilař)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
se zaplacením znaleckého odhadu na pozemky KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora a daně z převodu nemovitostí za prodávající paní Jitku Vejmelkovou, Praha 3 a pana Ing.Milana Pilaře, Chrudim II.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 970/08 ke zrušení usnesení a ukočení prodeje
Rada města r u š í
a) usnesení č.847/08 ze dne 30.9.2008
b) usnesení č.841/08 ze dne 30.9.2008
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 971/08 k zápisům komisí a porad.orgánu RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 20.10.2008
b) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 13.10.2008
c) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne
8.10.2008
d) zápis z bytové komise konané dne 13. 10. 2008
e) zápis z 10. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 24.září
2008
f) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 9.1.2008, 22.2.2008,
7.4.2008 a 27.6.2008
g) zápis z kulturní komise konané dne 22.10.2008
h) zápis komise pro školství ze dne 6.10.2008
i) zápis komise pro TV a sport ze dne 24.9.2008Usnesení č. 972/08 k ukončení VŘ č.M 8/08 - Čáslavská ul. 1-3
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 8/08 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 o celkové výměře 7.703 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vybrání vítěze z důvodu nezájmu
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.08


Usnesení č. 973/08 k prodeji domu čp.469 v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp. 469 s pozemkem p.č. 2911 o výměře 250 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 974/08 k příspěvku na výstavbu kanal.přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 975/08 k rozpoč.opatření OŽP č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 56.300,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing.Kocián      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 976/08 k rekonstrukci nouzových schodišť MTD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou K+T stavební a montážní práce, 284 01 Kutná Hora, Jungmannovo nám. 445 na akci rekonstrukce nouzových schodišť Tylova divadla v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 977/08 k přístavbě sokolovny v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Pavlem Železným, 284 01 Kutná Hora na zhotovení studie přístavby sokolovny Malín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 978/08 k jezu Vrchlice u Wagenknechtova mlýna
Rada města s o u h l a s í
se zpracováním studie řešení jezu u Wagenknechtova mlýna a náhonu na Královskou procházku a zadáním této zakázky firmě Agroprojekce Litomyšl spol.s.r.o za nabídnutou cenu 56.525,-Kč

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 979/08 k rozpoč.opatření INV č.32-35
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sídliště Šipší revitalizace" na položku "Výstavba veřejné osvětlení v Kutné Hoře v lokalitě Dolní Žižkov - Nad Lesem" ve výši 950.000,- Kč dle důvodové zpráv y.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "přílohy k žádostem" na položku "Historické jádro - zádlažba" ve výši 36.600,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.34, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Zimní stadion - ledová plocha" o 3.000.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sídliště Šipší revitalizace" na položku "MŠ Sedlec rekonstrukce" ve výši 118.600,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 980/08 k rekonstr. HJM - V.etapa
Rada města s o u h l a s í
s přidělením zakázky na vypracování žádosti a doplňkových příloh k žádosti o dotaci z programu ROP na projekt "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru města Kutná Hora-V.etapa" společnosti EUcentrum a.s., Myslíkova 283/28, 120 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 981/08 k vyrovnání ušlého zisku - Kučerová
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
požadavek paní Ilony Kučerové - majitelky kadeřnického studia, na náhradu ušlého zisku formou odpuštění jednoho měsíčního nájemného ve výši 7.000,-Kč.

II. u k l á d á
odboru správy majetku dořešení celé věci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 982/08 ke jmenování členů komise - Stabil.fond soc. služeb
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) jmenovat do funkce Správce "Stabilního fondu na podporu a rozvoj
sociálních služeb na území města Kutná Hora" paní Ing. Marii Štorkovou;

b) jmenovat Komisi "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na
území města Kutná Hora" ve složení:
Dagmar Novotná - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jana Kuklová -vedoucí oddělení sociál. dávek, služeb a zdravotnictví
Barbora Nováková - sociální pracovník-specialista na komunitní plán

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 983/08 k výpůjčce Preghausu - Svazu diabetiků ČR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora, se sídlem Studentů 13 4, Kutná Hora na dobu určitou 10.11.2008 od 9.00 hod. do 13.00 hod. za účelem měření glykemie pro veřejnost v rámci Světového dne diabetiků.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.08


Usnesení č. 984/08 k výpůjčce nádvoří Vl. dvora - divadlo Příbram
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - "Preghausu" v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Divadlem A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram ve dn ech 27.5.2009 od 14.00 hod. - 31.5.2009 do 12.00 hod. za účelem pořádání divadelního představení, včetně stavby pódia.

Zrušeno usnesením RM č. 317/09 ze dne 7.4.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.05.09


Usnesení č. 985/08 k odstranění zastřešení pódia
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s demolicí zastřešení pódia letní scény v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 986/08 k prodeji movitých věcí
Rada města n e s o u h l a s í
s prodejem movitých věcí - 1 ks skříně skartační, 1 ks psacího stroje, 1 ks lampy ajutor, 1 ks skříně šatní, 1 ks věšáku stojanového, 1 ks stolku, 8 ks kožených křesílek panu MUDr. Zdeňku Adámkovi, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 987/08 k žádosti Průvodcovské služby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 7 k nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora uzavřené dne 13.5.1997 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hor a společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora týkajícího se snížení nájemného za rok 2008 o částku 116.550,- Kč z důvodu rekonstrukce královské audienční síně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 988/08 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s panem Milanem Kučerou, Kutná Hora, na dobu určitou, tj. od 10. 11. 2008 do 31. 1. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 989/08 k žádosti p.Kurteje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miloslavem Kurtejem, Kutná Hora týkajícího se rozšíření účelu nájmu o parkování osobního v ozidla
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 990/08 k uzavření Dodatku č.5 - Nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností MEDISTYL-PHAR MA spol. s r.o., se sídlem Praha 4 Táborská 325/57 týkajícího se započítávání uskutečněných stavebních investic.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 991/08 k uzavření Dodatku č.1 - Oblastní charita
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostorů v nemovitosti č. p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 15.12.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Oblastní charitou Kutn á Hora - charitativní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajícího se prodloužení termínu vybudování přístavby a hrazení nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 992/08 k žádosti Nemocnice KH s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s provedením dostavby sociálního zařízení na gynekologickém oddělení Nemocnice Kutná Hora s.r.o. dle projektové dokumentace zpracované společností Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora v srpnu 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 993/08 k uzavření nájem.smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 69 Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marijanem Dimitrovem Mančovými, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 10.11.2008 do 31.12.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 994/08 k žádosti nájemníků čp.555, ul.Uhelná
Rada města n e s o u h l a s í
s žádostí nájemníků domu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora, týkající se ponechání výše nájemného v bytech platné k 31. 12. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 995/08 k uzavření dohody o splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 206 199,00 Kč pro pana Ladislava Hynka, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 996/08 k výměně bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi panem Jiřím Horským, Kutná Hora o velikosti 2+kk a paní Ivanou Maturovou, Kutná Hora o velikosti 2+kk, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy s panem Jiřím Horským na byt č. 8 v čp. 659,
ul. Puškinská, Kutná Hora ke dni 30. 11. 2008.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Ivanou Maturovou na byt č. 8 v čp. 659,
ul. Puškinská, Kutná Hora na dobu určitou do 30.11.2022, s účinností od
1.12.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 997/08 k poskytování ubytovny města (Červeňákovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec (část dvojbuňky č. 134) s manželi Janem a Květou Červeňákovými, na dobu určitou, tj. od 10. 11. 2008 do 31. 1. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 998/08 k prodloužení nájem.smlouvy (D.Pompová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou, na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.11.2008 do 31.12.2008 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, nadále pravidelně hraz en běžný nájem a splátky, nebude již nájemní smlouva k bytu dále prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 999/08 k uzavření dohody o přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
a) s odpovědí na dopis paní Jaroslavy Holinkové,
Kutná Hora, ze dne 21. 10. 2008.

b) s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Jaroslavou Holinkovou, Kutná Hora týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou o velikosti 2+1 v ul. U Havírny čp. 921 nebo čp. 922 v Kutné Hoře, jakmile bude takový byt k dispozici, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 379 Palackého nám., Kutná Hora dohodou k 1. dni měsíce následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou o velikosti 2+1 v čp. 921 nebo čp. 922 v ul. U Havírny, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1000/08 k poskytnutí ubytovny města (Červeňákovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec (část dvojbuňky č. 134) s panem Michalem Červeňákem a Naďou Ferencovou, na dobu určitou, tj. od 10. 11. 2008 do 31. 1. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1001/08 k VŘ č.SN 17/08 - nebyt.prostor Kaňk 1
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 17/08:
Na 1. místě se umístila: paní Jana Krajbychová, Kutná Hora
Na 2. místě se umístila: paní Miluše Mrázková,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.08


Usnesení č.1002/08 k prodeji movitých věcí - nem. Čáslav
Rada města I. r u š í
bod b)usnesení č.815/08

II. n e s o u h l a s í
s prodejem movitých věcí - 1 ks inkubátoru DREGR za cenu 10.000,- Kč, 1 ks vyhřívacího lůžka za cenu 1.036,- Kč, 1 ks bilurubinometru Minolta za cenu 1.700,- Kč společnosti Městská nemocnice Čáslav, se sídlem Jeníkovská 348, Čáslav
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1003/08 k VŘ č.SN18/08 - Mincířská
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 18/08 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře

Na 1. místě se umístil p. POKORNÝ Josef
Na 2. místě se umístil p. Mgr. MUŠKA Jan, K.Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře s p. Josefem Pokorným, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběro vého řízení č. SN 18/08.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1004/08 ke změně nájemní smlouvy - p.Havrda
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p.č. 3998/7 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 19.4.1996 mezi Městem Kutná Hora a panem Jaromírem Havrdou, Děčín a paní Ivou Havrdovou, Kutná Hora, týkajícího se odstoupení nájemce pana Jaromí ra Havrdy od nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č.1005/08 k nadzemnímu vedení KHnet.info
Rada města s o u h l a s í
s vybudováním optického nadzemního vedení v ulici Fučíkově v Kutné Hoře
sdružením KHnet.info. o.s. se sídlem Jana Palacha 143, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.08


Usnesení č.1006/08 k uzavření nájemní smlouvy - Černovský
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 655 v k.ú. Malín o výměře 300 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Černovským, Kutná Hora na dobu určitou jednoho roku, za nájemné ve výši 20,- K č/m2/rok za účelem provozování zahrádky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1007/08 k žádosti o udělení výjimky parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky společnosti UNIPOS spol. s r.o., se sídlem Puškinská 619, 284 01 Kutná Hora, pro tři vyhrazená parkovací místa před hotelem Anna, na Anenském náměstí před čp. 372

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1008/08 k provozování veřej.WC v Libušině ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm.a.) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Karel Ptáček PhDr. Vladimír Zubov
3. Ing. František Tvrdík Jiří Vopěnka
4. Věra Kapišáková Ing. Shyamoli Hájková
5. Božena Marhanová Jindřich Čížek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky
a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1009/08 ke správě a údržbě parku pod Vl.dvorem
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm.a.) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem v Ku tné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Karel Ptáček PhDr. Vladimír Zubov
3. Ing. František Tvrdík Jiří Vopěnka
4. Věra Kapišáková Ing. Shyamoli Hájková
5. Božena Marhanová Jindřich Čížek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky
a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1010/08 k vánočním trhům na Palackého nám. - SLATR s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s tím, že firma SLATR s.r.o., se sídlem Zvoncovitá 1968, Praha 5, uspořádá na Palackého náměstí v Kutné Hoře ve dnech 17. a 18. prosince 2008 vánoční trhy s podmínkou, že zaplatí částku ve výši dle Obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č.14/2004, o mí stních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1011/08 k rozpoč.opatření OSM č.89/08-96/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.89/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 333.030,-- Kč na položku Čáslavská 1-3 (kanalizační přípojka), a to na úkor položky byty havárie - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.90/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,-- Kč na rozpočtovou položku - Vlašský dvůr opravy, a to na úkor položky skautská chata - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.91/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 36.650,-- Kč na rozpočtovou položku nemocnice prodej, pronájem, a to na úkor položky poliklinika opravy viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.92/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku Barborská 30 opravy ve výši 29.430,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č. 4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.93/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky Vlašský dvůr služby o částku 55.000,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr materiál (15.000,-- Kč) a položky nebyty služby, revize (40.000, --Kč) - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.94/08, kterým dochází z důvodu úhrady nových odpadkových košů k přesunu rozpočtových prostředků na položku odpadkové koše ve výši 12.000,-- Kč, a to na úkor položky Liga na ochranu zvířat telefon - viz bod č.6 důvodové zprávy.
g) Předložený návrh OSM č. 95/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky byty služby, revize o částku 80.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky byty havárie - viz bod č.7 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 96/08, kterým se navyšuje příjmová položka umístění v DPS o částku 300.000,-- Kč. V tomtéž objemu celkem 300.000,-- Kč se navýší výdajová položka byty služby, revize - viz bod č. 8 důvodové zprávy.


Zodpovídá : Suchánek,Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1012/08 k prodloužení smlouvy o ubyt.
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., čp.609, Kutná Hora, paní Heleně Šlechtové, na dobu určitou od 1.11.2008 do 31.12.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1013/08 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
b) se zrušením usnesení č. 915/08, č. 198/08 a č. 344/08 (OSM)
c) s prodloužením termínu usnesení č.410/08 do 31.12.2009 (INV)

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.08


Usnesení č.1014/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.49-53
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 49 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci Svatováclavských slavností 2008, navýšení rozpočtových příjmů a vý dajů ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 50 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci Dětské divadelní přehlídky, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 51 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci Hudebního festivalu 2008, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 52 - převod příspěvku z Fondu kultury dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci Oslav 200. výročí narození J. K. Tyla, navýšení rozpočtových příjm ů a výdajů ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 53 - převod příspěvku z rozpočtu Středočeského kraje dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na knihovní systém Clavius REKS, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů v e výši 159 713,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 49 - 53.Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1015/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.54
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.54 - přesun rozpočtových prostředků pro Základní školu Kutná Hora, J.Palacha 166 na úhradu rekonstrukce střechy školní družiny ve výši 568.890,-Kč, na vybudování poplachové a tísňové signalizace v obje ktu školní družiny ve výši 34.770,- Kč a na částečné doložení prostředků k získanému grantu o.s. Cesta bez bariér na bezbariérovou plošinu do ZŠ ve výši 374.160,- Kč z položky rozpočtu 2008: školství rezerva v celkové výši 977.820,- dle bodu 1 důvodov é zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 54.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1016/08 k odměnám ředitelů příspěv.organizací
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.08


Usnesení č.1017/08 k přesunu finan.prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s přesunem finančích prostředků ve výši 130.000,- Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, které budou použity na pokrytí havárie jevištních prvků v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Zahradníček,Seifert,Janál      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1018/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.55
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 55 - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, které byly poskytnuty jako dotace KÚ Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu na projekt "Rozšíření jazykových verzí turistických informací na městsk ém informačním portálu", přesun z položky nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 12 300,- Kč na položku vratka dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 55.Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1019/08 k úpravě příspěv.programu na rok 2009
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s určením oblastí příspěvkového programu (granty) pro podávání projektů zaměřených na sportovní akce dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.11.08


Usnesení č.1020/08 k výroční zprávě - ZŠ Jana Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, J.Palacha 166 za rok 2007

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1021/08 k výroční zprávě - ZŠ TGM
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 za rok 2007

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1022/08 k výroční zprávě - ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 za rok 2007

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1023/08 k výroční zprávě - ZŠ Kremnická
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 za rok 2007

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1024/08 k výroční zprávě - MŠ Benešova
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 za rok 2007

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1025/08 k výroční zprávě - ZUŠ KH
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 za rok 2007

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1026/08 k poskytnutí prostředků města
Rada města s c h v a l u j e
a) příspěvek na činnost ve výši 20.000,-- Kč pro korfbalový klub SK RESPO Kutná Hora v roce 2008.

b) příspěvek na činnost ve výši 20.000,-- Kč pro florbalový klub SKP OLYMPIA Kutná Hora v roce 2008.

C) příspěvek na činnost ve výši 20.000,-- Kč pro oddíl házené TJ SPARTA Kutná Hora v roce 2008.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1027/08 k umístění sochy sv.Václava
Rada města b e r e n a v ě d o m í
umístění zrestaurovaného originálu a nově vytvořené kopie sochy sv. Václava v průjezdu Vlašského dvora v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1028/08 k opravě cesty Pod sv.Barborou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na akci "Oprava cesty (ostatní komunikace) Pod sv. Barborou, parc. č. 3776 k.ú. Kutná Hora" z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 30.6.2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1029/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.56-57
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 56 - vytvoření nové položky na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 380 Libušina ulice" v Kutné Hoře ve výši 446 500,- Kč na úkor položky "Vladislavova čp. 376 obnova fasády" a položky "cesta Pod sv. B arborou" dle důvodové zprávy č.1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 57 - přesun rozpočtových prostředků z položky "cesta Pod sv.Barborou" ve výši 1 500,00 Kč na položku "kaplička Kaňk" dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 56-57


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1030/08 ke zprávě o hospod. - školní jídelny
Rada města s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, J.Palacha 166 za rok 2007

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 4. listopadu 2008

Nahoru